เนื้อเพลง Make It Clap (Remix) คำอ่านไทย Busta Rhymes feat Sean Paul, Spliff Star

[Intro: Sean Paul [Busta Rhymes]]
( [ อินโทร : ซีน พอล [ บัสตร้า ไรม ] ])
We make it clap, we make it clap [Huh!]
(วี เมค อิท คแล็พ , วี เมค อิท คแล็พ [ ฮู ! ])
Yeah yeah yeah [Flipmode!!!] Busta Rhymes [Busta Rhymes!!!]
(เย่ เย่ เย่ [ ฟริพโหมด ! ! ! ] บัสตร้า ไรม [ บัสตร้า ไรม ! ! ! ])
Sean-A-Paul [Sean Paul!!!]
(ซีน อะ พอล [ ซีน พอล ! ! ! ])
One more time [Ha!!!] kill ’em with a rhyme [Huh!!!]
(วัน โม ไทม [ ฮา ! ! ! ] คิล เอ็ม วิฑ อะ ไรม [ ฮู ! ! ! ])
Remix time [remix!!!] a dutty yeah, yo, Spliff Star [Spliff!!!]
(รีมิก ไทม [ รีมิก ! ! ! ] อะ ดาดี้ เย่ , โย , สพิริฟ ซทา [ สพิริฟ ! ! ! ])
Flipmode Squad [Ha!!!] we kill ’em with a rhyme, a dutty yeah
(ฟริพโหมด ซคว็อด [ ฮา ! ! ! ] วี คิล เอ็ม วิฑ อะ ไรม , อะ ดาดี้ เย่)

[Verse 1: Busta Rhymes]
([ เฝิซ วัน : บัสตร้า ไรม ])
Cau mi seh jump up clap oonu hand and siddung get up
(คอว มี seh จัมพ อัพ คแล็พ oonu แฮ็นด แอ็นด ซิทดัง เก็ท อัพ)
And mi nah wig out mek everybody flip out oonu fi carry on
(แอ็นด มี นาห์ วิก เอ้า เม็ก เอวี่บอดี้ ฟลิพ เอ้า oonu ฟาย แคริ ออน)
To get tired I waan chillout, all a di gal a sweat out
(ทู เก็ท ไทร ดาย วานนฺ chillout , ออล อะ ได แก็ล อะ ซเว็ท เอ้า)
Mek your body keep clappin on
(เม็ก ยุร บอดอิ คีพ แค๊พปิน ออน)

[Sean Paul]
([ ซีน พอล ])
Flipmode a roll wid all di hottest set a gal dem inna di dance
(ฟริพโหมด อะ โรล หวีด ออล ได ฮอทเดว เซ็ท ดา แก็ล เดม อินนา ได ดานซ)
And Dutty Cup we deyah mek di gal dem jump up and prance
(แอ็นด ดาดี้ คัพ วี ดียาห์ เม็ก ได แก็ล เดม จัมพ อัพ แอ็นด พรานซ)
Busta Rhymes and Sean-A-Paul di lyrical magician
(บัสตร้า ไรม แซน ซีน อะ พอล ได ลีริแค็ล มะจีฌแอ็น)
There fi mek dem switch and jump up wave up dem hands
(แดร์ ฟาย เม็ก เดม ซวิช แอ็นด จัมพ อัพ เวฝ อัพ เดม แฮ็นด)
Flipmode a roll wid all di hottest set a gal dem inna di dance
(ฟริพโหมด อะ โรล หวีด ออล ได ฮอทเดว เซ็ท ดา แก็ล เดม อินนา ได ดานซ)
And Dutty Cup we deyah mek di gal dem jump up and prance
(แอ็นด ดาดี้ คัพ วี ดียาห์ เม็ก ได แก็ล เดม จัมพ อัพ แอ็นด พรานซ)
Busta Rhymes and Sean-A-Paul di lyrical magician
(บัสตร้า ไรม แซน ซีน อะ พอล ได ลีริแค็ล มะจีฌแอ็น)
There fi mek dem switch and jump up wave up dem hands, so push it up deh
(แดร์ ฟาย เม็ก เดม ซวิช แอ็นด จัมพ อัพ เวฝ อัพ เดม แฮ็นด , โซ พุฌ อิท อัพ เด้)

[Busta Rhymes]
([ บัสตร้า ไรม ])
Back with the remix with Spliff and Sean-A-Paul on the corner
(แบ็ค วิฑ เดอะ รีมิก วิฑ สพิริฟ แอ็นด ซีน อะ พอล ออน เดอะ คอเนอะ)
Can’t believe when we do it we smack it down how we wanna
(แค็นท บิลีฝ ฮเว็น วี ดู อิท วี ซแม็ค อิท เดาน เฮา วี วอนนา)
Keepin it comin keepin it goin cause we ain’t playin
(คริพปิน หนิด คัมอิน คริพปิน หนิด โกอิน คอส วี เอน เพลย์ยิน)
I’m talkin to all my people cause what I’m sayin is
(แอม ทอคกิ่น ทู ออล มาย พี๊เพิ่ล คอส ว็อท แอม เซย์อิน อีส)

[Chorus: Busta Rhymes]
([ โครัซ : บัสตร้า ไรม ])
In case you ain’t know and in case you ain’t heard
(อิน เคซ ยู เอน โน แอ็นด อิน เคซ ยู เอน เฮิด)
And if you want us to set it just give me the word
(แอ็นด อิฟ ยู ว็อนท อัซ ทู เซ็ท ดิธ จัซท กิฝ มี เดอะ เวิด)
This one goes out to my soldiers that be flippin them birds
(ดีซ วัน โกซ เอ้า ทู มาย โซลเจอะ แดท บี ฟริพพิน เฑ็ม เบิด)
To all my shorties wigglin they shakin they curves
(ทู ออล มาย shorties wigglin เด เชคกินเด เคิฝ)

[Sean Paul]
([ ซีน พอล ])
We make it clap, we make it clap, we make it clap, we make it clap
(วี เมค อิท คแล็พ , วี เมค อิท คแล็พ , วี เมค อิท คแล็พ , วี เมค อิท คแล็พ)

[Verse 2: Spliff Star]
([ เฝิซ ทู : สพิริฟ ซทา ])
Poor snapper, lookin at shorty shakin it and makin it clap
(พูร snapper , ลุคกิน แอ็ท ชอร์ทดิง เชคกินหนิด แอ็นด เมกิน หนิด คแล็พ)
Booty big pokin out like twenties on the lap
(บูทิ บิก pokin เอ้า ไลค ทเวนทีสฺ ออน เดอะ แล็พ)
When I give it to her shorty know how to throw it back
(ฮเว็น นาย กิฝ อิท ทู เฮอ ชอร์ทดิง โน เฮา ทู ธโร อิท แบ็ค)
Booty bangin to the beat sometimes we overlap-sing
(บูทิ แบงงิน ทู เดอะ บีท ซัมไทม์ วี โอเฝอะแล็พ ซิง)
Gal peel out your blouse and your tight-jeans
(แก็ล พีล เอ้า ยุร บเลาซ แอ็นด ยุร ไทท จีน)
Let me lick you down dip you with some ice-cream
(เล็ท มี ลิค ยู เดาน ดิพ ยู วิฑ ซัม ไอซ ครีม)
Gal holla holla my name when I slide-in
(แก็ล ฮอลละ ฮอลละ มาย เนม ฮเว็น นาย ซไลด อิน)
Thunderstorm, rain, sleet and light-ning
(ทันเดอร์สตอม , เรน , ซลีท แอ็นด ไลท นิง)
Hold me tight feel the triniman grin-ding and grin-ding and grin-ding
(โฮลด มี ไทท ฟีล เดอะ triniman กริน ดิง แอ็นด กริน ดิง แอ็นด กริน ดิง)
Gal dip and bounce start whin-ning
(แก็ล ดิพ แอ็นด เบานซ ซทาท ฮวิน นิง)
You see Spliff, Sean Paul and Busta Rhymes, seen
(ยู ซี สพิริฟ , ซีน พอล แอ็นด บัสตร้า ไรม , ซีน)
[[Busta Rhymes:] We got dough] You could tell by what we dri-ving
([ [ บัสตร้า ไรม : ] วี ก็อท โด ] ยู เคิด เท็ล ไบ ว็อท วี dri vings)
[[Busta Rhymes:] Lookin to chose] How it’s different and blin-ding
([ [ บัสตร้า ไรม : ] ลุคกิน ทู โชส ] เฮา อิทซ ดีฟเฟอะเร็นท แอ็นด blin ดิง)
And blin-ding and blin-ding it’s like that make it clap now
(แอ็นด blin ดิง แอ็นด blin ดิง อิทซ ไลค แดท เมค อิท คแล็พ เนา)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Sean Paul]
([ ซีน พอล ])
We make it clap, we make it clap, we make it clap, we make it clap
(วี เมค อิท คแล็พ , วี เมค อิท คแล็พ , วี เมค อิท คแล็พ , วี เมค อิท คแล็พ)

[Bridge: Sean Paul]
([ บริจ : ซีน พอล ])
Flipmode a roll wid all di hottest set a gal dem inna di dance
(ฟริพโหมด อะ โรล หวีด ออล ได ฮอทเดว เซ็ท ดา แก็ล เดม อินนา ได ดานซ)
And Dutty Cup we deyah mek di gal dem jump up and prance
(แอ็นด ดาดี้ คัพ วี ดียาห์ เม็ก ได แก็ล เดม จัมพ อัพ แอ็นด พรานซ)
Busta Rhymes and Sean-A-Paul di lyrical magician
(บัสตร้า ไรม แซน ซีน อะ พอล ได ลีริแค็ล มะจีฌแอ็น)
There fi mek dem switch and jump up wave up dem hands
(แดร์ ฟาย เม็ก เดม ซวิช แอ็นด จัมพ อัพ เวฝ อัพ เดม แฮ็นด)
Flipmode a roll wid all di hottest set a gal dem inna di dance
(ฟริพโหมด อะ โรล หวีด ออล ได ฮอทเดว เซ็ท ดา แก็ล เดม อินนา ได ดานซ)
And Dutty Cup we deyah mek di gal dem jump up and prance
(แอ็นด ดาดี้ คัพ วี ดียาห์ เม็ก ได แก็ล เดม จัมพ อัพ แอ็นด พรานซ)
Busta Rhymes and Sean-A-Paul di lyrical magician
(บัสตร้า ไรม แซน ซีน อะ พอล ได ลีริแค็ล มะจีฌแอ็น)
There fi mek dem switch and jump up wave up dem hands
(แดร์ ฟาย เม็ก เดม ซวิช แอ็นด จัมพ อัพ เวฝ อัพ เดม แฮ็นด)

[Verse 3: Sean Paul]
([ เฝิซ ที : ซีน พอล ])
We make it clap deh, keep it a clap gal wiggle yuh body
(วี เมค อิท คแล็พ เด้ , คีพ อิท ดา คแล็พ แก็ล วิกเกิล ยู้ บอดอิ)
Mi waan fi see all a di style weh yuh a pack deh
(มี วานนฺ ฟาย ซี ออล อะ ได ซไทล เว ยู้ อะ แพ็ค เด้)
Listen di lyrics a weh mi dun mi all a chat seh
(ลิ๊สซึ่น ได ลีริค ซา เว มี ดัน มี ออล อะ แช็ท seh)
Rotate yuh body then non stop like apache
(โรเทท ยู้ บอดอิ เด็น น็อน ซท็อพ ไลค อะพาฌ)
Dawn and Karyn or Angie and Patsy
(ดอน แอ็นด Karyn ออ แอนจี้ แอ็นด Patsy)
Inna di videolight just like a big sunday matinee
(อินนา ได videolight จัซท ไลค เก บิก ซันดิ แมทิเน)
Nuff fi gimme di light mi blow di smoke like apache
(นัฟ ฟาย กีมมิ ได ไลท มี บโล ได ซโมค ไลค อะพาฌ)
Mashin up di dance and mi flatten it, we make it clap
(แมชเชน อัพ ได ดานซ แอ็นด มี ฟแลททน หนิด , วี เมค อิท คแล็พ)

[Busta Rhymes]
([ บัสตร้า ไรม ])
Who a call me the abominal snowman
(ฮู อะ คอล มี ดิ abominal สโนว์แมน)
Put it down make ’em say it’s such a phenominal show man
(พัท ดิธ เดาน เมค เอ็ม เซ อิทซ ซัช อะ phenominal โฌ แม็น)
Unbelievable how you be stackin the dough man
(อันบีลิฝวาเบิล เฮา ยู บี สทาคกิน เดอะ โด แม็น)
When we rollin a thousand headcracks in a row man
(ฮเว็น วี โรลลิน อะ เธาแส็น headcracks ซิน อะ เรา แม็น)
The way we start the show and how we constantly flow man
(เดอะ เว วี ซทาท เดอะ โฌ แอ็นด เฮา วี คอนสแท็นทลิ ฟโล แม็น)
Regular paper comin watch me properly blow man
(เรกอิวเลอะ เพเพอะ คัมอิน ว็อช มี พรอพเออะลิ บโล แม็น)
Come on keepin it comin keepin it goin cause we ain’t playin
(คัมมอน คริพปิน หนิด คัมอิน คริพปิน หนิด โกอิน คอส วี เอน เพลย์ยิน)
I’m talkin to all of my people because what I’m sayin is
(แอม ทอคกิ่น ทู ออล อ็อฝ มาย พี๊เพิ่ล บิคอส ว็อท แอม เซย์อิน อีส)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Sean Paul]
([ ซีน พอล ])
We make it clap, we make it clap, we make it clap, we make it clap
(วี เมค อิท คแล็พ , วี เมค อิท คแล็พ , วี เมค อิท คแล็พ , วี เมค อิท คแล็พ)

[Outro: Sean Paul]
([ เอ๊าโต : ซีน พอล ])
We make it clap, we make it clap, we make it clap, we make it clap
(วี เมค อิท คแล็พ , วี เมค อิท คแล็พ , วี เมค อิท คแล็พ , วี เมค อิท คแล็พ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Make It Clap (Remix) คำอ่านไทย Busta Rhymes feat Sean Paul, Spliff Star

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น