เนื้อเพลง Ambitionz Az A Ridah คำอ่านไทย 2Pac

[1] – [2Pac singing in background 2X]
([ วัน ] [ 2Pac ซิงกิง อิน แบ็คกราว 2X ])
I won’t deny it, I’m a straight ridah
(ไอ ว็อนท ดิไน อิท , แอม มา ซทเรท ridah)
You don’t wanna f*ck with me
(ยู ด้อนท์ วอนนา เอฟ *ck วิฑ มี)
Got the police bustin at me
(ก็อท เดอะ โพะลีซ บัสติน แอ็ท มี)
But they can’t do nuttin to a G
(บัท เด แค็นท ดู นัทดินทู อะ จี)

[Let’s get ready to ruuumbllle!!]
([ เล็ท เก็ท เรดอิ ทู ruuumbllle ! ! ])

[1] – [2Pac speaking over background]
([ วัน ] [ 2Pac ซพีคอิง โอเฝอะ แบ็คกราว ])
Now you know how we do it like a G
(เนา ยู โน เฮา วี ดู อิท ไลค เก จี)
What really go on in the mind of a n*gga
(ว็อท ริแอ็ลลิ โก ออน อิน เดอะ ไมนด อ็อฝ อะ เอ็น *gga)
that get down for theirs
(แดท เก็ท เดาน ฟอ แด)
Constantly, money over b*tches
(คอนสแท็นทลิ , มันอิ โอเฝอะ บี *tches)

[2] – [2Pac singing in background starts to overlap/repeat]
([ ทู ] [ 2Pac ซิงกิง อิน แบ็คกราว ซทาท ทู โอเฝอะแล็พ /ริพีท ])
I won’t deny it, I’m a straight ridah
(ไอ ว็อนท ดิไน อิท , แอม มา ซทเรท ridah)
You don’t wanna f*ck with me
(ยู ด้อนท์ วอนนา เอฟ *ck วิฑ มี)
Got the police bustin at me
(ก็อท เดอะ โพะลีซ บัสติน แอ็ท มี)
I won’t deny it, I’m a straight ridah
(ไอ ว็อนท ดิไน อิท , แอม มา ซทเรท ridah)
Police bustin at me
(โพะลีซ บัสติน แอ็ท มี)
I won’t deny it, I’m a straight ridah / Got the police bustin at me
(ไอ ว็อนท ดิไน อิท , แอม มา ซทเรท ridah / ก็อท เดอะ โพะลีซ บัสติน แอ็ท มี)
I won’t deny it, I’m a straight ridah..
(ไอ ว็อนท ดิไน อิท , แอม มา ซทเรท ridah)

[2] – [2Pac speaking over background]
([ ทู ] [ 2Pac ซพีคอิง โอเฝอะ แบ็คกราว ])
Not b*tches over money
(น็อท บี *tches โอเฝอะ มันอิ)
Stay on your grind n*gga
(ซเท ออน ยุร ไกรนด เอ็น *gga)
My ambitions as a ridah!
(มาย แอ็มบีฌอัน แอ็ส ซา ridah !)
My ambitions as a ridah!
(มาย แอ็มบีฌอัน แอ็ส ซา ridah !)

[2Pac]
([ 2Pac ])
So many battlefield scars while driven in plush cars
(โซ เมนอิ แบเดิลเฟียว ซคา ฮไวล ดรีฝเอ็น อิน พลัฌ คา)
This life as a rap star is nothin without heart
(ดีซ ไลฟ แอ็ส ซา แร็พ ซทา อีส นอทติน วิเฑาท ฮาท)
Was born rough and rugged, addressin the mad public
(วอส บอน รัฟ แอ็นด รักกิด , addressin เดอะ แม็ด พับลิค)
My attitude was, ” F*ck it, ” cause motherf*ckers love it
(มาย แอททิทยูด วอส , ” เอฟ *ck อิท , ” คอส motherf*ckers ลัฝ อิท)
To be a soldier, must maintain composure at ease
(ทู บี อะ โซลเจอะ , มัซท เมนเทน ค็อมโพเฉอะ แอ็ท อีส)
Though life is complicated, only what you make it to be
(โธ ไลฟ อีส คอมพลิเคท , โอ๊นลี่ ว็อท ยู เมค อิท ทู บี)
Uhh, and my ambitions as a ridah to catch her
(อา , แอ็นด มาย แอ็มบีฌอัน แอ็ส ซา ridah ทู แค็ช เฮอ)
while she hot, and horny, go up inside her
(ฮไวล ชี ฮ็อท , แอ็นด ฮอนิ , โก อัพ อีนไซด เฮอ)
Then I spit some game in her ear, ” Go to the tele hoe ”
(เด็น นาย ซพิท ซัม เกม อิน เฮอ เอีย , ” โก ทู เดอะ เทลอิ โฮ “)
You put what money in a Benz, cause b*tch I’m barely broke
(ยู พัท ว็อท มันอิ อิน อะ เบนซฺ, คอส บี *tch แอม แบลิ บโรค)
I’m smokin bomb-ass weed feelin crucial
(แอม สโมกิน บ็อม อาซ วี ฟีลิน ครูแฌ็ล)
From player to player, the game’s tight, the feeling’s mutual
(ฟร็อม เพย์เยอร์ ทู เพย์เยอร์ , เดอะ เกม ไทท , เดอะ ฟีลอิง มยูชวล)
From hustlin and prayers, to breakin motherf*ckers to pay-up
(ฟร็อม ฮัสลิน แอ็นด พเรเออะ , ทู เบรกกิ้น motherf*ckers ทู เพ อัพ)
I got no time for these b*tches, cause these hoes tried to play us
(ไอ ก็อท โน ไทม ฟอ ฑิส บี *tches , คอส ฑิส โฮ ทไร ทู พเล อัซ)
I’m on a meal-ticket mission, want a mil’, so I’m wishin
(แอม ออน อะ มีล ทีคเคท มีฌอัน , ว็อนท ดา มิล , โซ แอม วิซชิน)
Competition got me ripped, on that bullsh*t they stressin [boo-yaa!]
(ค็อมพิทีฌอัน ก็อท มี ริพ , ออน แดท bullsh*ที เด สเตสซิน [ บู yaa ! ])
I’ma rhyme though, clown hoes like it’s manditory
(แอมอา ไรม โธ , คเลาน โฮ ไลค อิทซ manditory)
No guts no glory my n*gga b*tch got the game distorted
(โน กัท โน กโลริ มาย เอ็น *gga บี *tch ก็อท เดอะ เกม ดิซทอท)
Now it’s on and it’s on because I said so
(เนา อิทซ ออน แอ็นด อิทซ ออน บิคอส ไอ เซ็ด โซ)
Can’t trust a b*tch in the bidness so I got with Death Row
(แค็นท ทรัซท ดา บี *tch อิน เดอะ บิดเนสส โซ ไอ ก็อท วิฑ เด็ธ เรา)
Now these money hungry b*tches gettin suspicious
(เนา ฑิส มันอิ ฮังกริ บี *tches เกดดิน ซัซพิฌอัซ)
Started plottin and plannin on schemes, to come and trick us
(ซทาท plottin แอ็นด เพลนนิน ออน ซคีม , ทู คัม แอ็นด ทริค อัซ)
But Thug n*ggaz be on point and game tight [yeah]
(บัท ธัก เอ็น *ggaz บี ออน พอยนท แอ็นด เกม ไทท [ เย่ ])
Me, Syke and Bogart, wrap it up the same night
(มี , Syke แอ็นด Bogart , แร็พ อิท อัพ เดอะ เซม ไนท)
Got problems then handle it, motherf*ckers see me
(ก็อท พรอบเล็ม เด็น แฮ๊นเดิ้ล อิท , motherf*ckers ซี มี)
These n*ggaz is jealous cause deep in they heart they wanna be me
(ฑิส เอ็น *ggaz อีส เจลอัซ คอส ดีพ อิน เด ฮาท เด วอนนา บี มี)
Uhh, yeah, and now ya got me right beside ya
(อา , เย่ , แอ็นด เนา ยา ก็อท มี ไรท บิไซด ยา)
Hopin you listen I catch you payin attention
(โฮพปิน ยู ลิ๊สซึ่น นาย แค็ช ยู เพย์อิน แอ็ทเทนฌัน)
to my amibitions as a ridah
(ทู มาย amibitions แอ็ส ซา ridah)

[Chorus: 2Pac]
([ โครัซ : 2Pac ])

[singing] I won’t deny it, I’ma straight ridah
([ ซิงกิง ] ไอ ว็อนท ดิไน อิท , แอมอา ซทเรท ridah)
You don’t wanna f*ck with me
(ยู ด้อนท์ วอนนา เอฟ *ck วิฑ มี)
[singing] My ambitions as a ridah
([ ซิงกิง ] มาย แอ็มบีฌอัน แอ็ส ซา ridah)
[singing] Got the police bustin at me
([ ซิงกิง ] ก็อท เดอะ โพะลีซ บัสติน แอ็ท มี)
But they can’t do nuttin to a G
(บัท เด แค็นท ดู นัทดินทู อะ จี)

[Tupac]
([ ทูแปค ])
[I won’t deny it, I’ma straight ridah]
([ ไอ ว็อนท ดิไน อิท , แอมอา ซทเรท ridah ])
Peep it.. it was my only wish to rise
(พีพ อิท ดิธ วอส มาย โอ๊นลี่ วิฌ ทู ไรส)
above these jealous coward mutherf*ckers I despise
(อะบัฝ ฑิส เจลอัซ เคาเอิด mutherf*ckers ซาย ดิซไพส)
When it’s time to ride, I was the first off this side, give me the nine
(ฮเว็น อิทซ ไทม ทู ไรด , ไอ วอส เดอะ เฟิซท ออฟฟ ดีซ ไซด , กิฝ มี เดอะ ไนน)
I’m ready to die right here tonight, and motherf*ck they life [yeah n*gga!]
(แอม เรดอิ ทู ได ไรท เฮียร ทุไนท , แอ็นด motherf*ck เด ไลฟ [ เย่ เอ็น *gga ! ])
That’s what they screamin as they drill me, but I’m hard to kill
(แด๊ท ว็อท เด สครีมมิน แอ็ส เด ดริล มี , บัท แอม ฮาด ทู คิล)
So open fire, I see you kill me [that’s all you n*ggaz got?] witness my steel
(โซ โอเพ็น ไฟร , ไอ ซี ยู คิล มี [ แด๊ท ซอร์ ยู เอ็น *ggaz ก็อท ] วีทเน็ซ มาย ซทีล)
Spittin at adversaries envious and after me
(สปิทดิน แอ็ท adversaries เอนเฝียซ แซน อาฟเทอะ มี)
I’d rather die before they catchin me, watch me bleed
(อาย ราฑเออะ ได บิโฟ เด แคซชิน มี , ว็อช มี บลีด)
Mama come rescue me I’m suicidal thinkin thoughts
(มามะ คัม เรซคยู มี แอม ซยูอิไซดแอ็ล ติ้งกิน ธอท)
I’m innocent, so there’ll be bullets flyin when I’m caught
(แอม อีนโนะเซ็นท , โซ เดอะเรล บี บูลเล็ท ฟายอิน ฮเว็น แอม คอท)
[Shoot!] F*ck doin jail time, better day, sacrifice
([ ฌูท ! ] เอฟ *ck โดย เจล ไทม , เบทเทอะ เด , แซคริไฟซ)
Won’t get a chance to do me like they did my n*gga Tyson
(ว็อนท เก็ท ดา ชานซ ทู ดู มี ไลค เด ดิด มาย เอ็น *gga Tyson)
Thuggin for life and if you right then n*gga die for it
(ตั๊กกิน ฟอ ไลฟ แอ็นด อิฟ ยู ไรท เด็น เอ็น *gga ได ฟอ อิท)
Let them other brothers try, at least you tried for it
(เล็ท เฑ็ม อัฑเออะ บรัฑเออะ ทไร , แอ็ท ลีซท ยู ทไร ฟอ อิท)
When it’s time to die to be a man you pick the way you leave
(ฮเว็น อิทซ ไทม ทู ได ทู บี อะ แม็น ยู พิค เดอะ เว ยู ลีฝ)
F*ck peace and the police, my ambitions as a ridah
(เอฟ *ck พีซ แอ็นด เดอะ โพะลีซ , มาย แอ็มบีฌอัน แอ็ส ซา ridah)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Tupac]
([ ทูแปค ])
My murderous lyrics equipped with spirits of the Thugs before me
(มาย เมอเดอะรัซ ลีริค อิควีพท วิฑ ซพีริท อ็อฝ เดอะ ธัก บิโฟ มี)
Pay off the block evade the cops cause I know they comin for me
(เพ ออฟฟ เดอะ บล็อค อิเฝด เดอะ ค็อพ คอส ไอ โน เด คัมอิน ฟอ มี)
I been hesitant to reappear, been away for years
(ไอ บีน เฮสอิแท็นท ทู ริแอ็พเพีย , บีน อะเว ฟอ เยีย)
Now I’m back my adversaries been reduced to tears
(เนา แอม แบ็ค มาย adversaries บีน ริดยูซ ทู เทีย)
Question my methods to switch up speeds, sure as some b*tches bleeds
(คเวซชัน มาย เมธอัด ทู ซวิช อัพ ซพีด , ฌุร แอ็ส ซัม บี *tches บลีด)
n*ggaz’ll feel the fire of my mother’s corrupted seed
(เอ็น *ggazll ฟีล เดอะ ไฟร อ็อฝ มาย ม๊าเธ่อร์ เคาะรัพท ซี)
Blast me but they didn’t finish, [buck buck buck buck buck]
(บลาซท มี บัท เด ดิ๊นอิน ฟีนอิฌ , [ บัค บัค บัค บัค บัค ])
didn’t diminish my powers
(ดิ๊นอิน ดิมีนอิฌ มาย เพาเออะ)
so now I’m back to be a motherf*ckin menace, they cowards
(โซ เนา แอม แบ็ค ทู บี อะ motherf*ckin เมนอิซ , เด เคาเอิด)
That’s why they tried to set me up
(แด๊ท ฮไว เด ทไร ทู เซ็ท มี อัพ)
Had b*tch-ass n*ggaz on my team, so indeed, they wet me up
(แฮ็ด บี *tch อาซ เอ็น *ggaz ออน มาย ทีม , โซ อินดีด , เด เว็ท มี อัพ)
But I’m back reincarnated, incarcerated
(บัท แอม แบ็ค รีอินคาเน็ท , อินคาเซอะเรท)
At the time I caught the perfect way that God made it
(แอ็ท เดอะ ไทม ไอ คอท เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท เว แดท ก็อด เมด อิท)
Lace em with lyrics that’s legendary, musical mercenary
(เลซ เอ็ม วิฑ ลีริค แด๊ท เลจเอ็นเดริ , มยูสิแค็ล เมอซิเนริ)
For money, I’ll have these motherf*ckers buried [I been]
(ฟอ มันอิ , แอล แฮ็ฝ ฑิส motherf*ckers เบริ [ ไอ บีน ])
gettin much mail in jail, n*ggaz tellin me to kill it
(เกดดิน มัช เมล อิน เจล , เอ็น *ggaz เทลลิน มี ทู คิล อิท)
Knowin when I get out, they gon’ feel it
(โนว์อิน ฮเว็น นาย เก็ท เอ้า , เด ก็อน ฟีล อิท)
Witness the realest, a whoridah when I put the sh*t inside
(วีทเน็ซ เดอะ รีเอวรีเอส , อะ whoridah ฮเว็น นาย พัท เดอะ ฌะ *ที อีนไซด)
the cry from all your people when they find her
(เดอะ คไร ฟร็อม ออล ยุร พี๊เพิ่ล ฮเว็น เด ไฟนด เฮอ)
Just remind ya, my history’ll prove I been it
(จัซท ริไมนด ยา , มาย historyll พรูฝ ไอ บีน หนิด)
Revenge on them n*ggaz that played me,
(ริเฝนจ ออน เฑ็ม เอ็น *ggaz แดท พเล มี ,)
and all the cowards that was down widdit
(แอ็นด ออล เดอะ เคาเอิด แดท วอส เดาน วิดดิท)
Now it’s yo’ n*gga right beside ya
(เนา อิทซ โย เอ็น *gga ไรท บิไซด ยา)
Hopin you listenin, catch you payin attention
(โฮพปิน ยู ลิเซินนิน , แค็ช ยู เพย์อิน แอ็ทเทนฌัน)
to my ambitions as a ridah
(ทู มาย แอ็มบีฌอัน แอ็ส ซา ridah)

[Chorus 2.5X]
([ โครัซ ทู 5X ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ambitionz Az A Ridah คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น