เนื้อเพลง H.B. Headbusta คำอ่านไทย Juvenile

[Juvenile]
( [ จูฝิไนล ])
Get out the way now, hey.. get out the way now..
(เก็ท เอ้า เดอะ เว เนา , เฮ เก็ท เอ้า เดอะ เว เนา)
Get out the way now, headbusters on the way now.. ahh, ahh
(เก็ท เอ้า เดอะ เว เนา , headbusters ออน เดอะ เว เนา อา , อา)
Get out the way now, the headbusters on the way now.. mmm
(เก็ท เอ้า เดอะ เว เนา , เดอะ headbusters ออน เดอะ เว เนา อึม)
Get out the way.. get out the way now..
(เก็ท เอ้า เดอะ เว เก็ท เอ้า เดอะ เว เนา)

You wonder why I don’t smile and don’t make friends
(ยู วันเดอะ ฮไว ไอ ด้อนท์ ซไมล แอ็นด ด้อนท์ เมค ฟเร็นด)
or ki-ki with new n*ggaz; cause I don’t know dem
(ออ ki ki วิฑ นยู เอ็น *ggaz ; คอส ไอ ด้อนท์ โน เดม)
I didn’t shoot marbles witcha and you ain’t no kin
(ไอ ดิ๊นอิน ฌูท ม๊าร์เบิ้ล วิทชา แอ็นด ยู เอน โน คิน)
Kissin ass like you be doin look you ain’t no men
(คิซซิน อาซ ไลค ยู บี โดย ลุค ยู เอน โน เม็น)
The only reason you’re talkin crazy cause you drank mo’ gin
(ดิ โอ๊นลี่ รี๊ซั่น ยัวร์ ทอคกิ่น คเรสิ คอส ยู ดแร็งค โม จิน)
You can take it there if you want, look you ain’t gon’ win
(ยู แค็น เทค อิท แดร์ อิฟ ยู ว็อนท , ลุค ยู เอน ก็อน วิน)
And I’m feelin like an example is needed to be made
(แอ็นด แอม ฟีลิน ไลค แอน เอ็กแซ๊มเพิ่ล อีส นีด ทู บี เมด)
I’ma take this calico and go bust me a head
(แอมอา เทค ดีซ แคลอิโค แอ็นด โก บัซท มี อะ เฮ็ด)
They might just won’t retailate, they might just be afraid
(เด ไมท จัซท ว็อนท retailate , เด ไมท จัซท บี อัฟเรด)
Some n*ggaz I been f*ckin with controllin what they say
(ซัม เอ็น *ggaz ไอ บีน เอฟ *ckin วิฑ คอนโทวลิน ว็อท เด เซ)
It’s still on! They wouldn’t let me ride
(อิทซ ซทิล ออน ! เด วูดดึ่น เล็ท มี ไรด)
That was they n*gga that we killed so one of us gotta die
(แดท วอส เด เอ็น *gga แดท วี คิล โซ วัน อ็อฝ อัซ กอททะ ได)
Oh yeah, they wanna play ha?
(โอ เย่ , เด วอนนา พเล ฮา)
Must really be underestimatin me and this ‘k ha?
(มัซท ริแอ็ลลิ บี underestimatin มี แอ็นด ดีซ เค ฮา)
It must not be meant for you so please get out the way now
(อิท มัซท น็อท บี เม็นท ฟอ ยู โซ พลีส เก็ท เอ้า เดอะ เว เนา)
I’m one of the best doin this, bout every day now.. hah..
(แอม วัน อ็อฝ เดอะ เบ็ซท โดย ดีซ , เบาท เอฝริ เด เนา ฮ๊า)

[Chorus: repeat 2X]
([ โครัซ : ริพีท 2X ])
I’m warnin ya, I’m tellin ya
(แอม วอนนิน ยา , แอม เทลลิน ยา)
A HeadBusta is up in ya area
(อะ HeadBusta อีส อัพ อิน ยา แอเรียะ)
Don’t stand there better be bailin brah
(ด้อนท์ ซแท็นด แดร์ เบทเทอะ บี เบลลิน brah)
Or hollow tip bullets gonna tear you up
(ออ ฮอลโล ทิพ บูลเล็ท กอนนะ เทีย ยู อัพ)

[Juvenile]
([ จูฝิไนล ])
I wonder how long it’s gon’ take ‘fore n*ggaz realize I’m not a game
(ไอ วันเดอะ เฮา ล็อง อิทซ ก็อน เทค โฟ เอ็น *ggaz รีแอะไลส แอม น็อท ดา เกม)
Look at me n*gga, you think I’m playin?
(ลุค แกท มี เอ็น *gga , ยู ธิงค แอม เพลย์ยิน)
Do it look like everything in my life goin correctly?
(ดู อิท ลุค ไลค เอ๊วี่ติง อิน มาย ไลฟ โกอิน เคาะเรคทลิ)
B*tch, I’ma be bout it ’til the man come get me
(บี *tch , แอมอา บี เบาท ดิธ ทิล เดอะ แม็น คัม เก็ท มี)
I got a f*cked up conscience, and my thinkin ain’t right
(ไอ ก็อท ดา เอฟ *cked อัพ คอนเฌ็นซ , แอ็นด มาย ติ้งกิน เอน ไรท)
I got a brand new child but look I’ma slanger tonight
(ไอ ก็อท ดา บแร็นด นยู ไชล บัท ลุค แอมอา slanger ทุไนท)
N*gga swellin up his chest, cause I’m bangin his wife
(เอ็น *gga swellin อัพ ฮิส เช็ซท , คอส แอม แบงงิน ฮิส ไวฟ)
I’m at the bar drinkin Hennessy, he came with a knife
(แอม แอ็ท เดอะ บา ดริงคิน เฮนเนสซี , ฮี เคม วิฑ อะ ไนฟ)
I got my man on the side of me, he scopin him right
(ไอ ก็อท มาย แม็น ออน เดอะ ไซด อ็อฝ มี , ฮี scopin ฮิม ไรท)
He think it’s over but he gonna get f*cked over tonight
(ฮี ธิงค อิทซ โอเฝอะ บัท ฮี กอนนะ เก็ท เอฟ *cked โอเฝอะ ทุไนท)
If I got problem witcha I’ma address it, front and center
(อิฟ ฟาย ก็อท พรอบเล็ม วิทชา แอมอา แอ็ดเรซ ซิท , ฟรันท แอ็นด เซนเทอะ)
If we beef in January, won’t be until December
(อิฟ วี บีฟ อิน แจนยิวเอริ , ว็อนท บี อันทีล ดิเซมเบอะ)
I’m tryin to getcha outta here
(แอม ทายอิน ทู แกทชา เอ๊าตา เฮียร)
Like your momma and your lawyer, stuck with four or five open charges
(ไลค ยุร มอมมาแอ็นด ยุร ลอเยอะ , ซทัค วิฑ โฟ ออ ไฟฝ โอเพ็น ชาจ)
Dealin with you b*tches like you’re one of my children
(ดิลลินวิฑ ยู บี *tches ไลค ยัวร์ วัน อ็อฝ มาย ชีลดเร็น)
Whippin your ass because you left out the buildin
(Whippin ยุร อาซ บิคอส ยู เล็ฟท เอ้า เดอะ เบลดิน)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Juvenile]
([ จูฝิไนล ])
F*ck with a G ain’t gon’ never stop
(เอฟ *ck วิฑ อะ จี เอน ก็อน เนฝเวอะ ซท็อพ)
Somebody gotta go – you better have the better plot
(ซัมบอดี้ กอททะ โก ยู เบทเทอะ แฮ็ฝ เดอะ เบทเทอะ พล็อท)
Cause if not, little sh*t could escalate to big sh*t
(คอส อิฟ น็อท , ลิ๊ทเทิ่ล ฌะ *ที เคิด เอซคะเลท ทู บิก ฌะ *ที)
One of your little man’sll be the one pay you a visit
(วัน อ็อฝ ยุร ลิ๊ทเทิ่ล mansll บี ดิ วัน เพ ยู อะ ฝีสอิท)
Enticed by them neighbors, they gave him a picture
(เอ็นไทซ ไบ เฑ็ม เนเบอะ , เด เกฝ ฮิม มา พีคเชอะ)
Twenty G’s, some toolies, now he comin to getcha
(ทเวนทิ จีส , ซัม toolies , เนา ฮี คัมอิน ทู แกทชา)
Wodie my life is like a football field
(Wodie มาย ไลฟ อีส ไลค เก ฟุทบอล ฟีลด)
He done crossed the line of scrimmage is the one I kill, and I feel
(ฮี ดัน คร็อซ เดอะ ไลน อ็อฝ ซครีมมิจ อีส ดิ วัน ไอ คิล , แอ็นด ดาย ฟีล)
that the marker should be first and goal
(แดท เดอะ มาเคอะ เชิด บี เฟิซท แอ็นด โกล)
And I got the ball of course, goin in to sco’ – n*gga
(แอ็นด ดาย ก็อท เดอะ บอล อ็อฝ โคซ , โกอิน อิน ทู sco เอ็น *gga)
What’s my motherf*ckin name? Wodie it don’t matter
(ว็อท มาย motherf*ckin เนม Wodie อิท ด้อนท์ แมทเทอะ)
What’s the sh*t up in my hand? A piece of chrome manner
(ว็อท เดอะ ฌะ *ที อัพ อิน มาย แฮ็นด อะ พีซ อ็อฝ คโรม แมนเนอะ)
And I just had me a blunt, and a cup of that gin
(แอ็นด ดาย จัซท แฮ็ด มี อะ บลันท , แอ็นด อะ คัพ อ็อฝ แดท จิน)
Don’t get scared now motherf*cker you in trouble my friend
(ด้อนท์ เก็ท ซคา เนา motherf*cker ยู อิน ทรั๊บเบิ้ล มาย ฟเร็นด)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Juvenile]
([ จูฝิไนล ])
Get out the way now, hey..
(เก็ท เอ้า เดอะ เว เนา , เฮ)
Get out the way now, headbusters on the way now.. mm
(เก็ท เอ้า เดอะ เว เนา , headbusters ออน เดอะ เว เนา อึมมมม)
Get out the way now, headbusters on the way now.. uhh
(เก็ท เอ้า เดอะ เว เนา , headbusters ออน เดอะ เว เนา อา)
Get out the way now, the headbusters on the way now.. uhh
(เก็ท เอ้า เดอะ เว เนา , เดอะ headbusters ออน เดอะ เว เนา อา)
Get out the way now, the CMR is on the way now.. mm
(เก็ท เอ้า เดอะ เว เนา , เดอะ CMR อีส ออน เดอะ เว เนา อึมมมม)
Get out the way now, a Ju-ve-nile is on the way now
(เก็ท เอ้า เดอะ เว เนา , อะ Ju ve nile อีส ออน เดอะ เว เนา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง H.B. Headbusta คำอ่านไทย Juvenile

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น