เนื้อเพลง Almost over คำอ่านไทย Limp Bizkit

Learned how to rap as a little boy
(เลิน เฮา ทู แร็พ แอ็ส ซา ลิ๊ทเทิ่ล บอย)
Took alot of crap as a little boy
(ทุค อล๊อต อ็อฝ แครพ แอ็ส ซา ลิ๊ทเทิ่ล บอย)
Always had to fight back as a little boy
(ออลเว แฮ็ด ทู ไฟท แบ็ค แอ็ส ซา ลิ๊ทเทิ่ล บอย)
Always under attack as a little boy
(ออลเว อันเดอะ แอ็ทแทค แอ็ส ซา ลิ๊ทเทิ่ล บอย)
Never got good grades as a little boy
(เนฝเวอะ ก็อท เกิด กเรด แอ็ส ซา ลิ๊ทเทิ่ล บอย)
I was locked in a cage as a little boy
(ไอ วอส ล็อค อิน อะ เคจ แอ็ส ซา ลิ๊ทเทิ่ล บอย)
Still i never was afraid as a little boy
(ซทิล ไอ เนฝเวอะ วอส อัฟเรด แอ็ส ซา ลิ๊ทเทิ่ล บอย)
I was feedin’ my rage as a little boy
(ไอ วอส feedin มาย เรจ แอ็ส ซา ลิ๊ทเทิ่ล บอย)
It’s time to blow they minds
(อิทซ ไทม ทู บโล เด ไมนด)

Learned how to lose as an older man
(เลิน เฮา ทู ลูส แอ็ส แอน โอลเดอะ แม็น)
Sang alot of blues as an older man
(แซ็ง อล๊อต อ็อฝ บลู แอ็ส แอน โอลเดอะ แม็น)
But i saw it all through as an older man
(บัท ไอ ซอ อิท ดอร์ ธรู แอ็ส แอน โอลเดอะ แม็น)
Put together my crew as an older man
(พัท ทุเกฑเออะ มาย ครู แอ็ส แอน โอลเดอะ แม็น)
Felt alot of pain as an older man
(เฟ็ลท อล๊อต อ็อฝ เพน แอ็ส แอน โอลเดอะ แม็น)
I established my name as an older man
(ไอ เอ็ซแทบลิฌ มาย เนม แอ็ส แอน โอลเดอะ แม็น)
People piss on my game as an older man
(พี๊เพิ่ล พิซ ออน มาย เกม แอ็ส แอน โอลเดอะ แม็น)
Ain’t nothin’ gonna change as an older man
(เอน นอทติน กอนนะ เชนจ แอ็ส แอน โอลเดอะ แม็น)
It’s time to blow they minds now, baby
(อิทซ ไทม ทู บโล เด ไมนด เนา , เบบิ)
It’s time to blow they minds now, baby
(อิทซ ไทม ทู บโล เด ไมนด เนา , เบบิ)
Come on and cry now, baby
(คัมมอน แอ็นด คไร เนา , เบบิ)
Ya’ll know it’s my time now, baby
(ยอล โน อิทซ มาย ไทม เนา , เบบิ)
Come on!
(คัมมอน !)

Who that is? what it say?
(ฮู แดท อีส ว็อท ดิธ เซ)
Who that is? what it say?
(ฮู แดท อีส ว็อท ดิธ เซ)
Who that is? what it say?
(ฮู แดท อีส ว็อท ดิธ เซ)
What it look like?
(ว็อท ดิธ ลุค ไลค)
What it look like, baby?
(ว็อท ดิธ ลุค ไลค , เบบิ)
Who that is? what it say?
(ฮู แดท อีส ว็อท ดิธ เซ)
Who that is? what it say?
(ฮู แดท อีส ว็อท ดิธ เซ)
Who that is? what it say?
(ฮู แดท อีส ว็อท ดิธ เซ)
What it look like?
(ว็อท ดิธ ลุค ไลค)
What it look like, baby?
(ว็อท ดิธ ลุค ไลค , เบบิ)

Got treated like a clown as a little boy
(ก็อท ทีอี ไลค เก คเลาน แอ็ส ซา ลิ๊ทเทิ่ล บอย)
Kept my feet on the ground as a little boy
(เค็พท มาย ฟีท ออน เดอะ กเรานด แอ็ส ซา ลิ๊ทเทิ่ล บอย)
When you’re living in a dream as a little boy
(ฮเว็น ยัวร์ ลีฝอิง อิน อะ ดรีม แอ็ส ซา ลิ๊ทเทิ่ล บอย)
Ain’t nothing like it seems as a little boy
(เอน นัธอิง ไลค อิท ซีม แอ็ส ซา ลิ๊ทเทิ่ล บอย)
I was hatin’ on the world as a little boy
(ไอ วอส แฮดดิน ออน เดอะ เวิลด แอ็ส ซา ลิ๊ทเทิ่ล บอย)
I was lovin’ all the girls as a little boy
(ไอ วอส ลัฝวิน ออล เดอะ เกิล แอ็ส ซา ลิ๊ทเทิ่ล บอย)
I was into punk rock as a little boy
(ไอ วอส อีนทุ พรัค ร็อค แอ็ส ซา ลิ๊ทเทิ่ล บอย)
I was breakin’ non-stop as a little boy
(ไอ วอส เบรกกิ้น น็อน ซท็อพ แอ็ส ซา ลิ๊ทเทิ่ล บอย)
It’s time to blow they minds
(อิทซ ไทม ทู บโล เด ไมนด)

Got treated like a chump as an older man
(ก็อท ทีอี ไลค เก ชัมพ แอ็ส แอน โอลเดอะ แม็น)
Mixin’ rock with the funk as an older man
(Mixin ร็อค วิฑ เดอะ ฟังค แอ็ส แอน โอลเดอะ แม็น)
Learned what a girl was as an older man
(เลิน ว็อท ดา เกิล วอส แอ็ส แอน โอลเดอะ แม็น)
Now i know how to love as an older man
(เนา ไอ โน เฮา ทู ลัฝ แอ็ส แอน โอลเดอะ แม็น)
But i’m still a big kid as an older man
(บัท แอม ซทิล อะ บิก คิด แอ็ส แอน โอลเดอะ แม็น)
And i’de much rather give as an older man
(แอ็นด ไอดี มัช ราฑเออะ กิฝ แอ็ส แอน โอลเดอะ แม็น)
Still i’m singin’ in the rain as an older man
(ซทิล แอม ซิงอิน อิน เดอะ เรน แอ็ส แอน โอลเดอะ แม็น)
Ain’t nothin’ gonna change as an older man
(เอน นอทติน กอนนะ เชนจ แอ็ส แอน โอลเดอะ แม็น)
It’s time to blow they minds now, baby
(อิทซ ไทม ทู บโล เด ไมนด เนา , เบบิ)
It’s time to blow they minds now, baby
(อิทซ ไทม ทู บโล เด ไมนด เนา , เบบิ)
Come on and cry now, baby
(คัมมอน แอ็นด คไร เนา , เบบิ)
Ya’ll know it’s my time now, baby
(ยอล โน อิทซ มาย ไทม เนา , เบบิ)
Come on!
(คัมมอน !)

Who that is? what it say?
(ฮู แดท อีส ว็อท ดิธ เซ)
Who that is? what it say?
(ฮู แดท อีส ว็อท ดิธ เซ)
Who that is? what it say?
(ฮู แดท อีส ว็อท ดิธ เซ)
What it look like?
(ว็อท ดิธ ลุค ไลค)
What it look like, baby?
(ว็อท ดิธ ลุค ไลค , เบบิ)
Who that is? what it say?
(ฮู แดท อีส ว็อท ดิธ เซ)
Who that is? what it say?
(ฮู แดท อีส ว็อท ดิธ เซ)
Who that is? what it say?
(ฮู แดท อีส ว็อท ดิธ เซ)
What it look like?
(ว็อท ดิธ ลุค ไลค)
What it look like, baby?
(ว็อท ดิธ ลุค ไลค , เบบิ)

My life is one big dream
(มาย ไลฟ อีส วัน บิก ดรีม)
I’m lost in what it means
(แอม ล็อซท อิน ว็อท ดิธ มีน)
Don’t wake me up ’cause it’s almost over
(ด้อนท์ เวค มี อัพ คอส อิทซ ออลโมซท โอเฝอะ)
These voices in my mind
(ฑิส ฝอยซ ซิน มาย ไมนด)
Keep telling me it’s time
(คีพ เทลลิง มี อิทซ ไทม)
To wake me up ’cause it’s almost over
(ทู เวค มี อัพ คอส อิทซ ออลโมซท โอเฝอะ)

It’s time to blow they minds now, baby
(อิทซ ไทม ทู บโล เด ไมนด เนา , เบบิ)
It’s time to blow they minds now, baby
(อิทซ ไทม ทู บโล เด ไมนด เนา , เบบิ)
Come on and cry now, baby
(คัมมอน แอ็นด คไร เนา , เบบิ)
Ya’ll know it’s my time now, baby
(ยอล โน อิทซ มาย ไทม เนา , เบบิ)
It’s time to blow they minds now, baby
(อิทซ ไทม ทู บโล เด ไมนด เนา , เบบิ)
It’s time to blow they minds now, baby
(อิทซ ไทม ทู บโล เด ไมนด เนา , เบบิ)
Come on and cry now, baby
(คัมมอน แอ็นด คไร เนา , เบบิ)
Ya’ll know it’s my time now, baby
(ยอล โน อิทซ มาย ไทม เนา , เบบิ)
Come on!
(คัมมอน !)

Who that is? what it say?
(ฮู แดท อีส ว็อท ดิธ เซ)
Who that is? what it say?
(ฮู แดท อีส ว็อท ดิธ เซ)
Who that is? what it say?
(ฮู แดท อีส ว็อท ดิธ เซ)
What it look like?
(ว็อท ดิธ ลุค ไลค)
What it look like, baby?
(ว็อท ดิธ ลุค ไลค , เบบิ)

My life is one big dream
(มาย ไลฟ อีส วัน บิก ดรีม)
I’m lost in what it means
(แอม ล็อซท อิน ว็อท ดิธ มีน)
Don’t wake me up ’cause it’s almost over
(ด้อนท์ เวค มี อัพ คอส อิทซ ออลโมซท โอเฝอะ)
These voices in my mind
(ฑิส ฝอยซ ซิน มาย ไมนด)
Keep telling me it’s time
(คีพ เทลลิง มี อิทซ ไทม)
To wake me up ’cause it’s almost over
(ทู เวค มี อัพ คอส อิทซ ออลโมซท โอเฝอะ)

Who that is? what it say?
(ฮู แดท อีส ว็อท ดิธ เซ)
Who that is? what it say?
(ฮู แดท อีส ว็อท ดิธ เซ)
Who that is? what it say?
(ฮู แดท อีส ว็อท ดิธ เซ)
What it look like?
(ว็อท ดิธ ลุค ไลค)
What it look like, baby?
(ว็อท ดิธ ลุค ไลค , เบบิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Almost over คำอ่านไทย Limp Bizkit

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น