เนื้อเพลง Waiting คำอ่านไทย Madonna

Well, I know from experience
(เว็ล , ไอ โน ฟร็อม เอ็คซพีเรียนซ)
That if you have to ask for something more than once or twice
(แดท อิฟ ยู แฮ็ฝ ทู อาซค ฟอ ซัมติง โม แฑ็น วันซ ออ ทไวซ)
It wasn’t yours in the first place
(อิท วอสซึ้น ยุร ซิน เดอะ เฟิซท พเลซ)
And that’s hard to accept when you love someone
(แอ็นด แด๊ท ฮาด ทู แอ็คเซพท ฮเว็น ยู ลัฝ ซัมวัน)
And you’re led to believe in their moment of need
(แอ็นด ยัวร์ เล็ด ทู บิลีฝ อิน แด โมเม็นท อ็อฝ นีด)
That they want what you want but they don’t
(แดท เด ว็อนท ว็อท ยู ว็อนท บัท เด ด้อนท์)

Bridge:
(บริจ :)

Don’t go breaking my heart like you said you would
(ด้อนท์ โก บเรคคิง มาย ฮาท ไลค ยู เซ็ด ยู เวิด)
Baby, you’re no good
(เบบิ , ยัวร์ โน เกิด)
And you hurt me like no other lover ever could
(แอ็นด ยู เฮิท มี ไลค โน อัฑเออะ ลัฝเออะ เอฝเออะ เคิด)
Don’t go making me cry
(ด้อนท์ โก เมคอิง มี คไร)
you’re gonna say goodbye
(ยัวร์ กอนนะ เซ กู๊ดบาย)
Baby, tell me why
(เบบิ , เท็ล มี ฮไว)
Tell me why or you’re gonna have to justify this
(เท็ล มี ฮไว ออ ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ ทู จัซทิไฟ ดีซ)

Chorus [substituting ” This ” for ” I’m ” in 2nd line]:
(โครัซ [ ซับซทิวดิง ” ดีซ ” ฟอ ” แอม ” อิน 2nd ไลน ] :)

Waiting for you
(เวททิง ฟอ ยู)
I’m waiting
(แอม เวททิง)
Can’t you see I’m waiting for you
(แค็นท ยู ซี แอม เวททิง ฟอ ยู)
Don’t break my heart
(ด้อนท์ บเรค มาย ฮาท)

[repeat chorus]
([ ริพีท โครัซ ])

It was so easy in the beginning
(อิท วอส โซ อีสอิ อิน เดอะ บีกีนนิง)
When you didn’t feel like running from your feelings like you are now
(ฮเว็น ยู ดิ๊นอิน ฟีล ไลค รันนิง ฟร็อม ยุร ฟีลอิง ไลค ยู อาร์ เนา)
What happened? What do I remind you of?
(ว็อท แฮพเพ็น ว็อท ดู ไอ ริไมนด ยู อ็อฝ)
Your past, your dreams
(ยุร พาซท , ยุร ดรีม)
Or some part of yourself that you just can’t love?
(ออ ซัม พาท อ็อฝ ยุรเซลฟ แดท ยู จัซท แค็นท ลัฝ)
I wish I could believe you
(ไอ วิฌ ไอ เคิด บิลีฝ ยู)
Or at least have the courage to leave you
(ออ แรท ลีซท แฮ็ฝ เดอะ เคอริจ ทู ลีฝ ยู)

Life has taught me that love with a man like you
(ไลฟ แฮ็ส ทอท มี แดท ลัฝ วิฑ อะ แม็น ไลค ยู)
Is only gonna make me blue
(อีส โอ๊นลี่ กอนนะ เมค มี บลู)
But I love you anyway no matter what you do
(บัท ไอ ลัฝ ยู เอนอิเว โน แมทเทอะ ว็อท ยู ดู)
You don’t come around here like you did before
(ยู ด้อนท์ คัม อะเรานด เฮียร ไลค ยู ดิด บิโฟ)
When you did adore
(ฮเว็น ยู ดิด อะโด)
Tell me what I did to deserve this
(เท็ล มี ว็อท ไอ ดิด ทู ดิเสิฝ ดีซ)

[chorus]
([ โครัซ ])
[chorus, substituting ” Just ” for ” I’m ” in 2nd line]
([ โครัซ , ซับซทิวดิง ” จัซท ” ฟอ ” แอม ” อิน 2nd ไลน ])

Intermediate:
(อินเทอะมีดิอิท :)

Finally I see a different man
(ไฟแน็ลลิ ไอ ซี อะ ดีฟเฟอะเร็นท แม็น)
Only love can hurt like this can
(โอ๊นลี่ ลัฝ แค็น เฮิท ไลค ดีซ แค็น)
Finally I see a different face
(ไฟแน็ลลิ ไอ ซี อะ ดีฟเฟอะเร็นท เฟซ)
Tell me who is going to take my place
(เท็ล มี ฮู อีส โกอิ้ง ทู เทค มาย พเลซ)

[bridge]
([ บริจ ])

I knew it from the start that you would desert me
(ไอ นยู อิท ฟร็อม เดอะ ซทาท แดท ยู เวิด เดสเอิท มี)
you’re gonna break my heart
(ยัวร์ กอนนะ บเรค มาย ฮาท)
Baby, please don’t hurt me
(เบบิ , พลีส ด้อนท์ เฮิท มี)
[repeat]
([ ริพีท ])

[intermediate]
([ อินเทอะมีดิอิท ])

[chorus, repeat]
([ โครัซ , ริพีท ])

I knew it from the start that you would desert me
(ไอ นยู อิท ฟร็อม เดอะ ซทาท แดท ยู เวิด เดสเอิท มี)
you’re gonna break my heart
(ยัวร์ กอนนะ บเรค มาย ฮาท)
Baby, please don’t hurt me
(เบบิ , พลีส ด้อนท์ เฮิท มี)
[repeat]
([ ริพีท ])

[chorus]
([ โครัซ ])

Break my heart
(บเรค มาย ฮาท)
Don’t break my heart
(ด้อนท์ บเรค มาย ฮาท)
[repeat twice]
([ ริพีท ทไวซ ])

Break my heart
(บเรค มาย ฮาท)
You broke my heart [repeat twice]
(ยู บโรค มาย ฮาท [ ริพีท ทไวซ ])

Uh, next time you want p*ssy, huh
(อา , เน็คซท ไทม ยู ว็อนท พี *ssy , ฮู)
Just look in the mirror baby
(จัซท ลุค อิน เดอะ มีเรอะ เบบิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Waiting คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น