เนื้อเพลง One Piece at a Time คำอ่านไทย Johnny Cash

Well, I left Kentucky back in ’49
(เว็ล , ไอ เล็ฟท เคนทัคกี่ แบ็ค อิน 49)
An’ went to Detroit workin’ on a ‘sembly line
(แอน เว็นท ทู ดีทอยดฺ เวิคกิน ออน อะ sembly ไลน)
The first year they had me puttin’ wheels on cadillacs
(เดอะ เฟิซท เยีย เด แฮ็ด มี พันดิน ฮวีล ออน คาดิลแล)

Every day I’d watch them beauties roll by
(เอฝริ เด อาย ว็อช เฑ็ม บิวตี้ โรล ไบ)
And sometimes I’d hang my head and cry
(แอ็นด ซัมไทม์ อาย แฮ็ง มาย เฮ็ด แอ็นด คไร)
‘Cause I always wanted me one that was long and black.
(คอส ไอ ออลเว ว็อนท มี วัน แดท วอส ล็อง แอ็นด บแล็ค)

One day I devised myself a plan
(วัน เด ไอ ดิไฝส ไมเซลฟ อะ แพล็น)
That should be the envy of most any man
(แดท เชิด บี ดิ เอนฝิ อ็อฝ โมซท เอนอิ แม็น)
I’d sneak it out of there in a lunchbox in my hand
(อาย ซนีค อิท เอ้า อ็อฝ แดร์ อิน อะ lunchbox อิน มาย แฮ็นด)
Now gettin’ caught meant gettin’ fired
(เนา เกดดิน คอท เม็นท เกดดิน เฟอ)
But I figured I’d have it all by the time I retired
(บัท ไอ ฟีกยุร อาย แฮ็ฝ อิท ดอร์ ไบ เดอะ ไทม ไอ ริไทร)
I’d have me a car worth at least a hundred grand.
(อาย แฮ็ฝ มี อะ คา เวิธ แอ็ท ลีซท ดา ฮันดเร็ด แกรนด์)

CHORUS
(โครัซ)
I’d get it one piece at a time
(อาย เก็ท ดิธ วัน พีซ แอ็ท ดา ไทม)
And it wouldn’t cost me a dime
(แอ็นด ดิท วูดดึ่น ค็อซท มี อะ ไดม)
You’ll know it’s me when I come through your town
(โยว โน อิทซ มี ฮเว็น นาย คัม ธรู ยุร ทาวน์)
I’m gonna ride around in style
(แอม กอนนะ ไรด อะเรานด อิน ซไทล)
I’m gonna drive everybody wild
(แอม กอนนะ ดไรฝ เอวี่บอดี้ ไวลด)
‘Cause I’ll have the only one there is a round.
(คอส แอล แฮ็ฝ ดิ โอ๊นลี่ วัน แดร์ อีส ซา เรานด)

So the very next day when I punched in
(โซ เดอะ เฝริ เน็คซท เด ฮเว็น นาย พันช อิน)
With my big lunchbox and with help from my friends
(วิฑ มาย บิก lunchbox แอ็นด วิฑ เฮ็ลพ ฟร็อม มาย ฟเร็นด)
I left that day with a lunch box full of gears
(ไอ เล็ฟท แดท เด วิฑ อะ ลันช บ็อคซ ฟูล อ็อฝ เกีย)
Now, I never considered myself a thief
(เนา , ไอ เนฝเวอะ ค็อนซีดเออะ ไมเซลฟ อะ ธีฟ)
GM wouldn’t miss just one little piece
(GM วูดดึ่น มิซ จัซท วัน ลิ๊ทเทิ่ล พีซ)
Especially if I strung it out over several years.
(เอ็วเพฌแอ็ลลิ อิฟ ฟาย ซทรัง อิท เอ้า โอเฝอะ เซฟเออะแร็ล เยีย)

The first day I got me a fuel pump
(เดอะ เฟิซท เด ไอ ก็อท มี อะ ฟยูเอ็ล พัมพ)
And the next day I got me an engine and a trunk
(แอ็นด เดอะ เน็คซท เด ไอ ก็อท มี แอน เอนจิน แอ็นด อะ ทรังค)
Then I got me a transmission and all of the chrome
(เด็น นาย ก็อท มี อะ ทแร็นซมีฌอัน แอ็นด ออล อ็อฝ เดอะ คโรม)
The little things I could get in my big lunchbox
(เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง ซาย เคิด เก็ท อิน มาย บิก lunchbox)
Like nuts, an’ bolts, and all four shocks
(ไลค นัท , แอน โบลท , แอ็นด ออล โฟ ฌ็อค)
But the big stuff we snuck out in my buddy’s mobile home.
(บัท เดอะ บิก ซทัฟ วี สนักคฺ เอ้า อิน มาย บัดดิ โมบิล โฮม)

Now, up to now my plan went all right
(เนา , อัพ ทู เนา มาย แพล็น เว็นท ดอร์ ไรท)
‘Til we tried to put it all together one night
(ทิล วี ทไร ทู พัท ดิธ ดอร์ ทุเกฑเออะ วัน ไนท)
And that’s when we noticed that something was definitely wrong.
(แอ็นด แด๊ท ฮเว็น วี โนทิซ แดท ซัมติง วอส เดฟอินิทลิ ร็อง)

The transmission was a ’53
(เดอะ ทแร็นซมีฌอัน วอส ซา 53)
And the motor turned out to be a ’73
(แอ็นด เดอะ โมเทอะ เทิน เอ้า ทู บี อะ 73)
And when we tried to put in the bolts all the holes were gone.
(แอ็นด ฮเว็น วี ทไร ทู พัท อิน เดอะ โบลท ซอร์ เดอะ โฮล เวอ กอน)

So we drilled it out so that it would fit
(โซ วี ดริล ดิท เอ้า โซ แดท ดิธ เวิด ฟิท)
And with a little bit of help with an A-daptor kit
(แอ็นด วิฑ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ เฮ็ลพ วิฑ แอน อะ daptor คิท)
We had that engine runnin’ just like a song
(วี แฮ็ด แดท เอนจิน รูนนิน จัซท ไลค เก ซ็อง)
Now the headlight’ was another sight
(เนา เดอะ เฮดไลท์ วอส แอะนัธเออะ ไซท)
We had two on the left and one on the right
(วี แฮ็ด ทู ออน เดอะ เล็ฟท แอ็นด วัน ออน เดอะ ไรท)
But when we pulled out the switch all three of ’em come on.
(บัท ฮเว็น วี พุล เอ้า เดอะ ซวิช ออล ธรี อ็อฝ เอ็ม คัมมอน)

The back end looked kinda funny too
(เดอะ แบ็ค เอ็นด ลุค กินดา ฟันนิ ทู)
But we put it together and when we got thru
(บัท วี พัท ดิธ ทุเกฑเออะ แอ็นด ฮเว็น วี ก็อท ธรู)
Well, that’s when we noticed that we only had one tail-fin
(เว็ล , แด๊ท ฮเว็น วี โนทิซ แดท วี โอ๊นลี่ แฮ็ด วัน เทล ฟิน)
About that time my wife walked out
(อะเบาท แดท ไทม มาย ไวฟ วอค เอ้า)
And I could see in her eyes that she had her doubts
(แอ็นด ดาย เคิด ซี อิน เฮอ ไอ แดท ชี แฮ็ด เฮอ เดาท)
But she opened the door and said ” Honey, take me for a spin. ”
(บัท ชี โอเพ็น เดอะ โด แอ็นด เซ็ด ” ฮันอิ , เทค มี ฟอ รา ซพิน “)

So we drove up town just to get the tags
(โซ วี ดโรฝ อัพ ทาวน์ จัซท ทู เก็ท เดอะ แท็ก)
And I headed her right on down main drag
(แอ็นด ดาย เฮ็ด เฮอ ไรท ออน เดาน เมน ดแร็ก)
I could hear everybody laughin’ for blocks around
(ไอ เคิด เฮีย เอวี่บอดี้ เลอกิน ฟอ บล็อค อะเรานด)
But up there at the court house they didn’t laugh
(บัท อัพ แดร์ แอ็ท เดอะ โคท เฮาซ เด ดิ๊นอิน ลาฟ)
‘Cause to type it up it took the whole staff
(คอส ทู ไทพ อิท อัพ อิท ทุค เดอะ โฮล ซทัฟ)
And when they got through the title weighed sixty pounds.
(แอ็นด ฮเว็น เด ก็อท ธรู เดอะ ไท๊เทิ่ล เว ซิคซทิ เพานด)

CHORUS
(โครัซ)
I got it one piece at a time
(ไอ ก็อท ดิธ วัน พีซ แอ็ท ดา ไทม)
And it didn’t cost me a dime
(แอ็นด ดิท ดิ๊นอิน ค็อซท มี อะ ไดม)
You’ll know it’s me when I come through your town
(โยว โน อิทซ มี ฮเว็น นาย คัม ธรู ยุร ทาวน์)
I’m gonna ride around in style
(แอม กอนนะ ไรด อะเรานด อิน ซไทล)
I’m gonna drive everybody wild
(แอม กอนนะ ดไรฝ เอวี่บอดี้ ไวลด)
‘Cause I’ll have the only one there is around.
(คอส แอล แฮ็ฝ ดิ โอ๊นลี่ วัน แดร์ อีส อะเรานด)

[Spoken] Ugh! Yow, RED RYDER
([ ซโพเค็น ] อะ ! Yow , เร็ด RYDER)
This is the COTTON MOUTH
(ดีซ ซิส เดอะ ค๊อทท่อน เมาธ)
In the PSYCHO-BILLY CADILLAC Come on
(อิน เดอะ ไซโคะ บีลลิ คาดิลแล คัมมอน)

Huh, This is the COTTON MOUTH
(ฮู , ดีซ ซิส เดอะ ค๊อทท่อน เมาธ)
And negatory on the cost of this mow-chine there RED RYDER
(แอ็นด negatory ออน เดอะ ค็อซท อ็อฝ ดีซ โม ไชน แดร์ เร็ด RYDER)
You might say I went right up to the factory
(ยู ไมท เซ ไอ เว็นท ไรท อัพ ทู เดอะ แฟคโทะริ)
And picked it up, it’s cheaper that way
(แอ็นด พิค ดิท อัพ , อิทซ ชีพเปอ แดท เว)
Ugh!, what model is it?
(อะ ! , ว็อท โม๊เด็ล อีส ซิท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One Piece at a Time คำอ่านไทย Johnny Cash

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น