เนื้อเพลง Hail Mary 2003 (Ja Rule Diss) คำอ่านไทย Eminem feat 50 Cent, Busta Rhymes

[Chorus]
([ โครัซ ])
Come get me
(คัม เก็ท มี)
If you mothaf*ckas want Shady
(อิฟ ยู mothaf*ckas ว็อนท เฌดอิ)
If Pac was still here now,
(อิฟ แพค วอส ซทิล เฮียร เนา ,)
He would never ride with Ja
(ฮี เวิด เนฝเวอะ ไรด วิฑ จา)
Na, na, na, na ,na, na, na, na
(นา , นา , นา , นา , นา , นา , นา , นา)

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
Makaveli rest in peace
(แมกเคอเวลลี่ เร็ซท อิน พีซ)
Irv Gotti, too much Bacardi in his body
(Irv ก๊อดดิ , ทู มัช เบคาดีอิน ฮิส บอดอิ)
Mouth like a .12 gauge shotti
(เมาธ ไลค เก 12 เกจ shotti)

[Chorus 2x]
([ โครัซ 2x ])

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
You ain’t no killa, you a p*ssy
(ยู เอน โน คิวลา , ยู อะ พี *ssy)
That exstacy got you all emotional and moushy
(แดท เอ๊กซเตย์ซี่ ก็อท ยู ออล อิโมฌะแน็ล แอ็นด moushy)
B*tches wearin rags in photos, Ja’s words bein quoted
(บี *tches เวียริน แร็ก ซิน โฟโท , Jas เวิด บีนโพลคโวท)
In the SOURCE, stealin ‘Pac’s sh*t like he just wrote it
(อิน เดอะ โซซ , สติลลิน แพค ฌะ *ที ไลค ฮี จัซท โรท อิท)
You loud mouth, pray to god, hopin no ones listenin
(ยู เลาด เมาธ , พเร ทู ก็อด , โฮพปิน โน วัน ลิเซินนิน)
See 50 comin for me, I’ma guard my, my position
(ซี 50 คัมอิน ฟอ มี , แอมอา กาด มาย , มาย โพะสีฌอัน)
No one will pay attention
(โน วัน วิล เพ แอ็ทเทนฌัน)
To me, please Gotti, here I go
(ทู มี , พลีส ก๊อดดิ , เฮียร ไอ โก)
Gimme this pill, exstacy got me feelin so
(กีมมิ ดีซ พิล , เอ๊กซเตย์ซี่ ก็อท มี ฟีลิน โซ)
Invincible
(อินฝิ๊นซิเบิ้ล)
Now all of a sudden I’m a f*ckin mad man who screams
(เนา ออล อ็อฝ อะ ซัดดน แอม มา เอฟ *ckin แม็ด แม็น ฮู ซครีม)
Like I’m ‘Pac but I’m not, enemies, Hennesy
(ไลค แอม แพค บัท แอม น็อท , อียีมีสฺ , เฮนเนสซี)
Actin like I’m great, but I’m fake, I’m CRAZY
(แอสติน ไลค แอม กเรท , บัท แอม เฟค , แอม คเรสิ)
Sweat drip, get me off this trip, someone stop this train
(ซเว็ท ดริพ , เก็ท มี ออฟฟ ดีซ ทริพ , ซัมวัน ซท็อพ ดีซ ทเรน)
Some say my brain is all corrupted, f*ck from this sh*t
(ซัม เซ มาย บเรน อีส ซอร์ เคาะรัพท , เอฟ *ck ฟร็อม ดีซ ฌะ *ที)
I’m stuck, I’m addicted from these drugs, I’ma quit
(แอม ซทัค , แอม แอดดีคท ฟร็อม ฑิส ดรัก , แอมอา ควิท)
Sayin mothaf*cka’s name’s before someone f*cks me up
(เซย์อิน mothaf*ckas เนม บิโฟ ซัมวัน เอฟ *cks มี อัพ)
Ain’t no pussies over here, partner, see you hell, f*cker
(เอน โน พัซซีซฺ โอเฝอะ เฮียร , พาทเนอะ , ซี ยู เฮ็ล , เอฟ *cker)

[Eminem Sings]
([ เอมมีนเอม ซิง ])
Come get me
(คัม เก็ท มี)
If you mothaf*ckas want Shady
(อิฟ ยู mothaf*ckas ว็อนท เฌดอิ)
If Pac was still here now,
(อิฟ แพค วอส ซทิล เฮียร เนา ,)
He would never ride with Ja
(ฮี เวิด เนฝเวอะ ไรด วิฑ จา)
Na, na, na, na ,na, na, na, na
(นา , นา , นา , นา , นา , นา , นา , นา)

Get off that E
(เก็ท ออฟฟ แดท อี)
Before you try to f*ck with me
(บิโฟ ยู ทไร ทู เอฟ *ck วิฑ มี)
It’s Aftermath here now
(อิทซ แอฟเตอร์แมท เฮียร เนา)
Shady Records got it locked
(เฌดอิ เรคออด ก็อท ดิธ ล็อค)
La, la, la, la , la, la, la, la
(ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา)

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
Penitentiaries is packed with promise makers
(Penitentiaries ซิส แพ็ค วิฑ พรอมอิซ เมคเออะ)
Never realized the precious time them b*tch n*ggas is wastin
(เนฝเวอะ รีแอะไลส เดอะ พเรฌอัซ ไทม เฑ็ม บี *tch เอ็น *ggas ซิส เวสดิน)
Insitutionalize, my b*tches bring me product by the bundles
(Insitutionalize , มาย บี *tches บริง มี พรอดอัคท ไบ เดอะ บั๊นเดิ้ล)
Hustle hard from the cell, G-Unit mothaf*cka, WE BALLIN
(เฮสเซล ฮาด ฟร็อม เดอะ เซ็ล , จี ยูนิท mothaf*cka , วี บอลลิน)
Catch me countin trees when I’m callin
(แค็ช มี เค๊าดิน ทรี ฮเว็น แอม คอลลิน)
Can you set my car, Ceo let me sip on Henessy, ” Can I sips some more? ”
(แค็น ยู เซ็ท มาย คา , Ceo เล็ท มี ซิพ ออน Henessy , ” แค็น นาย ซิพ ซัม โม “)
Hell, I done been in jail, I ain’t scared
(เฮ็ล , ไอ ดัน บีน อิน เจล , ไอ เอน ซคา)
Momma checkin in my bedroom, I ain’t there
(มอมมาเชคกิน อิน มาย เบดรูม , ไอ เอน แดร์)
I got a head with no screws in it
(ไอ ก็อท ดา เฮ็ด วิฑ โน ซครู ซิน หนิด)
Mothaf*ckas think they can stop 50… they losin it
(Mothaf*ckas ธิงค เด แค็น ซท็อพ 50 เด ลูซิน หนิด)
Lil’ n*gga named Ja, thinks he live like me
(ลิล เอ็น *gga เนม จา , ธิงค ฮี ไลฝ ไลค มี)
Talkin about he left the hospital, took 9 like me
(ทอคกิ่น อะเบาท ฮี เล็ฟท เดอะ ฮอซพิแท็ล , ทุค นาย ไลค มี)

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
You livin fantasies n*gga
(ยู ลีฝอิน แฟนตาซีสฺ เอ็น *gga)
I’ll Reject your Deposit
(แอล ริเจคท ยุร ดิพอสอิท)
When yo lil sweet ass comin out of the closet
(ฮเว็น โย ลิล สวี้ท อาซ คัมอิน เอ้า อ็อฝ เดอะ คลอสเอ็ท)
now he wonderin why DMX blow him out
(เนา ฮี วันเดอริน ฮไว DMX บโล ฮิม เอ้า)
next time grown folks talkin b*tch close your mouth
(เน็คซท ไทม กโรน โฟค ทอคกิ่น บี *tch คโลส ยุร เมาธ)
Peep me I take this war sh*t deeply
(พีพ มี ไอ เทค ดีซ วอ ฌะ *ที ดีพลิ)
Seen too many real n*ggas ballin like these b*tch n*ggas beat me
(ซีน ทู เมนอิ ริแอ็ล เอ็น *ggas บอลลิน ไลค ฑิส บี *tch เอ็น *ggas บีท มี)
yous a mothaf*ckin punk and you see me with gloves
(ยู ซา mothaf*ckin พรัค แอ็นด ยู ซี มี วิฑ กลัฝ)
quit scarin them f*ckin kids with ya ulgy ass mug
(ควิท scarin เฑ็ม เอฟ *ckin คิด วิฑ ยา ulgy อาซ มัก)
and you can tell them n*ggas you roll with whatever you want
(แอ็นด ยู แค็น เท็ล เฑ็ม เอ็น *ggas ยู โรล วิฑ ฮว็อทเอฝเออะ ยู ว็อนท)
but you and i know whats goin on N*gga pay back I know your b*tch ass from way back
(บัท ยู แอ็นด ดาย โน ว็อท โกอิน ออน เอ็น *gga เพ แบ็ค ไอ โน ยุร บี *tch อาซ ฟร็อม เว แบ็ค)
Witness be strap with macs You know I don’t play that
(วีทเน็ซ บี ซทแร็พ วิฑ แมค ยู โน ไอ ด้อนท์ พเล แดท)
All these old rappers tryin to advance its all over now — take it like a man
(ออล ฑิส โอลด แรพเพอ ทายอิน ทู แอ็ดฝานซ อิทซ ซอร์ โอเฝอะ เนา เทค อิท ไลค เก แม็น)
HAHA–Irv lookin like Larry Holmes, flabby and sick
(ฮาฮา Irv ลุคกิน ไลค ลาร์ลี่ อาโฮมสฺ , ฟแลบบิ แอ็นด ซิค)
tryin to playa hate on my sh*t – man eat a fat d*ck
(ทายอิน ทู พอลเย เฮท ออน มาย ฌะ *ที แม็น อีท ดา แฟ็ท d*ck)
Lovin this sh*t, thats how you made me-feelin like I got you n*ggas crazy, i like
(ลัฝวิน ดีซ ฌะ *ที , แด๊ท เฮา ยู เมด มี ฟีลิน ไลค ไก ก็อท ยู เอ็น *ggas คเรสิ , ไอ ไลค)
Against all odds up with my dogs mothaf*ckas now
(อะเกนซท ดอร์ อ๊อดด อัพ วิฑ มาย ด็อก mothaf*ckas เนา)
It’ll be the realist sh*t I ever wrote
(อิว บี เดอะ รีแอะลิซท ฌะ *ที ไอ เอฝเออะ โรท)
Against all odds, up in the studio gettin blow to the truest sh*t i ever
(อะเกนซท ดอร์ อ๊อดด , อัพ อิน เดอะ ซทยูดิโอ เกดดิน บโล ทู เดอะ ทิวเอด ฌะ *ที ไอ เอฝเออะ)
spoke 21 gun salute
(ซโพค 21 กัน ซัลยูท)

[Busta Rhymes:]
([ บัสตร้า ไรม : ])
Hey yo I’m one of tha most humble, rep the streets to tha core
(เฮ โย แอม วัน อ็อฝ ท่า โมซท ฮั๊มเบิ้ล , เร็พ เดอะ ซทรีท ทู ท่า โค)
Hey Jeffrey, What the f*ck you come involving me for?
(เฮ แจฟฟี่ , ว็อท เดอะ เอฟ *ck ยู คัม อินวอฝวิ่ง มี ฟอ)
You spent a long time comin like a bless and a check
(ยู ซเพ็นท ดา ล็อง ไทม คัมอิน ไลค เก บเล็ซ แซน อะ เช็ค)
you see 106 and park fans don’t even f*ckin respect you
(ยู ซี 106 แอ็นด พาค แฟน ด้อนท์ อีเฝ็น เอฟ *ckin ริซเพคท ยู)
It’s kinda funny, wana be PAC wana be fake like he thug
(อิทซ กินดา ฟันนิ , วานา บี แพค วานา บี เฟค ไลค ฮี ธัก)
runnin around talkin sh*t that he ain’t even capable of
(รูนนิน อะเรานด ทอคกิ่น ฌะ *ที แดท ฮี เอน อีเฝ็น แค๊พพะเบิ้ล อ็อฝ)
now let me OFF this cock s*cka watch me handle you n*gga
(เนา เล็ท มี ออฟฟ ดีซ ค็อค เอส *cka ว็อช มี แฮ๊นเดิ้ล ยู เอ็น *gga)
If i recall Violator use to manage you n*gga then took a closer look and
(อิฟ ฟาย ริคอล ไฝโอะเลเทอะ ยูซ ทู แมนอิจ ยู เอ็น *gga เด็น ทุค กา โคลเซอร์ ลุค แอ็นด)
realized you was an empostor theres never been a Violator on a Murda Inc rosta. Dumb ass
(รีแอะไลส ยู วอส แอน empostor แดร์ เนฝเวอะ บีน อะ ไฝโอะเลเทอะ ออน อะ เมอร์ดา อิงคฺ rosta ดัม อาซ)
now who shoot? — Ah made you look, you said Busta singing the same old hook, You Stupid
(เนา ฮู ฌูท อา เมด ยู ลุค , ยู เซ็ด บัสตร้า ซิงกิง เดอะ เซม โอลด ฮุค , ยู ซทยูทิด)
if yall shoot I take a look at ya man tha b*tch shot himself infront of Def Jam
(อิฟ ยอล ฌูท ไอ เทค เก ลุค แกท ยา แม็น ท่า บี *tch ฌ็อท ฮิมเซลฟ infront อ็อฝ เดฟ แจ็ม)
Chedda Bob ass n*gga start adjustin ya plan
(เชรดดา บ็อบ อาซ เอ็น *gga ซทาท adjustin ยา แพล็น)
you let the streets down n*gga – Apologize to ya fans
(ยู เล็ท เดอะ ซทรีท เดาน เอ็น *gga อะพอลโอะไจส ทู ยา แฟน)
watch ya pull a lil stunt like we ain’t know where you are ya lil faggot
(ว็อช ยา พุล อะ ลิล ซทันท ไลค วี เอน โน ฮแว ยู อาร์ ยา ลิล แฟกกัท)
desperate be tryin while we establish a buzz I know tha sh*t is drivin you crazy You wonderin how
(เดซเพอะริท บี ทายอิน ฮไวล วี เอ็ซแทบลิฌ อะ บัส ไอ โน ท่า ฌะ *ที อีส ดรายวิน ยู คเรสิ ยู วันเดอริน เฮา)
The streets ain’t never want you Beatrice what you gonna do now?
(เดอะ ซทรีท เอน เนฝเวอะ ว็อนท ยู Beatrice ว็อท ยู กอนนะ ดู เนา)
Now if you wanna beef with me, then i’m beefin with you
(เนา อิฟ ยู วอนนา บีฟ วิฑ มี , เด็น แอม บีฟิน วิฑ ยู)
I think about tha game and what its like and ” WHAT WOULD IT BE WITHOUT YOU ”
(ไอ ธิงค อะเบาท ท่า เกม แอ็นด ว็อท อิทซ ไลค แอ็นด ” ว็อท เวิด ดิท บี วิเฑาท ยู “)
You finished I ain’t tryin to repeat this just because I’m cool shouldn’
(ยู ฟีนอิฌ ดาย เอน ทายอิน ทู ริพีท ดีซ จัซท บิคอส แอม คูล shouldn)
take my kindness for weakness
(เทค มาย ไคนดเน็ซ ฟอ วีคเน็ซ)

[Busta speakin in background]
([ บัสตร้า สปีกิน อิน แบ็คกราว ])
Ooh sh*t ha ha That was fun Next time you got a problem with me, Address me
(อู้ ฌะ *ที ฮา ฮา แดท วอส ฟัน เน็คซท ไทม ยู ก็อท ดา พรอบเล็ม วิฑ มี , แอ็ดเรซ มี)
before you try to make the sh*t a public issue homie, i’m return back to my regular
(บิโฟ ยู ทไร ทู เมค เดอะ ฌะ *ที ดา พับลิค อีฌยุ โฮมี , แอม ริเทิน แบ็ค ทู มาย เรกอิวเลอะ)
self and have fun again
(เซ็ลฟ แอ็นด แฮ็ฝ ฟัน อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hail Mary 2003 (Ja Rule Diss) คำอ่านไทย Eminem feat 50 Cent, Busta Rhymes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น