เนื้อเพลง Still Ballin คำอ่านไทย 2Pac feat Trick Daddy

Straight motherf*ckin ballin
(ซทเรท motherf*ckin บอลลิน)
Part two, still ballin
(พาท ทู , ซทิล บอลลิน)
Westside
(เวตซาด)

[Verse One: 2Pac]
([ เฝิซ วัน : 2Pac ])
Now ever since a n*gga was a seed
(เนา เอฝเออะ ซินซ อะ เอ็น *gga วอส ซา ซี)
Only thing promised to me was the penitentiary, still ballin
(โอ๊นลี่ ธิง พรอมอิซ ทู มี วอส เดอะ เพนิเทนฌะริ , ซทิล บอลลิน)
Ridin on these n*ggaz cause they lame
(ริดอิน ออน ฑิส เอ็น *ggaz คอส เด เลม)
In a six-one Chevy, still heavy in this game, can you feel me?
(อิน อะ ซิคซ วัน เชฝวี่, ซทิล เฮฝอิ อิน ดีซ เกม , แค็น ยู ฟีล มี)
Blame it on my momma I’m a thug n*gga
(บเลม อิท ออน มาย มอมมาแอม มา ธัก เอ็น *gga)
Up befo’ the sun rise, quicker than the drug dealers
(อัพ befo เดอะ ซัน ไรส , ควิกเกอร์ แฑ็น เดอะ ดรัก ดีลเออะ)
Tell me if it’s on, n*gga then we first to bomb
(เท็ล มี อิฟ อิทซ ออน , เอ็น *gga เด็น วี เฟิซท ทู บ็อม)
Bust on these b*tch-made n*ggaz hit ’em up, WESTSIDE
(บัซท ออน ฑิส บี *tch เมด เอ็น *ggaz ฮิท เอ็ม อัพ , เวตซาด)
Ain’t nobody love me as a broke n*gga
(เอน โนบอดี้ ลัฝ มี แอ็ส ซา บโรค เอ็น *gga)
Finger on the trigger Lord forgive me if I smoke n*ggaz
(ฟีงเกอะ ออน เดอะ ทรีกเกอะ ลอด เฟาะกีฝ มี อิฟ ฟาย ซโมค เอ็น *ggaz)
I love my females strapped, no f*ckin from the back
(ไอ ลัฝ มาย ฟีเมล สแตปชฺ , โน เอฟ *ckin ฟร็อม เดอะ แบ็ค)
I get my currency in stacks, California’s where I’m at – right?
(ไอ เก็ท มาย เคอเร็นซิ อิน ซแท็ค , แคลิฟอร์เนีย ฮแว แอม แอ็ท ไรท)
Passed by while these n*ggaz wonder by
(พาซ ไบ ฮไวล ฑิส เอ็น *ggaz วันเดอะ ไบ)
I got shot but didn’t die, let ’em see who’s next to try
(ไอ ก็อท ฌ็อท บัท ดิ๊นอิน ได , เล็ท เอ็ม ซี ฮู เน็คซท ทู ทไร)
Did I cry, hell nah, n*gga tear I shed
(ดิด ดาย คไร , เฮ็ล นาห์ , เอ็น *gga เทีย ไอ ชี)
for all my homies in the pen, many peers dead
(ฟอ ออล มาย โฮมี ซิน เดอะ เพ็น , เมนอิ เพีย เด็ด)
N*ggaz still ballin
(เอ็น *ggaz ซทิล บอลลิน)

[Chorus: dominated by Trick Daddy]
([ โครัซ : ดอมอิเนท ไบ ทริค แดดดิ ])
Still ballin, until I die
(ซทิล บอลลิน , อันทีล ไอ ได)
You can bring your crew motherf*cker
(ยู แค็น บริง ยุร ครู motherf*cker)
I be ballin, they wonder why
(ไอ บี บอลลิน , เด วันเดอะ ฮไว)
[You can bring your crew but we remain true motherf*ckers still]
([ ยู แค็น บริง ยุร ครู บัท วี ริเมน ทรู motherf*ckers ซทิล ])

[Verse Two: Trick Daddy]
([ เฝิซ ทู : ทริค แดดดิ ])
Now as I kneel and pray I hope the Lord understand
(เนา แอ็ส ซาย นีล แอ็นด พเร ไอ โฮพ เดอะ ลอด อันเดิซแทนด)
When he’s gone, devolve, I become a dangerous man
(ฮเว็น อีส กอน , ดิฝอลฝ , ไอ บิคัม อะ เดนเจอะรัซ แม็น)
Ain’t crazy or deranged, I’m sayin [I’m sayin]
(เอน คเรสิ ออ ดิเรนจ , แอม เซย์อิน [ แอม เซย์อิน ])
But when these kids go to spray ’em boy I don’t be playin
(บัท ฮเว็น ฑิส คิด โก ทู ซพเร เอ็ม บอย ไอ ด้อนท์ บี เพลย์ยิน)
With clientele, any rhyme sales
(วิฑ คไลเอ็นเท็ล , เอนอิ ไรม เซล)
Question is, will you f*ck-n*ggaz ride for real, huh?
(คเวซชัน อีส , วิล ยู เอฟ *ck เอ็น *ggaz ไรด ฟอ ริแอ็ล , ฮู)
B*tch n*gga this is G rated
(บี *tch เอ็น *gga ดีซ ซิส จี แร็ท)
Plus your homeboy won’t make it, street game Fugazi
(พลัซ ยุร โฮมบอย ว็อนท เมค อิท , ซทรีท เกม Fugazi)
I’m elevated to the top of this sh*t
(แอม เอลอิเฝท ทู เดอะ ท็อพ อ็อฝ ดีซ ฌะ *ที)
Done f*cked around and put me and 2Pac on the b*tch
(ดัน เอฟ *cked อะเรานด แอ็นด พัท มี แอ็นด 2Pac ออน เดอะ บี *tch)
And you can tell ’em THUG LIFE was the reason for this
(แอ็นด ยู แค็น เท็ล เอ็ม ธัก ไลฟ วอส เดอะ รี๊ซั่น ฟอ ดีซ)
And I ride for any n*gga who believe in the sh*t
(แอ็นด ดาย ไรด ฟอ เอนอิ เอ็น *gga ฮู บิลีฝ อิน เดอะ ฌะ *ที)
I’m still ballin
(แอม ซทิล บอลลิน)

[Chorus: 2Pac]
([ โครัซ : 2Pac ])
Still ballin, ’til the day I die
(ซทิล บอลลิน , ทิล เดอะ เด ไอ ได)
You can bring your crew but we remain true motherf*ckers
(ยู แค็น บริง ยุร ครู บัท วี ริเมน ทรู motherf*ckers)
Still ballin, n*ggaz wonder why
(ซทิล บอลลิน , เอ็น *ggaz วันเดอะ ฮไว)
You can bring your crew but we remain true motherf*ckers
(ยู แค็น บริง ยุร ครู บัท วี ริเมน ทรู motherf*ckers)
Still ballin
(ซทิล บอลลิน)

[Verse Three: 2Pac]
([ เฝิซ ธรี : 2Pac ])
Now everybody wanna see us dead
(เนา เอวี่บอดี้ วอนนา ซี อัซ เด็ด)
Two murdered on the front page, shot to death, bullets to the head
(ทู เมอเดอะ ออน เดอะ ฟรันท เพจ , ฌ็อท ทู เด็ธ , บูลเล็ท ทู เดอะ เฮ็ด)
N*ggaz holla out my name and it’s similar to rape
(เอ็น *ggaz ฮอลละ เอ้า มาย เนม แอ็นด อิทซ ซีมอิเลอะ ทู เรพ)
Motherf*ckers know I’m comin, so they runnin to they graves, watch
(Motherf*ckers โน แอม คัมอิน , โซ เด รูนนิน ทู เด กแรฝ , ว็อช)
Swoop down with my n*gga from the Pound
(ซวูพ เดาน วิฑ มาย เอ็น *gga ฟร็อม เดอะ เพานด)
Cause {Trick} don’t give a f*ck, where you coward n*ggaz now, blast
(คอส {ทริค } ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck , ฮแว ยู เคาเอิด เอ็น *ggaz เนา , บลาซท)
Keep pumpin, ain’t worried bout nuttin
(คีพ พัมปิน , เอน เวอริ เบาท นัทดิน)
Busters thought we was frontin, so reload and keep dumpin
(บัสเตอร์ ธอท วี วอส ฟ้อนดิน , โซ รีโลด แอ็นด คีพ dumpin)

[Chorus – Trick Daddy version]
([ โครัซ ทริค แดดดิ เฝอฉัน ])
[Chorus – 2Pac version]
([ โครัซ 2Pac เฝอฉัน ])

[2Pac] ‘Til the day I die
([ 2Pac ] ทิล เดอะ เด ไอ ได)
[T.D.] THUG LIFE!
([ ที ดี ] ธัก ไลฟ !)
[2Pac] Still ballin.. motherf*ckers still ballin
([ 2Pac ] ซทิล บอลลิน motherf*ckers ซทิล บอลลิน)
[2Pac] Straight motherf*ckin ballin
([ 2Pac ] ซทเรท motherf*ckin บอลลิน)
[fades out]
([ เฝด เอ้า ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Still Ballin คำอ่านไทย 2Pac feat Trick Daddy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น