เนื้อเพลง It’s OK คำอ่านไทย Eminem

Eye-Kyu: Check it out,
(ไอ Kyu : เช็ค อิท เอ้า ,)
Eminem: Hey Kyu!
(เอมมีนเอม : เฮ Kyu !)
Eye-Kyu:
(ไอ Kyu :)

Chorus: It’s a broke day but everything is ok [It’s ok]
(โครัซ : อิทซ ซา บโรค เด บัท เอ๊วี่ติง อีส โอเค [ อิทซ โอเค ])
I’m up all night, but everything is alright [It’s alright]
(แอม อัพ ออล ไนท , บัท เอ๊วี่ติง อีส ออลไร๊ท [ อิทซ ออลไร๊ท ])
It’s a rough week, and I don’t get enough sleep [I can’t sleep]
(อิทซ ซา รัฟ วีค , แอ็นด ดาย ด้อนท์ เก็ท อินัฟ ซลีพ [ ไอ แค็นท ซลีพ ])
It’s a long year pretending I belong here [Belong here]
(อิทซ ซา ล็อง เยีย พรีเทนดิง ไอ บิลอง เฮียร [ บิลอง เฮียร ])
It’s a broke day but everything is ok [It’s ok]
(อิทซ ซา บโรค เด บัท เอ๊วี่ติง อีส โอเค [ อิทซ โอเค ])
I’m up all night, but everything is alright [It’s alright]
(แอม อัพ ออล ไนท , บัท เอ๊วี่ติง อีส ออลไร๊ท [ อิทซ ออลไร๊ท ])
It’s a rough week, and I don’t get enough sleep [I can’t sleep]
(อิทซ ซา รัฟ วีค , แอ็นด ดาย ด้อนท์ เก็ท อินัฟ ซลีพ [ ไอ แค็นท ซลีพ ])
It’s a long year pretending I belong here [Belong here]
(อิทซ ซา ล็อง เยีย พรีเทนดิง ไอ บิลอง เฮียร [ บิลอง เฮียร ])

Verse 1: Eminem
(เฝิซ วัน : เอมมีนเอม)
One day I plan to be a family man happily married
(วัน เด ไอ แพล็น ทู บี อะ แฟมอิลิ แม็น แฮพพิลิ แมริด)
I wanna grow to be so old that I have to be carried
(ไอ วอนนา กโร ทู บี โซ โอลด แดท ไอ แฮ็ฝ ทู บี แคร์รี่)
Till I’m glad to be buried
(ทิล แอม กแล็ด ทู บี เบริ)
And leave this crazy world
(แอ็นด ลีฝ ดีซ คเรสิ เวิลด)
And have at least a half a million for my baby girl
(แอ็นด แฮ็ฝ แอ็ท ลีซท ดา ฮาล์ฟ อะ มีลยัน ฟอ มาย เบบิ เกิล)
It may be early to be planning this stuff
(อิท เม บี เออลิ ทู บี แพลนนิง ดีซ ซทัฟ)
Cause I’m still struggling hard to be the man, and it’s tough
(คอส แอม ซทิล ซทรักกลิง ฮาด ทู บี เดอะ แม็น , แอ็นด อิทซ ทั๊ฟ)
Cause man it’s been rough, but still I manage enough
(คอส แม็น อิทซ บีน รัฟ , บัท ซทิล ไอ แมนอิจ อินัฟ)
I’ve been taken advantage of, damaged and scuffed
(แอฝ บีน เทคเอ็น แอ็ดฝานทิจ อ็อฝ , แดมอิจ แอ็นด ซคัฟ)
My hands have been cuffed
(มาย แฮ็นด แฮ็ฝ บีน คัฟ)
But I don’t panic and huff, frantic and puff
(บัท ไอ ด้อนท์ แพนอิค แอ็นด ฮัฟ , ฟแรนทิค แอ็นด พัฟ)
Or plan to give up, the minute sh*t hits the fan it erupts
(ออ แพล็น ทู กิฝ อัพ , เดอะ มินยูท ฌะ *ที ฮิท เดอะ แฟน หนิด อิรัพท)
I’m anteing up double or nothing, I’ve been trouble enough
(แอม anteings อัพ ดั๊บเบิ้ล ออ นัธอิง , แอฝ บีน ทรั๊บเบิ้ล อินัฟ)
And I’m sick of struggling and suffering, see
(แอ็นด แอม ซิค อ็อฝ ซทรักกลิง แอ็นด ซัฟเฟอะริง , ซี)
My destiny’s to rest at ease, till I’m impressed and pleased
(มาย เดซทินิ ทู เร็ซท แอ็ท อีส , ทิล แอม อิมพเรซ แอ็นด พลีส)
With my progress, I won’t settle for less than cheese
(วิฑ มาย พรอกเร็ซ , ไอ ว็อนท เซ็ทเทิ่ล ฟอ เลซ แฑ็น ชีส)
I’m on a quest to seize all, my own label to call
(แอม ออน อะ คเว็ซท ทู ซีส ออล , มาย โอน เลเบ็ล ทู คอล)
Way before my baby is able to crawl
(เว บิโฟ มาย เบบิ อีส เอ๊เบิ้ล ทู ครอล)
I’m too stable to fall, the pressure motivates
(แอม ทู สเท๊เบิ้ล ทู ฟอล , เดอะ พเรฌเออะ โมทิเฝท)
To know I hold the weight of boulders on my shoulder blades
(ทู โน ไอ โฮลด เดอะ เวท อ็อฝ โบลเดอะ ออน มาย โฌลเดอะ บเลด)
I seen the golden gates to heaven on Earth
(ไอ ซีน เดอะ โกลเด็น เกท ทู เฮฝเอ็น ออน เอิธ)
Where they don’t pull a weapon on you when you stepping on turf, Q
(ฮแว เด ด้อนท์ พุล อะ เวพอัน ออน ยู ฮเว็น ยู สเต๊ปพิง ออน เทิฟ , คิว)
Eye-Kyu:
(ไอ Kyu :)
Chorus: It’s a broke day but everything is ok [It’s ok]
(โครัซ : อิทซ ซา บโรค เด บัท เอ๊วี่ติง อีส โอเค [ อิทซ โอเค ])
I’m up all night, but everything is alright [It’s alright]
(แอม อัพ ออล ไนท , บัท เอ๊วี่ติง อีส ออลไร๊ท [ อิทซ ออลไร๊ท ])
It’s a rough week, and I don’t get enough sleep [I can’t sleep]
(อิทซ ซา รัฟ วีค , แอ็นด ดาย ด้อนท์ เก็ท อินัฟ ซลีพ [ ไอ แค็นท ซลีพ ])
It’s a long year pretending I belong here [Belong here]
(อิทซ ซา ล็อง เยีย พรีเทนดิง ไอ บิลอง เฮียร [ บิลอง เฮียร ])
It’s a broke day but everything is ok [It’s ok]
(อิทซ ซา บโรค เด บัท เอ๊วี่ติง อีส โอเค [ อิทซ โอเค ])
I’m up all night, but everything is alright [It’s alright]
(แอม อัพ ออล ไนท , บัท เอ๊วี่ติง อีส ออลไร๊ท [ อิทซ ออลไร๊ท ])
It’s a rough week, and I don’t get enough sleep [I can’t sleep]
(อิทซ ซา รัฟ วีค , แอ็นด ดาย ด้อนท์ เก็ท อินัฟ ซลีพ [ ไอ แค็นท ซลีพ ])
It’s a long year pretending I belong here [Belong here]
(อิทซ ซา ล็อง เยีย พรีเทนดิง ไอ บิลอง เฮียร [ บิลอง เฮียร ])

Verse 2: Eminem
(เฝิซ ทู : เอมมีนเอม)
I’m going for broke, gambling and playing for keeps
(แอม โกอิ้ง ฟอ บโรค , แกมบริง แอ็นด พเลนิ่ง ฟอ คีพ)
Everyday in the streets, scrambling and paying for cheep
(เอวี่เดย์ อิน เดอะ ซทรีท , scramblings แอ็นด เพย์อิง ฟอ cheep)
Praying for sleep
(เพลยอิง ฟอ ซลีพ)
Dreaming with a watering mouth
(ดรีมมิง วิฑ อะ วาเดอร์ริง เมาธ)
Wishing for a better life for my daughter and spouse
(วิชชิ้ง ฟอ รา เบทเทอะ ไลฟ ฟอ มาย ดอเทอะ แอ็นด ซเพาส)
In this slaughtering house, caught up in bouts
(อิน ดีซ slaughterings เฮาซ , คอท อัพ อิน เบาท)
With the root of all evil
(วิฑ เดอะ รูท อ็อฝ ออล อี๊วิ้ว)
I’ve seen it turn beautiful people crude and deceitful
(แอฝ ซีน หนิด เทิน บยูทิฟุล พี๊เพิ่ล ครูด แอ็นด ดิซีทฟุล)
And make them do sh*t illegal
(แอ็นด เมค เฑ็ม ดู ฌะ *ที อิลีแก็ล)
For these Grant’s and Jackson’s
(ฟอ ฑิส กรานท แซน แจคสัน)
These transactions explain a man’s actions
(ฑิส ทแร็นแซคฌัน เอ็คซพเลน อะ แม็น แอคฌัน)
But in the mist of this insanity, I found my Christianity
(บัท อิน เดอะ มิซท อ็อฝ ดีซ อินแซนอิทิ , ไอ เฟานด มาย คริซชิแอนอิทิ)
Through God and there’s a wish he granted me
(ธรู ก็อด แอ็นด แดร์ ซา วิฌ ฮี กรานท มี)
He showed me how to cope with the stress
(ฮี โฌ มี เฮา ทู โคพ วิฑ เดอะ ซทเร็ซ)
And hope for the best, instead of mope and depressed
(แอ็นด โฮพ ฟอ เดอะ เบ็ซท , อินซเทด อ็อฝ โมพ แอ็นด ดิพเรซ)
Always groping a mess, of flying over the nest
(ออลเว โก๊พปิง อะ เมซ , อ็อฝ ฟไลอิง โอเฝอะ เดอะ เน็ซท)
To selling dope with the rest
(ทู เซลลิง โดพ วิฑ เดอะ เร็ซท)
I quit smoking cess to open my chest
(ไอ ควิท สโมคกิ้ง เซ็ซ ทู โอเพ็น มาย เช็ซท)
Life is stressful inside this cesspool
(ไลฟ อีส stressful อีนไซด ดีซ เซซพูล)
Trying to wrestle, I almost bust a blood vessel
(ทไรอิง ทู เร๊ซเซิ่ล , ไอ ออลโมซท บัซท ดา บลัด เฝ๊สเซ่ล)
My little brother’s trying to learn his mathematics
(มาย ลิ๊ทเทิ่ล บรัฑเออะ ทไรอิง ทู เลิน ฮิส แมธิแมทอิคซ)
He’s asthmatic, running home from school away from crack addicts
(อีส แอ็สแมทอิค , รันนิง โฮม ฟร็อม ซคูล อะเว ฟร็อม คแร็ค แอดดีคท)
Kids attract static, children with automatics
(คิด แอ็ทแรคท ซแททอิค , ชีลดเร็น วิฑ ออโทะแมทอิค)
Taking target practice on teens for Starter Jackets
(เทคอิง ทาเก็ท พแรคทิซ ออน ทีน ฟอ ซทาเทอะ แจคเค็ท)
I’m using smarter tactics to overcome this slum
(แอม ยูสซิง สมาร์เดอแทคติก ทู โอเว่อร์คัม ดีซ ซลัม)
I won’t become as dumb as some and succumb to scum
(ไอ ว็อนท บิคัม แอ็ส ดัม แอ็ส ซัม แอ็นด ซัคคัม ทู ซคัม)
It’s cumbersome, I’m trying to do well on this Earth
(อิทซ คัมเบอะซัม , แอม ทไรอิง ทู ดู เว็ล ออน ดีซ เอิธ)
But it’s been Hell on this Earth since I fell on this Earth
(บัท อิทซ บีน เฮ็ล ออน ดีซ เอิธ ซินซ ไอ เฟ็ล ออน ดีซ เอิธ)
Eye-Kyu:
(ไอ Kyu :)
Chorus: It’s a broke day but everything is ok [It’s ok]
(โครัซ : อิทซ ซา บโรค เด บัท เอ๊วี่ติง อีส โอเค [ อิทซ โอเค ])
I’m up all night, but everything is alright [It’s alright]
(แอม อัพ ออล ไนท , บัท เอ๊วี่ติง อีส ออลไร๊ท [ อิทซ ออลไร๊ท ])
It’s a rough week, and I don’t get enough sleep [I can’t sleep]
(อิทซ ซา รัฟ วีค , แอ็นด ดาย ด้อนท์ เก็ท อินัฟ ซลีพ [ ไอ แค็นท ซลีพ ])
It’s a long year pretending I belong here [Belong here]
(อิทซ ซา ล็อง เยีย พรีเทนดิง ไอ บิลอง เฮียร [ บิลอง เฮียร ])
It’s a broke day but everything is ok [It’s ok]
(อิทซ ซา บโรค เด บัท เอ๊วี่ติง อีส โอเค [ อิทซ โอเค ])
I’m up all night, but everything is alright [It’s alright]
(แอม อัพ ออล ไนท , บัท เอ๊วี่ติง อีส ออลไร๊ท [ อิทซ ออลไร๊ท ])
It’s a rough week, and I don’t get enough sleep [I can’t sleep]
(อิทซ ซา รัฟ วีค , แอ็นด ดาย ด้อนท์ เก็ท อินัฟ ซลีพ [ ไอ แค็นท ซลีพ ])
It’s a long year pretending I belong here [Belong here]
(อิทซ ซา ล็อง เยีย พรีเทนดิง ไอ บิลอง เฮียร [ บิลอง เฮียร ])
Uh, it’s ok, yeah it’s alright, even though I can’t sleep
(อา , อิทซ โอเค , เย่ อิทซ ออลไร๊ท , อีเฝ็น โธ ไอ แค็นท ซลีพ)
Uh yeah, it’s ok, it’s alright, I can’t sleep
(อา เย่ , อิทซ โอเค , อิทซ ออลไร๊ท , ไอ แค็นท ซลีพ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง It’s OK คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น