เนื้อเพลง I Gotta Find Peace Of Mind คำอ่านไทย Lauryn Hill

I gotta find peace of mind
( ไอ กอททะ ไฟนด พีซ อ็อฝ ไมนด)
I know another cord…
(ไอ โน แอะนัธเออะ คอด)
I gotta find peace of mind
(ไอ กอททะ ไฟนด พีซ อ็อฝ ไมนด)
See, this what that voice in your head says
(ซี , ดีซ ว็อท แดท ฝอยซ อิน ยุร เฮ็ด เซ)
When you try to get peace of mind…
(ฮเว็น ยู ทไร ทู เก็ท พีซ อ็อฝ ไมนด)
I gotta find peace of mind, I gotta find peace of mind
(ไอ กอททะ ไฟนด พีซ อ็อฝ ไมนด , ไอ กอททะ ไฟนด พีซ อ็อฝ ไมนด)
He says it’s impossible, but I know it’s possible
(ฮี เซ อิทซ อิมพ๊อซซิเบิ้ล , บัท ไอ โน อิทซ พ๊อซซิเบิ้ล)
He says it’s impossible, but I know it’s possible
(ฮี เซ อิทซ อิมพ๊อซซิเบิ้ล , บัท ไอ โน อิทซ พ๊อซซิเบิ้ล)
He says there’s no me without him, please help me forget about him
(ฮี เซ แดร์ โน มี วิเฑาท ฮิม , พลีส เฮ็ลพ มี เฟาะเกท อะเบาท ฮิม)
He takes all my energy, trapped in my memory
(ฮี เทค ซอร์ มาย เอนเออะจิ , แทร๊พ อิน มาย เมมโอะริ)
Constantly holding me, constantly holding me
(คอนสแท็นทลิ โฮลดิง มี , คอนสแท็นทลิ โฮลดิง มี)
I need to tell you all, all the pain he’s caused, mmmm
(ไอ นีด ทู เท็ล ยู ออล , ออล เดอะ เพน อีส แคสซฺ , อึม)
I need to tell I’m, I’m undone because, mmmm
(ไอ นีด ทู เท็ล แอม , แอม อันดัน บิคอส , อึม)
He says it’s impossible, but I know it’s possible
(ฮี เซ อิทซ อิมพ๊อซซิเบิ้ล , บัท ไอ โน อิทซ พ๊อซซิเบิ้ล)
He says it’s impossible without him, but I know it’s possible
(ฮี เซ อิทซ อิมพ๊อซซิเบิ้ล วิเฑาท ฮิม , บัท ไอ โน อิทซ พ๊อซซิเบิ้ล)
To finally be in love, and know the real meaning of
(ทู ไฟแน็ลลิ บี อิน ลัฝ , แอ็นด โน เดอะ ริแอ็ล มีนนิง อ็อฝ)
A lasting relationship, not based on ownership
(อะ ลาซทิง ริเลฌันฌิพ , น็อท เบซ ออน โอนเออะฌิพ)
I trust every part of you, cuz all that I… All that you say you do
(ไอ ทรัซท เอฝริ พาท อ็อฝ ยู , คัซ ออล แดท ไอ ออล แดท ยู เซ ยู ดู)
You love me despite myself, sometimes I fight myself
(ยู ลัฝ มี ดิซไพท ไมเซลฟ , ซัมไทม์ ซาย ไฟท ไมเซลฟ)
I just can’t believe that you, would have anything to do
(ไอ จัซท แค็นท บิลีฝ แดท ยู , เวิด แฮ็ฝ เอนอิธิง ทู ดู)
With someone so insecure, someone so immature
(วิฑ ซัมวัน โซ อินซิคยูร , ซัมวัน โซ อิมัทยูร)
Oh you inspire me, to be the higher me
(โอ ยู อินซไพร มี , ทู บี เดอะ ไฮเออะ มี)
You made my desire pure, you made my desire pure
(ยู เมด มาย ดิไสร พยูร , ยู เมด มาย ดิไสร พยูร)
Just tell me what to say, I can’t find the words to say
(จัซท เท็ล มี ว็อท ทู เซ , ไอ แค็นท ไฟนด เดอะ เวิด ทู เซ)
Please don’t be mad with me, I have no identity
(พลีส ด้อนท์ บี แม็ด วิฑ มี , ไอ แฮ็ฝ โน ไอเดนทิทิ)
All that I’ve known is gone, all I was building on
(ออล แดท แอฝ โนน อีส กอน , ออล ไอ วอส บีลดิง ออน)
I don’t wanna walk with you, how do I talk to you
(ไอ ด้อนท์ วอนนา วอค วิฑ ยู , เฮา ดู ไอ ทอค ทู ยู)
Touch my mouth with your hands, touch my mouth with your hands
(ทั๊ช มาย เมาธ วิฑ ยุร แฮ็นด , ทั๊ช มาย เมาธ วิฑ ยุร แฮ็นด)
Oh I wanna understand, the meaning of your embrace
(โอ ไอ วอนนา อันเดิซแทนด , เดอะ มีนนิง อ็อฝ ยุร เอ็มบเรซ)
I know now I have to face, the temptations of my past
(ไอ โน เนา ไอ แฮ็ฝ ทู เฟซ , เดอะ เทมเทฌัน อ็อฝ มาย พาซท)
Please don’t let me disgrace, where my devotion lays
(พลีส ด้อนท์ เล็ท มี ดิซกเรซ , ฮแว มาย ดิโฝฌัน เล)
Now that I know the truth, now that it’s no excuse
(เนา แดท ไอ โน เดอะ ทรูธ , เนา แดท อิทซ โน เอ็คซคยูซ)
Keeping me from your love, what was I thinking of?
(คีพอิง มี ฟร็อม ยุร ลัฝ , ว็อท วอส ซาย ติ้งกิง อ็อฝ)
Holding me from your love, what was I thinking of?
(โฮลดิง มี ฟร็อม ยุร ลัฝ , ว็อท วอส ซาย ติ้งกิง อ็อฝ)
You are my peace of mind, that old me is left behind
(ยู อาร์ มาย พีซ อ็อฝ ไมนด , แดท โอลด มี อีส เล็ฟท บิไฮนด)
You are my peace of mind, that old me is left behind
(ยู อาร์ มาย พีซ อ็อฝ ไมนด , แดท โอลด มี อีส เล็ฟท บิไฮนด)
He says it’s impossible, but I know it’s possible
(ฮี เซ อิทซ อิมพ๊อซซิเบิ้ล , บัท ไอ โน อิทซ พ๊อซซิเบิ้ล)
He says it’s improbable, but I know it’s tangeable
(ฮี เซ อิทซ อิมโพรเบเบิล , บัท ไอ โน อิทซ tangeable)
He says it’s not grabbable, but I know it’s haveable
(ฮี เซ อิทซ น็อท grabbable , บัท ไอ โน อิทซ haveable)
Cuz anything’s possible, oh anything is possible
(คัซ เอนอิธิง พ๊อซซิเบิ้ล , โอ เอนอิธิง อีส พ๊อซซิเบิ้ล)
Please come free my mind, please come meet my mind
(พลีส คัม ฟรี มาย ไมนด , พลีส คัม มีท มาย ไมนด)
Can you see my mind, oh
(แค็น ยู ซี มาย ไมนด , โอ)
Won’t you come free my mind?
(ว็อนท ยู คัม ฟรี มาย ไมนด)
Oh I know it’s possible
(โอ ไอ โน อิทซ พ๊อซซิเบิ้ล)
Anything, anything, anything, anything, anything, yeeey
(เอนอิธิง , เอนอิธิง , เอนอิธิง , เอนอิธิง , เอนอิธิง , yeeey)
Anything, anything, anything, anything, yeeey
(เอนอิธิง , เอนอิธิง , เอนอิธิง , เอนอิธิง , yeeey)
Anything, anything, anything, anything, anything, yeeey
(เอนอิธิง , เอนอิธิง , เอนอิธิง , เอนอิธิง , เอนอิธิง , yeeey)
Oh free! Free, free, free your mind
(โอ ฟรี ! ฟรี , ฟรี , ฟรี ยุร ไมนด)
Free, free your mind… free, free your mind
(ฟรี , ฟรี ยุร ไมนด ฟรี , ฟรี ยุร ไมนด)
Free, free, free, free your mind
(ฟรี , ฟรี , ฟรี , ฟรี ยุร ไมนด)
Oh, it’s so possible, oh it’s so possible
(โอ , อิทซ โซ พ๊อซซิเบิ้ล , โอ อิทซ โซ พ๊อซซิเบิ้ล)
I’m telling you it’s possible, I’m telling you it’s possible
(แอม เทลลิง ยู อิทซ พ๊อซซิเบิ้ล , แอม เทลลิง ยู อิทซ พ๊อซซิเบิ้ล)
Free, free… free, free… free, free… get free now
(ฟรี , ฟรี ฟรี , ฟรี ฟรี , ฟรี เก็ท ฟรี เนา)
Free, free… free, free, free, free… free, free
(ฟรี , ฟรี ฟรี , ฟรี , ฟรี , ฟรี ฟรี , ฟรี)
You’re my peace of mind, that old me is left behind
(ยัวร์ มาย พีซ อ็อฝ ไมนด , แดท โอลด มี อีส เล็ฟท บิไฮนด)
You’re my peace of mind, you’re my peace of mind
(ยัวร์ มาย พีซ อ็อฝ ไมนด , ยัวร์ มาย พีซ อ็อฝ ไมนด)
He’s my peace of mind, he’s my peace of mind
(อีส มาย พีซ อ็อฝ ไมนด , อีส มาย พีซ อ็อฝ ไมนด)
He’s my peace of mind, he’s my peace of mind
(อีส มาย พีซ อ็อฝ ไมนด , อีส มาย พีซ อ็อฝ ไมนด)
What a joy it is to be alive
(ว็อท ดา จอย อิท อีส ทู บี อะไลฝ)
To get another chance, yeah
(ทู เก็ท แอะนัธเออะ ชานซ , เย่)
Everyday’s another chance
(เอวี่เดย์ แอะนัธเออะ ชานซ)
To get it right this time
(ทู เก็ท ดิธ ไรท ดีซ ไทม)
Everyday’s another chance
(เอวี่เดย์ แอะนัธเออะ ชานซ)
Oh what a merciful, merciful, merciful God
(โอ ว็อท ดา เมอซิฟุล , เมอซิฟุล , เมอซิฟุล ก็อด)
Oh what a wonderful, wonderful, wonderful God
(โอ ว็อท ดา วันเดอะฟุล , วันเดอะฟุล , วันเดอะฟุล ก็อด)
[Repeat till fade]
([ ริพีท ทิล เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Gotta Find Peace Of Mind คำอ่านไทย Lauryn Hill

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น