เนื้อเพลง Nightmare คำอ่านไทย Tyler, the Creator

[Intro]
([ อินโทร ])
So, you’re telling me everything just isn’t going well
(โซ , ยัวร์ เทลลิง มี เอ๊วี่ติง จัซท อีสซึ่น โกอิ้ง เว็ล)
Well, first off
(เว็ล , เฟิซท ออฟฟ)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
My only problem is death
(มาย โอ๊นลี่ พรอบเล็ม อีส เด็ธ)
F*ck heaven, I ain’t showing no religion respect
(เอฟ *ck เฮฝเอ็น , ไอ เอน โชว์วิง โน ริลีจอัน ริซเพคท)
Brain damage, therapy’s the only thing I regret
(บเรน แดมอิจ , เธระพิ ดิ โอ๊นลี่ ธิง ไอ ริกเรท)
Talking to me is like a f*cking body missing her neck
(ทอคอิง ทู มี อีส ไลค เก เอฟ *คิง บอดอิ มีซซิง เฮอ เน็ค)
But, I’m surprised I ain’t pop off my top off
(บัท , แอม เซิพไรส ดาย เอน พ็อพ ออฟฟ มาย ท็อพ ออฟฟ)
Life is a b*tch and my cock’s off the Glock’s cock
(ไลฟ อีส ซา บี *tch แอ็นด มาย ค็อค ออฟฟ เดอะ คล็อก ค็อค)
My hand’s shriveled, my finger’s slipped, the wall’s red
(มาย แฮ็นด shriveled , มาย ฟีงเกอะ สลิป , เดอะ วอล เร็ด)
Her life is f*cked, she sad now, her son is dead
(เฮอ ไลฟ อีส เอฟ *cked , ชี แซ็ด เนา , เฮอ ซัน อีส เด็ด)

[Hook]
([ ฮุค ])
I told her I’m her worst nightmare
(ไอ โทลด เฮอ แอม เฮอ เวิซท ไนท์แมร์)
This is hell, you don’t ever gotta fight fear
(ดีซ ซิส เฮ็ล , ยู ด้อนท์ เอฝเออะ กอททะ ไฟท เฟีย)
My spirit floats around in the night air
(มาย ซพีริท ฟโลท อะเรานด อิน เดอะ ไนท แอ)
Or in your day dreams, that’s how death seems
(ออ อิน ยุร เด ดรีม , แด๊ท เฮา เด็ธ ซีม)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
When I was younger, I would smile a lot
(ฮเว็น นาย วอส ยังเกอะ , ไอ เวิด ซไมล อะ ล็อท)
I’m getting older, getting bolder but a wiser top
(แอม เกดดดิ้ง โอลเดอะ , เกดดดิ้ง โบเดอ บัท ดา วายเซอท็อพ)
Now I’m drunk driving, lap’s full of the Budweiser tops
(เนา แอม ดรังค ดรายวิง , แล็พ ฟูล อ็อฝ เดอะ Budweiser ท็อพ)
Life is a movie and you’re just a prop
(ไลฟ อีส ซา มูวี่ แอ็นด ยัวร์ จัซท ดา พร็อพ)
They begged me to stop but I listen like death drones
(เด เบก มี ทู ซท็อพ บัท ไอ ลิ๊สซึ่น ไลค เด็ธ ดโรน)
Love? I don’t get none, that’s why I’m so hostile to the kids that get some
(ลัฝ ไอ ด้อนท์ เก็ท นัน , แด๊ท ฮไว แอม โซ ฮอซทิล ทู เดอะ คิด แดท เก็ท ซัม)
My father called me to tell me he loved me
(มาย ฟาเฑอะ คอล มี ทู เท็ล มี ฮี ลัฝ มี)
I’d have a better chance of getting Taylor Swift to f*ck me
(อาย แฮ็ฝ อะ เบทเทอะ ชานซ อ็อฝ เกดดดิ้ง เทเลอร์ ซิวิฟท ทู เอฟ *ck มี)
I know again I’m ugly, most n*ggas wanna punch me
(ไอ โน อะเกน แอม อักลิ , โมซท เอ็น *ggas วอนนา พันช มี)
I’m surprised the f*cking doctor even touched me
(แอม เซิพไรส เดอะ เอฟ *คิง ดอคเทอะ อีเฝ็น ทั๊ช มี)
Feel like Humpty, you hoping that I’ll fall? F*ck y’all
(ฟีล ไลค Humpty , ยู โฮพปิง แดท แอล ฟอล เอฟ *ck ยอล)
I’m Ace, I’m parentless, I’m kinda arrogant
(แอม เอซ , แอม parentless , แอม กินดา แอโระแก็นท)
Ignorant as f*ck, defend people for the hell of it
(อีกโนะแร็นท แอ็ส เอฟ *ck , ดิเฟนด พี๊เพิ่ล ฟอ เดอะ เฮ็ล อ็อฝ อิท)
Because I am the devil, f*cker get on my level
(บิคอส ไอ แอ็ม เดอะ เด๊ฝิ้ล , เอฟ *cker เก็ท ออน มาย เลฟเอ็ล)
Doughnuts and keys and kick-flips, Supremes and markers
(โดนัท แซน คี แซน คิด ฟลิพ , ซิวพรีม แซน มาเคอะ)
My life is Ms. Mo Unique Parker, but a little darker, I’ll see you in a couple
(มาย ไลฟ อีส เอมสฺ โม ยุนีค พาคเกอร์ , บัท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ดาร์คเกอร์ , แอล ซี ยู อิน อะ คั๊พเพิ่ล)

[Hook]
([ ฮุค ])

[Interlude]
([ อีนเทิลยูด ])
Tyler, here’s some water man
(Tyler , เฮียร ซัม วอเทอะ แม็น)
You seem a little tense.. how is Thebe?
(ยู ซีม มา ลิ๊ทเทิ่ล เท็นซ เฮา อีส Thebe)

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
All because a n*gga just don’t give a f*ck
(ออล บิคอส อะ เอ็น *gga จัซท ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck)
Parents wanna blame me all because their kid is f*cking up
(แพเร็นท วอนนา บเลม มี ออล บิคอส แด คิด อีส เอฟ *คิง อัพ)
But f*ck that, you’re sh*tty parents, face it, s*ck it up
(บัท เอฟ *ck แดท , ยัวร์ ฌะ *tty แพเร็นท , เฟซ อิท , เอส *ck อิท อัพ)
That’s what you shoulda did before that n*gga bust, huh
(แด๊ท ว็อท ยู โช๊วดา ดิด บิโฟ แดท เอ็น *gga บัซท , ฮู)
Feel like I missed my little brother growing up
(ฟีล ไลค ไก มิซ มาย ลิ๊ทเทิ่ล บรัฑเออะ กโรอิง อัพ)
Feel like my little brother missed his brother growing up
(ฟีล ไลค มาย ลิ๊ทเทิ่ล บรัฑเออะ มิซ ฮิส บรัฑเออะ กโรอิง อัพ)
But this is Golf Wang, like we missed our family growing up
(บัท ดีซ ซิส ก็อลฟ วัง , ไลค วี มิซ เอ๊า แฟมอิลิ กโรอิง อัพ)
I got a little taller since the last time you seen me, bro
(ไอ ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ทอลเลอร์ ซินซ เดอะ ลาซท ไทม ยู ซีน มี , โบร)
Now I’m emo, so f*ck it, I’m Poe-in’ up
(เนา แอม emo , โซ เอฟ *ck อิท , แอม Poe อิน อัพ)
But I never had a drink, ” Sydney, Tyler’s throwing up! ”
(บัท ไอ เนฝเวอะ แฮ็ด อะ ดริงค , ” Sydney , Tylers โตววิง อัพ ! “)
My n*gga Jasper said if I drink and get drunk enough
(มาย เอ็น *gga แจซเพอะ เซ็ด อิฟ ฟาย ดริงค แอ็นด เก็ท ดรังค อินัฟ)
I won’t feel the feeling I be feeling when I’m sobered up
(ไอ ว็อนท ฟีล เดอะ ฟีลอิง ไอ บี ฟีลอิง ฮเว็น แอม โซเบอะ อัพ)
But that’s a f*cking lie, why would he say that I’m
(บัท แด๊ท ซา เอฟ *คิง ไล , ฮไว เวิด ฮี เซ แดท แอม)
As emotionally strained as Travis when he’s.. [Tyler, calm down]
(แอ็ส อีโมชันนอลลี่ ซทเรน แอ็ส ทราวิสฮเว็น อีส [ Tyler , คาม เดาน ])
Don’t look at me, I’m 6’5 ” about to f*cking cry
(ด้อนท์ ลุค แกท มี , แอม 65 ” อะเบาท ทู เอฟ *คิง คไร)
About another guy, but this is Golf Wang, do or die
(อะเบาท แอะนัธเออะ ไก , บัท ดีซ ซิส ก็อลฟ วัง , ดู ออ ได)
I finally had a family
(ไอ ไฟแน็ลลิ แฮ็ด อะ แฟมอิลิ)
Domo’s in another state, where the f*ck is Riley?
(Domos ซิน แอะนัธเออะ ซเทท , ฮแว เดอะ เอฟ *ck อีส Riley)
Now you n*ggas wanna be nice because the labels wanna sign me
(เนา ยู เอ็น *ggas วอนนา บี ไน๊ซ์ บิคอส เดอะ เลเบ็ล วอนนา ไซน มี)
But before the co-signing and you f*ckers couldn’t find me?
(บัท บิโฟ เดอะ โค ซายนิง แอ็นด ยู เอฟ *ckers คูดซึ่น ไฟนด มี)
F*ck that! I hope you die in a fiery death
(เอฟ *ck แดท ! ไอ โฮพ ยู ได อิน อะ ไฟริ เด็ธ)
One ear I got kids screaming ” O.F. is the best ”
(วัน เอีย ไอ ก็อท คิด ซครีมอิง ” โอ เอฟ อีส เดอะ เบ็ซท “)
The other ear I got Tron Cat asking where the bullets and the bombs at
(ดิ อัฑเออะ เอีย ไอ ก็อท ทรอน แค็ท อาคกิ้ง ฮแว เดอะ บูลเล็ท แซน เดอะ บ็อม แอ็ท)
So I can kill these levels of stress, sh*t
(โซ ไอ แค็น คิล ฑิส เลฟเอ็ล อ็อฝ ซทเร็ซ , ฌะ *ที)
They say that I’m shock value
(เด เซ แดท แอม ฌ็อค แฝลยู)
How about you hop off cock and turn volume down?
(เฮา อะเบาท ยู ฮ็อพ ออฟฟ ค็อค แอ็นด เทิน ฝอลยุม เดาน)
I haven’t got around to telling my mom sh*t
(ไอ แฮฟเวน ก็อท อะเรานด ทู เทลลิง มาย มัม ฌะ *ที)
Cause I don’t know how to.. [Whoa]
(คอส ไอ ด้อนท์ โน เฮา ทู [ โว้ว ])
All I want is her support, whenever the fight’s at home
(ออล ไอ ว็อนท อีส เฮอ ซัพโพท , ฮเว็นเอฝเออะ เดอะ ไฟท แอ็ท โฮม)
When mommy cusses out cousin, some knifes get shown
(ฮเว็น มอมมิ cusses เอ้า เค๊าซิน , ซัม ไนฟ เก็ท โฌน)
Now she’s really f*ckin’ pissed, so the knives get thrown
(เนา ชี ริแอ็ลลิ เอฟ *ckin พิซ , โซ เดอะ ไนฝส เก็ท ธโรน)
And hit her in her f*cking neck, now her throat’s all gone
(แอ็นด ฮิท เฮอ อิน เฮอ เอฟ *คิง เน็ค , เนา เฮอ ธโรท ซอร์ กอน)
Looking like a f*cking monster from the Twilight Zone
(ลุคอิง ไลค เก เอฟ *คิง มอนซเทอะ ฟร็อม เดอะ ทไวไลท โสน)
Then they wonder why I stay at Travis pad with a backpack
(เด็น เด วันเดอะ ฮไว ไอ ซเท แอ็ท ทราวิสแพ็ด วิฑ อะ backpack)
For the whole week full of plastic-wrapped black tees
(ฟอ เดอะ โฮล วีค ฟูล อ็อฝ พแลซทิค แร็พท บแล็ค ที)
And deodorant like this house is my home
(แอ็นด ดีโอเดอะแร็นท ไลค ดีซ เฮาซ อีส มาย โฮม)
I could live with the same hat
(ไอ เคิด ไลฝ วิฑ เดอะ เซม แฮ็ท)
And the same flat-screen TV watching Flapjack
(แอ็นด เดอะ เซม ฟแล็ท ซครีน ทีวี วัทชิง ฟแลพแจ็ค)
And the same bacon and waffles on that night Saturday
(แอ็นด เดอะ เซม บาคอน แอ็นด วาฟเฟิล ออน แดท ไนท แซทเออะดิ)
Where I skate with the same f*cking friends at
(ฮแว ไอ ซเคท วิฑ เดอะ เซม เอฟ *คิง ฟเร็นด แอ็ท)
Didn’t give a f*ck about fame or a name, oh
(ดิ๊นอิน กิฝ อะ เอฟ *ck อะเบาท เฟม ออ รา เนม , โอ)
” Message from GZA, oh, another one from Plain Pat ”
(” เมซซิจ ฟร็อม GZA , โอ , แอะนัธเออะ วัน ฟร็อม พเลน แพ็ท “)
Email full of emails, I never write back
(อีเมล์ ฟูล อ็อฝ อีเมล์ , ไอ เนฝเวอะ ไรท แบ็ค)
Ain’t kill myself yet, now I already want my life back
(เอน คิล ไมเซลฟ เย็ท , เนา ไอ ออลเรดอิ ว็อนท มาย ไลฟ แบ็ค)

[Hook]
([ ฮุค ])

[Verse 4]
([ เฝิซ โฟว ])
One shot, two shots, one gun, two cops
(วัน ฌ็อท , ทู ฌ็อท , วัน กัน , ทู ค็อพ)
I’m blowin’ them flu shots, couldn’t kill me with two top rockers
(แอม โบลวิน เฑ็ม ฟลู ฌ็อท , คูดซึ่น คิล มี วิฑ ทู ท็อพ รอคเคอะ)
you’re on the side of faggots and cock blockers
(ยัวร์ ออน เดอะ ไซด อ็อฝ แฟกกัท แซน ค็อค blockers)
I’m on the side of bad-ass kids and the top notches
(แอม ออน เดอะ ไซด อ็อฝ แบ็ด อาซ คิด แซน เดอะ ท็อพ notches)
I’m Barney, dinosaur Harley of a human
(แอม Barney , ไดโนะซอ Harley อ็อฝ อะ ฮยูแม็น)
Cause I’m shrooming with the bangers and the carneys
(คอส แอม shroomings วิฑ เดอะ แบงเงอ แซน เดอะ carneys)
You n*ggas can’t harm me cause you all know that
(ยู เอ็น *ggas แค็นท ฮาม มี คอส ยู ออล โน แดท)
We at the f*ckin’ dirty lifer’s laundry [Tyler, calm down] n*gga get off me
(วี แอ็ท เดอะ เอฟ *ckin เดอทิ ไลฟเออะ ลอนดริ [ Tyler , คาม เดาน ] เอ็น *gga เก็ท ออฟฟ มี)

[Outro]
([ เอ๊าโต ])
F*ck off me man, f*ck [What’s got into you?]
(เอฟ *ck ออฟฟ มี แม็น , เอฟ *ck [ ว็อท ก็อท อีนทุ ยู ])
I don’t know, it’s like I’m a different person at times
(ไอ ด้อนท์ โน , อิทซ ไลค แอม มา ดีฟเฟอะเร็นท เพ๊อร์ซั่น แอ็ท ไทม)
Sometimes I’m f*cking mad, sometimes I’m not [Yeah, you..]
(ซัมไทม์ แอม เอฟ *คิง แม็ด , ซัมไทม์ แอม น็อท [ เย่ , ยู ])
As though I got a f*cking voice in my head
(แอ็ส โธ ไอ ก็อท ดา เอฟ *คิง ฝอยซ อิน มาย เฮ็ด)
Telling me to do all this f*cked up sh*t, man [Yeah, what’s this?]
(เทลลิง มี ทู ดู ออล ดีซ เอฟ *cked อัพ ฌะ *ที , แม็น [ เย่ , ว็อท ดีซ ])
I don’t f*cking know, man [What’s this person named then, Tyler, huh?]
(ไอ ด้อนท์ เอฟ *คิง โน , แม็น [ ว็อท ดีซ เพ๊อร์ซั่น เนม เด็น , Tyler , ฮู ])
He tells me to do this sh*t that I don’t wanna f*cking do [What’s his name?]
(ฮี เท็ล มี ทู ดู ดีซ ฌะ *ที แดท ไอ ด้อนท์ วอนนา เอฟ *คิง ดู [ ว็อท ฮิส เนม ])
Tron Cat
(ทรอน แค็ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Nightmare คำอ่านไทย Tyler, the Creator

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น