เนื้อเพลง Come Home With Me คำอ่านไทย Cam’ron feat Juelz Santana, Jimmy Jones

[Cam’ron talking]
([ แคมรัน ทอคอิง ])
Aiyo, come on home wit us man Harlem World U.S.A. man
(ไอโย , คัมมอน โฮม วิท อัซ แม็น ฮาร์เล็ม เวิลด ยู เอส ซา แม็น)
Take a walk wit us on our block man, See how we live, DIP SET!
(เทค เก วอค วิท อัซ ออน เอ๊า บล็อค แม็น , ซี เฮา วี ไลฝ , ดิพ เซ็ท !)

[Cam’ron]
([ แคมรัน ])
Yo, yo, Come on home wit me, early ’90’s it wasn’t pearly and shiney
(โย , โย , คัมมอน โฮม วิท มี , เออลิ 90s ซิท วอสซึ้น เพอลิ แอ็นด shiney)
I was so damn grimey
(ไอ วอส โซ แด็ม แกรมมี)
‘Cause I ain’t have no fresh clothes
(คอส ไอ เอน แฮ็ฝ โน ฟเร็ฌ คโลฑ)
Or jewelry wit the X’s O’s
(ออ จูเอ็ลริ วิท เดอะ Xs โอเอส)
My house had espestoes
(มาย เฮาซ แฮ็ด espestoes)
I’m fixin’ up a 60 pack, wit a kitty cat
(แอม fixin อัพ อะ 60 แพ็ค , วิท ดา คิดดี แค็ท)
Mice run around the damn sticky trap
(ไมซ รัน อะเรานด เดอะ แด็ม ซทีคคิ ทแร็พ)
Come on home wit me, where my mother found my crack platter
(คัมมอน โฮม วิท มี , ฮแว มาย ม๊าเธ่อร์ เฟานด มาย คแร็ค พแลทเทอะ)
Threw it away so I snapped at her, back slapped her
(ธรู อิท อะเว โซ ไอ snapped แอ็ท เฮอ , แบ็ค สแลพ เฮอ)
She picked up a bat, like McGwuier for that matter
(ชี พิค อัพ อะ แบ็ท , ไลค McGwuier ฟอ แดท แมทเทอะ)
Hit me, I was back at her
(ฮิท มี , ไอ วอส แบ็ค แกท เฮอ)
Come home where I duck the DT’s
(คัม โฮม ฮแว ไอ ดั๊ค เดอะ DTs)
Line around the corner, but I’m gettin’ the free cheese
(ไลน อะเรานด เดอะ คอเนอะ , บัท แอม เกดดิน เดอะ ฟรี ชีส)
Come on home wit me, where I stand on my post
(คัมมอน โฮม วิท มี , ฮแว ไอ ซแท็นด ออน มาย โพซท)
Play wit my toast, Been here wit mayonaise and toast
(พเล วิท มาย โทซท , บีน เฮียร วิท mayonaise แอ็นด โทซท)
And pepper, many nights I done slept wit a heefer
(แอ็นด เพพเพอะ , เมนอิ ไนท ซาย ดัน ซเล็พท วิท ดา heefer)
Any beef came it left on a stretcher KILLA!
(เอนอิ บีฟ เคม อิท เล็ฟท ออน อะ ซทเรชเออะ คิวลา !)
Come on home wit me, where they rapidly flossin’
(คัมมอน โฮม วิท มี , ฮแว เด แรพอิดลิ ฟอสซิน)
Where I begged Kim to have the abortion
(ฮแว ไอ เบก คิม ทู แฮ็ฝ ดิ อะบอฌัน)
Money, brown bag, extortion
(มันอิ , บเราน แบ็ก , เอ็คซทอฌัน)
Caution, where there’s tragedy often
(คอฌัน , ฮแว แดร์ ทแรจเอะดิ ออฟเอ็น)
Relax in a coffin
(ริแลคซ อิน อะ คอฟฟิน)
And the b*tch know I’m serious
(แอ็นด เดอะ บี *tch โน แอม ซีเรียซ)
‘Cause I’m never scared ma, unless you miss ya period
(คอส แอม เนฝเวอะ ซคา มา , อันเลซ ยู มิซ ยา เพียเรียด)
So come home wit me
(โซ คัม โฮม วิท มี)
Where the girls wanna come home wit me
(ฮแว เดอะ เกิล วอนนา คัม โฮม วิท มี)
They say ” Cam if you need dome hit me! ”
(เด เซ ” แค็ม อิฟ ยู นีด โดม ฮิท มี ! “)
Love to see the chrome wit me
(ลัฝ ทู ซี เดอะ คโรม วิท มี)
The car a quarter mil, on the wheels I done blown 50
(เดอะ คา รา ควอเทอะ มิล , ออน เดอะ ฮวีล ซาย ดัน บโลน 50)
Dice games blown 50, Jones loan 60
(ไดซ เกม บโลน 50 , โจเนส โลน 60)
Had crack stones swiftly, Took it home wit me
(แฮ็ด คแร็ค ซโทน ซวีฟทลิ , ทุค อิท โฮม วิท มี)
So come home wit me, where a n*gga make star bucks
(โซ คัม โฮม วิท มี , ฮแว อะ เอ็น *gga เมค ซทา บัค)
I’m about to cop a +Starbucks+
(แอม อะเบาท ทู ค็อพ อะ +สตาร์บัคสฺ +)
I’m the first one wit hard luck
(แอม เดอะ เฟิซท วัน วิท ฮาด ลัค)
Now I’m at the dealer buying cars…trucks
(เนา แอม แอ็ท เดอะ ดีลเออะ บายอิ้ง คา ทรัค)
AWWWWW SHUCKS!
(AWWWWW SHUCKS !)

[Juelz Santana]
([ จูลซ ซันทาน่า ])
Yo come home wit me
(โย คัม โฮม วิท มี)
To the streets, the slums, the ghettoes
(ทู เดอะ ซทรีท , เดอะ ซลัม , เดอะ ghettoes)
That’s come to me
(แด๊ท คัม ทู มี)
Every night my girl crying ” Come home to me ”
(เอฝริ ไนท มาย เกิล คไรอิง ” คัม โฮม ทู มี “)
No! Come home wit me
(โน ! คัม โฮม วิท มี)
Where there’s so many cops that the block is boiling
(ฮแว แดร์ โซ เมนอิ ค็อพ แดท เดอะ บล็อค อีส บอลยลิง)
The food is spoiled, but that pot wit the rock is boiling
(เดอะ ฟูด อีส ซพอยล , บัท แดท พ็อท วิท เดอะ ร็อค อีส บอลยลิง)
Same pot mommy cook wit, left the oil in
(เซม พ็อท มอมมิ คุ๊ค วิท , เล็ฟท ดิ ออยล อิน)
Come home wit me, where these b*tches is frauds
(คัม โฮม วิท มี , ฮแว ฑิส บี *tches ซิส ฟรอด)
N*ggas don’t listen to broads
(เอ็น *ggas ด้อนท์ ลิ๊สซึ่น ทู บรอด)
They have you sittin’ in court wit kids that ain’t yours
(เด แฮ็ฝ ยู ซิทดิน อิน โคท วิท คิด แดท เอน ยุร)
Come home wit me, where every day the glocks go pop
(คัม โฮม วิท มี , ฮแว เอฝริ เด เดอะ คล็อก โก พ็อพ)
Where the front door is broke, and them locks don’t lock
(ฮแว เดอะ ฟรันท โด อีส บโรค , แอ็นด เฑ็ม ล็อค ด้อนท์ ล็อค)
Come home wit me, dog where the beef is seekin’
(คัม โฮม วิท มี , ด็อก ฮแว เดอะ บีฟ อีส ซีคิน)
Kid’s don’t trick or treat, they get +tricked+ for +treating+
(คิด ด้อนท์ ทริค ออ ทรีท , เด เก็ท +ทริค + ฟอ +กำลังทรีท +)
Come home wit me, where the pistols squeezing
(คัม โฮม วิท มี , ฮแว เดอะ พิ๊สท่อล สควีซซิง)
Where n*ggas twist the cheekin, ripped to pieces are kids get even
(ฮแว เอ็น *ggas ทวิซท เดอะ cheekin , ริพ ทู พีซ แซร์ คิด เก็ท อีเฝ็น)
Come home wit me, don’t leave ya condoms behind
(คัม โฮม วิท มี , ด้อนท์ ลีฝ ยา คอนดอม บิไฮนด)
‘Cause b*tches leave them martians behind
(คอส บี *tches ลีฝ เฑ็ม มาแฌ็น บิไฮนด)
Pray to God that I’m fine
(พเร ทู ก็อด แดท แอม ไฟน)
Come on home wit me, come on zone wit me
(คัมมอน โฮม วิท มี , คัมมอน โสน วิท มี)
Come on walk through this cold city
(คัมมอน วอค ธรู ดีซ โคลด ซีทอิ)
Where these kids need food
(ฮแว ฑิส คิด นีด ฟูด)
N*ggas need God, and some b*tches need rules
(เอ็น *ggas นีด ก็อด , แอ็นด ซัม บี *tches นีด รูล)
Come on home wit me, where n*ggas livin’ off they last buck
(คัมมอน โฮม วิท มี , ฮแว เอ็น *ggas ลีฝอิน ออฟฟ เด ลาซท บัค)
Phonies off, rentings backed up
(Phonies ออฟฟ , rentings แบ็ค อัพ)
Come on home wit me, n*ggas strap up
(คัมมอน โฮม วิท มี , เอ็น *ggas ซทแร็พ อัพ)
Hit the streets gats up
(ฮิท เดอะ ซทรีท แกท อัพ)
Clap up, and get they money back up
(คแล็พ อัพ , แอ็นด เก็ท เด มันอิ แบ็ค อัพ)
Come on home wit me, every block got a crack in it
(คัมมอน โฮม วิท มี , เอฝริ บล็อค ก็อท ดา คแร็ค อิน หนิด)
Every hallway gotta a n*gga wit some crack in it
(เอฝริ ฮอวเวย์ กอททะ อะ เอ็น *gga วิท ซัม คแร็ค อิน หนิด)
So don’t get trapped in it
(โซ ด้อนท์ เก็ท แทร๊พ อิน หนิด)

[Jim Jones]
([ จิม โจเนส ])
Come on home wit me, where my parents wit um…
(คัมมอน โฮม วิท มี , ฮแว มาย แพเร็นท วิท อึม)
Leave me alone
(ลีฝ มี อะโลน)
So early I was free to just rome
(โซ เออลิ ไอ วอส ฟรี ทู จัซท โรม)
Wit 7 keys to the home
(วิท เซฝเว่น คี ทู เดอะ โฮม)
11 trees to the dome
(11 ทรี ทู เดอะ โดม)
13 I ran the streets wit the chrome
(13 ไอ แร็น เดอะ ซทรีท วิท เดอะ คโรม)
Come on home wit me, where the buses don’t run
(คัมมอน โฮม วิท มี , ฮแว เดอะ บัซซิส ด้อนท์ รัน)
And my dog stay bustin his gun
(แอ็นด มาย ด็อก ซเท บัสติน ฮิส กัน)
Think that gettin’ caught by justices is fun
(ธิงค แดท เกดดิน คอท ไบ จัสติกส ซิส ฟัน)
Keep a blade up in they gums
(คีพ อะ บเลด อัพ อิน เด กัม)
This is Harlem, where the f*ck is you from?
(ดีซ ซิส ฮาร์เล็ม , ฮแว เดอะ เอฟ *ck อีส ยู ฟร็อม)
Uh, come on home wit me every few minutes was a knock on the door
(อา , คัมมอน โฮม วิท มี เอฝริ ฟยู มินยูท วอส ซา น็อค ออน เดอะ โด)
Fiends come coppin’ the raw
(ฟีนด คัม คอพปิน เดอะ รอ)
Clothes, kicks, socks on the floor
(คโลฑ , คิด , ซ็อค ออน เดอะ ฟโล)
Mommy like ” Be quiet because I really think them cops at the door! ”
(มอมมิ ไลค ” บี คไวเอ็ท บิคอส ไอ ริแอ็ลลิ ธิงค เฑ็ม ค็อพ แอ็ท เดอะ โด ! “)
There’s some locks on the door
(แดร์ ซัม ล็อค ออน เดอะ โด)
Come on home wit me, grandmothers is 30
(คัมมอน โฮม วิท มี , แกรนมาเต่อ ซิส 30)
One gram on that b*tter is 30
(วัน กแร็ม ออน แดท บี *tter อีส 30)
Sold grams wit my cousin birdy
(โซลด กแร็ม วิท มาย เค๊าซิน birdy)
School, cutting it early
(ซคูล , คัททิง อิท เออลิ)
Don’t stutter motherf*ckers you heard me
(ด้อนท์ ซทัทเทอะ motherf*ckers ยู เฮิด มี)
Come on home wit me, these are the facts
(คัมมอน โฮม วิท มี , ฑิส อาร์ เดอะ แฟ็คท)
Steve Francis and Latifah got jacked
(สตีฝ Francis แซน Latifah ก็อท แจ็ค)
Mike Tyson punched Mitch Green in the face
(ไมค Tyson พันช Mitch กรีน อิน เดอะ เฟซ)
Sauce snatched by the feds, weed was the case
(ซอซ ซแน็ช ไบ เดอะ เฟ็ด , วี วอส เดอะ เคซ)
And sh*t he still pleading his case
(แอ็นด ฌะ *ที ฮี ซทิล พลีดอิง ฮิส เคซ)
Come home wit me, hoes say ” let’s jones wit you ”
(คัม โฮม วิท มี , โฮ เซ ” เล็ท โจเนส วิท ยู “)
But I wouldn’t take them home wit you
(บัท ไอ วูดดึ่น เทค เฑ็ม โฮม วิท ยู)
Come home wit me, get stoned wit me
(คัม โฮม วิท มี , เก็ท ซโทน วิท มี)
Get zoned wit me, the crome you see
(เก็ท โสน วิท มี , เดอะ crome ยู ซี)
Dip set come home wit me
(ดิพ เซ็ท คัม โฮม วิท มี)

Uh…Dip Set n*gga, Jim Jones, Killa!
(อา ดิพ เซ็ท เอ็น *gga , จิม โจเนส , คิวลา !)
Freakey Zeekey, Juelz Santana
(Freakey Zeekey , จูลซ ซันทาน่า)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Come Home With Me คำอ่านไทย Cam’ron feat Juelz Santana, Jimmy Jones

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น