เนื้อเพลง When Thugz Cry คำอ่านไทย 2Pac

When thugs cry..
( ฮเว็น ธัก คไร)
Now I lay me down to sleep
(เนา ไอ เล มี เดาน ทู ซลีพ)
I pray the Lord my guns to keep
(ไอ พเร เดอะ ลอด มาย กัน ทู คีพ)
If I die before I wake
(อิฟ ฟาย ได บิโฟ ไอ เวค)
I pray the Lord my soul to take
(ไอ พเร เดอะ ลอด มาย โซล ทู เทค)
God [?], when thugs cry, too much is hard
(ก็อด [ ] , ฮเว็น ธัก คไร , ทู มัช อีส ฮาด)

[2Pac]
([ 2Pac ])
Born thuggin and lovin the way I came up
(บอน ตั๊กกิน แอ็นด ลัฝวิน เดอะ เว ไอ เคม อัพ)
Big money clutchin, bustin while evadin c*caine busts
(บิก มันอิ clutchin , บัสติน ฮไวล evadin ซี *เคน บัซท)
My pulse rushin, send my [?] into insanity
(มาย พัลซ รัสชิน , เซ็นด มาย [ ] อีนทุ อินแซนอิทิ)
Shout at my cousin now we bustin if they yo’ family
(เฌาท แอ็ท มาย เค๊าซิน เนา วี บัสติน อิฟ เด โย แฟมอิลิ)
The coppers wanna see me buried, I ain’t worried
(เดอะ คอพเพอะ วอนนา ซี มี เบริ , ไอ เอน เวอริ)
I got a line on the D.A. cause I’m f*ckin his secretary
(ไอ ก็อท ดา ไลน ออน เดอะ ดี อะ คอส แอม เอฟ *ckin ฮิส เซคริเทริ)
I black out and start cussin, bust ’em and touch ’em all
(ไอ บแล็ค เอ้า แอ็นด ซทาท cussin , บัซท เอ็ม แอ็นด ทั๊ช เอ็ม ออล)
They panic and b*tches duckin, I rush ’em and f*ck ’em all
(เด แพนอิค แอ็นด บี *tches ดักคิน , ไอ รัฌ เอ็ม แอ็นด เอฟ *ck เอ็ม ออล)
I’ll probably be an old man before I understand
(แอล พรอบอับลิ บี แอน โอลด แม็น บิโฟ ไอ อันเดิซแทนด)
why I had to live my life with pistols close at hand
(ฮไว ไอ แฮ็ด ทู ไลฝ มาย ไลฟ วิฑ พิ๊สท่อล คโลส แอ็ท แฮ็นด)
Kidnapped my homey’s sister, cut her face up bad
(คิดนาบทฺ มาย โฮมี ซีซเทอะ , คัท เฮอ เฟซ อัพ แบ็ด)
They even raped so we blazed they pad
(เด อีเฝ็น แร็พ โซ วี บเลส เด แพ็ด)
Automatic shots rang out, on every block
(ออโทะแมทอิค ฌ็อท แร็ง เอ้า , ออน เอฝริ บล็อค)
They puttin hits out on politicians, even cops, I ain’t lyin
(เด พันดิน ฮิท เอ้า ออน พอลิทีฌแอ็น , อีเฝ็น ค็อพ , ไอ เอน ลายอิน)
They got me sleepin with my infrared beams
(เด ก็อท มี สลีฟปิน วิฑ มาย อินเฟอเรท บีม)
And in my dreams I hear motherf*ckers screamin
(แอ็นด อิน มาย ดรีม ซาย เฮีย motherf*ckers สครีมมิน)
What is the meaning, when thugs cry?
(ว็อท อีส เดอะ มีนนิง , ฮเว็น ธัก คไร)

[Chorus: singers]
([ โครัซ : ซีงเออะ ])
Oh why, children send your child off to die
(โอ ฮไว , ชีลดเร็น เซ็นด ยุร ไชล ออฟฟ ทู ได)
In the streets of chalk where they lie
(อิน เดอะ ซทรีท อ็อฝ ชอค ฮแว เด ไล)
Let no wrongs cry out when thugs cry
(เล็ท โน ร็อง คไร เอ้า ฮเว็น ธัก คไร)
Dear God..
(เดีย ก็อด)
Oh why, does it have to be this way, our
(โอ ฮไว , โด ซิท แฮ็ฝ ทู บี ดีซ เว , เอ๊า)
children of today won’t stay wise
(ชีลดเร็น อ็อฝ ทุเด ว็อนท ซเท ไวส)
Let the children hear when thugs cry
(เล็ท เดอะ ชีลดเร็น เฮีย ฮเว็น ธัก คไร)
Dear God.. oh why..
(เดีย ก็อด โอ ฮไว)

[[ ” When thugs cry ” ] on line 4, first time only]
([ [ ” ฮเว็น ธัก คไร ” ] ออน ไลน โฟว , เฟิซท ไทม โอ๊นลี่ ])
[[ ” thugs cry ” ] on line 6, first time only]
([ [ ” ธัก คไร ” ] ออน ไลน ซิก , เฟิซท ไทม โอ๊นลี่ ])

[2Pac]
([ 2Pac ])
Heh.. maybe my addiction to friction got me buggin
(เอฮ เมบี มาย แอ็ดดีคณัน ทู ฟรีคฌัน ก็อท มี บักกิน)
Where is the love? Never quit my ambition to thug
(ฮแว อีส เดอะ ลัฝ เนฝเวอะ ควิท มาย แอ็มบีฌอัน ทู ธัก)
Ain’t shed a tear since the old school years of elementary
(เอน ชี อะ เทีย ซินซ ดิ โอลด ซคูล เยีย อ็อฝ เอลิเมนทะริ)
N*ggaz I used to love, enclosed in penitentiaries
(เอ็น *ggaz ไอ ยูซ ทู ลัฝ , เอ็นคโลส อิน penitentiaries)
But still homey keep it real, how does it feel
(บัท ซทิล โฮมี คีพ อิท ริแอ็ล , เฮา โด ซิท ฟีล)
to lose your life, over somethin that you did as a kid?
(ทู ลูส ยุร ไลฟ , โอเฝอะ ซัมติน แดท ยู ดิด แอ็ส ซา คิด)
You all alone, no communication, block on the phone
(ยู ออล อะโลน , โน ค็อมยูนิเคฌัน , บล็อค ออน เดอะ โฟน)
Don’t get along with yo’ pop, and plus your moms is gone
(ด้อนท์ เก็ท อะลอง วิฑ โย พ็อพ , แอ็นด พลัซ ยุร มัม ซิส กอน)
Where did we go wrong? I put my soul in the song
(ฮแว ดิด วี โก ร็อง ไอ พัท มาย โซล อิน เดอะ ซ็อง)
to help us grow at times, but now our minds are gone
(ทู เฮ็ลพ อัซ กโร แอ็ท ไทม , บัท เนา เอ๊า ไมนด แซร์ กอน)
We went from brothers and sisters, to n*ggaz and b*tches
(วี เว็นท ฟร็อม บรัฑเออะ แซน ซีซเทอะ , ทู เอ็น *ggaz แอ็นด บี *tches)
We went from welfare livin, to worldwide riches
(วี เว็นท ฟร็อม เวลแฟ ลีฝอิน , ทู เวิรดวาย ริชอิส)
But somethin changed in this dirty game, everything’s strange
(บัท ซัมติน เชนจ อิน ดีซ เดอทิ เกม , เอ๊วี่ติง ซทเรนจ)
Lost all my homies over c*caine.. mayne
(ล็อซท ดอร์ มาย โฮมี โอเฝอะ ซี *เคน เมน)
See they ask me if I shed a tear, I ain’t lie
(ซี เด อาซค มี อิฟ ฟาย ชี อะ เทีย , ไอ เอน ไล)
See you gotta get high or die, cause even thugs cry
(ซี ยู กอททะ เก็ท ไฮ ออ ได , คอส อีเฝ็น ธัก คไร)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[2Pac]
([ 2Pac ])
And all I see is these paranoid b*tches, illegal adventures
(แอ็นด ออล ไอ ซี อีส ฑิส พารานอย บี *tches , อิลีแก็ล แอ็ดเฝนเชอะ)
Bustin motherf*ckers with uppercuts, I leave ’em with dentures
(บัสติน motherf*ckers วิฑ uppercuts , ไอ ลีฝ เอ็ม วิฑ เดนเชอะ)
Cause in my criminal mind, nobody violates the Don
(คอส อิน มาย ครีมอิแน็ล ไมนด , โนบอดี้ ไฝโอะเลท เดอะ ด็อน)
I write your name on a piece of paper, now your family’s gone
(ไอ ไรท ยุร เนม ออน อะ พีซ อ็อฝ เพเพอะ , เนา ยุร แฟมอิลิ กอน)
Why perpetrate like you can handle my team?
(ฮไว เพอพิทเรท ไลค ยู แค็น แฮ๊นเดิ้ล มาย ทีม)
So merciless that my attack’ll take command of your dreams
(โซ เมอซิเล็ซ แดท มาย attackll เทค ค็อมมานด อ็อฝ ยุร ดรีม)
Leavin motherf*ckers drownin in they own blood
(เลวิน motherf*ckers drownin อิน เด โอน บลัด)
Clownin takin pictures later
(Clownin ทอคกิ่น พีคเชอะ เลทเออะ)
Laugh bout the punk b*tches, that turned snitches
(ลาฟ เบาท เดอะ พรัค บี *tches , แดท เทิน สนิทเชด)
Regulate my area, the terror I represent
(เรกอิวเลท มาย แอเรียะ , เดอะ เทเรอะ ไอ เรพริเสนท)
Makin yo’ people disappear, you wonderin where they went?
(เมกิน โย พี๊เพิ่ล ดิแซ็พเพีย , ยู วันเดอริน ฮแว เด เว็นท)
Am I cold or is it just I sold my soul?
(แอ็ม ไอ โคลด ออ อีส ซิท จัซท ไอ โซลด มาย โซล)
Addicted to these streets, never find true peace I’m told
(แอดดีคท ทู ฑิส ซทรีท , เนฝเวอะ ไฟนด ทรู พีซ แอม โทลด)
Come take my body God, don’t let me suffer any longer
(คัม เทค มาย บอดอิ ก็อด , ด้อนท์ เล็ท มี ซัฟเฟอะ เอนอิ ลองเงอ)
Smoke a pound of marijuana, so I know it ain’t long
(ซโมค เก เพานด อ็อฝ มาริฮวานา , โซ ไอ โน อิท เอน ล็อง)
Where is the end to all my misery, is there a close?
(ฮแว อีส ดิ เอ็นด ทู ออล มาย มีสริ , อีส แดร์ อะ คโลส)
I suppose that’s why I murder my foes, when thugs cry
(ไอ ซัพโพส แด๊ท ฮไว ไอ เมอเดอะ มาย โฟ , ฮเว็น ธัก คไร)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[2Pac over Chorus]
([ 2Pac โอเฝอะ โครัซ ])
I shed tattooed tears for years
(ไอ ชี แท็ททู เทีย ฟอ เยีย)
for my dead homeboys and my prison peers
(ฟอ มาย เด็ด โฮมบอย แซน มาย พริ๊ซั่น เพีย)
Y’all ain’t never heard my cries
(ยอล เอน เนฝเวอะ เฮิด มาย ไคร)
Now you wonder why would you die?
(เนา ยู วันเดอะ ฮไว เวิด ยู ได)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When Thugz Cry คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น