เนื้อเพลง Boom คำอ่านไทย Royce Da 5’9″

[ticking]
([ ทิคคิง ])

[Royce Da 5’9]
([ โรยสฺ ดา 59 ])
Uhh.. boom…
(อา บูม)
Tick tick tick.. yeah.. 5’9 uhh
(ทิค ทิค ทิค เย่ 59 อา)
Yo..
(โย)

I’m the verbal-spit Smith Wesson
(แอม เดอะ เฝอแบ็ล ซพิท ซมิธ Wesson)
I unload with sick spit the quick wick could split a split-second
(ไอ อันโลด วิฑ ซิค ซพิท เดอะ ควิค วิค เคิด ซพลิท ดา ซพลิท เซคอันด)
Bomb with a lit wick expression
(บ็อม วิฑ อะ ลิท วิค เอ็คซพเรฌอัน)
You here a tick tick then you testin..
(ยู เฮียร อะ ทิค ทิค เด็น ยู testin)
My saliva and spit can split thread into fiber and bits
(มาย ซะไลฝะ แอ็นด ซพิท แค็น ซพลิท ธเร็ด อีนทุ ไฟเบอะ แอ็นด บิท)
So trust me, I’m as live as it gets
(โซ ทรัซท มี , แอม แอ็ส ไลฝ แอ็ส ซิท เก็ท)
Everybody claimin they the best and head the throne
(เอวี่บอดี้ คลีมมิน เด เดอะ เบ็ซท แอ็นด เฮ็ด เดอะ ธโรน)
Since B.I.G is gone, if you ask me, they +Dead Wrong+
(ซินซ บี ไอ จี อีส กอน , อิฟ ยู อาซค มี , เด +เด็ด ร็อง +)
My flow is hotter than the flash from the click
(มาย ฟโล อีส ฮอทเดอ แฑ็น เดอะ ฟแล็ฌ ฟร็อม เดอะ คลิค)
When the hammer slaps the bullet on the ass from the clip
(ฮเว็น เดอะ แฮมเมอะ ซแล็พ เดอะ บูลเล็ท ออน ดิ อาซ ฟร็อม เดอะ คลิพ)
You wind up in a room full of my dawgs
(ยู วินด อัพ อิน อะ รุม ฟูล อ็อฝ มาย ดาว)
I’ll have you feeling like a fire hydrant in a room full of dogs
(แอล แฮ็ฝ ยู ฟีลอิง ไลค เก ไฟร ไฮดแร็นท อิน อะ รุม ฟูล อ็อฝ ด็อก)
So come, come now, get pissed on, sh*tted on
(โซ คัม , คัม เนา , เก็ท พิซ ออน , ฌะ *tted ออน)
Tough talk turns to, ” Can’t we all just get along ”
(ทั๊ฟ ทอค เทิน ทู , ” แค็นท วี ออล จัซท เก็ท อะลอง “)
You get blazed when the mic’s off, shot when it’s on
(ยู เก็ท บเลส ฮเว็น เดอะ ไมคะ ออฟฟ , ฌ็อท ฮเว็น อิทซ ออน)
You probably ducked when they laid the gun shot in your song
(ยู พรอบอับลิ ดั๊ค ฮเว็น เด เลด เดอะ กัน ฌ็อท อิน ยุร ซ็อง)
My gun strrr-utters when it speaks to you
(มาย กัน strrr อัทเทอะ ฮเว็น หนิด ซพีค ทู ยู)
Utter sh*t to repeat to you
(อัทเทอะ ฌะ *ที ทู ริพีท ทู ยู)
Nothing the clip, then give a speech to you
(นัธอิง เดอะ คลิพ , เด็น กิฝ อะ ซพีช ทู ยู)
Me and Premier, we kind of the same in ways
(มี แอ็นด พรีเมียะ , วี ไคนด อ็อฝ เดอะ เซม อิน เว)
We both speak with our hands in dangerous ways
(วี โบธ ซพีค วิฑ เอ๊า แฮ็นด ซิน เดนเจอะรัซ เว)
Rap now is a circus of clowns
(แร็พ เนา อีส ซา เซอคัซ อ็อฝ คเลาน)
A whole lot of lip from cliques I’d probably rap circles around
(อะ โฮล ล็อท อ็อฝ ลิพ ฟร็อม คลีค อาย พรอบอับลิ แร็พ เซ๊อร์เคิ้ล อะเรานด)
I’m the next best to reach a peak formerly known
(แอม เดอะ เน็คซท เบ็ซท ทู รีช อะ พีค ฟอเมอะลิ โนน)
as the best keep secret, I guess that I just leaked it
(แอ็ส เดอะ เบ็ซท คีพ ซีคเร็ท , ไอ เก็ซ แดท ไอ จัซท ลีค ดิท)

[Hook – 2X]
([ ฮุค 2X ])
[Boom!]
([ บูม ! ])
Somebody better duck or [RUN]
(ซัมบอดี้ เบทเทอะ ดั๊ค ออ [ รัน ])
Somebody better [Watch out cuz he’s bout to blow up]
(ซัมบอดี้ เบทเทอะ [ ว็อช เอ้า คัซ อีส เบาท ทู บโล อัพ ])
” Boom..boom, bam, God-damn! ” ” ..Royce 5’9 ”
(” บูม บูม , แบม , ก็อด แด็ม ! ” ” โรยสฺ 59 “)

I’m a motherf*ckin star, I don’t battle no mo’
(แอม มา motherf*ckin ซทา , ไอ ด้อนท์ แบ๊ทเทิ้ล โน โม)
I provide the the gun clappin around of applause after ya show
(ไอ พโระไฝด เดอะ กัน แค๊พปิน อะเรานด อ็อฝ แอ็พลอส อาฟเทอะ ยา โฌ)
We can go toe to toe cuz they calling you hot
(วี แค็น โก โท ทู โท คัซ เด คอลลิง ยู ฮ็อท)
Steppin around all ya punches like, ” That’s all you got? ”
(สเตปปิน อะเรานด ออล ยา พันเซด ไลค , ” แด๊ท ซอร์ ยู ก็อท “)
Everyday I’m meetin somebody and all of they peeps
(เอวี่เดย์ แอม meetin ซัมบอดี้ แอ็นด ออล อ็อฝ เด พีพ)
Quick to shake a n*gga’s hand and show me all of they teeth
(ควิค ทู เฌค เก เอ็น *ggas แฮ็นด แอ็นด โฌ มี ออล อ็อฝ เด ทีท)
And these b*tches I be pattin they asses
(แอ็นด ฑิส บี *tches ซาย บี pattin เด แอซเซซ)
They be all dumb and googly-eyed lookin at me, battin they lashes
(เด บี ออล ดัม แอ็นด googly ไอ ลุคกิน แอ็ท มี , battin เด แลเชด)
Rappers think Detroit n*ggaz not as down as them
(แรพเพอ ธิงค ดีทอยดฺ เอ็น *ggaz น็อท แอ็ส เดาน แอ็ส เฑ็ม)
Or since I’m down with Slim that I sound like him
(ออ ซินซ แอม เดาน วิฑ ซลิม แดท ไอ เซานด ไลค ฮิม)
Quick to judge me and tell me that my hook might sell
(ควิค ทู จัจ มี แอ็นด เท็ล มี แดท มาย ฮุค ไมท เซ็ล)
And say faggot sh*t to me like I look like L
(แอ็นด เซ แฟกกัท ฌะ *ที ทู มี ไลค ไก ลุค ไลค แอล)
My advice quit talking it’s over
(มาย แอ็ดไฝซ ควิท ทอคอิง อิทซ โอเฝอะ)
I was knockin n*ggaz out when you was knockin sticks offa they shoulders
(ไอ วอส นอคคินเอ็น *ggaz เอ้า ฮเว็น ยู วอส นอคคินซทิค offa เด โฌลเดอะ)
I got dirt done in my past, I know y’all sweat
(ไอ ก็อท เดิท ดัน อิน มาย พาซท , ไอ โน ยอล ซเว็ท)
I got regrets older than some of you so called vets
(ไอ ก็อท ริกเรท โอลเดอะ แฑ็น ซัม อ็อฝ ยู โซ คอล เวทสฺ)
N*ggaz say I found God with the flow
(เอ็น *ggaz เซ ไอ เฟานด ก็อด วิฑ เดอะ ฟโล)
Bring the police to the studio and bring the bomb squad to the show
(บริง เดอะ โพะลีซ ทู เดอะ ซทยูดิโอ แอ็นด บริง เดอะ บ็อม ซคว็อด ทู เดอะ โฌ)
Ain’t a n*gga touching mines
(เอน ดา เอ็น *gga ทัชชิง ไมน)
When you listen to my sh*t – you don’t chew, you don’t breathe,
(ฮเว็น ยู ลิ๊สซึ่น ทู มาย ฌะ *ที ยู ด้อนท์ ชู , ยู ด้อนท์ บรีฑ ,)
you’ll miss a f*cking line
(โยว มิซ ซา เอฟ *คิง ไลน)
Every time I spit, I tick to show you it’s hot
(เอฝริ ไทม ไอ ซพิท , ไอ ทิค ทู โฌ ยู อิทซ ฮ็อท)
Leave me in the deck too long I blow up your box
(ลีฝ มี อิน เดอะ เด็ค ทู ล็อง ไอ บโล อัพ ยุร บ็อคซ)
Boom! *explosion*
(บูม ! *เอ็คซพโลฉัน *)

” God..God-damn! ” ” ..Royce 5’9 ”
(” ก็อด ก็อด แด็ม ! ” ” โรยสฺ 59 “)

[Hook – 2x]
([ ฮุค 2x ])

” Boom..boom, bam, God-damn! ” ” ..Royce.. 5’9 ”
(” บูม บูม , แบม , ก็อด แด็ม ! ” ” โรยสฺ 59 “)
” Boom..boom, bam, God-damn! ” ” ..Royce 5’9 ”
(” บูม บูม , แบม , ก็อด แด็ม ! ” ” โรยสฺ 59 “)
” Boom..boom, bam, G…God-damn! ” ” …Royce 5’9 ”
(” บูม บูม , แบม , จี ก็อด แด็ม ! ” ” โรยสฺ 59 “)

[ticking] ..
([ ทิคคิง ])
[explosion] ..
([ เอ็คซพโลฉัน ])
[more ticking]
([ โม ทิคคิง ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Boom คำอ่านไทย Royce Da 5’9″

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น