เนื้อเพลง Love’s The Only House คำอ่านไทย Martina McBride

I Was Standing In The Grocery Store Line
( ไอ วอส ซแทนดิง อิน เดอะ กโรเซอะริ ซโท ไลน)
The One They Marked Express
(ดิ วัน เด ม๊าร์ค เอ็คซพเรซ)
When This Woman Came Through With About 25 Things
(ฮเว็น ดีซ วูมเอิน เคม ธรู วิฑ อะเบาท 25 ธิง)
And I Said Don’t You Know That More Is Less
(แอ็นด ดาย เซ็ด ด้อนท์ ยู โน แดท โม อีส เลซ)
She Said This World Is Movin’ So Fast
(ชี เซ็ด ดีซ เวิลด อีส มูฝวิน โซ ฟัซท)
I Just Get More Behind With Every Day
(ไอ จัซท เก็ท โม บิไฮนด วิฑ เอฝริ เด)
And Every Mornin’ When I Make My Coffee
(แอ็นด เอฝริ มอร์นิน ฮเว็น นาย เมค มาย คอฟฟิ)
I Can’t Believe My Life’s Turned Out This Way
(ไอ แค็นท บิลีฝ มาย ไลฟ เทิน เอ้า ดีซ เว)
All I Could Say Was
(ออล ไอ เคิด เซ วอส)

Love’s The Only House Big Enough For All The Pain In The World
(ลัฝ ดิ โอ๊นลี่ เฮาซ บิก อินัฟ ฟอ ออล เดอะ เพน อิน เดอะ เวิลด)
Love’s The Only House Big Enough For All The Pain
(ลัฝ ดิ โอ๊นลี่ เฮาซ บิก อินัฟ ฟอ ออล เดอะ เพน)

He Was Walkin’ By The Other Day And I Said
(ฮี วอส วอคกิน ไบ ดิ อัฑเออะ เด แอ็นด ดาย เซ็ด)
Hey Baby How You Been
(เฮ เบบิ เฮา ยู บีน)
Yeah I Got Me A Little Girl Now And She’s 4 Years Old
(เย่ ไอ ก็อท มี อะ ลิ๊ทเทิ่ล เกิล เนา แอ็นด ชี โฟว เยีย โอลด)
And She’s Got Her Daddy’s Little Grin
(แอ็นด ชี ก็อท เฮอ แดดดิ ลิ๊ทเทิ่ล กริน)
And You Only Wanted What You Can’t Have
(แอ็นด ยู โอ๊นลี่ ว็อนท ว็อท ยู แค็นท แฮ็ฝ)
And Baby You Can’t Have Me Now
(แอ็นด เบบิ ยู แค็นท แฮ็ฝ มี เนา)
I Gave Me Heart To Another
(ไอ เกฝ มี ฮาท ทู แอะนัธเออะ)
Yeah I’m A Mother And He’s A Father And We’re A Family And We Got Each Other
(เย่ แอม มา ม๊าเธ่อร์ แอ็นด อีส ซา ฟาเฑอะ แอ็นด เวีย อะ แฟมอิลิ แอ็นด วี ก็อท อีช อัฑเออะ)
And I Found Out The Hard Way That
(แอ็นด ดาย เฟานด เอ้า เดอะ ฮาด เว แดท)

Love’s The Only House Big Enough For All The Pain In The World
(ลัฝ ดิ โอ๊นลี่ เฮาซ บิก อินัฟ ฟอ ออล เดอะ เพน อิน เดอะ เวิลด)
Love’s The Only House Big Enough For All The Pain
(ลัฝ ดิ โอ๊นลี่ เฮาซ บิก อินัฟ ฟอ ออล เดอะ เพน)

You Drive Three Miles From All This Prosperity
(ยู ดไรฝ ธรี ไมล ฟร็อม ออล ดีซ พร็อซเพริทิ)
Down Across The River And You See A Ghetto There
(เดาน อัครอซ เดอะ รีฝเออะ แอ็นด ยู ซี อะ เกทโท แดร์)
And We Got Children Walking Around With Guns
(แอ็นด วี ก็อท ชีลดเร็น วอคกิง อะเรานด วิฑ กัน)
And They Got Knives And Drugs And Pain To Spare
(แอ็นด เด ก็อท ไนฝส แซน ดรัก แซน เพน ทู ซแพ)
And Here I Am In My Clean White Shirt
(แอ็นด เฮียร ไอ แอ็ม อิน มาย คลีน ฮไวท เฌิท)
With A Little Money In My Pocket And A Nice Warm Home
(วิฑ อะ ลิ๊ทเทิ่ล มันอิ อิน มาย พอคเค็ท แอ็นด อะ ไน๊ซ์ วอม โฮม)
And We Got Teenagers Walkin’ Around In A Culture Of Darkness
(แอ็นด วี ก็อท ทีนเอเจอะ วอคกิน อะเรานด อิน อะ คัลเชอะ อ็อฝ ดาคเน็ซ)
Livin’ Together Alone All I Can
(ลีฝอิน ทุเกฑเออะ อะโลน ออล ไอ แค็น)

Love’s The Only House Big Enough For All The Pain In The World
(ลัฝ ดิ โอ๊นลี่ เฮาซ บิก อินัฟ ฟอ ออล เดอะ เพน อิน เดอะ เวิลด)
Love’s The Only House Big Enough For All The Pain
(ลัฝ ดิ โอ๊นลี่ เฮาซ บิก อินัฟ ฟอ ออล เดอะ เพน)

And I Can’t Explain It And I Can’t Understand
(แอ็นด ดาย แค็นท เอ็คซพเลน หนิด แอ็นด ดาย แค็นท อันเดิซแทนด)
But I’ll Come Down And Get My Hands Dirty And Together We’ll Make A Stand
(บัท แอล คัม เดาน แอ็นด เก็ท มาย แฮ็นด เดอทิ แอ็นด ทุเกฑเออะ เว็ล เมค เก ซแท็นด)
Somewhere ‘cross The Parking Lot Some Bands Playin’ Out Of Tune
(ซัมแวร์ คร็อซ เดอะ พาคกิ้ง ล็อท ซัม แบ็นด เพลย์ยิน เอ้า อ็อฝ ทยูน)
City Streets Are Gonna Burn If We Don’t Do Something Soon
(ซีทอิ ซทรีท แซร์ กอนนะ เบิน อิฟ วี ด้อนท์ ดู ซัมติง ซูน)
And Se๑orita Can’t Quit Cryin Baby’s Due Now Any Day
(แอ็นด Se๑orita แค็นท ควิท คายอิน เบบิ ดยู เนา เอนอิ เด)
Don Juan Left Got Sick Of Trying
(ด็อน วอน เล็ฟท ก็อท ซิค อ็อฝ ทไรอิง)
No One There To Show Him The Way
(โน วัน แดร์ ทู โฌ ฮิม เดอะ เว)
She Came Down To The Grocery Store And She Said I
(ชี เคม เดาน ทู เดอะ กโรเซอะริ ซโท แอ็นด ชี เซ็ด ดาย)
I Wanna Buy A Little Carton Of Milk But I Don’t Have Any Money
(ไอ วอนนา ไบ อะ ลิ๊ทเทิ่ล คาท็อน อ็อฝ มิลค บัท ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ เอนอิ มันอิ)
I Said Hey I’ll Cover You Honey ’cause The Pain’s Gotta Go Somewhere
(ไอ เซ็ด เฮ แอล คัฝเออะ ยู ฮันอิ คอส เดอะ เพน กอททะ โก ซัมแวร์)
Yeah The Pain’s Gotta Go Someplace
(เย่ เดอะ เพน กอททะ โก ซัมเพรส)
So Come On Down To My House
(โซ คัมมอน เดาน ทู มาย เฮาซ)
Don’t You Know That
(ด้อนท์ ยู โน แดท)

Love’s The Only House Big Enough For All The Pain In The World
(ลัฝ ดิ โอ๊นลี่ เฮาซ บิก อินัฟ ฟอ ออล เดอะ เพน อิน เดอะ เวิลด)
Love’s The Only House Big Enough For All The Pain
(ลัฝ ดิ โอ๊นลี่ เฮาซ บิก อินัฟ ฟอ ออล เดอะ เพน)
Don’t You Know That
(ด้อนท์ ยู โน แดท)
Love’s The Only House Big Enough For All The Pain In The World
(ลัฝ ดิ โอ๊นลี่ เฮาซ บิก อินัฟ ฟอ ออล เดอะ เพน อิน เดอะ เวิลด)
Love’s The Only House Big Enough For All The Pain
(ลัฝ ดิ โอ๊นลี่ เฮาซ บิก อินัฟ ฟอ ออล เดอะ เพน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love’s The Only House คำอ่านไทย Martina McBride

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น