เนื้อเพลง Never Change คำอ่านไทย Jay-Z

Thanks to [email protected] for these lyrics.
( แธ็งค ทู ดีเจ ฟแล็ฌ @pobox com ฟอ ฑิส ลีริค)

f/ Geda K
(เอฟ / Geda เค)

{*Never, never, never, never change*}
({*เนฝเวอะ , เนฝเวอะ , เนฝเวอะ , เนฝเวอะ เชนจ *})
Ain’t never changed, this is Jay every day
(เอน เนฝเวอะ เชนจ , ดีซ ซิส เจ เอฝริ เด)
{*I never change!*}
({*ไอ เนฝเวอะ เชนจ ! *})
I never change, this is Jay every day
(ไอ เนฝเวอะ เชนจ , ดีซ ซิส เจ เอฝริ เด)
{*I never change!*}
({*ไอ เนฝเวอะ เชนจ ! *})
I never change, this is Jay
(ไอ เนฝเวอะ เชนจ , ดีซ ซิส เจ)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
I am a, Roc representer
(ไอ แอ็ม มา , ร็อค representer)
Hov’, summer to winter, Hov’, dead or alive
(Hov , ซัมเมอะ ทู วีนเทอะ , Hov , เด็ด ออ อะไลฝ)
Twenty-four/seven, three-sixty-five
(ทเวนทิ โฟ /เซฝเอ็น , ธรี ซิคซทิ ไฟฝ)
One CD or three-hundred and sixty pies
(วัน ซีดี ออ ธรี ฮันดเร็ด แอ็นด ซิคซทิ ไพ)
Whassup to E and Kirk? Welcome home to Taj
(ฮวัดสับ ทู อี แอ็นด เคิก เวลคัม โฮม ทู ทาจ)
Let no amount of money ruin this thing of ours
(เล็ท โน อะเมานท อ็อฝ มันอิ รูอิน ดีซ ธิง อ็อฝ เอ๊า)
We run streets like drunks run street lights
(วี รัน ซทรีท ไลค ดรังค รัน ซทรีท ไลท)
We collidin with life as we speak
(วี collidin วิฑ ไลฟ แอ็ส วี ซพีค)
We knee deep in coke, we ki deep in ice
(วี นี ดีพ อิน โคค , วี ki ดีพ อิน ไอซ)
We flood streets with dope, we keep weed to smoke
(วี ฟลัด ซทรีท วิฑ โดพ , วี คีพ วี ทู ซโมค)
We all fish, better teach your folk
(วี ออล ฟิฌ , เบทเทอะ ทีช ยุร โฟค)
Give him money to eat, then next week he’s broke
(กิฝ ฮิม มันอิ ทู อีท , เด็น เน็คซท วีค อีส บโรค)
Cause when you sleep, he’s reachin for your throat
(คอส ฮเว็น ยู ซลีพ , อีส รีชชิน ฟอ ยุร ธโรท)
Word on the skreet, you reap what you sew
(เวิด ออน เดอะ skreet , ยู รีพ ว็อท ยู โซ)
Not out of fear but love, love for the game
(น็อท เอ้า อ็อฝ เฟีย บัท ลัฝ , ลัฝ ฟอ เดอะ เกม)
Roc family first, we never change mayn
(ร็อค แฟมอิลิ เฟิซท , วี เนฝเวอะ เชนจ เมน)

[Chorus]
([ โครัซ ])
{*Never, never, never, never change*}
({*เนฝเวอะ , เนฝเวอะ , เนฝเวอะ , เนฝเวอะ เชนจ *})
[K] I’m still f*ckin with crime cause crime pays
([ เค ] แอม ซทิล เอฟ *ckin วิฑ คไรม คอส คไรม เพ)
{*I never change!*}
({*ไอ เนฝเวอะ เชนจ ! *})
[K] Out hustlin, same clothes for days
([ เค ] เอ้า ฮัสลิน , เซม คโลฑ ฟอ เด)
{*I never change!*}
({*ไอ เนฝเวอะ เชนจ ! *})
[K] I never change, I’m too stuck in my ways, I never change
([ เค ] ไอ เนฝเวอะ เชนจ , แอม ทู ซทัค อิน มาย เว , ไอ เนฝเวอะ เชนจ)
[J] Who you know like Hov’?
([ เจ ] ฮู ยู โน ไลค Hov)
{*Never, never, never, never change*}
({*เนฝเวอะ , เนฝเวอะ , เนฝเวอะ , เนฝเวอะ เชนจ *})
[K] I’m still f*ckin with crime cause crime pays
([ เค ] แอม ซทิล เอฟ *ckin วิฑ คไรม คอส คไรม เพ)
{*I never change!*}
({*ไอ เนฝเวอะ เชนจ ! *})
[K] Out hustlin, same clothes for days
([ เค ] เอ้า ฮัสลิน , เซม คโลฑ ฟอ เด)
{*I never change!*}
({*ไอ เนฝเวอะ เชนจ ! *})
[K] I never change, I’m too stuck in my ways, I never change
([ เค ] ไอ เนฝเวอะ เชนจ , แอม ทู ซทัค อิน มาย เว , ไอ เนฝเวอะ เชนจ)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
What’s up to my Miami and St. Thomas connects [whattup]
(ว็อท อัพ ทู มาย มายเอมอี แอ็นด เอ็ซท โทมัส ค็อนเนคท [ ฮวอทดั๊พ ])
I’ll never mention your name, I promise respect
(แอล เนฝเวอะ เมนฌัน ยุร เนม , ไอ พรอมอิซ ริซเพคท)
Death before dishonor correct? – Yup
(เด็ธ บิโฟ ดิซอนเออะ เคาะเรคท ยัพ)
That’s what you promised me, since the [?]lee
(แด๊ท ว็อท ยู พรอมอิซ มี , ซินซ เดอะ [ ] ลี)
Along with, if we stay strong
(อะลอง วิฑ , อิฟ วี ซเท ซทร็อง)
We can get paper longer than Pippen’s arms
(วี แค็น เก็ท เพเพอะ ลองเงอ แฑ็น Pippens อาม)
Plead the fifth when it comes to the fam
(พลีด เดอะ ฟิฟธ ฮเว็น หนิด คัม ทู เดอะ แฟม)
I’m like a dog – I never speak, but I understand
(แอม ไลค เก ด็อก ไอ เนฝเวอะ ซพีค , บัท ไอ อันเดิซแทนด)
Where my dogs at? Where my soldiers at war?
(ฮแว มาย ด็อก แอ็ท ฮแว มาย โซลเจอะ แอ็ท วอ)
Where your bars at? Whoa, gotta pause that – whoa
(ฮแว ยุร บา แอ็ท โว้ว , กอททะ พอส แดท โว้ว)
Lost 92 bricks had to fall back
(ล็อซท 92 บริค แฮ็ด ทู ฟอล แบ็ค)
Knocked a n*gga off his feet, but I crawled back
(น็อค อะ เอ็น *gga ออฟฟ ฮิส ฟีท , บัท ไอ ครอล แบ็ค)
Had A-1 credit, got more crack
(แฮ็ด อะ วัน คเรดอิท , ก็อท โม คแร็ค)
From the first to the fifth, gave it all back
(ฟร็อม เดอะ เฟิซท ทู เดอะ ฟิฟธ , เกฝ อิท ดอร์ แบ็ค)
If, I’m not a hustler what you call that?
(อิฟ , แอม น็อท ดา ฮัซเลอะ ว็อท ยู คอล แดท)
This is before rap, this is all fact
(ดีซ ซิส บิโฟ แร็พ , ดีซ ซิส ซอร์ แฟ็คท)
I never change
(ไอ เนฝเวอะ เชนจ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
What, the streets robbed me, wasn’t educated properly
(ว็อท , เดอะ ซทรีท รอบ มี , วอสซึ้น เอดยุเคท พรอพเออะลิ)
Well f*ck y’all, I needed money for Atari
(เว็ล เอฟ *ck ยอล , ไอ นีด มันอิ ฟอ อทาริ)
Was so young my big sis’ still playin with Barbie
(วอส โซ ยัง มาย บิก ซิซ ซทิล เพลย์ยิน วิฑ Barbie)
Young brother, big city, eight million stories
(ยัง บรัฑเออะ , บิก ซีทอิ , เอท มีลยัน สตอยสฺ)
Old heads taught me, yung’un, walk softly
(โอลด เฮ็ด ทอท มี , yungun , วอค ซอฟทลิ)
Carry a big clip, that’ll get n*ggaz off me
(แคริ อะ บิก คลิพ , แธดิลเก็ท เอ็น *ggaz ออฟฟ มี)
Keep coke in coffee, keep money smellin mothy
(คีพ โคค อิน คอฟฟิ , คีพ มันอิ สเมลลิน mothy)
Change is cool to cop but more important is lawyer fees
(เชนจ อีส คูล ทู ค็อพ บัท โม อิมพอแท็นท อีส ลอเยอะ ฟี)
[Uhh] That’s how it is now [uhh] that’s how it always be
([ อา ] แด๊ท เฮา อิท อีส เนา [ อา ] แด๊ท เฮา อิท ออลเว บี)
[Uhh] I never change, this is always me
([ อา ] ไอ เนฝเวอะ เชนจ , ดีซ ซิส ออลเว มี)
From the womb to the tomb, from now until my doom
(ฟร็อม เดอะ วูม ทู เดอะ ทูม , ฟร็อม เนา อันทีล มาย ดูม)
Drink army from one cup pass it around the room [That’s a family n*gga]
(ดริงค อามิ ฟร็อม วัน คัพ เพซ ซิท อะเรานด เดอะ รุม [ แด๊ท ซา แฟมอิลิ เอ็น *gga ])
That’s the ritual [yup] Big Ran, I ain’t forget you fool
(แด๊ท เดอะ รีชอวล [ ยัพ ] บิก แร็น , ไอ เอน เฟาะเกท ยู ฟูล)
And all that bullsh*t you tryin to get through
(แอ็นด ออล แดท bullsh*ที ยู ทายอิน ทู เก็ท ธรู)
This is crew love, move music or move drugs
(ดีซ ซิส ครู ลัฝ , มูฝ มยูสิค ออ มูฝ ดรัก)
Rival crews get your black suits up – I never change
(ไรแฝ็ล ครู เก็ท ยุร บแล็ค ซยูท อัพ ไอ เนฝเวอะ เชนจ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
This is Jay, everyday
(ดีซ ซิส เจ , เอวี่เดย์)
Who you know like Hov’, n*gga?
(ฮู ยู โน ไลค Hov , เอ็น *gga)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Never Change คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น