เนื้อเพลง Fame คำอ่านไทย 2Pac

And my n*ggas say
(แอ็นด มาย เอ็น *ggas เซ)
We want the FAME
(วี ว็อนท เดอะ เฟม)
C’mon c’mon
(ซีมอน ซีมอน)

[Chorus]
([ โครัซ ])

One thing we all adore
(วัน ธิง วี ออล อะโด)
Something worth dying for
(ซัมติง เวิธ ไดอิง ฟอ)
Nothing but pain
(นัธอิง บัท เพน)
Stuck in this game
(ซทัค อิน ดีซ เกม)
Searching for fortune and fame
(เซิชอิง ฟอ ฟอชุน แอ็นด เฟม)

The one thing we all adore
(ดิ วัน ธิง วี ออล อะโด)
Something worth dying for
(ซัมติง เวิธ ไดอิง ฟอ)
It’s been nothing but pain
(อิทซ บีน นัธอิง บัท เพน)
Stuck in this game
(ซทัค อิน ดีซ เกม)
Searching for fortune and fame
(เซิชอิง ฟอ ฟอชุน แอ็นด เฟม)

[Verse 1: Tupac]
([ เฝิซ วัน : ทูแปค ])

Though we exist and breathe
(โธ วี เอ็กสีซท แอ็นด บรีฑ)
Some believe currency comes to g’s
(ซัม บิลีฝ เคอเร็นซิ คัม ทู จีส)
Stresses half the ghetto
(สเทรสเซซ ฮาล์ฟ เดอะ เกทโท)
With success comes greed [echo]
(วิฑ ซัคเซซ คัม กรีด [ เอคโอ ])
They got me hot
(เด ก็อท มี ฮ็อท)
When they shot me
(ฮเว็น เด ฌ็อท มี)
Plotted
(พอเดด)
My revenge
(มาย ริเฝนจ)
To increase my ends
(ทู อินครีซ มาย เอ็นด)
Enemies gettin dropped
(อียีมีสฺ เกดดิน ดร็อพ)
Win or lose
(วิน ออ ลูส)
Red or blue
(เร็ด ออ บลู)
We must all stay true
(วี มัซท ดอร์ ซเท ทรู)
Play the game n*gga
(พเล เดอะ เกม เอ็น *gga)
Never let the game play you
(เนฝเวอะ เล็ท เดอะ เกม พเล ยู)
And for the fame [echo]
(แอ็นด ฟอ เดอะ เฟม [ เอคโอ ])
N*ggas change fast [echo]
(เอ็น *ggas เชนจ ฟัซท [ เอคโอ ])
That’s a shame [echo]
(แด๊ท ซา เฌม [ เอคโอ ])
What’s the game
(ว็อท เดอะ เกม)
Lost souls
(ล็อซท โซล)
Who controls our brain?
(ฮู ค็อนทโรล เอ๊า บเรน)
Who can I blame? [echo]
(ฮู แค็น นาย บเลม [ เอคโอ ])
The world seems strange at times
(เดอะ เวิลด ซีม ซทเรนจ แอ็ท ไทม)
Somewhat insane [echo]
(ซัมฮว็อท อินเซน [ เอคโอ ])
I’m hoping we can change with time
(แอม โฮพปิง วี แค็น เชนจ วิฑ ไทม)
I’m living blinded [echo]
(แอม ลีฝอิง บไลนด [ เอคโอ ])
Searching for a ?? curse
(เซิชอิง ฟอ รา เคิซ)
I know death follows me
(ไอ โน เด็ธ ฟอลโล มี)
But I murder him first
(บัท ไอ เมอเดอะ ฮิม เฟิซท)
And worse yet
(แอ็นด เวิซ เย็ท)
With each breathe
(วิฑ อีช บรีฑ)
Steps I take
(ซเท็พ ซาย เทค)
Breathless
(บเรธเล็ซ)
Is there a cure for a hustler with a death wish?
(อีส แดร์ อะ คิวเร ฟอ รา ฮัซเลอะ วิฑ อะ เด็ธ วิฌ)
Cigar ashes
(ซิกา แอสเชรด)
Coaster
(โคซเทอะ)
Crystal glasses
(ครีซแท็ล กลาซซิส)
We mash on them jealous bastards
(วี แม็ฌ ออน เฑ็ม เจลอัซ แบซเทิด)
With a ski mask
(วิฑ อะ ซคี มาซค)
I’m the first one to warn them
(แอม เดอะ เฟิซท วัน ทู วอน เฑ็ม)
Blast it
(บลาซท ดิธ)
Wrapped in plastic
(แร็พท อิน พแลซทิค)
Bullsh*tting got his ass hit [outlaws]
(Bullsh*ttings ก็อท ฮิส อาซ ฮิท [ เอาทลอ ])
Ain’t nothing left now
(เอน นัธอิง เล็ฟท เนา)
Treated like a stepchild
(ทีอี ไลค เก stepchild)
Was not for me
(วอส น็อท ฟอ มี)
Nothing but busters and b*tches [f*ck em all]
(นัธอิง บัท บัสเตอร์ แซน บี *tches [ เอฟ *ck เอ็ม ออล ])
Be rocking beats
(บี รอคกิง บีท)
Fake in fame
(เฟค อิน เฟม)

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])

Block run and shoot slugs
(บล็อค รัน แอ็นด ฌูท ซลัก)
We throw them back like hardballs
(วี ธโร เฑ็ม แบ็ค ไลค ฮาดบอล)
Without the gloves
(วิเฑาท เดอะ กลัฝ)
No love for these fake desperados
(โน ลัฝ ฟอ ฑิส เฟค เดซเพอะเรโด)
And thugs I bleed to envy
(แอ็นด ธัก ซาย บลีด ทู เอนฝิ)
Smoke and blow out they blunts
(ซโมค แอ็นด บโล เอ้า เด บลันท)
Sipping Henney
(ซิพปิง Henney)
Drunk nights
(ดรังค ไนท)
And hot days
(แอ็นด ฮ็อท เด)
Cocking my heat
(Cockings มาย ฮีท)
Shooting it sideways
(ชูดดิง อิท ไซดเวส)
A wife on the run
(อะ ไวฟ ออน เดอะ รัน)
Full of common blunts
(ฟูล อ็อฝ คอมมัน บลันท)
Unconditionally married
(อันค็อนดีฌอะแน็ล แมริด)
To my gun
(ทู มาย กัน)
Fulfillin’ my destiny
(Fulfillin มาย เดซทินิ)
On knees
(ออน นี)
And ones desires
(แอ็นด วัน ดิไสร)
Be pulling all my cabbage
(บี พลูลิง ออล มาย แคบบิจ)
Like priors
(ไลค พไรเออะ)
Stuck in the trance
(ซทัค อิน เดอะ ทแร็นซ)
Searching for something higher
(เซิชอิง ฟอ ซัมติง ไฮเออะ)
Fortune and fame
(ฟอชุน แอ็นด เฟม)

[Chorus]
([ โครัซ ])

One thing we all adore
(วัน ธิง วี ออล อะโด)
Something worth dying for
(ซัมติง เวิธ ไดอิง ฟอ)
Nothing but pain
(นัธอิง บัท เพน)
Stuck in this game
(ซทัค อิน ดีซ เกม)
Searching for fortune and fame [FAME]
(เซิชอิง ฟอ ฟอชุน แอ็นด เฟม [ เฟม ])

The one thing we all adore
(ดิ วัน ธิง วี ออล อะโด)
Something worth dying for
(ซัมติง เวิธ ไดอิง ฟอ)
It’s been nothing but pain
(อิทซ บีน นัธอิง บัท เพน)
Stuck in this game
(ซทัค อิน ดีซ เกม)
Searching for fortune and fame
(เซิชอิง ฟอ ฟอชุน แอ็นด เฟม)

[Verse 3:]
([ เฝิซ ที : ])

Searching for fortune and fame
(เซิชอิง ฟอ ฟอชุน แอ็นด เฟม)
Lost in the rain
(ล็อซท อิน เดอะ เรน)
A lose of the game
(อะ ลูส อ็อฝ เดอะ เกม)
With life the cost of the game
(วิฑ ไลฟ เดอะ ค็อซท อ็อฝ เดอะ เกม)
We forcing the change
(วี ฟอร์สซิ่ง เดอะ เชนจ)
Mother f*ck flossing the chain [echo]
(ม๊าเธ่อร์ เอฟ *ck ฟอสซิง เดอะ เชน [ เอคโอ ])
All the blame
(ออล เดอะ บเลม)
Belongs to the part of the brain [echo]
(บิลอง ทู เดอะ พาท อ็อฝ เดอะ บเรน [ เอคโอ ])
That we never use n*gga
(แดท วี เนฝเวอะ ยูซ เอ็น *gga)
Plus my heart is in pain [echo]
(พลัซ มาย ฮาท อีส ซิน เพน [ เอคโอ ])
And if I ever lose homey

(แอ็นด อิฟ ฟาย เอฝเออะ ลูส โฮมี)
Bet I’m at it again [echo]
(เบ็ท แอม แอ็ท ดิธ อะเกน [ เอคโอ ])
Outlaws don’t die
(เอาทลอ ด้อนท์ ได)
So united we stand [echo]
(โซ ยูนิท วี ซแท็นด [ เอคโอ ])
And if family ‘come a foe
(แอ็นด อิฟ แฟมอิลิ คัม อะ โฟ)
All the fortune and fame [echo]
(ออล เดอะ ฟอชุน แอ็นด เฟม [ เอคโอ ])

[Verse 4: Napoleon]
([ เฝิซ โฟว : นะโพเลียน ])

As I walk up in the crib
(แอ็ส ซาย วอค อัพ อิน เดอะ คริบ)
Laid to rest me head
(เลด ทู เร็ซท มี เฮ็ด)
Say some rhymes to angels
(เซ ซัม ไรม ทู เอนเจล)
Hope they bless my bed
(โฮพ เด บเล็ซ มาย เบ็ด)
Hope they bless me the righteous way
(โฮพ เด บเล็ซ มี เดอะ ไรชัซ เว)
Got a homie locked down
(ก็อท ดา โฮมี ล็อค เดาน)
Outta town
(เอ๊าตา ทาวน์)
I sent him a kite today
(ไอ เซ็นท ฮิม มา ไคท ทุเด)
Man that hate in your heart
(แม็น แดท เฮท อิน ยุร ฮาท)
Your gotta cleanse it dog
(ยุร กอททะ คเล็นส อิท ด็อก)
Praying for my downfall
(เพลยอิง ฟอ มาย ดาวอึนฟอล)
And I can sense it dog
(แอ็นด ดาย แค็น เซ็นซ อิท ด็อก)
I was passed down the street fame
(ไอ วอส พาซ เดาน เดอะ ซทรีท เฟม)
Like glocks clocked
(ไลค คล็อก คล็อค)
And keep aim
(แอ็นด คีพ เอม)
Was raised up with a clock box
(วอส เรส อัพ วิฑ อะ คล็อค บ็อคซ)
And I ran with the local street gang
(แอ็นด ดาย แร็น วิฑ เดอะ โลแค็ล ซทรีท แก็ง)
They say the light is faded
(เด เซ เดอะ ไลท อีส แฟ็ด)
But still shine in the dark
(บัท ซทิล ไฌน อิน เดอะ ดาค)
You can easy been a man
(ยู แค็น อีสอิ บีน อะ แม็น)
But you is a boy in your heart
(บัท ยู อีส ซา บอย อิน ยุร ฮาท)
And that’s some game that I got
(แอ็นด แด๊ท ซัม เกม แดท ไอ ก็อท)
From generation of game
(ฟร็อม เจเนอะเรฌัน อ็อฝ เกม)
In the road of life dog
(อิน เดอะ โรด อ็อฝ ไลฟ ด็อก)
We need to switch up lanes
(วี นีด ทู ซวิช อัพ เลน)
Think about it
(ธิงค อะเบาท ดิธ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

One thing we all adore
(วัน ธิง วี ออล อะโด)
Something worth dying for
(ซัมติง เวิธ ไดอิง ฟอ)
Nothing but pain
(นัธอิง บัท เพน)
Stuck in this game
(ซทัค อิน ดีซ เกม)
Searching for fortune and fame [FAME]
(เซิชอิง ฟอ ฟอชุน แอ็นด เฟม [ เฟม ])

The one thing we all adore
(ดิ วัน ธิง วี ออล อะโด)
Something worth dying for
(ซัมติง เวิธ ไดอิง ฟอ)
It’s been nothing but pain
(อิทซ บีน นัธอิง บัท เพน)
Stuck in this game
(ซทัค อิน ดีซ เกม)
Searching for fortune and fame
(เซิชอิง ฟอ ฟอชุน แอ็นด เฟม)

[Verse 5:]
([ เฝิซ ไฟท์ : ])

I can’t complain
(ไอ แค็นท ค็อมพเลน)
I’ve seen my fair share of the fame
(แอฝ ซีน มาย แฟ แฌ อ็อฝ เดอะ เฟม)
It wont change me
(อิท ว็อนท เชนจ มี)
Now I’ve got this piece of change
(เนา แอฝ ก็อท ดีซ พีซ อ็อฝ เชนจ)
I feel strange
(ไอ ฟีล ซทเรนจ)
I got so use to the hood
(ไอ ก็อท โซ ยูซ ทู เดอะ ฮุด)
That when I finally got out
(แดท ฮเว็น นาย ไฟแน็ลลิ ก็อท เอ้า)
At first it ain’t feel good
(แอ็ท เฟิซท ดิธ เอน ฟีล เกิด)
I was just a baby
(ไอ วอส จัซท ดา เบบิ)
Still retarded from slavery
(ซทิล ริทาด ฟร็อม ซแลฝเออะริ)
When we struggle to shovel sh*t
(ฮเว็น วี สทรั๊กเกิ้ล ทู โชฝโวฌะ *ที)
Ain’t nobody saved me
(เอน โนบอดี้ เซฝ มี)
Ghetto ain’t made me
(เกทโท เอน เมด มี)
I made myself
(ไอ เมด ไมเซลฟ)
Poverty raised me
(พอฝเออะทิ เรส มี)
Thinking ain’t no help
(ติ้งกิง เอน โน เฮ็ลพ)
I pray for my health
(ไอ พเร ฟอ มาย เฮ็ลธ)
My mind
(มาย ไมนด)
And my family too
(แอ็นด มาย แฟมอิลิ ทู)
State of myself
(ซเทท อ็อฝ ไมเซลฟ)
My grind
(มาย ไกรนด)
And my family crew
(แอ็นด มาย แฟมอิลิ ครู)
Where one hand watches the other
(ฮแว วัน แฮ็นด วัทเชซ ดิ อัฑเออะ)
No we ain’t blood
(โน วี เอน บลัด)
But we still real brothers
(บัท วี ซทิล ริแอ็ล บรัฑเออะ)
The struggle is real
(เดอะ สทรั๊กเกิ้ล อีส ริแอ็ล)
Nothing can steal
(นัธอิง แค็น ซทีล)
What we build
(ว็อท วี บิลด)
And that remains the same
(แอ็นด แดท ริเมน เดอะ เซม)
‘Till that day we killed
(ทิล แดท เด วี คิล)
And that’s real
(แอ็นด แด๊ท ริแอ็ล)
Life that I was aimed to be
(ไลฟ แดท ไอ วอส เอม ทู บี)
Love by my family tree
(ลัฝ ไบ มาย แฟมอิลิ ทรี)
That’s fame to me
(แด๊ท เฟม ทู มี)
How about it
(เฮา อะเบาท ดิธ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

One thing we all adore
(วัน ธิง วี ออล อะโด)
Something worth dying for
(ซัมติง เวิธ ไดอิง ฟอ)
Nothing but pain
(นัธอิง บัท เพน)
Stuck in this game
(ซทัค อิน ดีซ เกม)
Searching for fortune and fame
(เซิชอิง ฟอ ฟอชุน แอ็นด เฟม)

The one thing we all adore
(ดิ วัน ธิง วี ออล อะโด)
Something worth dying for
(ซัมติง เวิธ ไดอิง ฟอ)
Nothing but pain
(นัธอิง บัท เพน)
Stuck in this game
(ซทัค อิน ดีซ เกม)
Searching for fortune and fame
(เซิชอิง ฟอ ฟอชุน แอ็นด เฟม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fame คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น