เนื้อเพลง Flap Your Wings คำอ่านไทย Nelly

[Hook]
([ ฮุค ])
Drop down and get your eagle on, girl [flap your wings]
(ดร็อพ เดาน แอ็นด เก็ท ยุร อี๊เกิ้ล ออน , เกิล [ ฟแล็พ ยุร วิง ])
Drop down and get your eagle on, girl [flap your wings]
(ดร็อพ เดาน แอ็นด เก็ท ยุร อี๊เกิ้ล ออน , เกิล [ ฟแล็พ ยุร วิง ])
Hell naw, ain’t leavin’ me alone, girl [flap your wings]
(เฮ็ล นอว , เอน เลวิน มี อะโลน , เกิล [ ฟแล็พ ยุร วิง ])
Drop down and get your eagle on, girl [flap your wings]
(ดร็อพ เดาน แอ็นด เก็ท ยุร อี๊เกิ้ล ออน , เกิล [ ฟแล็พ ยุร วิง ])
Drop down and get your eagle on, girl [flap your wings]
(ดร็อพ เดาน แอ็นด เก็ท ยุร อี๊เกิ้ล ออน , เกิล [ ฟแล็พ ยุร วิง ])
Drop down and get your eagle on, girl [flap your wings]
(ดร็อพ เดาน แอ็นด เก็ท ยุร อี๊เกิ้ล ออน , เกิล [ ฟแล็พ ยุร วิง ])
Hell naw, ain’t leavin’ me alone, girl [flap your wings]
(เฮ็ล นอว , เอน เลวิน มี อะโลน , เกิล [ ฟแล็พ ยุร วิง ])
Drop down and get your eagle on, girl
(ดร็อพ เดาน แอ็นด เก็ท ยุร อี๊เกิ้ล ออน , เกิล)
She’s got that sweat drippin’ all over her body
(ชี ก็อท แดท ซเว็ท ดริพปิน ออล โอเฝอะ เฮอ บอดอิ)
[Girl] Do you like that sweat drippin’ all over my body?
([ เกิล ] ดู ยู ไลค แดท ซเว็ท ดริพปิน ออล โอเฝอะ มาย บอดอิ)
Yea, I like that
(เย , ไอ ไลค แดท)
That sweat drippin’ all over your body
(แดท ซเว็ท ดริพปิน ออล โอเฝอะ ยุร บอดอิ)
[Girl] You like that sweat drippin’ all over my body
([ เกิล ] ยู ไลค แดท ซเว็ท ดริพปิน ออล โอเฝอะ มาย บอดอิ)

[Nelly]
([ เนลลี])
It’s summertime, and I’m back again
(อิทซ ซัมเมอร์ไทม์ , แอ็นด แอม แบ็ค อะเกน)
And went to VA, oh, got my friends
(แอ็นด เว็นท ทู VA , โอ , ก็อท มาย ฟเร็นด)
Say what’s up, Pharrell
(เซ ว็อท อัพ , พาเรล)
[Pharrell] Look whats on the nail
([ พาเรล ] ลุค ว็อท ออน เดอะ เนล)
Yeah but, let’s show ’em what’s above the nail, Bling
(เย่ บัท , เล็ท โฌ เอ็ม ว็อท อะบัฝ เดอะ เนล , บลิง)
A hundred thou couldn’t get you one of these [Not one of these]
(อะ ฮันดเร็ด เฑา คูดซึ่น เก็ท ยู วัน อ็อฝ ฑิส [ น็อท วัน อ็อฝ ฑิส ])
I guarantee it ain’t a flaw on one of these [One of these]
(ไอ แกเร็นที อิท เอน ดา ฟลอ ออน วัน อ็อฝ ฑิส [ วัน อ็อฝ ฑิส ])
Two hundred thou, couldn’t get you in the league
(ทู ฮันดเร็ด เฑา , คูดซึ่น เก็ท ยู อิน เดอะ ลีก)
Get three hundred thou, you couldn’t even buy the keys
(เก็ท ธรี ฮันดเร็ด เฑา , ยู คูดซึ่น อีเฝ็น ไบ เดอะ คี)
I think you need to add 50 more G’s
(ไอ ธิงค ยู นีด ทู แอ็ด 50 โม จีส)
Now, shall I proceed?
(เนา , แฌ็ล ไอ พโระซีด)
[Ladies] Yes, indeed [Ho]
([ เลดิส ] เย็ซ , อินดีด [ โฮ ])
I need to see you take it down to the floor
(ไอ นีด ทู ซี ยู เทค อิท เดาน ทู เดอะ ฟโล)
Spread your wings, if you’real, ma, fly real low
(ซพเร็ด ยุร วิง , อิฟ youreal , มา , ฟไล ริแอ็ล โล)
Pause for a second ma, grind real slow
(พอส ฟอ รา เซคอันด มา , ไกรนด ริแอ็ล ซโล)
And if you do it right
(แอ็นด อิฟ ยู ดู อิท ไรท)
All day we’ll go [Ho]
(ออล เด เว็ล โก [ โฮ ])
I talk a lil’ Fred Seigal girl [Seigal, girl]
(ไอ ทอค กา ลิล เฟรด Seigal เกิล [ Seigal , เกิล ])
Bonnie and Judy Lee with your bag all beaded, girl
(บอนนิ แอ็นด จูดิ ลี วิฑ ยุร แบ็ก ออล บีด , เกิล)
Apple bottom pair underneath it
(แอพ บอตตัม แพ อันเดอะนีธ อิท)
You talkin’ like you don’t need it
(ยู ทอคกิ่น ไลค ยู ด้อนท์ นีด ดิท)
I can tell you see it
(ไอ แค็น เท็ล ยู ซี อิท)
I like that in you
(ไอ ไลค แดท อิน ยู)
I don’t see nothin wrong
(ไอ ด้อนท์ ซี นอทติน ร็อง)
Drop down and get your eagle on [Whoa]
(ดร็อพ เดาน แอ็นด เก็ท ยุร อี๊เกิ้ล ออน [ โว้ว ])

[Hook]
([ ฮุค ])

[Nelly] Now, what’s next to trenscend up in this party
([ เนลลี] เนา , ว็อท เน็คซท ทู trenscend อัพ อิน ดีซ พาทิ)
OPP time, now let’s get naughty
(OPP ไทม , เนา เล็ท เก็ท นอทิ)
You take babygirl, and I’ma take shorty
(ยู เทค เบบี้เกิล , แอ็นด แอมอา เทค ชอร์ทดิง)
With the sweat drippin’ all over her body
(วิฑ เดอะ ซเว็ท ดริพปิน ออล โอเฝอะ เฮอ บอดอิ)
We gone move if you wanna [Oh]
(วี กอน มูฝ อิฟ ยู วอนนา [ โอ ])
Groove if you wanna [Oh]
(กรูฝ อิฟ ยู วอนนา [ โอ ])
Throw your nose up, ma, and get rude if you wanna
(ธโร ยุร โนส อัพ , มา , แอ็นด เก็ท รูด อิฟ ยู วอนนา)
Ain’t got nothin’ to lose, nor to prove
(เอน ก็อท นอทติน ทู ลูส , นอ ทู พรูฝ)
Babygirl soaked like she just got out of the pool [Eh]
(เบบี้เกิล โซค ไลค ชี จัซท ก็อท เอ้า อ็อฝ เดอะ พูล [ เอ ])
I know you’re thirsty, ma
(ไอ โน ยัวร์ เธิซทิ , มา)
Go ahead and order whatchu want
(โก อะเฮด แอ็นด ออเดอะ วอทชู ว็อนท)
Some call it trickin’, go ahead and call it whatchu want
(ซัม คอล อิท ทริคกิน, โก อะเฮด แอ็นด คอล อิท วอทชู ว็อนท)
I came to ball, I ain’t come out here to front
(ไอ เคม ทู บอล , ไอ เอน คัม เอ้า เฮียร ทู ฟรันท)
Cause the black caught the pick-up with the gray car warrant
(คอส เดอะ บแล็ค คอท เดอะ พิค อัพ วิฑ เดอะ กเร คา วอแร็นท)
Attractiveness
(แอ็ทแรคทิฝเน็ซ)
Got me attackin’ this
(ก็อท มี attackin ดีซ)
I’m so fabulous
(แอม โซ แฟบอิวลัซ)
Glutious maximus
(Glutious maximus)
She wanna fly south for the winter [For the winter]
(ชี วอนนา ฟไล เซาธ ฟอ เดอะ วีนเทอะ [ ฟอ เดอะ วีนเทอะ ])
I might just go down south just to win her [Just to win her]
(ไอ ไมท จัซท โก เดาน เซาธ จัซท ทู วิน เฮอ [ จัซท ทู วิน เฮอ ])
Hell naw, she ain’t gone leave me alone
(เฮ็ล นอว , ชี เอน กอน ลีฝ มี อะโลน)
Makin’ plans for us to be at home
(เมกิน แพล็น ฟอ อัซ ทู บี แอ็ท โฮม)
Take your pants off, ma, you can leave your panties on
(เทค ยุร แพ็นท ออฟฟ , มา , ยู แค็น ลีฝ ยุร แพนดีสฺ ออน)
But, first drop down and get your eagle on [Oh]
(บัท , เฟิซท ดร็อพ เดาน แอ็นด เก็ท ยุร อี๊เกิ้ล ออน [ โอ ])

[Hook]
([ ฮุค ])

[Nelly]
([ เนลลี])
From the girls with skinny waists to girls heavy set
(ฟร็อม เดอะ เกิล วิฑ ซคีนอิ เวซท ทู เกิล เฮฝอิ เซ็ท)
Come on
(คัมมอน)
Flap your wings
(ฟแล็พ ยุร วิง)
Come on
(คัมมอน)
Flap your wings
(ฟแล็พ ยุร วิง)
To the girls with extensions to the girls with dreads
(ทู เดอะ เกิล วิฑ เอ็คซเทนฌัน ทู เดอะ เกิล วิฑ ดเร็ด)
Come on
(คัมมอน)
Flap your wings
(ฟแล็พ ยุร วิง)
Come on
(คัมมอน)
Flap your wings
(ฟแล็พ ยุร วิง)
From the girls got it good livin’ in the suburbs
(ฟร็อม เดอะ เกิล ก็อท ดิธ เกิด ลีฝอิน อิน เดอะ ซับเอิบ)
Come on
(คัมมอน)
Flap your wings
(ฟแล็พ ยุร วิง)
Come on
(คัมมอน)
Flap your wings
(ฟแล็พ ยุร วิง)
To the ones in the ghetto with their hands on their curves
(ทู ดิ วัน ซิน เดอะ เกทโท วิฑ แด แฮ็นด ออน แด เคิฝ)
Come on
(คัมมอน)
Flap your wings
(ฟแล็พ ยุร วิง)
Come on
(คัมมอน)
Flap your wings
(ฟแล็พ ยุร วิง)

[Hook]
([ ฮุค ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Flap Your Wings คำอ่านไทย Nelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น