เนื้อเพลง Radio Baghdad คำอ่านไทย Patti Smith

[Smith/Ray]
([ ซมิธ /เร ])

Suffer not Your neighbor’s affliction
(ซัฟเฟอะ น็อท ยุร เนเบอะ แอ็ฟลีคฌัน)
Suffer not Your neighbor’s paralysis
(ซัฟเฟอะ น็อท ยุร เนเบอะ พะแรลอิซิซ)
But extend your hand Extend your hand
(บัท เอ็คซเทนด ยุร แฮ็นด เอ็คซเทนด ยุร แฮ็นด)
Lest you vanish in the city And be but a trace
(เล็ซท ยู แฝนอิฌ อิน เดอะ ซีทอิ แอ็นด บี บัท ดา เทร๊ซ)
Just a vanished ghost And your legacy
(จัซท ดา แฝนอิฌ โกซท แอ็นด ยุร เลกอะซิ)
All the things you knew Science, mathematics, thought
(ออล เดอะ ธิง ยู นยู ไซเอ็นซ , แมธิแมทอิคซ , ธอท)
Severely weakened Like irrigation systems
(ซิเฝียลิ วีคเอ็น ไลค อิริเกฌัน ซีซเท็ม)
In the tired veins forming From the Tigris and Euphrates
(อิน เดอะ ไทร เฝน ฟอร์มิง ฟร็อม เดอะ Tigris แซน Euphrates)
In the realm of peace All the world revolved
(อิน เดอะ เร็ลม อ็อฝ พีซ ออล เดอะ เวิลด ริฝอลฝ)
All the world revolved Around a perfect circle
(ออล เดอะ เวิลด ริฝอลฝ อะเรานด อะ เพ๊อร์เฟ็คท เซ๊อร์เคิ้ล)
City of Baghdad City of scholars
(ซีทอิ อ็อฝ Baghdad ซีทอิ อ็อฝ ซคอลเออะ)
Empirical humble Center of the world
(เอ็มพีริแค็ล ฮั๊มเบิ้ล เซนเทอะ อ็อฝ เดอะ เวิลด)
City in ashes City of Baghdad
(ซีทอิ อิน แอสเชรด ซีทอิ อ็อฝ Baghdad)
City of Baghdad Abrasive aloof
(ซีทอิ อ็อฝ Baghdad แอ็บเรซิฝ อะลูฟ)

Oh, in Mesopotamia Aloofness ran deep
(โอ , อิน Mesopotamia อะลูฟเน็ซ แร็น ดีพ)
Deep in the veins of the great rivers
(ดีพ อิน เดอะ เฝน อ็อฝ เดอะ กเรท รีฝเออะ)
That form the base Of Eden
(แดท ฟอม เดอะ เบซ อ็อฝ อีเดน)
And the tree The tree of knowledge
(แอ็นด เดอะ ทรี เดอะ ทรี อ็อฝ นอลเอ็จ)
Held up its arms To the sky
(เฮ็ลด อัพ อิทซ อาม ทู เดอะ ซไค)
All the branches of knowledge All the branches of knowledge
(ออล เดอะ แบรนเชด อ็อฝ นอลเอ็จ ออล เดอะ แบรนเชด อ็อฝ นอลเอ็จ)
Cradling Cradling
(Cradlings Cradlings)
Civilization In the realm of peace
(ซิฝิไลเสฌัน อิน เดอะ เร็ลม อ็อฝ พีซ)
All the world revolved Around a perfect circle
(ออล เดอะ เวิลด ริฝอลฝ อะเรานด อะ เพ๊อร์เฟ็คท เซ๊อร์เคิ้ล)
Oh Baghdad Center of the world
(โอ Baghdad เซนเทอะ อ็อฝ เดอะ เวิลด)
City of ashes With its great mosques
(ซีทอิ อ็อฝ แอสเชรด วิฑ อิทซ กเรท มอซค)
Erupting from the mouth of god Rising from the ashes like
(Eruptings ฟร็อม เดอะ เมาธ อ็อฝ ก็อด ไรสอิง ฟร็อม ดิ แอสเชรด ไลค)
a speckled bird Splayed against the mosaic sky
(อะ speckled เบิด ซพเล อะเกนซท เดอะ โมะเสอิค ซไค)
Oh, clouds around We created the zero
(โอ , คเลาด อะเรานด วี คริเอท เดอะ สีโร)
But we mean nothing to you You would believe
(บัท วี มีน นัธอิง ทู ยู ยู เวิด บิลีฝ)
That we are just some mystical tale We are just a swollen belly
(แดท วี อาร์ จัซท ซัม มีซทิแค็ล เทล วี อาร์ จัซท ดา ซโวลเล็น เบลลิ)
That gave birth to Sinbad, Scheherazade We gave birth
(แดท เกฝ เบิธ ทู Sinbad , Scheherazade วี เกฝ เบิธ)
Oh, oh, to the zero The perfect number
(โอ , โอ , ทู เดอะ สีโร เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท นัมเบอะ)
We invented the zero And we mean nothing to you
(วี อินเฝนท เดอะ สีโร แอ็นด วี มีน นัธอิง ทู ยู)
Our children run through the streets
(เอ๊า ชีลดเร็น รัน ธรู เดอะ ซทรีท)
And you sent your flames Your shooting stars
(แอ็นด ยู เซ็นท ยุร ฟเลม ยุร ชูดดิง ซทา)
Shock and awe Shock and awe
(ฌ็อค แอ็นด ออ ฌ็อค แอ็นด ออ)
Like some, some Imagined warrior production
(ไลค ซัม , ซัม อิแมจอิน วอเรียะ พโระดัคฌัน)
Twenty-first century No chivalry involved
(ทเวนทิ เฟิซท เซนเชอะริ โน ฌีฝแอ็ลริ อินฝอลฝ)
No Bushido
(โน บุฌิโด)

Oh, the code of the West Long gone
(โอ , เดอะ โคด อ็อฝ เดอะ เว็ซท ล็อง กอน)
Never been Where does it lie?
(เนฝเวอะ บีน ฮแว โด ซิท ไล)
You came, you came Through the west
(ยู เคม , ยู เคม ธรู เดอะ เว็ซท)
Annihilated a people And you come to us
(แอ็นไนอิเลท อะ พี๊เพิ่ล แอ็นด ยู คัม ทู อัซ)
But we are older than you You come you wanna
(บัท วี อาร์ โอลเดอะ แฑ็น ยู ยู คัม ยู วอนนา)
You wanna come and rob the cradle
(ยู วอนนา คัม แอ็นด ร็อบ เดอะ เครเดิล)
Of civilization And you’read yet you’read
(อ็อฝ ซิฝิไลเสฌัน แอ็นด youread เย็ท youread)
you’read Genesis you’read of the tree
(youread เจนอิซิซ youread อ็อฝ เดอะ ทรี)
you’read of the tree Beget by god
(youread อ็อฝ เดอะ ทรี บิเกท ไบ ก็อด)
That raised its branches into the sky Every branch of knowledge
(แดท เรส อิทซ แบรนเชด อีนทุ เดอะ ซไค เอฝริ บรานช อ็อฝ นอลเอ็จ)
Of the cradle of civilization
(อ็อฝ เดอะ เครเดิล อ็อฝ ซิฝิไลเสฌัน)

Of the banks of the Tigris and the Euphrates
(อ็อฝ เดอะ แบ็งค อ็อฝ เดอะ Tigris แซน ดิ euphrates)
Oh, in Mesopotamia Aloofness ran deep
(โอ , อิน Mesopotamia อะลูฟเน็ซ แร็น ดีพ)
The face of Eve turning What sky did she see
(เดอะ เฟซ อ็อฝ อี๊ฟ เทินนิง ว็อท ซไค ดิด ชี ซี)
What garden beneath her feet The one you drill
(ว็อท ก๊าร์เด้น บินีธ เฮอ ฟีท ดิ วัน ยู ดริล)
You drill Pulling the blood of the earth
(ยู ดริล พลูลิง เดอะ บลัด อ็อฝ ดิ เอิธ)
Little droplets of oil for bracelets Little jewels
(ลิ๊ทเทิ่ล droplets อ็อฝ ออยล ฟอ บเรซเล็ท ลิ๊ทเทิ่ล จูเอ็ล)
Sapphires You make bracelets
(แซพไฟร ยู เมค บเรซเล็ท)
Round your own world We are weeping tears
(เรานด ยุร โอน เวิลด วี อาร์ วิปพิง เทีย)
Rubies We offer them to you
(Rubies วี ออฟเฟอะ เฑ็ม ทู ยู)
We are just Your Arabian nightmare
(วี อาร์ จัซท ยุร อะเรเบียน ไนท์แมร์)
We invented the zero But we mean nothing to you
(วี อินเฝนท เดอะ สีโร บัท วี มีน นัธอิง ทู ยู)
Your Arabian nightmare
(ยุร อะเรเบียน ไนท์แมร์)

City of stars City of scholarship
(ซีทอิ อ็อฝ ซทา ซีทอิ อ็อฝ ซคอลเออะฌิพ)
Science City of ideas
(ไซเอ็นซ ซีทอิ อ็อฝ ไอดีอะ)
City of light City
(ซีทอิ อ็อฝ ไลท ซีทอิ)
City of ashes That the great Caliph
(ซีทอิ อ็อฝ แอสเชรด แดท เดอะ กเรท เคลิฟ)
Walked through His naked feet formed a circle
(วอค ธรู ฮิส เนคิด ฟีท ฟอม อะ เซ๊อร์เคิ้ล)
And they built a city A perfect city of Baghdad
(แอ็นด เด บิลท ดา ซีทอิ อะ เพ๊อร์เฟ็คท ซีทอิ อ็อฝ Baghdad)
In the realm of peace And all the world revolved
(อิน เดอะ เร็ลม อ็อฝ พีซ แอ็นด ออล เดอะ เวิลด ริฝอลฝ)
And they invented And they mean nothing to you
(แอ็นด เด อินเฝนท แอ็นด เด มีน นัธอิง ทู ยู)
Nothing to you Nothing
(นัธอิง ทู ยู นัธอิง)

Go to sleep Go to sleep my child
(โก ทู ซลีพ โก ทู ซลีพ มาย ไชล)
Go to sleep And I’ll sing you a lullaby
(โก ทู ซลีพ แอ็นด แอล ซิง ยู อะ ลัลละไบ)
A lullaby for our city A lullaby of Baghdad
(อะ ลัลละไบ ฟอ เอ๊า ซีทอิ อะ ลัลละไบ อ็อฝ Baghdad)
Go to sleep Sleep my child
(โก ทู ซลีพ ซลีพ มาย ไชล)
Sleep Sleep…
(ซลีพ ซลีพ)
Run Run…
(รัน รัน)

You sent your lights Your bombs
(ยู เซ็นท ยุร ไลท ยุร บ็อม)
You sent them down on our city Shock and awe
(ยู เซ็นท เฑ็ม เดาน ออน เอ๊า ซีทอิ ฌ็อค แอ็นด ออ)
Like some crazy t.v. show
(ไลค ซัม คเรสิ ที วี โฌ)

They’re robbing the cradle of civilization
(เดรว robbings เดอะ เครเดิล อ็อฝ ซิฝิไลเสฌัน)
They’re robbing the cradle of civilization
(เดรว robbings เดอะ เครเดิล อ็อฝ ซิฝิไลเสฌัน)
They’re robbing the cradle of civilization
(เดรว robbings เดอะ เครเดิล อ็อฝ ซิฝิไลเสฌัน)

Suffer not The paralysis of your neighbor
(ซัฟเฟอะ น็อท เดอะ พะแรลอิซิซ อ็อฝ ยุร เนเบอะ)
Suffer not But extend your hand
(ซัฟเฟอะ น็อท บัท เอ็คซเทนด ยุร แฮ็นด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Radio Baghdad คำอ่านไทย Patti Smith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น