เนื้อเพลง On The Grind คำอ่านไทย Nelly

Uh…yea…swing
( อา เย ซวิง)
Nel my dirty Jacob
(เนล มาย เดอทิ เจคับ)
Yea Come on
(เย คัมมอน)

[Hook]
([ ฮุค ])
[Nelly]
([ เนลลี])
Now if you gonna ride
(เนา อิฟ ยู กอนนะ ไรด)
Get inside lets roll
(เก็ท อีนไซด เล็ท โรล)
If you runnin yo mouth then
(อิฟ ยู รูนนิน โย เมาธ เด็น)
Sh*t then shut my door
(ฌะ *ที เด็น ฌัท มาย โด)
I ain’t got nothing on my hands but time
(ไอ เอน ก็อท นัธอิง ออน มาย แฮ็นด บัท ไทม)
Tell me were you the one that’s on the grind
(เท็ล มี เวอ ยู ดิ วัน แด๊ท ออน เดอะ ไกรนด)
If you gonna ride
(อิฟ ยู กอนนะ ไรด)
Get inside lets roll
(เก็ท อีนไซด เล็ท โรล)
If you runnin yo mouth then
(อิฟ ยู รูนนิน โย เมาธ เด็น)
Sh*t then shut my door
(ฌะ *ที เด็น ฌัท มาย โด)
I ain’t got nothing on my hands but time
(ไอ เอน ก็อท นัธอิง ออน มาย แฮ็นด บัท ไทม)
Tell me were you the one that’s on the grind
(เท็ล มี เวอ ยู ดิ วัน แด๊ท ออน เดอะ ไกรนด)
Check it was it you that was on the grind dirty
(เช็ค อิท วอส ซิท ยู แดท วอส ออน เดอะ ไกรนด เดอทิ)

They actin like they really want it with me
(เด แอสติน ไลค เด ริแอ็ลลิ ว็อนท ดิธ วิฑ มี)
Trust me they don’t really want it they just want to be seen
(ทรัซท มี เด ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ว็อนท ดิธ เด จัซท ว็อนท ทู บี ซีน)
They wanna disrupt my team with these publicity schemes
(เด วอนนา ดิซรัพท มาย ทีม วิฑ ฑิส พับลีซอิทิ ซคีม)
Tryin’ to dismantle my panel with lies rumors and scandals
(ทายอิน ทู dismantle มาย เพนเอ็ล วิฑ ไล รูเมอะ แซน ซแคนแด็ล)
But uh I pull through it like I’m tuggin a war
(บัท อา ไอ พุล ธรู อิท ไลค แอม tuggin อะ วอ)
I tell ya the situation like I been here before
(ไอ เท็ล ยา เดอะ ซิชิวเอฌัน ไลค ไก บีน เฮียร บิโฟ)
I’m still popin dirty still smokin point clickin
(แอม ซทิล popin เดอทิ ซทิล สโมกิน พอยนท clickin)
Watchin the doors open
(วันชิน เดอะ โด โอเพ็น)
No jokin e’rything remotin
(โน โจเคน erythings remotin)
No chokin or bleedin this ride is for free
(โน โชคกิน ออ บลีดิน ดีซ ไรด อีส ฟอ ฟรี)
No matter what u got your dying for free
(โน แมทเทอะ ว็อท ยู ก็อท ยุร ไดอิง ฟอ ฟรี)
Automatically I’m focused like 35 millimeters
(ออโทะแมทอิแค็ลลิ แอม โฟ๊คัส ไลค 35 มิลลีมีเดอ)
All of the sudden like such and such wanna meet us
(ออล อ็อฝ เดอะ ซัดดน ไลค ซัช แอ็นด ซัช วอนนา มีท อัซ)
All of the sudden like such and such wanna greet us
(ออล อ็อฝ เดอะ ซัดดน ไลค ซัช แอ็นด ซัช วอนนา กรีท อัซ)
The same will you believe us
(เดอะ เซม วิล ยู บิลีฝ อัซ)
Now they all tryin to cheat us
(เนา เด ออล ทายอิน ทู ชีท อัซ)
In real life they can’t beat us
(อิน ริแอ็ล ไลฟ เด แค็นท บีท อัซ)
Some time they try to repeat us
(ซัม ไทม เด ทไร ทู ริพีท อัซ)

[Hook]
([ ฮุค ])

Why is they yackin like they f*ckin with these? [I don’t know]
(ฮไว อีส เด yackin ไลค เด เอฟ *ckin วิฑ ฑิส [ ไอ ด้อนท์ โน ])
Why is they stuntin like they holdin the keys? [tell me]
(ฮไว อีส เด สตันดิน ไลค เด โฮดดิน เดอะ คี [ เท็ล มี ])
Them type of people don’t be holdin no heat [naw]
(เฑ็ม ไทพ อ็อฝ พี๊เพิ่ล ด้อนท์ บี โฮดดิน โน ฮีท [ นอว ])
Then how the f*ck they gon be rollin with me [uh]
(เด็น เฮา เดอะ เอฟ *ck เด ก็อน บี โรลลิน วิฑ มี [ อา ])
Dude how the hell you ain’t gonna waste yo time [wait yo time]
(ดยูด เฮา เดอะ เฮ็ล ยู เอน กอนนะ เวซท โย ไทม [ เวท โย ไทม ])
Yo mouth gonna f*ck around and gonna waste yo time [ey]
(โย เมาธ กอนนะ เอฟ *ck อะเรานด แอ็นด กอนนะ เวซท โย ไทม [ อาย์])
I don’t them n*gga that ain’t gonna grind
(ไอ ด้อนท์ เฑ็ม เอ็น *gga แดท เอน กอนนะ ไกรนด)
When its peso time come out and take yo shine dirty
(ฮเว็น อิทซ เพโซ ไทม คัม เอ้า แอ็นด เทค โย ไฌน เดอทิ)
I’m the same n*gga that’s outta control [outta control]
(แอม เดอะ เซม เอ็น *gga แด๊ท เอ๊าตา ค็อนทโรล [ เอ๊าตา ค็อนทโรล ])
I put a little malinger out on the roll [ey]
(ไอ พัท ดา ลิ๊ทเทิ่ล มะลีงเกอะ เอ้า ออน เดอะ โรล [ อาย์])
The bigger it just got the calico I been cockin and loadin
(เดอะ บี๊กเกอร์ อิท จัซท ก็อท เดอะ แคลอิโค ไอ บีน cockin แอ็นด loadin)
I been poppin in fours [uh]
(ไอ บีน พอพปิน อิน โฟ [ อา ])
Set that aside cuz I gotta get those [gotta get those]
(เซ็ท แดท อะไซด คัซ ไอ กอททะ เก็ท โฑส [ กอททะ เก็ท โฑส ])
The finest sh*t then what you proud of me for [tell me]
(เดอะ ไฟเนทส์ ฌะ *ที เด็น ว็อท ยู พเราด อ็อฝ มี ฟอ [ เท็ล มี ])
The dirty either you gonna ride or you don’t [uh]
(เดอะ เดอทิ อีเฑอะ ยู กอนนะ ไรด ออ ยู ด้อนท์ [ อา ])
Inside there’s more sh*t if not we’re gone n*gga
(อีนไซด แดร์ โม ฌะ *ที อิฟ น็อท เวีย กอน เอ็น *gga)

[Hook]
([ ฮุค ])

uh uh uh uh uh uh you tell em
(อา อา อา อา อา อา ยู เท็ล เอ็ม)
Watch me now I’m spiffy now
(ว็อช มี เนา แอม spiffy เนา)
Smoke sticky now and the Mrs. pick me now
(ซโมค ซทีคคิ เนา แอ็นด เดอะ มีซซิซ พิค มี เนา)
You tell ’em watch me now I’m spiffy now
(ยู เท็ล เอ็ม ว็อช มี เนา แอม spiffy เนา)
Smoke sticky now and the Mrs. pick me now
(ซโมค ซทีคคิ เนา แอ็นด เดอะ มีซซิซ พิค มี เนา)
Well if said it I done it if I done it I did it
(เว็ล อิฟ เซ็ด ดิท ไอ ดัน อิท อิฟ ฟาย ดัน อิท ไอ ดิด ดิท)
And if I, And if I want it if don’t put it against it
(แอ็นด อิฟ ฟาย , แอ็นด อิฟ ฟาย ว็อนท ดิธ อิฟ ด้อนท์ พัท ดิธ อะเกนซท ดิธ)
The way that I should spend it to get just how I should
(เดอะ เว แดท ไอ เชิด ซเพ็นด ดิท ทู เก็ท จัซท เฮา ไอ เชิด)
All money ain’t good money but no money ain’t good
(ออล มันอิ เอน เกิด มันอิ บัท โน มันอิ เอน เกิด)
I took the hood tactics and plot with musical talents
(ไอ ทุค เดอะ ฮุด แทคติก แซน พล็อท วิฑ มยูสิแค็ล แทลเอ็นท)
Tryin to create a balance
(ทายอิน ทู คริเอท อะ แบลแอ็นซ)
In between Minnesota and Dallas
(อิน บีทวิน มินนิโซตา แอ็นด Dallas)
Never matters when I’m speakin
(เนฝเวอะ แมทเทอะ ฮเว็น แอม สปีกิน)
If you peepin just let me know
(อิฟ ยู พีพพิน จัซท เล็ท มี โน)
I’m guaranteed to keep it crackin just like eggs hittin the flo
(แอม แกเร็นที ทู คีพ อิท แครกคิน จัซท ไลค เอ็ก ฮิทดิน เดอะ โฟล)
I’m dottin just wanna be I ask
(แอม dottin จัซท วอนนา บี ไอ อาซค)
Clippin the wings I wanna fly ass
(Clippin เดอะ วิง ซาย วอนนา ฟไล อาซ)
Only Q and D. Miles can look down on me
(โอ๊นลี่ คิว แอ็นด ดี ไมล แค็น ลุค เดาน ออน มี)
Maybe I should bee bee in my head
(เมบี ไอ เชิด บี บี อิน มาย เฮ็ด)
I puts it down homie
(ไอ พัท ซิท เดาน โฮมี)

[Hook x2]
([ ฮุค x2 ])

You tell em watch me now I’m spiffy now
(ยู เท็ล เอ็ม ว็อช มี เนา แอม spiffy เนา)
Smoke sticky now and the Mrs. pick me now
(ซโมค ซทีคคิ เนา แอ็นด เดอะ มีซซิซ พิค มี เนา)
You tell em watch me now I’m spiffy now
(ยู เท็ล เอ็ม ว็อช มี เนา แอม spiffy เนา)
Smoke sticky now and the Mrs. pick me now ey
(ซโมค ซทีคคิ เนา แอ็นด เดอะ มีซซิซ พิค มี เนา อาย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง On The Grind คำอ่านไทย Nelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น