เนื้อเพลง Changed Man คำอ่านไทย 2Pac feat Johnta’ Austin, T.I.

[2Pac]
( [ 2Pac ])
Sh*t, I’m a changed man
(ฌะ *ที , แอม มา เชนจ แม็น)
Ay, turn the lights out
(ไอ , เทิน เดอะ ไลท เอ้า)
Big baller 2Pac up in this b*tch
(บิก บอลเลอ2Pac อัพ อิน ดีซ บี *tch)
Y’know how we swing this sh*t, look
(Yknow เฮา วี ซวิง ดีซ ฌะ *ที , ลุค)

[Verse One: 2Pac]
([ เฝิซ วัน : 2Pac ])
By age sixteen I sold to dopefiends
(ไบ เอจ ซิคซทีน นาย โซลด ทู dopefiends)
Not yet a drug dealer, but I watched ’em closely
(น็อท เย็ท ดา ดรัก ดีลเออะ , บัท ไอ ว็อช เอ็ม คโลสลิ)
Until they noticed me I got the feds wonderin who broke the law
(อันทีล เด โนทิซ มี ไอ ก็อท เดอะ เฟ็ด วันเดอริน ฮู บโรค เดอะ ลอ)
Far too inhibited for gunsmoke, I broke his jaw
(ฟา ทู อินฮีบอิท ฟอ gunsmoke , ไอ บโรค ฮิส จอ)
Words harder than a f*ckin diamond
(เวิด อาณ์เดอ แฑ็น อะ เอฟ *ckin ไดมันด)
Mobile phone call to Simon, n*ggaz trippin homey, when we ridin?
(โมบิล โฟน คอล ทู ซายมอน , เอ็น *ggaz ทริพพินโฮมี , ฮเว็น วี ริดอิน)
F*ck them slowly like Jodeci
(เอฟ *ck เฑ็ม ซโลลิ ไลค โจโดซี)
And stick a needle in my eye if I don’t live and die for M.O.B.
(แอ็นด ซทิค กา นี๊ดเดิ้ล อิน มาย ไอ อิฟ ฟาย ด้อนท์ ไลฝ แอ็นด ได ฟอ เอ็ม โอ บี)
And f*ck your homeboys n*gga we can drop the guns
(แอ็นด เอฟ *ck ยุร โฮมบอย เอ็น *gga วี แค็น ดร็อพ เดอะ กัน)
I hit your block and we can box for fun
(ไอ ฮิท ยุร บล็อค แอ็นด วี แค็น บ็อคซ ฟอ ฟัน)
N*gga one on one, last to fall is a baller cat
(เอ็น *gga วัน ออน วัน , ลาซท ทู ฟอล อีส ซา บอลเลอแค็ท)
It’s Death Row, why the f*ck you think we call it that?
(อิทซ เด็ธ เรา , ฮไว เดอะ เอฟ *ck ยู ธิงค วี คอล อิท แดท)
So if you knew me in my past life
(โซ อิฟ ยู นยู มี อิน มาย พาซท ไลฟ)
Don’t act like we homeboys, ain’t no love in the fast life
(ด้อนท์ แอ็คท ไลค วี โฮมบอย , เอน โน ลัฝ อิน เดอะ ฟัซท ไลฟ)
I switch gears on them jealous b*tches, who do you fear?
(ไอ ซวิช เกีย ออน เฑ็ม เจลอัซ บี *tches , ฮู ดู ยู เฟีย)
The gameplan of a changed man, so what I’m sayin is
(เดอะ gameplan อ็อฝ อะ เชนจ แม็น , โซ ว็อท แอม เซย์อิน อีส)

[Chorus: Johnta’ Austin + [2Pac]]
([ โครัซ : Johnta อัสติน + [ 2Pac ] ])
I changed plans but I’m still the same old rider
(ไอ เชนจ แพล็น บัท แอม ซทิล เดอะ เซม โอลด ไรดเออะ)
[F*ckin with a changed man]
([ เอฟ *ckin วิฑ อะ เชนจ แม็น ])
I slang a new dope to the world but the people still buy it
(ไอ ซแล็ง อะ นยู โดพ ทู เดอะ เวิลด บัท เดอะ พี๊เพิ่ล ซทิล ไบ อิท)
[N*gga you f*ckin with a changed man]
([ เอ็น *gga ยู เอฟ *ckin วิฑ อะ เชนจ แม็น ])
All my real thug n*ggaz, go and get your hands up
(ออล มาย ริแอ็ล ธัก เอ็น *ggaz , โก แอ็นด เก็ท ยุร แฮ็นด อัพ)
You go and drink the Henn’ up
(ยู โก แอ็นด ดริงค เดอะ Henn อัพ)
[You f*ckin with a changed man]
([ ยู เอฟ *ckin วิฑ อะ เชนจ แม็น ])
Changed man, you’re dealin with a changed man
(เชนจ แม็น , ยัวร์ ดิลลินวิฑ อะ เชนจ แม็น)

[Verse Two: T.I.]
([ เฝิซ ทู : ที ไอ ])
In drop top, the glock cocked, got rocks in my socks
(อิน ดร็อพ ท็อพ , เดอะ คล็อก ค็อค , ก็อท ร็อค ซิน มาย ซ็อค)
Cops spot Watt n*ggaz but hardly stop n*ggaz
(ค็อพ สพอท ว็อท เอ็น *ggaz บัท ฮาดลิ ซท็อพ เอ็น *ggaz)
Not if they got n*ggaz, doughboys and hot n*ggaz
(น็อท อิฟ เด ก็อท เอ็น *ggaz , doughboys แซน ฮ็อท เอ็น *ggaz)
Who mighta shot n*ggaz but only by strugglin
(ฮู ไม่ดา ฌ็อท เอ็น *ggaz บัท โอ๊นลี่ ไบ strugglin)
I’m for respect nowadays they expect me
(แอม ฟอ ริซเพคท เนาอะเดส เด เอ็คซเพคท มี)
to be in a Ferrari or the old SL
(ทู บี อิน อะ เฟอรารี่ ออ ดิ โอลด SL)
Or anything you see flashin past and can’t catch
(ออ เอนอิธิง ยู ซี flashin พาซท แอ็นด แค็นท แค็ช)
Dat’s me, gauge on the Escalade back seat – don’t creep
(แดซ มี , เกจ ออน ดิ เอซคอลเลต แบ็ค ซีท ด้อนท์ ครีพ)
Oh what you think, T.I., P and them sweet? [Don’t sleep]
(โอ ว็อท ยู ธิงค , ที ไอ , พี แอ็นด เฑ็ม สวี้ท [ ด้อนท์ ซลีพ ])
Get you hit from your head to your feet [And you don’t know me]
(เก็ท ยู ฮิท ฟร็อม ยุร เฮ็ด ทู ยุร ฟีท [ แอ็นด ยู ด้อนท์ โน มี ])
I’m fin’ ta introduce you to the old me
(แอม ฟิน ทา อีนทโระดยูซ ยู ทู ดิ โอลด มี)
You walk in, exploded and leave reload
(ยู วอค อิน , เอ็คซพโลด แอ็นด ลีฝ รีโลด)
You don’t like a rugged n*gga, f*ck you, blow me
(ยู ด้อนท์ ไลค เก รักกิด เอ็น *gga , เอฟ *ck ยู , บโล มี)
But you will respect me or get it in your neckpiece G
(บัท ยู วิล ริซเพคท มี ออ เก็ท ดิธ อิน ยุร neckpiece จี)
No three n*ggaz here are gonna let me be
(โน ธรี เอ็น *ggaz เฮียร อาร์ กอนนะ เล็ท มี บี)
or get you inside there’s codes to the streets n*gga
(ออ เก็ท ยู อีนไซด แดร์ โคด ทู เดอะ ซทรีท เอ็น *gga)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Verse Three: 2Pac]
([ เฝิซ ธรี : 2Pac ])
A n*gga so cold when I flow, bow down to Death Row
(อะ เอ็น *gga โซ โคลด ฮเว็น นาย ฟโล , เบา เดาน ทู เด็ธ เรา)
Three wheel motion, comin through coastin
(ธรี ฮวีล โมฌัน , คัมอิน ธรู โคสติน)
Who’s that n*gga in the G-ride screamin out
(ฮู แดท เอ็น *gga อิน เดอะ จี ไรด สครีมมิน เอ้า)
M.O.B.! N*gga we ride
(เอ็ม โอ บี ! เอ็น *gga วี ไรด)
I hit the charts like a stick-up kid
(ไอ ฮิท เดอะ ชาท ไลค เก ซทิค อัพ คิด)
#1 in the nation
(#1 อิน เดอะ เนฌัน)
I f*cked the world, the Judge gave me probation
(ไอ เอฟ *cked เดอะ เวิลด , เดอะ จัจ เกฝ มี พโระเบฌัน)
Faced with incarceration
(เฟซ วิฑ อินคาเซอะเรฌัน)
Move tapes like it’s big weight, slangin to the whole nation
(มูฝ เทพ ไลค อิทซ บิก เวท , สแลงงิน ทู เดอะ โฮล เนฌัน)
GIMME MINE, or I’m blastin on every song
(กีมมิ ไมน , ออ แอม แบลซจิน ออน เอฝริ ซ็อง)
Murder my enemies, I’m mashin until I’m gone
(เมอเดอะ มาย อียีมีสฺ , แอม แมชเชน อันทีล แอม กอน)
One love to my thug n*ggaz
(วัน ลัฝ ทู มาย ธัก เอ็น *ggaz)
And f*ck a b*tch, cause a true sister love n*ggaz
(แอ็นด เอฟ *ck กา บี *tch , คอส อะ ทรู ซีซเทอะ ลัฝ เอ็น *ggaz)
Throw yo’ hands in the air, close your eyes and hope
(ธโร โย แฮ็นด ซิน ดิ แอ , คโลส ยุร ไอ แซน โฮพ)
Never come against the massive smoke, on Death Row
(เนฝเวอะ คัม อะเกนซท เดอะ แมซซิฝ ซโมค , ออน เด็ธ เรา)
My adversaries BLEED
(มาย adversaries บลีด)
But f*ck ’em all ’til the talk cease, f*ckin with a changed man
(บัท เอฟ *ck เอ็ม ออล ทิล เดอะ ทอค ซีซ , เอฟ *ckin วิฑ อะ เชนจ แม็น)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Chorus w/ 2Pac speaking over it]
([ โครัซ ดับบิว / 2Pac ซพีคอิง โอเฝอะ อิท ])

[2Pac]
([ 2Pac ])
E’rybody think they understand me
(เอรี่บอดี้ ธิงค เด อันเดิซแทนด มี)
Sh*t, you n*ggaz don’t know me
(ฌะ *ที , ยู เอ็น *ggaz ด้อนท์ โน มี)
Y’all know that n*gga on the rap song
(ยอล โน แดท เอ็น *gga ออน เดอะ แร็พ ซ็อง)
Y’all know that n*gga in the movies
(ยอล โน แดท เอ็น *gga อิน เดอะ มูวี่)
You don’t know this n*gga in 3-D
(ยู ด้อนท์ โน ดีซ เอ็น *gga อิน ที ดี)
Real live right up against you in front of yo’ face
(ริแอ็ล ไลฝ ไรท อัพ อะเกนซท ยู อิน ฟรันท อ็อฝ โย เฟซ)
Sh*t, n*gga you f*ckin with a changed man
(ฌะ *ที , เอ็น *gga ยู เอฟ *ckin วิฑ อะ เชนจ แม็น)

[Outro: 2Pac]
([ เอ๊าโต : 2Pac ])
Westside, Outlaw Immortalz, hehehe
(เวตซาด , เอาทลอ Immortalz , hehehe)
You f*ckin with a changed man
(ยู เอฟ *ckin วิฑ อะ เชนจ แม็น)
Hahaha.. you f*ckin with a changed man
(ฮาฮาฮา ยู เอฟ *ckin วิฑ อะ เชนจ แม็น)
Hahaha.. I ain’t the same, you f*ckin with a changed man
(ฮาฮาฮา ไอ เอน เดอะ เซม , ยู เอฟ *ckin วิฑ อะ เชนจ แม็น)
We ain’t the same, you f*ckin with a changed man
(วี เอน เดอะ เซม , ยู เอฟ *ckin วิฑ อะ เชนจ แม็น)
We ain’t the same, f*ckin with a changed man
(วี เอน เดอะ เซม , เอฟ *ckin วิฑ อะ เชนจ แม็น)
Changed man
(เชนจ แม็น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Changed Man คำอ่านไทย 2Pac feat Johnta’ Austin, T.I.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น