เนื้อเพลง Game Of Life คำอ่านไทย Snoop Dogg feat Steady Mobb’n

[Snoop:]
([ ซนูพ : ])
GAME that’s my thang
(เกม แด๊ท มาย เตง)
and it ain’t no rules when you in this game
(แอ็นด ดิท เอน โน รูล ฮเว็น ยู อิน ดีซ เกม)
[3X’s]
([ 3Xs ])

Gunblast [gunshots] echo fast and all I seen was loose cash
(Gunblast [ กันชอทพฺ ] เอคโอ ฟัซท แอ็นด ออล ไอ ซีน วอส ลูซ แค็ฌ)
I hit the flo’ & when they go I make sure I grab all the dough
(ไอ ฮิท เดอะ โฟล & ฮเว็น เด โก ไอ เมค ฌุร ไอ กแร็บ ออล เดอะ โด)
The Scene: Long Beach yeah ’86
(เดอะ ซีน : ล็อง บีช เย่ 86)
Where: The liquor store n*gga on some devilish sh*t
(ฮแว : เดอะ ลีคเออะ ซโท เอ็น *gga ออน ซัม เดฝลิฌ ฌะ *ที)
I went in to grab a drink but I came out a felon
(ไอ เว็นท อิน ทู กแร็บ อะ ดริงค บัท ไอ เคม เอ้า ดา เฟลอัน)
my homeboy got away but sh*t I wasn’t tellin’
(มาย โฮมบอย ก็อท อะเว บัท ฌะ *ที ไอ วอสซึ้น เทลลิน)
So I fell in a trap with no getback
(โซ ไอ เฟ็ล อิน อะ ทแร็พ วิฑ โน getback)
they threw away the key and now I’m a OG
(เด ธรู อะเว เดอะ คี แอ็นด เนา แอม มา OG)
In the County jail rappin & bangin’ at the same time
(อิน เดอะ เคานทิ เจล แรพปิน & แบงงิน แอ็ท เดอะ เซม ไทม)
and since I don’t smoke cigarettes loc
(แอ็นด ซินซ ไอ ด้อนท์ ซโมค ซิกะเรท loc)
sh*t I gotta slang mine
(ฌะ *ที ไอ กอททะ ซแล็ง ไมน)
And I ain’t tryin’ to get on swole so I ain’t f*ckin’ with the iron
(แอ็นด ดาย เอน ทายอิน ทู เก็ท ออน swole โซ ไอ เอน เอฟ *ckin วิฑ ดิ ไอเอิน)
I got b*tches bringin’ me money & ain’t a godamn thing funny
(ไอ ก็อท บี *tches บริงอิน มี มันอิ & เอน ดา godamn ธิง ฟันนิ)
My homeboy Devil from the HCG and Young Side Trey R.I.P
(มาย โฮมบอย เด๊ฝิ้ล ฟร็อม เดอะ HCG แอ็นด ยัง ไซด เทรย์ อาร์ ไอ พี)
from the ETG [Eight-Trey] and oh yeah Baby Ken Dawg
(ฟร็อม ดิ eTG [ เอท เทรย์ ] แอ็นด โอ เย่ เบบิ เค็น ดาว)
from the Westside Four-O’s got love for Short and my
(ฟร็อม เดอะ เวตซาด โฟ โอเอส ก็อท ลัฝ ฟอ ฌอท แอ็นด มาย)
homeboy J-Ball from the Seven four ? from that gang
(โฮมบอย เจ บอล ฟร็อม เดอะ เซฝเอ็น โฟ ฟร็อม แดท แก็ง)
and the homeboy Tracy D from
(แอ็นด เดอะ โฮมบอย เทซซี่ ดี ฟร็อม)
the big bad ass ese gang them straight killas & they know
(เดอะ บิก แบ็ด อาซ อีส แก็ง เฑ็ม ซทเรท คิวลา & เด โน)
I got game & that’s real from a trio n*gga havin’ green
(ไอ ก็อท เกม & แด๊ท ริแอ็ล ฟร็อม มา ทรีโอ เอ็น *gga เฮฝวิน กรีน)
Get yo’ hustle on n*gga ‘fore you end up dead
(เก็ท โย เฮสเซล ออน เอ็น *gga โฟ ยู เอ็นด อัพ เด็ด)
It’s too much paper to get Can ya dig it?
(อิทซ ทู มัช เพเพอะ ทู เก็ท แค็น ยา ดิก อิท)
Later on this evening I got a lick n*gga is you down wit’ it?
(เลทเออะ ออน ดีซ อีฝนิง ไอ ก็อท ดา ลิค เอ็น *gga อีส ยู เดาน วิท ดิธ)
Sh*t…
(ฌะ *ที)

GAME that’s my thang
(เกม แด๊ท มาย เตง)
and it ain’t no rules when you in this game
(แอ็นด ดิท เอน โน รูล ฮเว็น ยู อิน ดีซ เกม)

[Steady Mobb’n]
([ ซเทดอิ Mobbn ])
There’s ten laws to the game n*gga be raised by ’em all
(แดร์ เท็น ลอ ทู เดอะ เกม เอ็น *gga บี เรส ไบ เอ็ม ออล)
Get ya respect on at all times n*gga hustle ’til ya ball
(เก็ท ยา ริซเพคท ออน แอ็ท ดอร์ ไทม เอ็น *gga เฮสเซล ทิล ยา บอล)
watch them hatas and pretendas and all the sh*t they do
(ว็อช เฑ็ม ฮาเทซ แซน pretendas แซน ออล เดอะ ฌะ *ที เด ดู)
cause nowadays some of these n*ggas be b*tches too
(คอส เนาอะเดส ซัม อ็อฝ ฑิส เอ็น *ggas บี บี *tches ทู)
Keep the business professional get ya heat at all times
(คีพ เดอะ บีสเน็ซ พโระเฟฌอะแน็ล เก็ท ยา ฮีท แอ็ท ดอร์ ไทม)
keep them snitches on the sideline
(คีพ เฑ็ม สนิทเชด ออน เดอะ ไซด์ไลน์)
cause you know pressure burst the pipeline
(คอส ยู โน พเรฌเออะ เบิซท เดอะ pipeline)
Keep ya eyes on ya enemies watch those close to ya
(คีพ ยา ไอ ออน ยา อียีมีสฺ ว็อช โฑส คโลส ทู ยา)
See them outside n*ggas can’t touch ya
(ซี เฑ็ม เอาทไซด เอ็น *ggas แค็นท ทั๊ช ยา)
it be the ones inside that do ya
(อิท บี ดิ วัน อีนไซด แดท ดู ยา)
Smilin’ in ya face but want to take yo’ place
(สไมลิน อิน ยา เฟซ บัท ว็อนท ทู เทค โย พเลซ)
f*ck around and be playa let’s make a deal with the D.A.
(เอฟ *ck อะเรานด แอ็นด บี พอลเย เล็ท เมค เก ดีล วิฑ เดอะ ดี อะ)
Don’t be ridin’ with no n*ggas
(ด้อนท์ บี ริดอิน วิฑ โน เอ็น *ggas)
who ain’t sure if he gon’ get down
(ฮู เอน ฌุร อิฟ ฮี ก็อน เก็ท เดาน)
cause it only take a split second
(คอส อิท โอ๊นลี่ เทค เก ซพลิท เซคอันด)
to get ya buck buck and lay down
(ทู เก็ท ยา บัค บัค แอ็นด เล เดาน)
Hesitation’ll buy ya fate get that ass all caught up
(เฮสเซอเทเชินโนว ไบ ยา เฟท เก็ท แดท อาซ ซอร์ คอท อัพ)
ya little homey might be cool
(ยา ลิ๊ทเทิ่ล โฮมี ไมท บี คูล)
if them other two priors ain’t brought up
(อิฟ เฑ็ม อัฑเออะ ทู พไรเออะ เอน บรอท อัพ)
Remember took time to kill smash and don’t give a f*ck
(ริเมมเบอะ ทุค ไทม ทู คิล ซแม็ฌ แอ็นด ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck)
Be a hog about ya papers straight hungry for that der come up
(บี อะ ฮ็อก อะเบาท ยา เพเพอะ ซทเรท ฮังกริ ฟอ แดท der คัม อัพ)
Respect the game feel what the soldier talkin’ about
(ริซเพคท เดอะ เกม ฟีล ว็อท เดอะ โซลเจอะ ทอคกิ่น อะเบาท)
If you got to be in that game stack ya change
(อิฟ ยู ก็อท ทู บี อิน แดท เกม ซแท็ค ยา เชนจ)
and get the f*ck out!
(แอ็นด เก็ท เดอะ เอฟ *ck เอ้า !)

[Snoop]
([ ซนูพ ])
GAME that’s my thang
(เกม แด๊ท มาย เตง)
and it ain’t no rules when you in this game
(แอ็นด ดิท เอน โน รูล ฮเว็น ยู อิน ดีซ เกม)
[3x]
([ 3x ])

[Steady Mobb’n]
([ ซเทดอิ Mobbn ])
Game recognize game ?? kickin’ back smokin’ Mary Jane
(เกม เรคอ็อกไนส เกม คิคคินแบ็ค สโมกิน แมริ เจน)
I’m gettin’ high in the game my little
(แอม เกดดิน ไฮ อิน เดอะ เกม มาย ลิ๊ทเทิ่ล)
homey popped him with the cane
(โฮมี โพพี ฮิม วิฑ เดอะ เคน)
Some n*ggas only in it for the fame
(ซัม เอ็น *ggas โอ๊นลี่ อิน หนิด ฟอ เดอะ เฟม)
N*ggas ain’t ready for the game
(เอ็น *ggas เอน เรดอิ ฟอ เดอะ เกม)
if you ain’t down then get the f*ck out the game
(อิฟ ยู เอน เดาน เด็น เก็ท เดอะ เอฟ *ck เอ้า เดอะ เกม)
or represent yo’ thang
(ออ เรพริเสนท โย เตง)
Ghosttown LB SB Brookfield 76 Folktown & the 90’s
(โกร๊สทราว LB SB Brookfield 76 Folktown & เดอะ 90s)
Twomp twomp put yo’ guns up
(Twomp twomp พัท โย กัน อัพ)
when the tank dogg roll up who got the weed n*gga hold up
(ฮเว็น เดอะ แท็งค ด๊อก โรล อัพ ฮู ก็อท เดอะ วี เอ็น *gga โฮลด อัพ)
I’m the King of Oakland n*gga raise up
(แอม เดอะ คิง อ็อฝ โอคแรนเอ็น *gga เรส อัพ)
I ain’t givin’ a f*ck I’m still ?hugged?
(ไอ เอน กีฝอิน อะ เอฟ *ck แอม ซทิล ฮักจฺ)
cause my down South n*ggas show me love
(คอส มาย เดาน เซาธ เอ็น *ggas โฌ มี ลัฝ)
and the muthaf*ckin’ gifts dancin’ in the club
(แอ็นด เดอะ muthaf*ckin กิฟท แดนซิน อิน เดอะ คลับ)
That’s game
(แด๊ท เกม)

[Snoop]
([ ซนูพ ])
GAME that’s my thang
(เกม แด๊ท มาย เตง)
and it ain’t no rules when you in this game
(แอ็นด ดิท เอน โน รูล ฮเว็น ยู อิน ดีซ เกม)

[Talking]
([ ทอคอิง ])
Steady Mobbin’, D O double G, ain’t No Limit to that sh*t
(ซเทดอิ มอบบิน , ดี โอ ดั๊บเบิ้ล จี , เอน โน ลีมอิท ทู แดท ฌะ *ที)
N*gga Carlos on the beat Beats By The Pound
(เอ็น *gga คาร์โลส ออน เดอะ บีท บีท ไบ เดอะ เพานด)
‘Bout 3:34 in the morning don’t even matter
(เบาท ที : 34 อิน เดอะ มอนิง ด้อนท์ อีเฝ็น แมทเทอะ)
We puffin’ all night, straight game, game.
(วี พัฟฟิน ออล ไนท , ซทเรท เกม , เกม)
I got all my game from my momma yeah
(ไอ ก็อท ดอร์ มาย เกม ฟร็อม มาย มอมมาเย่)
a n*gga didn’t gave me none of this sh*t that’s real.
(อะ เอ็น *gga ดิ๊นอิน เกฝ มี นัน อ็อฝ ดีซ ฌะ *ที แด๊ท ริแอ็ล)
Wanna say what up to my momma, for givin’
(วอนนา เซ ว็อท อัพ ทู มาย มอมมา, ฟอ กีฝอิน)
me all this game…
(มี ออล ดีซ เกม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Game Of Life คำอ่านไทย Snoop Dogg feat Steady Mobb’n

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น