เนื้อเพลง Bounce คำอ่านไทย Blazin’ Squad

[Chorus]
( [ โครัซ ])
We can make u bounce
(วี แค็น เมค ยู เบานซ)
We create da sound
(วี คริเอท ดา เซานด)
This years guna be ours
(ดีซ เยีย กันนา บี เอ๊า)
Its nothing personal, my Cru iz unstoppable
(อิทซ นัธอิง เพอซแน็ล , มาย Cru iz อันสตอพปาเบิล)

Eh yo, flava,
(เอ โย , เฟบ้า ,)
Yo, r u ready 4 dis?
(โย , อาร์ ยู เรดอิ โฟว ดิซ)
Ha
(ฮา)
Lets go
(เล็ท โก)
I never get written in dis
(ไอ เนฝเวอะ เก็ท วึ้น อิน ดิซ)
Neva wrote so many hits
(นีฝวา โรท โซ เมนอิ ฮิท)
Back, Slake same old lyrics I miss
(แบ็ค , ซเลค เซม โอลด ลีริค ซาย มิซ)
Back
(แบ็ค)
Black
(บแล็ค)
Never dismiss
(เนฝเวอะ ดิซมีซ)
Type of remedies lyrical clock this *****,
(ไทพ อ็อฝ remedies ลีริแค็ล คล็อค ดีซ ***** ,)
Don’t u know them 10 man click,
(ด้อนท์ ยู โน เฑ็ม เทน แม็น คลิค ,)
In the beginning,
(อิน เดอะ บีกีนนิง ,)
There were 2 decks and a microphone,
(แดร์ เวอ ทู เด็ค แซน อะ ไมคโระโฟน ,)
Oh no
(โอ โน)
That’s the shear excel,
(แด๊ท เดอะ เฌีย เอ็คเซล ,)
Comes from another world,
(คัม ฟร็อม แอะนัธเออะ เวิลด ,)
U no my lyrics being held to sell,
(ยู โน มาย ลีริค บีอิง เฮ็ลด ทู เซ็ล ,)
Im too hot for most,
(แอม ทู ฮ็อท ฟอ โมซท ,)
Never boast,
(เนฝเวอะ โบซท ,)
Tonight’s the night to get high on my flows and im the host,
(ทุไนท เดอะ ไนท ทู เก็ท ไฮ ออน มาย ฟโล แซน แอม เดอะ โฮซท ,)
To hold all the bangos, [u know this]
(ทู โฮลด ออล เดอะ bangos , [ ยู โน ดีซ ])
Never get wen I wana mine, never get wen I wana my flow
(เนฝเวอะ เก็ท wen นาย วานา ไมน , เนฝเวอะ เก็ท wen นาย วานา มาย ฟโล)
the score has been sold
(เดอะ ซโค แฮ็ส บีน โซลด)
get out my face, u get bumped before ur too late.
(เก็ท เอ้า มาย เฟซ , ยู เก็ท บัมพ บิโฟ ur ทู เลท)

Lyric lyric likes it faster like woah
(ลีริค ลีริค ไลค ซิท ฟาสเทอะ ไลค ว้าว)
Who’s that danger-ous mc, from the blazin family,
(ฮู แดท เดนเจอะ ous เอมซี , ฟร็อม เดอะ เบลซิน แฟมอิลิ ,)
S-pp-i-k double e,
(เอส pp ไอ เค ดั๊บเบิ้ล อี ,)
Ten man click thro London city
(เท็น แม็น คลิค ธรู ลันดัน ซีทอิ)
Change over, ur change my flow
(เชนจ โอเฝอะ , ur เชนจ มาย ฟโล)
Speeding 4 my mile tempo
(สปีดดิง โฟว มาย ไมล เทมโพ)
Boy dem blind n ain’t dat so
(บอย เดม บไลนด เอ็น เอน แดซ โซ)
Like 5 0 5 0
(ไลค ไฟท์ 0 ไฟท์ 0)
Im also quick If I ad my presto’s
(แอม ออลโซ ควิค อิฟ ฟาย แอ็ด มาย แพสโต)
STOP
(ซท็อพ)
Sonic booms sonic booms
(ซอนอิค บูม ซอนอิค บูม)
Down dat old road
(เดาน แดซ โอลด โรด)
Boy der hot and that its send off
(บอย der ฮ็อท แอ็นด แดท อิทซ เซ็นด ออฟฟ)
Like woah
(ไลค ว้าว)
Who’s da danger-ous mc
(ฮู ดา เดนเจอะ ous เอมซี)
From the blazin family
(ฟร็อม เดอะ เบลซิน แฟมอิลิ)
S-pp-i-k-double e
(เอส pp ไอ เค ดั๊บเบิ้ล อี)

[Chorus]
([ โครัซ ])
We can make u bounce [bounce, bounce, bounce, bounce]
(วี แค็น เมค ยู เบานซ [ เบานซ , เบานซ , เบานซ , เบานซ ])
We create da sound [bounce bounce, bounce, bounce]
(วี คริเอท ดา เซานด [ เบานซ เบานซ , เบานซ , เบานซ ])
This year’s guna b ours [bounce, bounce, bounce, bounce]
(ดีซ เยีย กันนา บี เอ๊า [ เบานซ , เบานซ , เบานซ , เบานซ ])
Its nothing personal, my cru iz unstoppable [x2]
(อิทซ นัธอิง เพอซแน็ล , มาย cru iz อันสตอพปาเบิล [ x2 ])

Black White Asian
(บแล็ค ฮไวท เอแฉ็น)
Turkish Jamaican
(เทคิฌ จะเมแค็น)
Basian caucasian
(Basian คอเคแฌ็น)
Hearts will b breaking [breaking]
(ฮาท วิล บี บเรคคิง [ บเรคคิง ])
Its kinda hard coz chicks c thro me
(อิทซ กินดา ฮาด คอซ ชิค ซี ธรู มี)
Lock the door coz turn just thro me [Oooo me]
(ล็อค เดอะ โด คอซ เทิน จัซท ธรู มี [ อู้ มี ])
Hearts swallowing my love like sarfie
(ฮาท สโลลิงค์ มาย ลัฝ ไลค sarfie)
Coz u don’t need gurls saying LT [Oooo]
(คอซ ยู ด้อนท์ นีด เกอ เซอิง LT [ อู้ ])
I’m a thug, while I’m staying above the law
(แอม มา ธัก , ฮไวล แอม สเตย์ยิ่ง อะบัฝ เดอะ ลอ)
U receive the same, what u barging 4 [barging 4]
(ยู รีซีฝ เดอะ เซม , ว็อท ยู bargings โฟว [ bargings โฟว ])

Time 2 fast-forward [ford]
(ไทม ทู ฟัซท ฟอเวิด [ โฟด ])
This man gets taken back 2 the drawing board
(ดีซ แม็น เก็ท เทคเอ็น แบ็ค ทู เดอะ ดรออิง โบด)
Im guna cut the cord [cord]
(แอม กันนา คัท เดอะ คอด [ คอด ])
Blud im getin bored [bored]
(Blud แอม getin โบ [ โบ ])
Have u going on,
(แฮ็ฝ ยู โกอิ้ง ออน ,)
Flowing on,
(ฟโลอิง ออน ,)
Wat u fink u reckon on
(วัท ยู fink ยู เรคคัน ออน)
Im the nu next Phenomenon
(แอม เดอะ nu เน็คซท ฟินอมอิน็อน)
Wen I enter da club
(Wen นาย เอนเทอะ ดา คลับ)
U no we get blown [blown]
(ยู โน วี เก็ท บโลน [ บโลน ])
Man u guna get shown
(แม็น ยู กันนา เก็ท โฌน)
I dnt give a ****
(ไอ dnt กิฝ อะ ****)
Guna reach the top
(กันนา รีช เดอะ ท็อพ)
Garage, r.n.b, round hip-hop
(กะราฉ , อาร์ เอ็น บี , เรานด ฮิพ ฮ็อพ)
Come a specialist mc
(คัม อะ ซเพฌแอะลิซท เอมซี)
U dnt no me
(ยู dnt โน มี)
Y they call me
(วาย เด คอล มี)
R they roll wen I change my flo [flo]
(อาร์ เด โรล wen นาย เชนจ มาย โฟล [ โฟล ])
U dnt no that I come 2 study form my head 2 my toe
(ยู dnt โน แดท ไอ คัม ทู ซทัดอิ ฟอม มาย เฮ็ด ทู มาย โท)
But to back it wen im more
(บัท ทู แบ็ค อิท wen แอม โม)
Ur guna get tore
(Ur กันนา เก็ท โท)
UPROAR
(อัพโร)
Wen I burst thro da door
(Wen นาย เบิซท ธรู ดา โด)

Yo lock up my fone
(โย ล็อค อัพ มาย fone)
Im getin bad texts
(แอม getin แบ็ด เท็คซท)
And vex im bout 2 get zeerex
(แอ็นด เฝ็คซ แอม เบาท ทู เก็ท zeerex)
N da next bad man I must in avrex
(เอ็น ดา เน็คซท แบ็ด แม็น นาย มัซท อิน avrex)
Got fire in my eyes
(ก็อท ไฟร อิน มาย ไอ)

Its not personal
(อิทซ น็อท เพอซแน็ล)
Give me da mic, den im a criminal,
(กิฝ มี ดา ไมคะ , เด็น แอม มา ครีมอิแน็ล ,)
Wen one of us chattin den hit em wiv a fireball,
(Wen วัน อ็อฝ อัซ ชาร์ดิน เด็น ฮิท เอ็ม wiv อะ fireball ,)
I’m guna kill em all da mic’s a weapon
(แอม กันนา คิล เอ็ม ออล ดา ไมคะ ซา เวพอัน)
Im a lyrical animal
(แอม มา ลีริแค็ล แอนอิแม็ล)

[Chorus]
([ โครัซ ])
We can make u bounce [bounce, bounce, bounce, bounce]
(วี แค็น เมค ยู เบานซ [ เบานซ , เบานซ , เบานซ , เบานซ ])
We create da sound [bounce bounce, bounce, bounce]
(วี คริเอท ดา เซานด [ เบานซ เบานซ , เบานซ , เบานซ ])
This year’s guna b ours [bounce, bounce, bounce, bounce]
(ดีซ เยีย กันนา บี เอ๊า [ เบานซ , เบานซ , เบานซ , เบานซ ])
Its nothing personal, my cru iz unstoppable [x2]
(อิทซ นัธอิง เพอซแน็ล , มาย cru iz อันสตอพปาเบิล [ x2 ])

Who’s guna b da next 2 contest?
(ฮู กันนา บี ดา เน็คซท ทู คอนเท็ซท)
Coz ill knock them out wiv my rythmin txt
(คอซ แอล น็อค เฑ็ม เอ้า wiv มาย rythmin txt)
Guna skip round when I jump straight to da next
(กันนา ซคิพ เรานด ฮเว็น นาย จัมพ ซทเรท ทู ดา เน็คซท)
So hear wat I say
(โซ เฮีย วัท ไอ เซ)
My lyrical flex
(มาย ลีริแค็ล ฟเล็คซ)
One bag to da first and take out da rest
(วัน แบ็ก ทู ดา เฟิซท แอ็นด เทค เอ้า ดา เร็ซท)
Stand tall, get vexed, da best of the best
(ซแท็นด ทอล , เก็ท เฝ็คซ , ดา เบ็ซท อ็อฝ เดอะ เบ็ซท)
Spitting out my lyrics to the north to the west
(สปิ๊ดดิง เอ้า มาย ลีริค ทู เดอะ นอธ ทู เดอะ เว็ซท)
Guna finish my lyrics like a bullet proof vest
(กันนา ฟีนอิฌ มาย ลีริค ไลค เก บูลเล็ท พรูฟ เฝ็ซท)

It’s the B O N U C to da E
(อิทซ เดอะ บี โอ เอ็น ยู ซี ทู ดา อี)
Wiv da standard flo dat went 2 number 3
(Wiv ดา ซแทนเอิด โฟล แดซ เว็นท ทู นัมเบอะ ที)
Wiv da mic in our hands
(Wiv ดา ไมคะ อิน เอ๊า แฮ็นด)
Going on angry
(โกอิ้ง ออน แองกริ)
Yo 10 school m8s
(โย เทน ซคูล m8s)
Growing up daily
(กโรอิง อัพ เดลิ)
Non of ya’ll thought we cud make it dis far
(น็อน อ็อฝ ยอล ธอท วี คัด เมค อิท ดิซ ฟา)
All of ya’ll fort we were chattin blah blah
(ออล อ็อฝ ยอล โฟท วี เวอ ชาร์ดิน บลา บลา)
Now who’s da one larfin, har har
(เนา ฮู ดา วัน larfin , ฮาอา ฮาอา)
We’ve left u behind
(หวีบ เล็ฟท ยู บิไฮนด)
And we’re going on far
(แอ็นด เวีย โกอิ้ง ออน ฟา)

Im a krazy man
(แอม มา krazy แม็น)
Guna stay da same
(กันนา ซเท ดา เซม)
Coz I get up on da mic
(คอซ ไอ เก็ท อัพ ออน ดา ไมคะ)
Put u 2 shame
(พัท ยู ทู เฌม)
Coz im going on an-xious delay
(คอซ แอม โกอิ้ง ออน แอน xious ดิเล)
Guna frustrate u, wiv a big cold bang,
(กันนา ฟรัซทเรท ยู , wiv อะ บิก โคลด แบ็ง ,)
Ur 2 blame, get the game, wats my name, stay the same
(Ur ทู บเลม , เก็ท เดอะ เกม , วัท มาย เนม , ซเท เดอะ เซม)
Ur guna get chong by the blazin flame
(Ur กันนา เก็ท ชอง ไบ เดอะ เบลซิน ฟเลม)
Yo, I got krazy brain that go out thro my mouth and in thru my veins
(โย , ไอ ก็อท krazy บเรน แดท โก เอ้า ธรู มาย เมาธ แอ็นด อิน ธรู มาย เฝน)

So do u like da lyrics dat I bring
(โซ ดู ยู ไลค ดา ลีริค แดซ ไอ บริง)
Mc-in but still got da ching ching
(เอมซี อิน บัท ซทิล ก็อท ดา ชิง ชิง)
Still got da bling bling
(ซทิล ก็อท ดา บลิง บลิง)
Talking bout me on da mic n ting
(ทอคอิง เบาท มี ออน ดา ไมคะ เอ็น ทิง)
Ow do u know I got me cru blazin
(เอ้า ดู ยู โน ไอ ก็อท มี cru เบลซิน)
Now its time 4 sum action
(เนา อิทซ ไทม โฟว ซัม แอคฌัน)
Blazin comin back wiv a lyrical attraction
(เบลซิน คัมอิน แบ็ค wiv อะ ลีริแค็ล แอ็ทแรคฌัน)
Ride wiv da rhythm ride wiv no tracks
(ไรด wiv ดา ริธึ่ม ไรด wiv โน ทแรค)
N u beta listen up u best pay attention
(เอ็น ยู บีทะ ลิ๊สซึ่น อัพ ยู เบ็ซท เพ แอ็ทเทนฌัน)

[Chorus]
([ โครัซ ])
We can make u bounce [bounce, bounce, bounce, bounce]
(วี แค็น เมค ยู เบานซ [ เบานซ , เบานซ , เบานซ , เบานซ ])
We create da sound [bounce bounce, bounce, bounce]
(วี คริเอท ดา เซานด [ เบานซ เบานซ , เบานซ , เบานซ ])
This year’s guna b ours [bounce, bounce, bounce, bounce]
(ดีซ เยีย กันนา บี เอ๊า [ เบานซ , เบานซ , เบานซ , เบานซ ])
Its nothing personal, my cru iz unstoppable [x2]
(อิทซ นัธอิง เพอซแน็ล , มาย cru iz อันสตอพปาเบิล [ x2 ])

We can make u bounce
(วี แค็น เมค ยู เบานซ)
We create da sound
(วี คริเอท ดา เซานด)
This years guna b ours
(ดีซ เยีย กันนา บี เอ๊า)
Its nothing personal my cru iz unstoppable
(อิทซ นัธอิง เพอซแน็ล มาย cru iz อันสตอพปาเบิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bounce คำอ่านไทย Blazin’ Squad

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น