เนื้อเพลง In My Hood คำอ่านไทย 50 Cent

[Verse 1]
( [ เฝิซ วัน ])
N*ggas screw they face up at me
(เอ็น *ggas ซครู เด เฟซ อัพ แอ็ท มี)
On some real sh*t son, they don’t want beef
(ออน ซัม ริแอ็ล ฌะ *ที ซัน , เด ด้อนท์ ว็อนท บีฟ)
I cock that, aim that sh*t out the window
(ไอ ค็อค แดท , เอม แดท ฌะ *ที เอ้า เดอะ วีนโด)
Spray, there ain’t a shell that bend my heat
(ซพเร , แดร์ เอน ดา เฌ็ล แดท เบ็นด มาย ฮีท)
Ya’ll n*ggas better lay down, yeah I mean stay down
(ยอล เอ็น *ggas เบทเทอะ เล เดาน , เย่ ไอ มีน ซเท เดาน)
Get hit with a K round, ya ass ain’t gon’ make it
(เก็ท ฮิท วิฑ อะ เค เรานด , ยา อาซ เอน ก็อน เมค อิท)
You n*ggas gon’ get layed out in blood and ya brains out
(ยู เอ็น *ggas ก็อน เก็ท เล เอ้า อิน บลัด แอ็นด ยา บเรน เอ้า)
Have you on the concrete, shiverin’ and shakin’
(แฮ็ฝ ยู ออน เดอะ คอนครีท , ชิฝแวริน แอ็นด เชคกิน)
I’m from Southside mothaf*cka, where the gats explode
(แอม ฟร็อม Southside mothaf*cka , ฮแว เดอะ แกท เอ็คซพโลด)
If you feel like you on fire, boy drop and roll
(อิฟ ยู ฟีล ไลค ยู ออน ไฟร , บอย ดร็อพ แอ็นด โรล)
n*ggas’ll heat ya ass up cause they heart turns cold
(เอ็น *ggasll ฮีท ยา อาซ อัพ คอส เด ฮาท เทิน โคลด)
Now you can be a victim or you can lock and load
(เนา ยู แค็น บี อะ ฝิคทิม ออ ยู แค็น ล็อค แอ็นด โลด)
The party jump, with shorty bouncin’ that ass
(เดอะ พาทิ จัมพ , วิฑ ชอร์ทดิง เบ๊าซิน แดท อาซ)
I won’t f*ck, gimme a second, I’ma holla, I’ma see whats up
(ไอ ว็อนท เอฟ *ck , กีมมิ อะ เซคอันด , แอมอา ฮอลละ , แอมอา ซี ว็อท อัพ)
I got my razor in my hand, got my pistol in my trunk
(ไอ ก็อท มาย เรเสอะ อิน มาย แฮ็นด , ก็อท มาย พิ๊สท่อล อิน มาย ทรังค)
Carve ya ass up nice, you play me like a punk
(คาฝ ยา อาซ อัพ ไน๊ซ์ , ยู พเล มี ไลค เก พรัค)

[Chorus]
([ โครัซ ])
In my hood
(อิน มาย ฮุด)
n*ggas got love for me, but I don’t go no where without my strap
(เอ็น *ggas ก็อท ลัฝ ฟอ มี , บัท ไอ ด้อนท์ โก โน ฮแว วิเฑาท มาย ซทแร็พ)
In my hood
(อิน มาย ฮุด)
A lil dro’, a lil hennessy, a n*gga just don’t know how to act
(อะ ลิล ดีโร , อะ ลิล เฮนเนสซี , อะ เอ็น *gga จัซท ด้อนท์ โน เฮา ทู แอ็คท)
In my hood
(อิน มาย ฮุด)
n*ggas is grimey, I stay on point, I move with my gat
(เอ็น *ggas ซิส แกรมมี , ไอ ซเท ออน พอยนท , ไอ มูฝ วิฑ มาย แกท)
In my hood
(อิน มาย ฮุด)
n*ggas might buck at me, so I keep somethin’ around to buck back
(เอ็น *ggas ไมท บัค แกท มี , โซ ไอ คีพ ซัมติน อะเรานด ทู บัค แบ็ค)
In my hood
(อิน มาย ฮุด)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
I don’t trust a mothaf*ckin’ soul when the D’s come they fool
(ไอ ด้อนท์ ทรัซท ดา mothaf*ckin โซล ฮเว็น เดอะ ดีสฺ คัม เด ฟูล)
On my first case they told, where I’m from it ain’t safe
(ออน มาย เฟิซท เคซ เด โทลด , ฮแว แอม ฟร็อม อิท เอน เซฟ)
To have more than a ??, n*ggas’ll come to your place
(ทู แฮ็ฝ โม แฑ็น อะ , เอ็น *ggasll คัม ทู ยุร พเลซ)
Put a gun in your face, tell ya open the safe
(พัท ดา กัน อิน ยุร เฟซ , เท็ล ยา โอเพ็น เดอะ เซฟ)
As your heart starts to race cause a robbery could turn into a homo-case
(แอ็ส ยุร ฮาท ซทาท ทู เรซ คอส อะ รอบเบอะริ เคิด เทิน อีนทุ อะ โฮโม เคซ)
Co-opperate or Doc will have to op-porate, n*ggas will pop at you
(โค opperate ออ ด็อค วิล แฮ็ฝ ทู op porate , เอ็น *ggas วิล พ็อพ แอ็ท ยู)
Run the light, then pop at Jake, trust me son, n*ggas will go hard for that cake
(รัน เดอะ ไลท , เด็น พ็อพ แอ็ท เจก , ทรัซท มี ซัน , เอ็น *ggas วิล โก ฮาด ฟอ แดท เคค)
These thirsty n*ggas will lurk, then you’ll have to catch ’em and murk ’em
(ฑิส เธิซทิ เอ็น *ggas วิล เลิค , เด็น โยว แฮ็ฝ ทู แค็ช เอ็ม แอ็นด เมิค เอ็ม)
I’m observin’ in my hood, these n*ggas be dumbin’
(แอม observin อิน มาย ฮุด , ฑิส เอ็น *ggas บี dumbin)
Shots go off at the dice game, all you see is ’em runnin’
(ฌ็อท โก ออฟฟ แอ็ท เดอะ ไดซ เกม , ออล ยู ซี อีส เอ็ม รูนนิน)
They make it harder and harder to pump on the block
(เด เมค อิท อาณ์เดอ แอ็นด อาณ์เดอ ทู พัมพ ออน เดอะ บล็อค)
I’m a hustler, how the f*ck I’m supposed to eat when its hot
(แอม มา ฮัซเลอะ , เฮา เดอะ เอฟ *ck แอม ซัพโพส ทู อีท ฮเว็น อิทซ ฮ็อท)

[Chorus]
([ โครัซ ])
In my hood
(อิน มาย ฮุด)
n*ggas got love for me, but I don’t go no where without my strap
(เอ็น *ggas ก็อท ลัฝ ฟอ มี , บัท ไอ ด้อนท์ โก โน ฮแว วิเฑาท มาย ซทแร็พ)
In my hood
(อิน มาย ฮุด)
A lil dro’, a lil hennessy, a n*gga just don’t know how to act
(อะ ลิล ดีโร , อะ ลิล เฮนเนสซี , อะ เอ็น *gga จัซท ด้อนท์ โน เฮา ทู แอ็คท)
In my hood
(อิน มาย ฮุด)
n*ggas is grimey, I stay on point, I move with my gat
(เอ็น *ggas ซิส แกรมมี , ไอ ซเท ออน พอยนท , ไอ มูฝ วิฑ มาย แกท)
In my hood
(อิน มาย ฮุด)
n*ggas might buck at me, so I keep somethin’ around to buck back
(เอ็น *ggas ไมท บัค แกท มี , โซ ไอ คีพ ซัมติน อะเรานด ทู บัค แบ็ค)
In my hood
(อิน มาย ฮุด)

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
That house party off the hook, until the shots go off
(แดท เฮาซ พาทิ ออฟฟ เดอะ ฮุค , อันทีล เดอะ ฌ็อท โก ออฟฟ)
Well thats what you get for stuntin’ on my block show off
(เว็ล แด๊ท ว็อท ยู เก็ท ฟอ สตันดิน ออน มาย บล็อค โฌ ออฟฟ)
Uhh you sh*t out of luck if n*ggas catch you slippin’
(อา ยู ฌะ *ที เอ้า อ็อฝ ลัค อิฟ เอ็น *ggas แค็ช ยู สลิปพิน)
Crack money slow so you know n*ggas is trippin’
(คแร็ค มันอิ ซโล โซ ยู โน เอ็น *ggas ซิส ทริพพิน)
Shorty down there, on the Queens track takin’ a whippin’
(ชอร์ทดิง เดาน แดร์ , ออน เดอะ ควีน ทแรค ทอคกิ่น อะ whippin)
Sh*t, b*tch get out a pocket, she needs some discipline
(ฌะ *ที , บี *tch เก็ท เอ้า ดา พอคเค็ท , ชี นีด ซัม ดีซอิพลิน)
Peep the fiends, shootin’ diesel in his arm in the alley
(พีพ เดอะ ฟีนด , ชูดทิน ดีเส็ล อิน ฮิส อาม อิน ดิ แอลลิ)
Look at the chrome spinners spinnin’ on that black DeNalli
(ลุค แกท เดอะ คโรม ซพีนเนอะ สปินนินออน แดท บแล็ค DeNalli)
The grimey n*ggas where I’m from, they wanna see you chipped up
(เดอะ แกรมมี เอ็น *ggas ฮแว แอม ฟร็อม , เด วอนนา ซี ยู chipped อัพ)
You shine, they gon’ ?? and shoot your whip up
(ยู ไฌน , เด ก็อน แอ็นด ฌูท ยุร ฮวิพ อัพ)
It ain’t good to do good in my hood [Gunshot]
(อิท เอน เกิด ทู ดู เกิด อิน มาย ฮุด [ กันชอทพฺ ])
You know not to do good now
(ยู โน น็อท ทู ดู เกิด เนา)

[Chorus]
([ โครัซ ])
In my hood
(อิน มาย ฮุด)
n*ggas got love for me, but I don’t go no where without my strap
(เอ็น *ggas ก็อท ลัฝ ฟอ มี , บัท ไอ ด้อนท์ โก โน ฮแว วิเฑาท มาย ซทแร็พ)
In my hood
(อิน มาย ฮุด)
A lil dro’, a lil hennessy, a n*gga just don’t know how to act
(อะ ลิล ดีโร , อะ ลิล เฮนเนสซี , อะ เอ็น *gga จัซท ด้อนท์ โน เฮา ทู แอ็คท)
In my hood
(อิน มาย ฮุด)
n*ggas is grimey, I stay on point, I move with my gat
(เอ็น *ggas ซิส แกรมมี , ไอ ซเท ออน พอยนท , ไอ มูฝ วิฑ มาย แกท)
In my hood
(อิน มาย ฮุด)
n*ggas might buck at me, so I keep somethin’ around to buck back
(เอ็น *ggas ไมท บัค แกท มี , โซ ไอ คีพ ซัมติน อะเรานด ทู บัค แบ็ค)
In my hood
(อิน มาย ฮุด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In My Hood คำอ่านไทย 50 Cent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น