เนื้อเพลง Headz Up คำอ่านไทย Nappy Roots

Use your head silly…
(ยูซ ยุร เฮ็ด ซีลลิ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Where yo’ head at?
(ฮแว โย เฮ็ด แอ็ท)
Shawty, where yo’ head at?
(ชาวดี้ , ฮแว โย เฮ็ด แอ็ท)
Show me where yo’ head at
(โฌ มี ฮแว โย เฮ็ด แอ็ท)
Shawty, where yo’ head at? [that’s all I know]
(ชาวดี้ , ฮแว โย เฮ็ด แอ็ท [ แด๊ท ซอร์ ไอ โน ])

[B. Stille]
([ บี Stille ])
Y’all ain’t never heard of B. Stille, the look that seals
(ยอล เอน เนฝเวอะ เฮิด อ็อฝ บี Stille , เดอะ ลุค แดท ซีล)
Screwed up coupe DeVille, peep the vertical grill
(ซครู อัพ คูเพ ดีฝเวล , พีพ เดอะ เฝอทิแค็ล กริลล์)
Well Killa Cowboy pull the dirty cowbell
(เว็ล คิวลา แควบอย พุล เดอะ เดอทิ cowbell)
Hell anyway ya do the certified playa
(เฮ็ล เอนอิเว ยา ดู เดอะ เซอทิไฟ พอลเย)
The thickest, the thicker, the better, the pick of the litter
(เดอะ thickest , เดอะ ทิคเกอร์ , เดอะ เบทเทอะ , เดอะ พิค อ็อฝ เดอะ ลีทเทอะ)
The sicker the chicken, the bigger the d*ck I deliver
(เดอะ ซิคเกอร์ เดอะ ชีคเค็น , เดอะ บี๊กเกอร์ เดอะ d*ck ไอ ดิลีฝเออะ)
The kidney, the liver, the shiver, the give in her BACK
(เดอะ คีดนิ , เดอะ ลีฝเออะ , เดอะ ฌีฝเออะ , เดอะ กิฝ อิน เฮอ แบ็ค)
Make the bigger the nigger deliver the miggity-MACK!
(เมค เดอะ บี๊กเกอร์ เดอะ นีกเกอะ ดิลีฝเออะ เดอะ miggity แมกคฺ !)

[R. Prophit]
([ อาร์ Prophit ])
Y’all so ridiculous, hoes all up in my businesses
(ยอล โซ ริดีคอิวลัซ , โฮ ซอร์ อัพ อิน มาย บิ๊ดเนตซีซ)
Got ’em stuffin up my tennant biz
(ก็อท เอ็ม stuffin อัพ มาย tennant บิซ)
My friend is here, so come around actin shady
(มาย ฟเร็นด อีส เฮียร , โซ คัม อะเรานด แอสติน เฌดอิ)
I warned ya [D*ck Tracy] like Warren Batey
(ไอ วอน ยา [ D*ck เทซซี่ ] ไลค วอเร็น Batey)
Prophit hit it, 2-3-4-5
(Prophit ฮิท ดิธ , ทู ที โฟว ไฟท์)
Kicked it off, 6-7-8-9, from behind
(คิด ดิท ออฟฟ , ซิก เซฝเว่น เอ๊ก นาย , ฟร็อม บิไฮนด)
10-11-12, I’m… a glad man slingin geni-til y’all
(เทน 11 12 , แอม มา กแล็ด แม็น slingin geni ทิล ยอล)

[Hook: Big V + [Prophit] – 2X]
([ ฮุค : บิก วี + [ Prophit ] 2X ])
Want that, get that – [here we come now]
(ว็อนท แดท , เก็ท แดท [ เฮียร วี คัม เนา ])
Jump back, get back – [keep it goin now]
(จัมพ แบ็ค , เก็ท แบ็ค [ คีพ อิท โกอิน เนา ])
Which one? this one – [think about it now]
(ฮวิช วัน ดีซ วัน [ ธิงค อะเบาท ดิธ เนา ])
” She gon’ lemme cut that’s all I know ”
(” ชี ก็อน เลมมี คัท แด๊ท ซอร์ ไอ โน “)

[Chorus – 2X]
([ โครัซ 2X ])

[Ron Clutch]
([ รอน คลัช ])
I’m bout to leave ya juice joint
(แอม เบาท ทู ลีฝ ยา จูซ จอยนท)
Drunk as a mug, drunk out his mind
(ดรังค แอ็ส ซา มัก , ดรังค เอ้า ฮิส ไมนด)
Too damn drunk to drive, jump out the ride
(ทู แด็ม ดรังค ทู ดไรฝ , จัมพ เอ้า เดอะ ไรด)
Lookin for a chicken to pluck, with plumped up thighs
(ลุคกิน ฟอ รา ชีคเค็น ทู พลัค , วิฑ พลัมพ อัพ ไธ)
Gotta be thicker than Granny’s gravy on the side
(กอททะ บี ทิคเกอร์ แฑ็น กแรนนิ กเรฝิ ออน เดอะ ไซด)
So when I get it, I can cut her, big ol’ chunky slice
(โซ ฮเว็น นาย เก็ท ดิธ , ไอ แค็น คัท เฮอ , บิก ol chunky ซไลซ)
And if I love it, I’ma lick it like it’s pumpkin pie
(แอ็นด อิฟ ฟาย ลัฝ อิท , แอมอา ลิค อิท ไลค อิทซ พัมคิน ไพ)
Now you guys don’t really wanna it, this is countryfied
(เนา ยู ไก ด้อนท์ ริแอ็ลลิ วอนนา อิท , ดีซ ซิส countryfied)
Now tell me whattcha really know about the country side
(เนา เท็ล มี whattcha ริแอ็ลลิ โน อะเบาท เดอะ คันทริ ไซด)

[Skinny DeVille]
([ ซคีนอิ ดีฝเวล ])
I been in the wild slums po’
(ไอ บีน อิน เดอะ ไวลด ซลัม โพ)
Now won’chu tell me whattcha’ll know about them country folk
(เนา wonchu เท็ล มี whattchall โน อะเบาท เฑ็ม คันทริ โฟค)
With all the chicken wing and fish and the dirty spokes
(วิฑ ออล เดอะ ชีคเค็น วิง แอ็นด ฟิฌ แอ็นด เดอะ เดอทิ ซโพค)
My yeaga smoke, betta sell and twank, and blowin smoke
(มาย yeaga ซโมค , แบทดา เซ็ล แอ็นด twank , แอ็นด โบลวิน ซโมค)
[That fool cool ain’t a thang] Look how that Caddy roll
([ แดท ฟูล คูล เอน ดา เตง ] ลุค เฮา แดท แคดดิ โรล)
On them twenty-two like Muddy [?] the f*ck and blow
(ออน เฑ็ม ทเวนทิ ทู ไลค มัดดิ [ ] เดอะ เอฟ *ck แอ็นด บโล)
We forever reppin ‘Tucky and e’rythang below
(วี เฟาะเรฝเออะ เพพพิน Tucky แอ็นด erythang บิโล)
Skinny D, slum, Nappy’s how the stories roll,
(ซคีนอิ ดี , ซลัม , แนพพิ เฮา เดอะ สตอยสฺ โรล ,)
we got that bump fo’ sho’ [yea]
(วี ก็อท แดท บัมพ โฟ โช [ เย ])

[Hook – 2X]
([ ฮุค 2X ])

[Chorus – 2X]
([ โครัซ 2X ])

[Big V]
([ บิก วี ])
Got the keys and we leavin, didn’t even see the laws
(ก็อท เดอะ คี แซน วี เลวิน , ดิ๊นอิน อีเฝ็น ซี เดอะ ลอ)
So do we believe in?
(โซ ดู วี บิลีฝ อิน)

[Scales]
([ ซเคล ])
Man these girls is bout freakin
(แม็น ฑิส เกิล ซิส เบาท ฟริกคิน)
S*ckin and f*ckin and tusslin, for the evenin, please believe ’em
(เอส *ckin แอ็นด เอฟ *ckin แอ็นด tusslin , ฟอ ดิ อีฝนิน , พลีส บิลีฝ เอ็ม)

[Big V]
([ บิก วี ])
Who’s that girl? Oh that girl
(ฮู แดท เกิล โอ แดท เกิล)
Somethin outta magazine, curvy queen
(ซัมติน เอ๊าตา แมกอะสีน , curvy ควีน)
Cross between, Britney, Whitley, Whitney [crispy] Mya, Pink
(คร็อซ บีทวิน , บริทนี่ , Whitley , วิชนี่ [ ครีซพิ ] Mya , พิงค)
Kim and Lil’…
(คิม แอ็นด ลิล)

[Scales]
([ ซเคล ])
Oh where yo’ head at, askin me where my bread at
(โอ ฮแว โย เฮ็ด แอ็ท , แอสกิน มี ฮแว มาย บเร็ด แอ็ท)
Tell ya man, man I said that
(เท็ล ยา แม็น , แม็น นาย เซ็ด แดท)
Stop the askin me, and naggin me, and harrassin me
(ซท็อพ ดิ แอสกิน มี , แอ็นด naggin มี , แอ็นด harrassin มี)
for it be a tragedy
(ฟอ อิท บี อะ ทแรจเอะดิ)

[Big V]
([ บิก วี ])
Don’t you know the damn thang
(ด้อนท์ ยู โน เดอะ แด็ม เตง)
They come to do the damn thang
(เด คัม ทู ดู เดอะ แด็ม เตง)
For they leave best believe they do the damn thang
(ฟอ เด ลีฝ เบ็ซท บิลีฝ เด ดู เดอะ แด็ม เตง)

[Scales]
([ ซเคล ])
Scales throws scragglers
(ซเคล ธโร scragglers)
Hooks ’em like hagglers
(ฮุค เอ็ม ไลค hagglers)
Don’t talk much the game is spectacular
(ด้อนท์ ทอค มัช เดอะ เกม อีส ซเพ็คแทคอิวเลอะ)

[Hook – 2X]
([ ฮุค 2X ])

[Chorus – 2X]
([ โครัซ 2X ])

[Told you to use your head silly [distorted laughing]]
([ โทลด ยู ทู ยูซ ยุร เฮ็ด ซีลลิ [ ดิซทอท ลาฟอิง ] ])
Where yo’ head at? I ain’t stutter
(ฮแว โย เฮ็ด แอ็ท ไอ เอน ซทัทเทอะ)
Getcha mind outta the gutter and pass the b*tter
(แกทชา ไมนด เอ๊าตา เดอะ กัทเทอะ แอ็นด เพซ เดอะ บี *tter)
That’s all I know, come on
(แด๊ท ซอร์ ไอ โน , คัมมอน)
” She gon’ let me cut, that’s all I know… ”
(” ชี ก็อน เล็ท มี คัท , แด๊ท ซอร์ ไอ โน “)
” She gon’ let me cut, that’s all I know… ”
(” ชี ก็อน เล็ท มี คัท , แด๊ท ซอร์ ไอ โน “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Headz Up คำอ่านไทย Nappy Roots

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น