เนื้อเพลง T.O.D.A.Y. คำอ่านไทย Royce Da 5’9″ feat Ingrid Smalls

[Ingrid Smalls]
( [ Ingrid ซมอล ])
Na na na.
(นา นา นา)
Hoooooooooooh-oooooooooh-ooooooooh, no no no
(Hoooooooooooh อู~ ooooooooh , โน โน โน)

[Royce Da 5’9 ” ]
([ โรยสฺ ดา 59 ” ])
Yeah.. uhh, uhh
(เย่ อา , อา)
I done been in this game for years, it made me an animal
(ไอ ดัน บีน อิน ดีซ เกม ฟอ เยีย , อิท เมด มี แอน แอนอิแม็ล)
I learned that nobody else can be held accountable
(ไอ เลิน แดท โนบอดี้ เอ็ลซ แค็น บี เฮ็ลด accountable)
but you for your career, not your manager, face it
(บัท ยู ฟอ ยุร คะเรีย , น็อท ยุร แมนอิเจอะ , เฟซ อิท)
Even he can f*ck up a relationship
(อีเฝ็น ฮี แค็น เอฟ *ck อัพ อะ ริเลฌันฌิพ)
I learned it don’t matter who’s spittin better
(ไอ เลิน ดิท ด้อนท์ แมทเทอะ ฮู สปิทดิน เบทเทอะ)
While these rappers kill each other, them Jews they stick together
(ฮไวล ฑิส แรพเพอ คิล อีช อัฑเออะ , เฑ็ม จู เด ซทิค ทุเกฑเออะ)
like glue; and generate more money than FUBU
(ไลค กลู ; แอ็นด เจนเออะเรท โม มันอิ แฑ็น FUBU)
For somethin made ‘for you by you’
(ฟอ ซัมติน เมด ฟอ ยู ไบ ยู)
Every hip-hop n*gga listen and wishin he had your style
(เอฝริ ฮิพ ฮ็อพ เอ็น *gga ลิ๊สซึ่น แอ็นด วิซชิน ฮี แฮ็ด ยุร ซไทล)
to go against you if you rip him and pass him by [yeah]
(ทู โก อะเกนซท ยู อิฟ ยู ริพ ฮิม แอ็นด เพซ ฮิม ไบ [ เย่ ])
A mastermind is somebody who’s actually kind
(อะ แมสเทอร์มายด์ อีส ซัมบอดี้ ฮู แอคชัวลิ ไคนด)
to everybody, and try to see every autograph is signed
(ทู เอวี่บอดี้ , แอ็นด ทไร ทู ซี เอฝริ ออโทะกรัฟ อีส ไซน)
The humblest way to look at your career
(เดอะ humblest เว ทู ลุค แกท ยุร คะเรีย)
is every n*gga in here is one hit away
(อีส เอฝริ เอ็น *gga อิน เฮียร อีส วัน ฮิท อะเว)
Yeah, whatever goes around in rap
(เย่ , ฮว็อทเอฝเออะ โกซ อะเรานด อิน แร็พ)
happens to not come back to me, and I ask you
(แฮพเพ็น ทู น็อท คัม แบ็ค ทู มี , แอ็นด ดาย อาซค ยู)

[Chorus: Royce + [Ingrid Smalls]]
([ โครัซ : โรยสฺ + [ Ingrid ซมอล ] ])
[If I was to die today
([ อิฟ ฟาย วอส ทู ได ทุเด)
Wouuuuuld you pick me up because I’m down and out, na na na]
(Wouuuuuld ยู พิค มี อัพ บิคอส แอม เดาน แอ็นด เอ้า , นา นา นา ])
” T ” – represents the ‘time’ when my hope, fades
(” ที ” เรพริเสนท เดอะ ไทม ฮเว็น มาย โฮพ , เฝด)
” O ” – is just a sign ‘on’ my mind on my broke, days
(” โอ ” อีส จัซท ดา ไซน ออน มาย ไมนด ออน มาย บโรค , เด)
[Hoooooooooooh-oooooooooh-ooooooooh]
([ Hoooooooooooh อู~ ooooooooh ])
” D ” – is for the ‘dangerous’ way that the flow, stray
(” ดี ” อีส ฟอ เดอะ เดนเจอะรัซ เว แดท เดอะ ฟโล , ซทเร)
” A ” – represents the, ‘answer’ to the question I’m askin [no no no]
(” อะ ” เรพริเสนท เดอะ , อานเซอะ ทู เดอะ คเวซชัน แอม แอสกิน [ โน โน โน ])
” Y ” is it today I should [DIE!]
(” วาย ” อีส ซิท ทุเด ไอ เชิด [ ได ! ])

[Royce Da 5’9 ” ]
([ โรยสฺ ดา 59 ” ])
Damn, right after one quick summer
(แด็ม , ไรท อาฟเทอะ วัน ควิค ซัมเมอะ)
Am I Young MC or a one-hit wonder?
(แอ็ม ไอ ยัง เอมซี ออ รา วัน ฮิท วันเดอะ)
Is it a following that supports me
(อีส ซิท อะ ฟอลโละอิง แดท ซัพโพท มี)
BET, MTV, or ” E! True Hollywood Story ” ?
(เบ็ท , เอ็มทีวี , ออ ” อี ! ทรู ฮอลิวูด ซโทริ “)
Can I hold my own
(แค็น นาย โฮลด มาย โอน)
and rap without havin to go back to Pharrell or Poke & Tone?
(แอ็นด แร็พ วิเฑาท เฮฝวิน ทู โก แบ็ค ทู พาเรล ออ โพค & โทน)
Can a married man still appeal to broads
(แค็น อะ แมริด แม็น ซทิล แอ็พพีล ทู บรอด)
knowin everything he’s spittin from here on in gon’ be raw?
(โนว์อิน เอ๊วี่ติง อีส สปิทดิน ฟร็อม เฮียร ออน อิน ก็อน บี รอ)
Can a n*gga simply spit that real sh*t
(แค็น อะ เอ็น *gga ซีมพลิ ซพิท แดท ริแอ็ล ฌะ *ที)
just for n*ggaz that feel me, or will the system kill me? [uhh]
(จัซท ฟอ เอ็น *ggaz แดท ฟีล มี , ออ วิล เดอะ ซีซเท็ม คิล มี [ อา ])
If I drop this album and it sells
(อิฟ ฟาย ดร็อพ ดีซ แอลบัม แอ็นด ดิท เซ็ล)
and the next one don’t top it, will it be considered a failure?
(แอ็นด เดอะ เน็คซท วัน ด้อนท์ ท็อพ อิท , วิล อิท บี ค็อนซีดเออะ อะ เฟลเยอะ)
If I had to drop outta the limelight for a while
(อิฟ ฟาย แฮ็ด ทู ดร็อพ เอ๊าตา เดอะ ไลม์ไลท์ ฟอ รา ฮไวล)
Would you still mob me? Hell naw!
(เวิด ยู ซทิล ม็อบ มี เฮ็ล นอว !)
You would not give a f*ck about me
(ยู เวิด น็อท กิฝ อะ เอฟ *ck อะเบาท มี)
If I worked a regular job, I don’t even gotta ask y’all
(อิฟ ฟาย เวิค อะ เรกอิวเลอะ โจบ , ไอ ด้อนท์ อีเฝ็น กอททะ อาซค ยอล)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Ingrid Smalls]
([ Ingrid ซมอล ])
We just wanna see you survive
(วี จัซท วอนนา ซี ยู เซอะไฝฝ)
Anytime you wanna talk, maybe either one of y’all
(เอนี่ไทม์ ยู วอนนา ทอค , เมบี อีเฑอะ วัน อ็อฝ ยอล)
Wanna give a holla this way [yeah]
(วอนนา กิฝ อะ ฮอลละ ดีซ เว [ เย่ ])
Every lady involved, is rootin for the underdog
(เอฝริ เลดิ อินฝอลฝ , อีส rootin ฟอ ดิ อันเดอะด็อก)
You don’t let him die today, no!
(ยู ด้อนท์ เล็ท ฮิม ได ทุเด , โน !)
Oh no – we ain’t tryin to see
(โอ โน วี เอน ทายอิน ทู ซี)
You go – I want you here beside me
(ยู โก ไอ ว็อนท ยู เฮียร บิไซด มี)
I don’t want it to change – don’t DIE!
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ดิธ ทู เชนจ ด้อนท์ ได !)

[Royce Da 5’9 ” ]
([ โรยสฺ ดา 59 ” ])
Now as far as my weaknesses
(เนา แอ็ส ฟา แอ็ส มาย weaknesses)
I have a hard time competin the chart and on SoundScan
(ไอ แฮ็ฝ อะ ฮาด ไทม competin เดอะ ชาท แอ็นด ออน SoundScan)
The media base, I respect Dre for teachin me that
(เดอะ มีเดียะ เบซ , ไอ ริซเพคท ดรี ฟอ teachin มี แดท)
Money is easy to make, but hard to keep
(มันอิ อีส อีสอิ ทู เมค , บัท ฮาด ทู คีพ)
As far as my n*gga ‘Los, I love him
(แอ็ส ฟา แอ็ส มาย เอ็น *gga โรซ, ไอ ลัฝ ฮิม)
He showed me you can do a dope album with no budget
(ฮี โฌ มี ยู แค็น ดู อะ โดพ แอลบัม วิฑ โน บัจเอ็ท)
Yeah, with lethal rhymes – they get that
(เย่ , วิฑ ลีแธ็ล ไรม เด เก็ท แดท)
he brought you into the game, he can take you out outta people’s minds
(ฮี บรอท ยู อีนทุ เดอะ เกม , ฮี แค็น เทค ยู เอ้า เอ๊าตา พี๊เพิ่ล ไมนด)
Yeah [DIE!] Those who feel my career will die
(เย่ [ ได ! ] โฑส ฮู ฟีล มาย คะเรีย วิล ได)
Those who choose to leave me behind
(โฑส ฮู ชูส ทู ลีฝ มี บิไฮนด)
Are confused cause they don’t hear me cry; rather ya ears
(อาร์ ค็อนฟยูส คอส เด ด้อนท์ เฮีย มี คไร ; ราฑเออะ ยา เอีย)
is ready or not, I know you can hear me now like Mary J. Blige
(อีส เรดอิ ออ น็อท , ไอ โน ยู แค็น เฮีย มี เนา ไลค แมริ เจ บีจช)
I will take the sh*t
(ไอ วิล เทค เดอะ ฌะ *ที)
I will burn yo’ bridges and I ain’t talkin ’bout our relationship
(ไอ วิล เบิน โย บริจ แซน ดาย เอน ทอคกิ่น เบาท เอ๊า ริเลฌันฌิพ)
What goes around comes around with every person
(ว็อท โกซ อะเรานด คัม อะเรานด วิฑ เอฝริ เพ๊อร์ซั่น)
Rather it’s life or rap whatever, ” Death Is Certain ”
(ราฑเออะ อิทซ ไลฟ ออ แร็พ ฮว็อทเอฝเออะ , ” เด็ธ อีส เซอทิน “)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Ingrid Smalls]
([ Ingrid ซมอล ])
Hoooooooooooh-oooooooooh-ooooooooh
(Hoooooooooooh อู~ ooooooooh)
No no no..
(โน โน โน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง T.O.D.A.Y. คำอ่านไทย Royce Da 5’9″ feat Ingrid Smalls

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น