เนื้อเพลง When The Time’s Right คำอ่านไทย Akon

Yeah, what up, I go by the name of Divine, I got my boy Akon in the back
(เย่ , ว็อท อัพ , ไอ โก ไบ เดอะ เนม อ็อฝ ดิไฝน , ไอ ก็อท มาย บอย เอคอน อิน เดอะ แบ็ค)
But before I bring him out, I want all the ladies
(บัท บิโฟ ไอ บริง ฮิม เอ้า , ไอ ว็อนท ดอร์ เดอะ เลดิส)
Come on, ok ok ok ok, Come on all my ladies in the place today
(คัมมอน , โอเค โอเค โอเค โอเค , คัมมอน ออล มาย เลดิส ซิน เดอะ พเลซ ทุเด)
Come on, ok ok ok ok, Come on all my sexy ladies sing along with me [come on]
(คัมมอน , โอเค โอเค โอเค โอเค , คัมมอน ออล มาย เซคซิ เลดิส ซิง อะลอง วิฑ มี [ คัมมอน ])

Don’t make me call the police
(ด้อนท์ เมค มี คอล เดอะ โพะลีซ)
It’s a crime the way you bend them knees
(อิทซ ซา คไรม เดอะ เว ยู เบ็นด เฑ็ม นี)
From the table to the floor, spin it up and do it slow
(ฟร็อม เดอะ เท๊เบิ้ล ทู เดอะ ฟโล , ซพิน หนิด อัพ แอ็นด ดู อิท ซโล)
Give it up to all my n*ggas on the corners spending dough like
(กิฝ อิท อัพ ทู ออล มาย เอ็น *ggas ออน เดอะ คอเนอะ ซเพ็นดิง โด ไลค)
Ain’t nothing but money to me
(เอน นัธอิง บัท มันอิ ทู มี)
So sweet but you ain’t nothing but hunnies to me
(โซ สวี้ท บัท ยู เอน นัธอิง บัท hunnies ทู มี)
Shorty get you sexy dere sipping on the cavasier
(ชอร์ทดิง เก็ท ยู เซคซิ เดีย ซิพปิง ออน เดอะ cavasier)
Stylin up in the VIP, plannin to roll out with me
(สตีลิน อัพ อิน เดอะ วีไอพี , เพลนนิน ทู โรล เอ้า วิฑ มี)
Knowing that she’s gonna come back
(โนอิง แดท ชี กอนนะ คัม แบ็ค)
As if shes up on my reindeer
(แอ็ส อิฟ ชี อัพ ออน มาย เรนเดีย)
You know that she’ll never wanna come back
(ยู โน แดท เฌ็ล เนฝเวอะ วอนนา คัม แบ็ค)
So I add her to my hall of fame here
(โซ ไอ แอ็ด เฮอ ทู มาย ฮอล อ็อฝ เฟม เฮียร)
Bet your man can’t do it like this [tell the truth girl]
(เบ็ท ยุร แม็น แค็นท ดู อิท ไลค ดีซ [ เท็ล เดอะ ทรูธ เกิล ])
Bet your man can’t do it like this [its all on you girl]
(เบ็ท ยุร แม็น แค็นท ดู อิท ไลค ดีซ [ อิทซ ซอร์ ออน ยู เกิล ])

Come on, When the Time’s Right
(คัมมอน , ฮเว็น เดอะ ไทม ไรท)
I’d like to come over and get to kno ya
(อาย ไลค ทู คัม โอเฝอะ แอ็นด เก็ท ทู โน ยา)
Try to get closer, [Come on]
(ทไร ทู เก็ท โคลเซอร์ , [ คัมมอน ])
When the Time’s Right, I’d like to come over
(ฮเว็น เดอะ ไทม ไรท , อาย ไลค ทู คัม โอเฝอะ)
And work ya over, across your sofa
(แอ็นด เวิค ยา โอเฝอะ , อัครอซ ยุร โซฟะ)
Come on, Is it ok if I come over, Come on
(คัมมอน , อีส ซิท โอเค อิฟ ฟาย คัม โอเฝอะ , คัมมอน)
That way I can get to kno ya, Come on
(แดท เว ไอ แค็น เก็ท ทู โน ยา , คัมมอน)
Let me get a little closer, Come on
(เล็ท มี เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล โคลเซอร์ , คัมมอน)
Do you all over your sofa, Come on
(ดู ยู ออล โอเฝอะ ยุร โซฟะ , คัมมอน)

When I walk in the club with all the ladies so fly
(ฮเว็น นาย วอค อิน เดอะ คลับ วิฑ ออล เดอะ เลดิส โซ ฟไล)
Gotta work that body so beautifully make you wanna cry
(กอททะ เวิค แดท บอดอิ โซ บยูทิฟุลิ เมค ยู วอนนา คไร)
That body could do whatever, thats no lie
(แดท บอดอิ เคิด ดู ฮว็อทเอฝเออะ , แด๊ท โน ไล)
Gotta make it to gettin bigger makin me wanna slide
(กอททะ เมค อิท ทู เกดดิน บี๊กเกอร์ เมกิน มี วอนนา ซไลด)
Up under my apple tree, better yet you on top of me
(อัพ อันเดอะ มาย แอพ ทรี , เบทเทอะ เย็ท ยู ออน ท็อพ อ็อฝ มี)
Switch it over let me bust all over you and not me
(ซวิช อิท โอเฝอะ เล็ท มี บัซท ดอร์ โอเฝอะ ยู แอ็นด น็อท มี)
Your so sexy, gotta punish you wit the first degree
(ยุร โซ เซคซิ , กอททะ พันอิฌ ยู วิท เดอะ เฟิซท ดิกรี)
Ain’t no stoppin the body rockin until we fall asleep
(เอน โน สตอปพิน เดอะ บอดอิ รอคกิน อันทีล วี ฟอล อัซลีพ)

Come on, When the Time’s Right
(คัมมอน , ฮเว็น เดอะ ไทม ไรท)
I’d like to come over and get to kno ya
(อาย ไลค ทู คัม โอเฝอะ แอ็นด เก็ท ทู โน ยา)
Try to get closer, [Come on]
(ทไร ทู เก็ท โคลเซอร์ , [ คัมมอน ])
When the Time’s Right, I’d like to come over
(ฮเว็น เดอะ ไทม ไรท , อาย ไลค ทู คัม โอเฝอะ)
And work ya over, across your sofa
(แอ็นด เวิค ยา โอเฝอะ , อัครอซ ยุร โซฟะ)
Come on, Is it ok if I come over, Come on
(คัมมอน , อีส ซิท โอเค อิฟ ฟาย คัม โอเฝอะ , คัมมอน)
That way I can get to kno ya, Come on
(แดท เว ไอ แค็น เก็ท ทู โน ยา , คัมมอน)
Let me get a little closer, Come on
(เล็ท มี เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล โคลเซอร์ , คัมมอน)
Do you all over your sofa, Come on
(ดู ยู ออล โอเฝอะ ยุร โซฟะ , คัมมอน)

I can tell by the way you act so hard you like my type of nigger
(ไอ แค็น เท็ล ไบ เดอะ เว ยู แอ็คท โซ ฮาด ยู ไลค มาย ไทพ อ็อฝ นีกเกอะ)
Better bang in the back of the jeep and put a puncture in your liver
(เบทเทอะ แบ็ง อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ จีพ แอ็นด พัท ดา พังเชอะ อิน ยุร ลีฝเออะ)
I can tell by the way you act so soft you like my type of n*gga
(ไอ แค็น เท็ล ไบ เดอะ เว ยู แอ็คท โซ ซ็อฟท ยู ไลค มาย ไทพ อ็อฝ เอ็น *gga)
Better get romantic with ya make love to ya by the river
(เบทเทอะ เก็ท โระแมนทิค วิฑ ยา เมค ลัฝ ทู ยา ไบ เดอะ รีฝเออะ)
I’m wit the wine glass to go with your fine ass
(แอม วิท เดอะ ไวน กลัซ ทู โก วิฑ ยุร ไฟน อาซ)
I could make that shine last if I make you mine fast
(ไอ เคิด เมค แดท ไฌน ลาซท อิฟ ฟาย เมค ยู ไมน ฟัซท)
Your the type I go all out to put you onto my staff
(ยุร เดอะ ไทพ ไอ โก ออล เอ้า ทู พัท ยู ออนทู มาย ซทัฟ)
Let me be your teacher baby girl cause you in the wrong class
(เล็ท มี บี ยุร ทีชเออะ เบบิ เกิล คอส ยู อิน เดอะ ร็อง คลาซ)

Owwwwh, When the Time’s Right
(Owwwwh , ฮเว็น เดอะ ไทม ไรท)
I’d like to come over and get to kno ya
(อาย ไลค ทู คัม โอเฝอะ แอ็นด เก็ท ทู โน ยา)
Try to get closer, [Come on]
(ทไร ทู เก็ท โคลเซอร์ , [ คัมมอน ])
When the Time’s Right, I’d like to come over
(ฮเว็น เดอะ ไทม ไรท , อาย ไลค ทู คัม โอเฝอะ)
And work ya over, across your sofa
(แอ็นด เวิค ยา โอเฝอะ , อัครอซ ยุร โซฟะ)
Come on, Is it ok if I come over, Come on
(คัมมอน , อีส ซิท โอเค อิฟ ฟาย คัม โอเฝอะ , คัมมอน)
That way I can get to kno ya, Come on
(แดท เว ไอ แค็น เก็ท ทู โน ยา , คัมมอน)
Let me get a little closer, Come on
(เล็ท มี เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล โคลเซอร์ , คัมมอน)
Do you all over your sofa, Come on
(ดู ยู ออล โอเฝอะ ยุร โซฟะ , คัมมอน)

Hey hey hey, So tell me what the dealy girl, hey hey hey
(เฮ เฮ เฮ , โซ เท็ล มี ว็อท เดอะ dealy เกิล , เฮ เฮ เฮ)
When I get to go inside you girl, hey hey hey
(ฮเว็น นาย เก็ท ทู โก อีนไซด ยู เกิล , เฮ เฮ เฮ)
Remember there is no rush girl, hey hey hey
(ริเมมเบอะ แดร์ อีส โน รัฌ เกิล , เฮ เฮ เฮ)
Gotta get you with tha masta
(กอททะ เก็ท ยู วิฑ ท่า masta)
Come on, Come on, Come on, Come on
(คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When The Time’s Right คำอ่านไทย Akon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น