เนื้อเพลง One Way คำอ่านไทย G-Dep

[G-Dep Talking]
([ จี Dep ทอคอิง ])
Come here man, You lookin for beef [smacking sound]
(คัม เฮียร แม็น , ยู ลุคกิน ฟอ บีฟ [ smackings เซานด ])
Get the f*ck over, yea
(เก็ท เดอะ เอฟ *ck โอเฝอะ , เย)
You thought I wasn’t, yea hehehehe
(ยู ธอท ไอ วอสซึ้น , เย hehehehe)
Yea look at me, look at me n*gga
(เย ลุค แกท มี , ลุค แกท มี เอ็น *gga)
Come here, know one thing n*gga
(คัม เฮียร , โน วัน ธิง เอ็น *gga)

[Verse 1: G-Dep]
([ เฝิซ วัน : จี Dep ])
I think you need to know I’m holdin it down
(ไอ ธิงค ยู นีด ทู โน แอม โฮดดิน หนิด เดาน)
Wit a hole in this town
(วิท ดา โฮล อิน ดีซ ทาวน์)
It’s a hole in da ground, where I stomp
(อิทซ ซา โฮล อิน ดา กเรานด , ฮแว ไอ สตอมพฺ)
Got these n*ggaz steady on the watch
(ก็อท ฑิส เอ็น *ggaz ซเทดอิ ออน เดอะ ว็อช)
Like it’s Teddy on da block
(ไลค อิทซ เท๊ดดี้ ออน ดา บล็อค)
If your ready or your not here I come
(อิฟ ยุร เรดอิ ออ ยุร น็อท เฮียร ไอ คัม)
N*gga you can run you can hide
(เอ็น *gga ยู แค็น รัน ยู แค็น ไฮด)
You can dip you can slide
(ยู แค็น ดิพ ยู แค็น ซไลด)
You can duck you can ride you can flee
(ยู แค็น ดั๊ค ยู แค็น ไรด ยู แค็น ฟลี)
I give a n*gga, one test now it’s one less
(ไอ กิฝ อะ เอ็น *gga , วัน เท็ซท เนา อิทซ วัน เลซ)
That’s how easily you can be eliminated
(แด๊ท เฮา อีสอิลิ ยู แค็น บี อิลีมอิเนท)
Program to scan rock jams
(พโรกแร็ม ทู ซแค็น ร็อค แจ็ม)
Get down from where I stand to Scotland
(เก็ท เดาน ฟร็อม ฮแว ไอ ซแท็นด ทู สกอทแลน)
Dustin like Hothman
(ดัสติน ไลค Hothman)
If that’ll stop what you got planned the shot’s ?
(อิฟ แธดิลซท็อพ ว็อท ยู ก็อท แพลน เดอะ ฌ็อท)
Ask your man, ask your girl, ask your crew
(อาซค ยุร แม็น , อาซค ยุร เกิล , อาซค ยุร ครู)
I’m hittin high, I’m hittin low what a n*gga have to do
(แอม ฮิทดิน ไฮ , แอม ฮิทดิน โล ว็อท ดา เอ็น *gga แฮ็ฝ ทู ดู)
You want drama I’m a have to act a fool
(ยู ว็อนท ดรามะ แอม มา แฮ็ฝ ทู แอ็คท ดา ฟูล)
Had to laugh at the aftermath now I’m after you and
(แฮ็ด ทู ลาฟ แอ็ท ดิ แอฟเตอร์แมท เนา แอม อาฟเทอะ ยู แอ็นด)

[Chorus: G-Dep]
([ โครัซ : จี Dep ])
One way or another I’m a find ya
(วัน เว ออ แอะนัธเออะ แอม มา ไฟนด ยา)
And I’m a getch ya, getch ya, getch ya, getch ya
(แอ็นด แอม มา getch ยา , getch ยา , getch ยา , getch ยา)
One day maybe next week, I’m gonna find ya
(วัน เด เมบี เน็คซท วีค , แอม กอนนะ ไฟนด ยา)
I’m gonna getch ya, getch ya unngghh
(แอม กอนนะ getch ยา , getch ยา unngghh)

[Verse 2: Black Rob]
([ เฝิซ ทู : บแล็ค ร็อบ ])
Cowardest cats, names don’t ring no bell
(Cowardest แค็ท , เนม ด้อนท์ ริง โน เบลล์)
Been grabbin n*ggaz up by they coat ?
(บีน กราบบิน เอ็น *ggaz อัพ ไบ เด โคท)
Coke rhyme but It’s dope as hell
(โคค ไรม บัท อิทซ โดพ แอ็ส เฮ็ล)
N*gga four tooth the ?
(เอ็น *gga โฟ ทูธ เดอะ)
Still had to broke in jail
(ซทิล แฮ็ด ทู บโรค อิน เจล)
Wit a parole hold just the systems so cold
(วิท ดา พะโรล โฮลด จัซท เดอะ ซีซเท็ม โซ โคลด)
Had me thinkin under pressure that this kid won’t fold
(แฮ็ด มี ติ้งกิน อันเดอะ พเรฌเออะ แดท ดีซ คิด ว็อนท โฟลด)
When the feds came in extremely vocal, aint stutta
(ฮเว็น เดอะ เฟ็ด เคม อิน เอ็คซทรีมลิ โฝแค็ล , เอน stutta)
Shoutin out my ? name and my social
(เชาดิน เอ้า มาย เนม แอ็นด มาย โซแฌ็ล)
Wasn’t to hard to find I stay local
(วอสซึ้น ทู ฮาด ทู ไฟนด ดาย ซเท โลแค็ล)
If I would of known you was sinkin I would of bin by coastals
(อิฟ ฟาย เวิด อ็อฝ โนน ยู วอส ซิงคิน นาย เวิด อ็อฝ บิน ไบ โคซแท็ล)
See I’m a do what I’m supposed to
(ซี แอม มา ดู ว็อท แอม ซัพโพส ทู)
Even if I gotta dress up and knock on your door like I’m the postal
(อีเฝ็น อิฟ ฟาย กอททะ ดเรซ อัพ แอ็นด น็อค ออน ยุร โด ไลค แอม เดอะ โพซแท็ล)
Your ass is grass and that’s that
(ยุร อาซ ซิส กราซ แซน แด๊ท แดท)
Better strap up your vest and that’s that
(เบทเทอะ ซทแร็พ อัพ ยุร เฝ็ซท แอ็นด แด๊ท แดท)
Come through wit ski masks and black ?
(คัม ธรู วิท ซคี มาซค แซน บแล็ค)
With the boomshack with the crack crack f*ckin rat n*gga
(วิฑ เดอะ boomshack วิฑ เดอะ คแร็ค คแร็ค เอฟ *ckin แร็ท เอ็น *gga)

[Chorus: G-Dep]
([ โครัซ : จี Dep ])

[Verse 3: G-Dep]
([ เฝิซ ที : จี Dep ])
Just when you thought it was over
(จัซท ฮเว็น ยู ธอท ดิธ วอส โอเฝอะ)
But that aint the code of a soldier look over your shoulder
(บัท แดท เอน เดอะ โคด อ็อฝ อะ โซลเจอะ ลุค โอเฝอะ ยุร โฌลเดอะ)
Came through low in the rover knowin ya nova
(เคม ธรู โล อิน เดอะ โรฝเออะ โนว์อิน ยา โนฝะ)
Trouble was seen then see trouble was me
(ทรั๊บเบิ้ล วอส ซีน เด็น ซี ทรั๊บเบิ้ล วอส มี)
Double your speed, punch through metal fa sure
(ดั๊บเบิ้ล ยุร ซพีด , พันช ธรู เมท่อล ฟา ฌุร)
I got the metal in store, whatch you medallin for
(ไอ ก็อท เดอะ เมท่อล อิน ซโท , วัดชฺ ยู medallin ฟอ)
I used to boost pedals ?
(ไอ ยูซ ทู บูซท เพดแอ็ล)
NowI’m ? vocal peddal the four let this settle the score
(NowIm โฝแค็ล peddal เดอะ โฟ เล็ท ดีซ เซ็ทเทิ่ล เดอะ ซโค)
Now check it
(เนา เช็ค อิท)
Won’t have to rest to switch hands and
(ว็อนท แฮ็ฝ ทู เร็ซท ทู ซวิช แฮ็นด แซน)
Six mill-e-on ree-sons you should switch plans
(ซิคซ มิล อี ออน ree ซัน ยู เชิด ซวิช แพล็น)
It a happened all too fast to ? fans
(อิท ดา แฮพเพ็น ออล ทู ฟัซท ทู แฟน)
Like a wind brass, shoot glass, sh*t sand
(ไลค เก วินด บราซ , ฌูท กลัซ , ฌะ *ที แซ็นด)
Thinking it would all sink in like quicksand
(ติ้งกิง อิท เวิด ออล ซิงค อิน ไลค ควิกแซน)
But, this is why I direct the sh*t and
(บัท , ดีซ ซิส ฮไว ไอ ดิเรคท เดอะ ฌะ *ที แอ็นด)
Cut now it’s done, what now it’s won
(คัท เนา อิทซ ดัน , ว็อท เนา อิทซ ว็อน)
Like the Wild Wild West it’s Dep and ?
(ไลค เดอะ ไวลด ไวลด เว็ซท อิทซ Dep แอ็นด)

[Chorus: G-Dep]
([ โครัซ : จี Dep ])

G-Dep singing the chorus in parts
(จี Dep ซิงกิง เดอะ โครัซ ซิน พาท)
One way
(วัน เว)
I’m a find ya
(แอม มา ไฟนด ยา)
Getch ya, one day
(Getch ยา , วัน เด)
But I’m a find ya
(บัท แอม มา ไฟนด ยา)
Unngghh
(Unngghh)
One Way
(วัน เว)
I’m a find ya and I’m a getch ya, getch ya, getch ya, getch ya
(แอม มา ไฟนด ยา แอ็นด แอม มา getch ยา , getch ยา , getch ยา , getch ยา)
One day
(วัน เด)
But I’m a find ya
(บัท แอม มา ไฟนด ยา)
And I’m a getch ya, getch ya unngghh
(แอ็นด แอม มา getch ยา , getch ยา unngghh)

[feat. Black Rob]
([ ฟีท บแล็ค ร็อบ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One Way คำอ่านไทย G-Dep

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น