เนื้อเพลง Oh No She Didn’t คำอ่านไทย Isyss

[Telephone Rings]
([ เทลอิโฟน ริง ])

[Speaking]
([ ซพีคอิง ])

Hello.
(เฮ็ลโล)
Girl this trick done lost her damn mind.
(เกิล ดีซ ทริค ดัน ล็อซท เฮอ แด็ม ไมนด)
Who?
(ฮู)
My damn roommate from hell.
(มาย แด็ม รูมเมท ฟร็อม เฮ็ล)
Girl I know she ain’t trippin’.
(เกิล ไอ โน ชี เอน ทริพพิน)
Yes girl yes and my lights are turned off
(เย็ซ เกิล เย็ซ แซน มาย ไลท แซร์ เทิน ออฟฟ)
and I ain’t got nuttin in my refrigerator but some stank ass milk.
(แอ็นด ดาย เอน ก็อท นัทดินอิน มาย ริฟรีจเออะเรเทอะ บัท ซัม ซแท็งค อาซ มิลค)

[Verse: Lamyia]
([ เฝิซ : Lamyia ])

Ohh no she didn’t just go there with it
(โอ้ โน ชี ดิ๊นอิน จัซท โก แดร์ วิฑ อิท)
I told you girl this chick was shady but you didn’t get it
(ไอ โทลด ยู เกิล ดีซ ชิค วอส เฌดอิ บัท ยู ดิ๊นอิน เก็ท ดิธ)
So where she at?
(โซ ฮแว ชี แอ็ท)
You’ll find it, only take a minute
(โยว ไฟนด ดิท , โอ๊นลี่ เทค เก มินยูท)
Cause we da fire, we got heat, so you know we’ll bring it.
(คอส วี ดา ไฟร , วี ก็อท ฮีท , โซ ยู โน เว็ล บริง อิท)

[Verse: Quierra]
([ เฝิซ : Quierra ])

She used to be my best friend
(ชี ยูซ ทู บี มาย เบ็ซท ฟเร็นด)
Tighter than most skin
(ไทท์เดอ แฑ็น โมซท ซคิน)
And closer than cousins but then
(แอ็นด โคลเซอร์ แฑ็น เค๊าซิน บัท เด็น)
Things are different now though
(ธิง แซร์ ดีฟเฟอะเร็นท เนา โธ)
Because I would follow
(บิคอส ไอ เวิด ฟอลโล)
[So I let her move in]
([ โซ ไอ เล็ท เฮอ มูฝ อิน ])
Said she needed a hand
(เซ็ด ชี นีด อะ แฮ็นด)
So I have her a chance
(โซ ไอ แฮ็ฝ เฮอ รา ชานซ)
[To get back on her feet]
([ ทู เก็ท แบ็ค ออน เฮอ ฟีท ])
Given the circumstances
(กีฝเอ็น เดอะ เซอคัมสแท็นซ)
I don’t understand this
(ไอ ด้อนท์ อันเดิซแทนด ดีซ)
How could she play me
(เฮา เคิด ชี พเล มี)
Last month..
(ลาซท มันธ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])

She didn’t pay her half of the rent
(ชี ดิ๊นอิน เพ เฮอ ฮาล์ฟ อ็อฝ เดอะ เร็นท)
[Not me]
([ น็อท มี ])
But still went shoppin’ when your paycheck was spent
(บัท ซทิล เว็นท ชอพพิน ฮเว็น ยุร เพแชค วอส ซเพ็นท)
[not me]
([ น็อท มี ])
You said the phone bill wasn’t due till the 10th
(ยู เซ็ด เดอะ โฟน บิล วอสซึ้น ดยู ทิล เดอะ 10th)
[not me]
([ น็อท มี ])

Ooh oh oh no she didn’t
(อู้ โอ โอ โน ชี ดิ๊นอิน)
Oh no she didn’t
(โอ โน ชี ดิ๊นอิน)
Oh no she didn’t
(โอ โน ชี ดิ๊นอิน)

You bought the groceries with a bouncing check
(ยู บอท เดอะ โกรเซอรีสฺ วิฑ อะ เบานซิง เช็ค)
[Not me]
([ น็อท มี ])
You got a man who keeps on calling collect
(ยู ก็อท ดา แม็น ฮู คีพ ออน คอลลิง ค็อลเลคท)
[not me]
([ น็อท มี ])
And do you think that you can disrespect
(แอ็นด ดู ยู ธิงค แดท ยู แค็น ดิซริซเพคท)
[not me]
([ น็อท มี ])

Ooh oh oh no she didn’t
(อู้ โอ โอ โน ชี ดิ๊นอิน)
Oh no she didn’t
(โอ โน ชี ดิ๊นอิน)
Oh no she didn’t
(โอ โน ชี ดิ๊นอิน)

[Verse: Quierra]
([ เฝิซ : Quierra ])

She’s got the nerve to be rude
(ชี ก็อท เดอะ เนิฝ ทู บี รูด)
Breaking up my mood
(บเรคคิง อัพ มาย มูด)
While eating up all my food
(ฮไวล อีสดิง อัพ ออล มาย ฟูด)
And then she dirties the kitchen
(แอ็นด เด็น ชี dirties เดอะ คีชเอ็น)
Flirtin’ with my man
(เฟอทอิน วิฑ มาย แม็น)
I had to be like ” B*tch Listen ”
(ไอ แฮ็ด ทู บี ไลค ” บี *tch ลิ๊สซึ่น “)
You may think it’s a joke
(ยู เม ธิงค อิทซ ซา โจค)
But I ain’t goin roll
(บัท ไอ เอน โกอิน โรล)
Trying to pay for us both
(ทไรอิง ทู เพ ฟอ อัซ โบธ)
Instead of giving me more stress
(อินซเทด อ็อฝ กีฝวิง มี โม ซทเร็ซ)
Handle your mess
(แฮ๊นเดิ้ล ยุร เมซ)
Or we’ll both be homeless
(ออ เว็ล โบธ บี โฮมเลสซ)
This month..
(ดีซ มันธ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])

She didn’t pay her half of the rent
(ชี ดิ๊นอิน เพ เฮอ ฮาล์ฟ อ็อฝ เดอะ เร็นท)
[Not me]
([ น็อท มี ])
But still went shoppin’ when your paycheck was spent
(บัท ซทิล เว็นท ชอพพิน ฮเว็น ยุร เพแชค วอส ซเพ็นท)
[not me]
([ น็อท มี ])
You take my car and bring it back with a dent
(ยู เทค มาย คา แอ็นด บริง อิท แบ็ค วิฑ อะ เด็นท)
[not me]
([ น็อท มี ])

Ooh oh oh no she didn’t
(อู้ โอ โอ โน ชี ดิ๊นอิน)
Oh no she didn’t
(โอ โน ชี ดิ๊นอิน)
Oh no she didn’t
(โอ โน ชี ดิ๊นอิน)

You need to check yourself before you get left
(ยู นีด ทู เช็ค ยุรเซลฟ บิโฟ ยู เก็ท เล็ฟท)
[Not me]
([ น็อท มี ])
You got a man who keeps on calling collect
(ยู ก็อท ดา แม็น ฮู คีพ ออน คอลลิง ค็อลเลคท)
[not me]
([ น็อท มี ])
And do you think that you can disrespect
(แอ็นด ดู ยู ธิงค แดท ยู แค็น ดิซริซเพคท)
[not me]
([ น็อท มี ])

Ooh oh oh no she didn’t
(อู้ โอ โอ โน ชี ดิ๊นอิน)
Oh no she didn’t
(โอ โน ชี ดิ๊นอิน)
Oh no she didn’t
(โอ โน ชี ดิ๊นอิน)

[Verse: Quierra]
([ เฝิซ : Quierra ])

Why do you bounce my blouses
(ฮไว ดู ยู เบานซ มาย บเลาซ)
Like the whole world owes you sumin
(ไลค เดอะ โฮล เวิลด โอ ยู sumin)
What can you expect
(ว็อท แค็น ยู เอ็คซเพคท)
If you keep writing checks
(อิฟ ยู คีพ ไรทอิง เช็ค)
And not deposit nothing
(แอ็นด น็อท ดิพอสอิท นัธอิง)
Why do you keep on buying new shoes
(ฮไว ดู ยู คีพ ออน บายอิ้ง นยู ฌู)
Knowing the bills are due
(โนอิง เดอะ บิล แซร์ ดยู)
I don’t believe you
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ ยู)
How can continue to do me the way that you do
(เฮา แค็น ค็อนทีนยู ทู ดู มี เดอะ เว แดท ยู ดู)

[Talking]
([ ทอคอิง ])

Yo that girl is crazy.
(โย แดท เกิล อีส คเรสิ)
Hey but for real thought that heifer is bout to get me straight evicted,
(เฮ บัท ฟอ ริแอ็ล ธอท แดท เฮฟเออะ อีส เบาท ทู เก็ท มี ซทเรท อิฝีคท ,)
she messed up my credit, now what the hell am I supposed to do.
(ชี เม็ซ อัพ มาย คเรดอิท , เนา ว็อท เดอะ เฮ็ล แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู ดู)
Yes girl.
(เย็ซ เกิล)
Ooh oh oh no she didn’t
(อู้ โอ โอ โน ชี ดิ๊นอิน)
Oh no she didn’t
(โอ โน ชี ดิ๊นอิน)
Oh no she didn’t
(โอ โน ชี ดิ๊นอิน)
That girl is off the hook for real, if that was me,
(แดท เกิล อีส ออฟฟ เดอะ ฮุค ฟอ ริแอ็ล , อิฟ แดท วอส มี ,)
I would have gotten her moved along time ago
(ไอ เวิด แฮ็ฝ กอททน เฮอ มูฝ อะลอง ไทม อะโก)
You best believe when I kick her ass she gonna be gone.
(ยู เบ็ซท บิลีฝ ฮเว็น นาย คิด เฮอ อาซ ชี กอนนะ บี กอน)
Ooh oh oh no she didn’t
(อู้ โอ โอ โน ชี ดิ๊นอิน)
Oh no she didn’t
(โอ โน ชี ดิ๊นอิน)
Oh no she didn’t
(โอ โน ชี ดิ๊นอิน)

[Verse: Ardena]
([ เฝิซ : Ardena ])

She needs to check herself before she gets left
(ชี นีด ทู เช็ค เฮอเซลฟ บิโฟ ชี เก็ท เล็ฟท)
She needs to give up every cent of her next paycheck
(ชี นีด ทู กิฝ อัพ เอฝริ เซ็นท อ็อฝ เฮอ เน็คซท เพแชค)
She needs to show a girl a little respect
(ชี นีด ทู โฌ อะ เกิล อะ ลิ๊ทเทิ่ล ริซเพคท)
She’s bout to be thrown in the back stacks yeah
(ชี เบาท ทู บี ธโรน อิน เดอะ แบ็ค ซแท็ค เย่)

[Verse: LaTiecia]
([ เฝิซ : LaTiecia ])

And you can tell we living like a star
(แอ็นด ยู แค็น เท็ล วี ลีฝอิง ไลค เก ซทา)
She needs to get her ass out and get another job
(ชี นีด ทู เก็ท เฮอ อาซ เอ้า แอ็นด เก็ท แอะนัธเออะ โจบ)
She needs to realize when times is hard
(ชี นีด ทู รีแอะไลส ฮเว็น ไทม ซิส ฮาด)

[Quierra:] Ohh no no no but she did it to me
([ Quierra : ] โอ้ โน โน โน บัท ชี ดิด ดิท ทู มี)

[Repeat both choruses once]
([ ริพีท โบธ โคเรสเซซ วันซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Oh No She Didn’t คำอ่านไทย Isyss

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น