เนื้อเพลง Renegade คำอ่านไทย Jay-Z feat Eminem

[Jay-Z:]
([ เจ ซี : ])
Motherf***ers
(Motherf***ers)
Say that I’m foolish
(เซ แดท แอม ฟูลอิฌ)
I only talk about jewels
(ไอ โอ๊นลี่ ทอค อะเบาท จูเอ็ล)
[Bling bling]
([ บลิง บลิง ])
Do you fools
(ดู ยู ฟูล)
Listen to music or
(ลิ๊สซึ่น ทู มยูสิค ออ)
Do you just skim
(ดู ยู จัซท ซคิม)
Through it?
(ธรู อิท)
See I’m influenced
(ซี แอม อีนฟลวนซ)
By the ghetto you ruined
(ไบ เดอะ เกทโท ยู รูอิน)
That same dude
(แดท เซม ดยูด)
You gave nothin’
(ยู เกฝ นอทติน)
I made somethin’ doin’
(ไอ เมด ซัมติน โดย)
What I do through
(ว็อท ไอ ดู ธรู)
And through and
(แอ็นด ธรู แอ็นด)
I give you the news
(ไอ กิฝ ยู เดอะ นยู)
With a twist
(วิฑ อะ ทวิซท)
It’s just his
(อิทซ จัซท ฮิส)
Ghetto point-of-view
(เกทโท พอยนท อ็อฝ ฝยู)
The renegade
(เดอะ เรนอิเกด)
You been afraid
(ยู บีน อัฟเรด)
I penetrate pop culture
(ไอ เพนอิทเรท พ็อพ คัลเชอะ)
Bring ’em a lot closer
(บริง เอ็ม มา ล็อท โคลเซอร์)
To the block where they
(ทู เดอะ บล็อค ฮแว เด)
Pop toasters
(พ็อพ โทซเทอะ)
And they live
(แอ็นด เด ไลฝ)
With they moms
(วิฑ เด มัม)
Got dropped roasters
(ก็อท ดร็อพ โรซเทอะ)
>From botched robberies
(>ฟร็อม บ็อช robberies)
N*ggaz crotched over
(เอ็น *ggaz ครอตชฺ โอเฝอะ)
Mommy’s knocked up
(มอมมิ น็อค อัพ)
‘Cause she wasn’t
(คอส ชี วอสซึ้น)
Watched over
(ว็อช โอเฝอะ)
Knocked down
(น็อค เดาน)
By some clown
(ไบ ซัม คเลาน)
When child support knocked
(ฮเว็น ไชล ซัพโพท น็อค)
No he’s not around
(โน อีส น็อท อะเรานด)
Now how that
(เนา เฮา แดท)
Sound to ya?
(เซานด ทู ยา)
Jot it down
(จ็อท ดิธ เดาน)
I bring it
(ไอ บริง อิท)
Through the ghetto
(ธรู เดอะ เกทโท)
Without ridin’ ’round
(วิเฑาท ริดอิน เรานด)
Hidin’ down duckin’ strays
(ฮายดิน เดาน ดักคิน ซทเร)
>From frustrated youths
(>ฟร็อม ฟรัซทเรท ยูธ)
Stuck in they ways
(ซทัค อิน เด เว)
Just read a magazine
(จัซท เร็ด อะ แมกอะสีน)
That f***ed up my day
(แดท เอฟ ***ed up มาย เด)
How you rate music
(เฮา ยู เรท มยูสิค)
That thugs with
(แดท ธัก วิฑ)
Nothin’ relate to it?
(นอทติน ริเลท ทู อิท)
I help them see they way
(ไอ เฮ็ลพ เฑ็ม ซี เด เว)
Through it, not you
(ธรู อิท , น็อท ยู)
Can’t step in my pants
(แค็นท ซเท็พ อิน มาย แพ็นท)
Can’t walk in my shoes
(แค็นท วอค อิน มาย ฌู)
Bet everything you worth
(เบ็ท เอ๊วี่ติง ยู เวิธ)
You lose your tie
(ยู ลูส ยุร ไท)
And your shirt
(แอ็นด ยุร เฌิท)
[Eminem:]
([ เอมมีนเอม : ])
Since I’m in a position
(ซินซ แอม อิน อะ โพะสีฌอัน)
To talk to these kids
(ทู ทอค ทู ฑิส คิด)
And they listen
(แอ็นด เด ลิ๊สซึ่น)
I ain’t no politician
(ไอ เอน โน พอลิทีฌแอ็น)
But I’ll kick it
(บัท แอล คิด อิท)
With ’em a minute
(วิฑ เอ็ม มา มินยูท)
‘Cause see they
(คอส ซี เด)
Call me a menace
(คอล มี อะ เมนอิซ)
And if the shoe fits
(แอ็นด อิฟ เดอะ ฌู ฟิท)
I’ll wear it
(แอล แว อิท)
But if it don’t
(บัท อิฟ อิท ด้อนท์)
Then y’all will
(เด็น ยอล วิล)
Swallow the truth
(ซวอลโล เดอะ ทรูธ)
Grin and bear it
(กริน แอ็นด แบ อิท)
Now who’s these
(เนา ฮู ฑิส)
King of these rude
(คิง อ็อฝ ฑิส รูด)
Ludicrous lucrative lyrics
(ลยูดิครัซ ลยูคระทิฝ ลีริค)
Who could inherit the title
(ฮู เคิด อินเฮริท เดอะ ไท๊เทิ่ล)
Put the youth in hysterics
(พัท เดอะ ยูธ อิน ฮิซเทริคซ)
Usin’ his music to steer it
(ยูซิน ฮิส มยูสิค ทู ซเทีย อิท)
Sharin’ his views
(Sharin ฮิส ฝยู)
And his merits
(แอ็นด ฮิส เมริท)
But there’s
(บัท แดร์)
A huge interference
(อะ ฮยูจ อินเทอะเฟียเร็นซ)
They’re sayin’
(เดรว เซย์อิน)
You shouldn’t hear it
(ยู ชูดดึ่น เฮีย อิท)
Maybe it’s hatred I spew
(เมบี อิทซ เฮทเร็ด ดาย ซพู)
Maybe it’s food
(เมบี อิทซ ฟูด)
For the spirit
(ฟอ เดอะ ซพีริท)
Maybe it’s beautiful music
(เมบี อิทซ บยูทิฟุล มยูสิค)
I made for you
(ไอ เมด ฟอ ยู)
To just cherish
(ทู จัซท เชริฌ)
But I’m debated disputed hated
(บัท แอม ดิเบท ดิซพยูท แฮ็ท)
And viewed in America
(แอ็นด ฝยู อิน อะเมริคะ)
As a motherf***in’ drug addict
(แอ็ส ซา motherf***อิน ดรัก แอดดีคท)
Like you didn’t experiment?
(ไลค ยู ดิ๊นอิน เอ็คเพริเม็นท)
Now now, that’s when
(เนา เนา , แด๊ท ฮเว็น)
You start to stare at
(ยู ซทาท ทู ซแท แอ็ท)
Who’s in the mirror
(ฮู ซิน เดอะ มีเรอะ)
And see yourself
(แอ็นด ซี ยุรเซลฟ)
As a kid again
(แอ็ส ซา คิด อะเกน)
And you get embarrased
(แอ็นด ยู เก็ท เอมบาร์รัด)
And I got nothin’ to do
(แอ็นด ดาย ก็อท นอทติน ทู ดู)
But make you look
(บัท เมค ยู ลุค)
Stupid as parents
(ซทยูทิด แอ็ส แพเร็นท)
You f***in’ do-gooders
(ยู เอฟ ***อิน ดู gooders)
Too bad you couldn’t
(ทู แบ็ด ยู คูดซึ่น)
Do good at marriage
(ดู เกิด แอ็ท แมริจ)
[Ha ha]
([ ฮา ฮา ])
And do you
(แอ็นด ดู ยู)
Have any clue
(แฮ็ฝ เอนอิ คลู)
What I had to do
(ว็อท ไอ แฮ็ด ทู ดู)
To get here?
(ทู เก็ท เฮียร)
I don’t think you do
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยู ดู)
So stay tuned and
(โซ ซเท ทยูน แอ็นด)
Keep your ears
(คีพ ยุร เอีย)
Glued to the stereo
(กลู ทู เดอะ ซเทริโอ)
‘Cause here we go
(คอส เฮียร วี โก)
He’s
(อีส)
[Jigga joint Jigga-chk-Jigga]
([ จิ๊กกา จอยนท จิ๊กกา chk จิ๊กกา ])
And I’m the sinister
(แอ็นด แอม เดอะ ซีนอิซเทอะ)
Mr. Kiss-My-As*
(มีซเทอะ คิซ มาย แอ็ส *)
It’s just the
(อิทซ จัซท เดอะ)

CHORUS:
(โครัซ :)
[Eminem:]
([ เอมมีนเอม : ])
Renegade
(เรนอิเกด)
Never been afraid
(เนฝเวอะ บีน อัฟเรด)
To say
(ทู เซ)
What’s on my mind
(ว็อท ออน มาย ไมนด)
At any given time of day
(แอ็ท เอนอิ กีฝเอ็น ไทม อ็อฝ เด)
‘Cause I’m a renegade
(คอส แอม มา เรนอิเกด)
Never been afraid
(เนฝเวอะ บีน อัฟเรด)
To talk about anything
(ทู ทอค อะเบาท เอนอิธิง)
[Anything]
([ เอนอิธิง ])
Anything
(เอนอิธิง)
[Anything]
([ เอนอิธิง ])
Renegade
(เรนอิเกด)
[Jay-Z:]
([ เจ ซี : ])
Never been afraid
(เนฝเวอะ บีน อัฟเรด)
To say
(ทู เซ)
What’s on my mind
(ว็อท ออน มาย ไมนด)
At any given time of day
(แอ็ท เอนอิ กีฝเอ็น ไทม อ็อฝ เด)
‘Cause I’m a [Renegade]
(คอส แอม มา [ เรนอิเกด ])
Never been afraid
(เนฝเวอะ บีน อัฟเรด)
To holler about anything
(ทู ฮอลเลอะ อะเบาท เอนอิธิง)
[Anything?]
([ เอนอิธิง ])
Anything
(เอนอิธิง)
[Anything]
([ เอนอิธิง ])

[Jay-Z:]
([ เจ ซี : ])
I had to hustle
(ไอ แฮ็ด ทู เฮสเซล)
My back to the wall
(มาย แบ็ค ทู เดอะ วอล)
Ashy knuckles
(แอฌอิ นักเคิล)
Pockets filled with
(พอคเค็ท ฟิล วิฑ)
A lot of lint, not a cent
(อะ ล็อท อ็อฝ ลินท , น็อท ดา เซ็นท)
Gotta vent
(กอททะ เฝ็นท)
Lot of innocent of lives
(ล็อท อ็อฝ อีนโนะเซ็นท อ็อฝ ไลฝ)
Lost on the project bench
(ล็อซท ออน เดอะ พรอจเอ็คท เบ็นช)
Whatchu hollerin’?
(วอทชู ฮอร์เลอริน)
Gotta pay rent
(กอททะ เพ เร็นท)
Bring dollars in
(บริง ดอลเลอะ ซิน)
By the bodega
(ไบ เดอะ bodega)
Iron under my coat
(ไอเอิน อันเดอะ มาย โคท)
Feelin’ braver
(ฟีลิน เบเฝ่อร์)
Doo-rag
(ดู แร็ก)
Wrappin’ my waves up
(Wrappin มาย เวฝ อัพ)
Pockets full of hope
(พอคเค็ท ฟูล อ็อฝ โฮพ)
Do not step to me
(ดู น็อท ซเท็พ ทู มี)
I’m awkward
(แอม ออคเวิด)
I box leftier often
(ไอ บ็อคซ leftier ออฟเอ็น)
My pops left me an orphan
(มาย พ็อพ เล็ฟท มี แอน ออแฟ็น)
My momma wasn’t home
(มาย มอมมาวอสซึ้น โฮม)
Could not stress to me
(เคิด น็อท ซทเร็ซ ทู มี)
I wasn’t grown
(ไอ วอสซึ้น กโรน)
‘Specially on nights
(ซเพฌแอ็ลลิ ออน ไนท)
I brought somethin’ home
(ไอ บรอท ซัมติน โฮม)
To quiet the
(ทู คไวเอ็ท เดอะ)
Stomach rumblings
(ซทัมแอ็ค rumblings)
My demeanor
(มาย ดิมีนเออะ)
Thirty years my senior
(เธอทิ เยีย มาย ซีนเยอะ)
My childhood
(มาย ไชลดฮุด)
Didn’t mean much
(ดิ๊นอิน มีน มัช)
Only raisin’ green up
(โอ๊นลี่ เรซิน กรีน อัพ)
Raisin’ my fingers to critics
(เรซิน มาย ฟีงเกอะ ทู ครีทอิค)
Raisin’ my head to the sky
(เรซิน มาย เฮ็ด ทู เดอะ ซไค)
Big I did it
(บิก ไอ ดิด ดิท)
Multi before I die [n*gga]
(มัลทิ บิโฟ ไอ ได [ เอ็น *gga ])
No lie, just know
(โน ไล , จัซท โน)
I chose my own fate
(ไอ โชส มาย โอน เฟท)
I drove by the
(ไอ ดโรฝ ไบ เดอะ)
Fork in the road
(ฟอค อิน เดอะ โรด)
And went straight
(แอ็นด เว็นท ซทเรท)

[Eminem:]
([ เอมมีนเอม : ])
See I’m a poet to some
(ซี แอม มา โพเอ็ท ทู ซัม)
A regular
(อะ เรกอิวเลอะ)
Modern day Shakespeare
(มอดเอิน เด Shakespeare)
Jesus Christ the
(จีสัซ คไรซท เดอะ)
King of these
(คิง อ็อฝ ฑิส)
Latter Day Saints here
(แลทเทอะ เด เซนท เฮียร)
To shatter the picture
(ทู แฌทเทอะ เดอะ พีคเชอะ)
In which of that
(อิน ฮวิช อ็อฝ แดท)
As they paint me
(แอ็ส เด เพนท มี)
As a monger of hate and
(แอ็ส ซา มังเกอะ อ็อฝ เฮท แอ็นด)
Satan a scatter-brained atheist
(ซาตาน อะ ซแคทเทอะ บเรน เอธิอิซท)
But that ain’t the case
(บัท แดท เอน เดอะ เคซ)
See it’s a matter of taste
(ซี อิทซ ซา แมทเทอะ อ็อฝ เทซท)
We as a people decide
(วี แอ็ส ซา พี๊เพิ่ล ดิไซด)
If Shady’s as bad
(อิฟ เฌดอิ แอ็ส แบ็ด)
As they say he is
(แอ็ส เด เซ ฮี อีส)
Or is he the latter
(ออ อีส ฮี เดอะ แลทเทอะ)
A gateway to escape?
(อะ เกทเว ทู เอ็ซเคพ)
Media scapegoat
(มีเดียะ ซเคพโกท)
Who they can
(ฮู เด แค็น)
Be mad at today
(บี แม็ด แอ็ท ทุเด)
See it’s easy as cake
(ซี อิทซ อีสอิ แอ็ส เคค)
Simple as whistlin’ Dixie
(ซิ๊มเพิ่ล แอ็ส whistlin ดีคซิ)
While I’m wavin’ the pistol
(ฮไวล แอม เวฝวิน เดอะ พิ๊สท่อล)
At sixty Christians against me
(แอ็ท ซิคซทิ ครีซแช็น อะเกนซท มี)
Go to war with the Mormons
(โก ทู วอ วิฑ เดอะ มอมัน)
Take a bath with the Catholics
(เทค เก บัธ วิฑ เดอะ แคธโอะลิค)
In holy water
(อิน โฮลิ วอเทอะ)
No wonder they try
(โน วันเดอะ เด ทไร)
To hold me under longer
(ทู โฮลด มี อันเดอะ ลองเงอ)
I’m a motherf***in’ spiteful
(แอม มา motherf***อิน ซไพทฟุล)
Delightful eyeful
(ดิไลทฟุล ไอฟุล)
The new Ice Cube
(เดอะ นยู ไอซ คยูบ)
Motherf***ers hate to like you
(Motherf***ers เฮท ทู ไลค ยู)
What did I do?
(ว็อท ดิด ดาย ดู)
[Huh?]
([ ฮู ])
I’m just a kid
(แอม จัซท ดา คิด)
>From the gutter
(>ฟร็อม เดอะ กัทเทอะ)
Makin’ this b*tter
(เมกิน ดีซ บี *tter)
Off these bloods*ckers
(ออฟฟ ฑิส บลัด *ckers)
‘Cause I’m a muh’f***in’
(คอส แอม มา muhf***อิน)

Repeat chorus twice
(ริพีท โครัซ ทไวซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Renegade คำอ่านไทย Jay-Z feat Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น