เนื้อเพลง She Won’t Let Me… คำอ่านไทย Afroman

[Hey Sugar, how you doin’? Your pretty face don’t match that nasty attitude.
([ เฮ ฌูกเออะ , เฮา ยู โดย ยุร พรีททิ เฟซ ด้อนท์ แม็ช แดท นาซทิ แอททิทยูด)
What do you mean, ‘Where’s my girl?’ Probly with your man. Can we f*ck?]
(ว็อท ดู ยู มีน , ฮแว มาย เกิล พรอบบี วิฑ ยุร แม็น แค็น วี เอฟ *ck ])

She won’t let me fucc.
(ชี ว็อนท เล็ท มี fucc)
I really need to bust a nut.
(ไอ ริแอ็ลลิ นีด ทู บัซท ดา นัท)
She won’t let me fucc.
(ชี ว็อนท เล็ท มี fucc)
I really need to bust a nut.
(ไอ ริแอ็ลลิ นีด ทู บัซท ดา นัท)

[Hey, check this out.]
([ เฮ , เช็ค ดีซ เอ้า ])
It’s so frustrating being a man, all these sexy women don’t understand
(อิทซ โซ ฟราสซเตย์ดิง บีอิง อะ แม็น , ออล ฑิส เซคซิ วีมเอิน ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
Things we need to do, every other day or two
(ธิง วี นีด ทู ดู , เอฝริ อัฑเออะ เด ออ ทู)
Like take you home baby, and make sweet love to you,
(ไลค เทค ยู โฮม เบบิ , แอ็นด เมค สวี้ท ลัฝ ทู ยู ,)
But you, you won’t let me fucc.
(บัท ยู , ยู ว็อนท เล็ท มี fucc)

She won’t let me fucc. [You say the mood ain’t right.]
(ชี ว็อนท เล็ท มี fucc [ ยู เซ เดอะ มูด เอน ไรท ])
I really need to bust a nut. [I know that p*ssy’s tight.]
(ไอ ริแอ็ลลิ นีด ทู บัซท ดา นัท [ ไอ โน แดท พี *ssys ไทท ])
She won’t let me fucc. [Give it to me, baby.]
(ชี ว็อนท เล็ท มี fucc [ กิฝ อิท ทู มี , เบบิ ])
I really need to bust a nut.
(ไอ ริแอ็ลลิ นีด ทู บัซท ดา นัท)

Her heart is still broken, [Poor baby.] her emotions are sore. [I know what you mean, girl.]
(เฮอ ฮาท อีส ซทิล บโรเค็น , [ พูร เบบิ ] เฮอ อิโมฌัน แซร์ โซ [ ไอ โน ว็อท ยู มีน , เกิล ])
She is trying to recover from the man before. [Hey, that’s my homeboy, cuz.]
(ชี อีส ทไรอิง ทู ริคัฝเออะ ฟร็อม เดอะ แม็น บิโฟ [ เฮ , แด๊ท มาย โฮมบอย , คัซ ])
Her ex-boyfriend, [Who, Jermaine?] he probly can’t see [shake that ass.]
(เฮอ เอ็คซ บอยเฟรน , [ ฮู , เจอเมน] ฮี พรอบบี แค็นท ซี [ เฌค แดท อาซ ])
that it was easy for him [uh, say what?] but he made is hard for me. [Why, man?]
(แดท ดิธ วอส อีสอิ ฟอ ฮิม [ อา , เซ ว็อท ] บัท ฮี เมด อีส ฮาด ฟอ มี [ ฮไว , แม็น ])
Cause she, she won’t let me fucc.
(คอส ชี , ชี ว็อนท เล็ท มี fucc)

She won’t let me fucc. [Aw, give it to me baby.]
(ชี ว็อนท เล็ท มี fucc [ อาว , กิฝ อิท ทู มี เบบิ ])
I really need to bust a nut. [You know just what I need.]
(ไอ ริแอ็ลลิ นีด ทู บัซท ดา นัท [ ยู โน จัซท ว็อท ไอ นีด ])
She won’t let me fucc. [Girl, you eatin’ all my food, you drinkin’ all my beer]
(ชี ว็อนท เล็ท มี fucc [ เกิล , ยู อีดิน ออล มาย ฟูด , ยู ดริงคิน ออล มาย เบีย ])
I really need to bust a nut. [you smokin’ all my weed!]
(ไอ ริแอ็ลลิ นีด ทู บัซท ดา นัท [ ยู สโมกิน ออล มาย วี ! ])

You rub your ass against me on the disco floor. [shake that ass.]
(ยู รับ ยุร อาซ อะเกนซท มี ออน เดอะ ดิสโค ฟโล [ เฌค แดท อาซ ])
I asked you for your number and you said ‘Hell no!’
(ไอ อาซค ยู ฟอ ยุร นัมเบอะ แอ็นด ยู เซ็ด เฮ็ล โน !)
[That’s alright. Hey, f*ck that b*tch look at that one over there,cuz.]
([ แด๊ท ออลไร๊ท เฮ , เอฟ *ck แดท บี *tch ลุค แกท แดท วัน โอเฝอะ แดร์ , คัซ ])
You always hang around me everyday. Different women wanna kick it, but you scare them away.
(ยู ออลเว แฮ็ง อะเรานด มี เอวี่เดย์ ดีฟเฟอะเร็นท วีมเอิน วอนนา คิด อิท , บัท ยู ซแค เฑ็ม อะเว)
Now I get offended when you come around, cause I’m tired of my organs
(เนา ไอ เก็ท อ็อฟเฟนด ฮเว็น ยู คัม อะเรานด , คอส แอม ไทร อ็อฝ มาย ออแก็น)
[Your organs?] going up and down. That s*cks, cause she won’t let me fucc.
([ ยุร ออแก็น ] โกอิ้ง อัพ แอ็นด เดาน แดท เอส *cks , คอส ชี ว็อนท เล็ท มี fucc)

She won’t let me fucc. [Aw, give it to me baby, give it to me honey.]
(ชี ว็อนท เล็ท มี fucc [ อาว , กิฝ อิท ทู มี เบบิ , กิฝ อิท ทู มี ฮันอิ ])
I really need to bust a nut. [Don’t play with my head again.]
(ไอ ริแอ็ลลิ นีด ทู บัซท ดา นัท [ ด้อนท์ พเล วิฑ มาย เฮ็ด อะเกน ])
She won’t let me fucc. [Let me hit it baby, let me hit it baby.]
(ชี ว็อนท เล็ท มี fucc [ เล็ท มี ฮิท ดิธ เบบิ , เล็ท มี ฮิท ดิธ เบบิ ])
I really need to bust a nut. [Are you a lesbian?]
(ไอ ริแอ็ลลิ นีด ทู บัซท ดา นัท [ อาร์ ยู อะ เลสเบี่ยน ])

Oh, let me lick it baby. Let me stick it honey. Buccoooc!
(โอ , เล็ท มี ลิค อิท เบบิ เล็ท มี ซทิค อิท ฮันอิ Buccoooc !)
I’ll give you my money.
(แอล กิฝ ยู มาย มันอิ)
Girl, you can have it all. Go ahead and have a ball.
(เกิล , ยู แค็น แฮ็ฝ อิท ดอร์ โก อะเฮด แอ็นด แฮ็ฝ อะ บอล)
If you want, you can take them both, baby.
(อิฟ ยู ว็อนท , ยู แค็น เทค เฑ็ม โบธ , เบบิ)

In the year 2000 I see thousands of pretty young women I find arousin’
(อิน เดอะ เยีย 2000 ไอ ซี เธาแส็น อ็อฝ พรีททิ ยัง วีมเอิน นาย ไฟนด arousin)
Grocery store shopping, magazine browsin’, many different ways they keep their hair styles and
(กโรเซอะริ ซโท ชอปปิ้ง , แมกอะสีน browsin , เมนอิ ดีฟเฟอะเร็นท เว เด คีพ แด แฮ ซไทล แซน)
Full of boredom, I walk toward ’em, get ’em close to me cause I’m supposed to be
(ฟูล อ็อฝ โบดัม , ไอ วอค ทูวอด เอ็ม , เก็ท เอ็ม คโลส ทู มี คอส แอม ซัพโพส ทู บี)
Male aggressor, female impresser. Say the right things, possibly undress her.
(เมล แอ็กเรซเซอะ , ฟีเมล impresser เซ เดอะ ไรท ธิง , พอซซิบลิ อันดเรซ เฮอ)
But that’s the post game, this is still the pre-game.
(บัท แด๊ท เดอะ โพซท เกม , ดีซ ซิส ซทิล เดอะ พรี เกม)
Silly woman She-game. Baby, what’s your name?
(ซีลลิ วูมเอิน ชี เกม เบบิ , ว็อท ยุร เนม)
Even though I’m a freak, I play it off like a college geek, crack a smile and politely speak
(อีเฝ็น โธ แอม มา ฟรีค , ไอ พเล อิท ออฟฟ ไลค เก คอลเล็จ กีก, คแร็ค กา ซไมล แอ็นด โพะไลทลิ ซพีค)
With intellect to the woman I select, hoping that she won’t detect
(วิฑ อีนเท็ลเล็คท ทู เดอะ วูมเอิน นาย ซิเลคท , โฮพปิง แดท ชี ว็อนท ดิเทคท)
my egotistical chauvinistical lust I thrust ’til I scream like Mystical.
(มาย อีโกะทีซทิแค็ล chauvinistical ลัซท ไอ ธรัซท ทิล ไอ ซครีม ไลค มีซทิแค็ล)
The wrong message I hope I’m not sending. Laughing and pretending my d*ck’s not extending.
(เดอะ ร็อง เมซซิจ ไอ โฮพ แอม น็อท เซนดิ้ง ลาฟอิง แอ็นด พรีเทนดิง มาย d*cks น็อท extendings)
Can’t be overzealous, she might discover. She’s walkin’ away, [Biatch!] blew my cover.
(แค็นท บี overzealous , ชี ไมท ดิซคัฝเออะ ชี วอคกิน อะเว , [ Biatch ! ] บลู มาย คัฝเออะ)

She won’t let me fucc. [You know I love you.]
(ชี ว็อนท เล็ท มี fucc [ ยู โน ไอ ลัฝ ยู ])
I really need to bust a nut. [Please don’t change the subject.]
(ไอ ริแอ็ลลิ นีด ทู บัซท ดา นัท [ พลีส ด้อนท์ เชนจ เดอะ ซับเจคท ])
She won’t let me fucc. [We coulda f*cked all night long]
(ชี ว็อนท เล็ท มี fucc [ วี คอดา เอฟ *cked ออล ไนท ล็อง ])
I really need to bust a nut. [but, but, but, but your telephone number is wrong.]
(ไอ ริแอ็ลลิ นีด ทู บัซท ดา นัท [ บัท , บัท , บัท , บัท ยุร เทลอิโฟน นัมเบอะ อีส ร็อง ])

She won’t let me fucc. [Girl you got a lot to give.]
(ชี ว็อนท เล็ท มี fucc [ เกิล ยู ก็อท ดา ล็อท ทู กิฝ ])
I really need to bust a nut. [You dress, you dress, so provocative.]
(ไอ ริแอ็ลลิ นีด ทู บัซท ดา นัท [ ยู ดเรซ , ยู ดเรซ , โซ พโระฝอคอะทิฝ ])
She won’t let me fucc. [I can see your lingerie, from real far away.]
(ชี ว็อนท เล็ท มี fucc [ ไอ แค็น ซี ยุร แลงฉรี , ฟร็อม ริแอ็ล ฟา อะเว ])
I really need to bust a nut. [B*tch, you must think I’m gay.]
(ไอ ริแอ็ลลิ นีด ทู บัซท ดา นัท [ บี *tch , ยู มัซท ธิงค แอม เก ])

Don’t make me beg. Baby, let me rub your leg.
(ด้อนท์ เมค มี เบ็ก เบบิ , เล็ท มี รับ ยุร เล็ก)
Don’t make me cry. Look into my eye.
(ด้อนท์ เมค มี คไร ลุค อีนทุ มาย ไอ)
Girl, you damn pretty. Stop actin’ so, _? Put some oil on your titt–.
(เกิล , ยู แด็ม พรีททิ ซท็อพ แอสติน โซ , _ พัท ซัม ออยล ออน ยุร titt)
Hey, man, I’m up outta here. She don’t wanna f*ck.
(เฮ , แม็น , แอม อัพ เอ๊าตา เฮียร ชี ด้อนท์ วอนนา เอฟ *ck)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง She Won’t Let Me… คำอ่านไทย Afroman

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น