เนื้อเพลง Hailies Revenge (Doe Rae Me) คำอ่านไทย Eminem

[2Pac]
([ 2Pac ])
Get on yo knees n*gga, get on yo knees and pray
(เก็ท ออน โย นี เอ็น *gga , เก็ท ออน โย นี แซน พเร)

[radio tuning in]
([ เรดิโอ ทันทิง อิน ])

[Ja Rule]
([ จา รูล ])
Em, you claim ya mother’s a crackhead and kim is a known sl*t so what’s Hailie gon’ be when she grows up?
(เอ็ม , ยู คเลม ยา ม๊าเธ่อร์ ซา crackhead แอ็นด คิม อีส ซา โนน sl*ที โซ ว็อท เฮลลี่ ก็อน บี ฮเว็น ชี กโร อัพ)

[Em & Hailie]
([ เอ็ม & เฮลลี่ ])
[E] AH-HA! Yeah! C’mon!
([ อี ] อา ฮา ! เย่ ! ซีมอน !)
G-g-g-g G-Unit! Hailie
(จี จี จี จี จี ยูนิท ! เฮลลี่)
[H] What?
([ เฮส ] ว็อท)
[E] Come here baby, bring daddy his Oscar
([ อี ] คัม เฮียร เบบิ , บริง แดดดิ ฮิส ออซเคอะ)
[H] Okay
([ เฮส ] โอเค)
[E] We’re gonna shove it up Ja Rule’s ass!
([ อี ] เวีย กอนนะ ฌัฝ อิท อัพ จา รูล อาซ !)
[H – laughs]
([ เฮส ลาฟ ])

[Vesre 1]
([ เฝดเรอ วัน ])
[Swift]
([ ซิวิฟท ])
I’m about to get rid of some hoes, it’s simple
(แอม อะเบาท ทู เก็ท ริด อ็อฝ ซัม โฮ , อิทซ ซิ๊มเพิ่ล)
I’m quick to murder ink with lead and talkin’ bout a pencil
(แอม ควิค ทู เมอเดอะ อิงค วิฑ เล็ด แอ็นด ทอคกิ่น เบาท ดา เพนซิล)
Lookit what the f*ck you done got into
(Lookit ว็อท เดอะ เอฟ *ck ยู ดัน ก็อท อีนทุ)
I see you found yo niche, you just a b*tch wit a menstrol
(ไอ ซี ยู เฟานด โย นิช , ยู จัซท ดา บี *tch วิท ดา menstrol)
Claimin’ you a murderer and you spelled it wrong
(คลีมมิน ยู อะ เมอเดอะเรอะ แอ็นด ยู ซเพ็ล ดิท ร็อง)
You put ‘e’ before the ‘d’ cuz that’s all you on
(ยู พัท อี บิโฟ เดอะ ดี คัซ แด๊ท ซอร์ ยู ออน)
You on Pac’s d*ck, you a regular guy
(ยู ออน แพค d*ck , ยู อะ เรกอิวเลอะ ไก)
If Pac was still alive you would never get by
(อิฟ แพค วอส ซทิล อะไลฝ ยู เวิด เนฝเวอะ เก็ท ไบ)
All you do is cry, b*tch keep it real
(ออล ยู ดู อีส คไร , บี *tch คีพ อิท ริแอ็ล)
Life is more than imitating n*ggaz and eatin’ pills
(ไลฟ อีส โม แฑ็น อิมมีเทดิง เอ็น *ggaz แอ็นด อีดิน พิล)
And kind of muthaf*cka ruins three deals
(แอ็นด ไคนด อ็อฝ muthaf*cka รูอิน ธรี ดีล)
That another n*gga got you, they didn’t see skills
(แดท แอะนัธเออะ เอ็น *gga ก็อท ยู , เด ดิ๊นอิน ซี ซคิล)
And I ain’t playin’, you a brother gettin’ cheated
(แอ็นด ดาย เอน เพลย์ยิน , ยู อะ บรัฑเออะ เกดดิน ชีท)
And Ja Rule be prayin’ on his cover cuz he need it
(แอ็นด จา รูล บี เพลย์อิน ออน ฮิส คัฝเออะ คัซ ฮี นีด ดิท)
And all you n*ggaz hatin’, shut you mouths
(แอ็นด ออล ยู เอ็น *ggaz แฮดดิน , ฌัท ยู เมาธ)
It’s just that real n*ggaz ain’t buyin’ that sh*t y’all put out
(อิทซ จัซท แดท ริแอ็ล เอ็น *ggaz เอน บายเอน แดท ฌะ *ที ยอล พัท เอ้า)
[Obie Trice]
([ โอบี ทไรซ ])
Do-ra-mi, but we don’t sing muhf*ckas
(ดู รา มี , บัท วี ด้อนท์ ซิง muhf*ckas)
So Murder Inc. do ya thing muhf*ckas
(โซ เมอเดอะ อิงคฺ ดู ยา ธิง muhf*ckas)
You’ve unleashed on a team who expects nothin’ less
(ยู๊ฟ อันลีฌ ออน อะ ทีม ฮู เอ็คซเพคท นอทติน เลซ)
Than R&B comin’ from that regime
(แฑ็น อาร์ &บี คัมอิน ฟร็อม แดท เรฉีม)
?? It’s a little extreme
(อิทซ ซา ลิ๊ทเทิ่ล เอ็คซทรีม)
Neck and necks with soldiers, muhf*ckin’ Marines
(เน็ค แอ็นด เน็ค วิฑ โซลเจอะ , muhf*ckin มะรีน)
Ja sold his soul to sing
(จา โซลด ฮิส โซล ทู ซิง)
Weave eye-witness team on the tv screen, chase the greed
(วีฝ ไอ วีทเน็ซ ทีม ออน เดอะ ทีวี ซครีน , เชซ เดอะ กรีด)
Now that you’ve embraced the green
(เนา แดท ยู๊ฟ เอ็มบเรซ เดอะ กรีน)
Don’t f*ck with the triple beams
(ด้อนท์ เอฟ *ck วิฑ เดอะ ทริ๊พเพิ่ล บีม)
You’s a muthaf*ckin actor slash Pac impersonatin’ rapper
(ยู ซา muthaf*ckin แอคเทอะ ซแล็ฌ แพค impersonatin แรพเพอ)
Slash Billie Holliday how it happen?
(ซแล็ฌ บิลลี่ Holliday เฮา อิท แฮพเพ็น)
Artist for Repetuar saw him in action
(อาทิซท ฟอ Repetuar ซอ ฮิม อิน แอคฌัน)
Pac assassination Def Jam grabbed him
(แพค แอ็ซแซซซิเนฌัน เดฟ แจ็ม แกรบเบด ฮิม)
Told him reinact him, you go platinum
(โทลด ฮิม reinact ฮิม , ยู โก พแลทนัม)
They seen it for sure, I know that Afina Shakur
(เด ซีน หนิด ฟอ ฌุร , ไอ โน แดท Afina ชีเคอ)
Don’t enjoy Jeffery Atkins reinactin’ her boy
(ด้อนท์ เอ็นจอย Jeffery Atkins reinactin เฮอ บอย)
So I’m click-clackin’ this toy
(โซ แอม คลิค clackin ดีซ ทอย)
Mash and destroy, Shady
(แม็ฌ แอ็นด ดิซทรอย , เฌดอิ)
Aftermath and Detroit muthaf*ckas
(แอฟเตอร์แมท แอ็นด ดีทอยดฺ muthaf*ckas)

[Chorus]
([ โครัซ ])
[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
Do-ra-me, fa-so-la-ti-da
(ดู รา มี , ฟา โซ ลา ทิ ดา)
Don’t blame me cuz you lost your boss’s spot
(ด้อนท์ บเลม มี คัซ ยู ล็อซท ยุร บ็อซ สพอท)
Mama-say-mama-sa-ma-macosa
(มามะ เซ มามะ sa มา macosa)
Ja quit playin’ knock it off you’re not 2Pac
(จา ควิท เพลย์ยิน น็อค อิท ออฟฟ ยัวร์ น็อท 2Pac)
Don’t make me, too hot and you’re not
(ด้อนท์ เมค มี , ทู ฮ็อท แอ็นด ยัวร์ น็อท)
Shootin’ at me, with the only shot you got
(ชูดทิน แอ็ท มี , วิฑ ดิ โอ๊นลี่ ฌ็อท ยู ก็อท)
Ja quit playin’ knock it off you’re not 2Pac
(จา ควิท เพลย์ยิน น็อค อิท ออฟฟ ยัวร์ น็อท 2Pac)
You’ll get popped poppin’ all that sh*t you pop
(โยว เก็ท โพพี พอพปิน ออล แดท ฌะ *ที ยู พ็อพ)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
[Kuniva]
([ ครูเนฝว่า ])
Now we can get past the mean mugs and get to the slugs
(เนา วี แค็น เก็ท พาซท เดอะ มีน มัก แซน เก็ท ทู เดอะ ซลัก)
To the greivance and the cryin’ and the intimate hugs
(ทู เดอะ greivance แอ็นด เดอะ คายอิน แอ็นด ดิ อีนทิมิท ฮัก)
We don’t take you serious n*gga you shook you half of a half-way crook, get off X d*ck, go sing a hook n*gga
(วี ด้อนท์ เทค ยู ซีเรียซ เอ็น *gga ยู ฌุค ยู ฮาล์ฟ อ็อฝ อะ ฮาล์ฟ เว ครุค , เก็ท ออฟฟ เอ๊กซฺ d*ck , โก ซิง อะ ฮุค เอ็น *gga)
And you can’t replace the late greal one
(แอ็นด ยู แค็นท ริพเลซ เดอะ เลท greal วัน)
And when you gone you only gon’ be the late fake one
(แอ็นด ฮเว็น ยู กอน ยู โอ๊นลี่ ก็อน บี เดอะ เลท เฟค วัน)
N*gga please, stick to the script
(เอ็น *gga พลีส , ซทิค ทู เดอะ ซคริพท)
before the guns stick to the clip, and Benzino you ain’t sh*t but a b*tch
(บิโฟ เดอะ กัน ซทิค ทู เดอะ คลิพ , แอ็นด เบนซีโน ยู เอน ฌะ *ที บัท ดา บี *tch)
F*ckin’ old ass ignorant innocent lookin’ senior citizen
(เอฟ *ckin โอลด อาซ อีกโนะแร็นท อีนโนะเซ็นท ลุคกิน ซีนเยอะ ซีทอิเส็น)
Built up, slap you like Grimace, all sensitive
(บิลท อัพ , ซแล็พ ยู ไลค กรีมเอ็ซ , ออล เซนซิทิฝ)
Wait a minute, hold on
(เวท ดา มินยูท , โฮลด ออน)
Is it me or do he look like a banana with braids and clothes on?
(อีส ซิท มี ออ ดู ฮี ลุค ไลค เก บะแนนอะ วิฑ บเรด แซน คโลฑ ออน)
A b*tch made man, now how you gonna connect with them short ass arms like a tyrannasaurus rex?
(อะ บี *tch เมด แม็น , เนา เฮา ยู กอนนะ ค็อนเนคท วิฑ เฑ็ม ฌอท อาซ อาม ไลค เก tyrannasaurus เร็คซ)
You n*ggaz can scream holler and curse
(ยู เอ็น *ggaz แค็น ซครีม ฮอลเลอะ แอ็นด เคิซ)
Go ahead and respond and pull that pen and pad up outta ya purse
(โก อะเฮด แอ็นด ริซพอนด แอ็นด พุล แดท เพ็น แอ็นด แพ็ด อัพ เอ๊าตา ยา เพิซ)
[Proof]
([ พรูฟ ])
Slim did it simple to get at the wankstas
(ซลิม ดิด ดิท ซิ๊มเพิ่ล ทู เก็ท แอ็ท เดอะ แวงซดา)
He told me to let loose and spit at the gangstas
(ฮี โทลด มี ทู เล็ท ลูซ แอ็นด ซพิท แอ็ท เดอะ แก๊งซดา)
What up Gotti and this little war you pushed on
(ว็อท อัพ ก๊อดดิ แอ็นด ดีซ ลิ๊ทเทิ่ล วอ ยู พุฌ ออน)
But you ?? the ?? for s*cking your ??
(บัท ยู เดอะ ฟอ เอส *คิง ยุร)
What’s wrong? Didn’t think we strong with real n*ggaz?
(ว็อท ร็อง ดิ๊นอิน ธิงค วี ซทร็อง วิฑ ริแอ็ล เอ็น *ggaz)
Roll like a boss in the streets they still feel us
(โรล ไลค เก บอส ซิน เดอะ ซทรีท เด ซทิล ฟีล อัซ)
It’s real business you ain’t caught the concept
(อิทซ ริแอ็ล บีสเน็ซ ยู เอน คอท เดอะ คอนเซ็พท)
You talkin’ nonsense to walk and find press
(ยู ทอคกิ่น นอนเซ็นซ ทู วอค แอ็นด ไฟนด พเร็ซ)
Contact was blown by Munsetta in The Source
(คอนแท็คท วอส บโลน ไบ Munsetta อิน เดอะ โซซ)
Threaten at the boss you gon’ see me on ya porch
(Threaten แอ็ท เดอะ บอส ยู ก็อน ซี มี ออน ยา โพช)
Now Irv got the nerve to try to serve on us
(เนา Irv ก็อท เดอะ เนิฝ ทู ทไร ทู เซิฝ ออน อัซ)
But Detroit n*ggaz ?? and ain’t scurred to bust
(บัท ดีทอยดฺ เอ็น *ggaz แอ็นด เอน สคริท ทู บัซท)
[Kon Artis]
([ คอนเอมพลีดิง Artis ])
Word to my n*gga Bugs, punks like you get beat up
(เวิด ทู มาย เอ็น *gga บัก , พรัค ไลค ยู เก็ท บีท อัพ)
Stomped unconcious and smacked with the heater
(สตอมพฺunconcious แซน ซแม็ค วิฑ เดอะ ฮีทเออะ)
This rap cookie monster gets jabbed in the tonsils with d*cks so much that he should be fixed with a vagina
(ดีซ แร็พ คูคอิ มอนซเทอะ เก็ท แจบ อิน เดอะ ทอนซิล วิฑ d*cks โซ มัช แดท ฮี เชิด บี ฟิคซ วิฑ อะ ฝะไจนะ)
Who’s behind ya? Cadillic Pac or that transvestite who dress like a Lil Kim fox, her chest like a little windbox
(ฮู บิไฮนด ยา Cadillic แพค ออ แดท เทรนเวสไต ฮู ดเรซ ไลค เก ลิล คิม ฟ็อคซ , เฮอ เช็ซท ไลค เก ลิ๊ทเทิ่ล windbox)
press tight on the trigger of this glock
(พเร็ซ ไทท ออน เดอะ ทรีกเกอะ อ็อฝ ดีซ คล็อก)
Swallow that little sh*t you got left to help you eat
(ซวอลโล แดท ลิ๊ทเทิ่ล ฌะ *ที ยู ก็อท เล็ฟท ทู เฮ็ลพ ยู อีท)
You knock Pac’s songs without love to help you sleep
(ยู น็อค แพค ซ็อง วิเฑาท ลัฝ ทู เฮ็ลพ ยู ซลีพ)
You got shot in your video tryin mock Pac
(ยู ก็อท ฌ็อท อิน ยุร ฝีดอิโอ ทายอิน ม็อค แพค)
You ‘Mockaveli’, get your own identity
(ยู Mockaveli , เก็ท ยุร โอน ไอเดนทิทิ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
[Eminem overdubs chorus]
([ เอมมีนเอม overdubs โครัซ ])
Yeah!
(เย่ !)
Don’t you never say my little girl’s name in a song again!
(ด้อนท์ ยู เนฝเวอะ เซ มาย ลิ๊ทเทิ่ล เกิล เนม อิน อะ ซ็อง อะเกน !)
F*ckin’ punk p*ssy little b*tch!
(เอฟ *ckin พรัค พี *ssy ลิ๊ทเทิ่ล บี *tch !)
I’ll f*ck you up boy!
(แอล เอฟ *ck ยู อัพ บอย !)
Never! Never in your muthaf*ckin life!
(เนฝเวอะ ! เนฝเวอะ อิน ยุร muthaf*ckin ไลฟ !)
I’ll choke the sh*t outchu little muthaf*ckin b*tch!
(แอล โชค เดอะ ฌะ *ที outchu ลิ๊ทเทิ่ล muthaf*ckin บี *tch !)
Hailie can whip your muthaf*ckin ass!
(เฮลลี่ แค็น ฮวิพ ยุร muthaf*ckin อาซ !)

[Obie Trice speaking]
([ โอบี ทไรซ ซพีคอิง ])
That’s right muthaf*ckas
(แด๊ท ไรท muthaf*ckas)
Shay records, whatchu know about it?
(เชย์ เรคออด , วอทชู โน อะเบาท ดิธ)
F*ck Benzino, f*ck Ja Rule
(เอฟ *ck เบนซีโน , เอฟ *ck จา รูล)
N*gga, this Obie Triceright here talkin to you muthaf*ckas
(เอ็น *gga , ดีซ โอบี Triceright เฮียร ทอคกิ่น ทู ยู muthaf*ckas)
Ja Rule punk ass… Yea!
(จา รูล พรัค อาซ เย !)
F*ckin Soul For Real ass…
(เอฟ *ckin โซล ฟอ ริแอ็ล อาซ)
N*gga that’s Soul For Real,
(เอ็น *gga แด๊ท โซล ฟอ ริแอ็ล ,)
That the n*gga from Soul For Real!
(แดท เดอะ เอ็น *gga ฟร็อม โซล ฟอ ริแอ็ล !)
Candy Rain ass n*gga…
(แคนดิ เรน อาซ เอ็น *gga)
He got a deal now he rappin’
(ฮี ก็อท ดา ดีล เนา ฮี แรพปิน)
You’ont know what’s… faggot ass muhf*ckas
(Youont โน ว็อท แฟกกัท อาซ muhf*ckas)
Get money to all my real n*ggas, man
(เก็ท มันอิ ทู ออล มาย ริแอ็ล เอ็น *ggas , แม็น)
Obie Trice, D12, G Unit, 50 Cent…
(โอบี ทไรซ , D12 , จี ยูนิท , 50 เซ็นท)
Hailie Jade!!!
(เฮลลี่ เจด ! ! !)
[50 Cent [laughing]]
([ 50 เซ็นท [ ลาฟอิง ] ])

[Hailie]
([ เฮลลี่ ])
Daddy is Ja Rule taller than me?
(แดดดิ อีส จา รูล ทอลเลอร์ แฑ็น มี)
[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
No honey, you guys are the same size…
(โน ฮันอิ , ยู ไก แซร์ เดอะ เซม ไซส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hailies Revenge (Doe Rae Me) คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น