เนื้อเพลง So Many Tears คำอ่านไทย 2Pac

I shall not fear no man but God
( ไอ แฌ็ล น็อท เฟีย โน แม็น บัท ก็อด)
Though I walk through the valley of death
(โธ ไอ วอค ธรู เดอะ แฝลลิ อ็อฝ เด็ธ)
I shed so many tears [if I should die before I wake]
(ไอ ชี โซ เมนอิ เทีย [ อิฟ ฟาย เชิด ได บิโฟ ไอ เวค ])
Please God walk with me [grab a n*gga and take me to Heaven]
(พลีส ก็อด วอค วิฑ มี [ กแร็บ อะ เอ็น *gga แอ็นด เทค มี ทู เฮฝเอ็น ])

Back in elementary, I thrived on misery
(แบ็ค อิน เอลิเมนทะริ , ไอ ธไรฝ ออน มีสริ)
Left me alone I grew up amongst a dyin breed
(เล็ฟท มี อะโลน ไอ กรู อัพ อะมังซท ดา ดายอิน บรีด)
Inside my mind couldn’t find a place to rest
(อีนไซด มาย ไมนด คูดซึ่น ไฟนด อะ พเลซ ทู เร็ซท)
until I got that Thug Life tatted on my chest
(อันทีล ไอ ก็อท แดท ธัก ไลฟ tatted ออน มาย เช็ซท)
Tell me can you feel me? I’m not livin in the past, you wanna last
(เท็ล มี แค็น ยู ฟีล มี แอม น็อท ลีฝอิน อิน เดอะ พาซท , ยู วอนนา ลาซท)
Be tha first to blast, remember Kato
(บี ท่า เฟิซท ทู บลาซท , ริเมมเบอะ Kato)
No longer with us he’s deceased
(โน ลองเงอ วิฑ อัซ อีส ดิซีซ)
Call on the sirens, seen him murdered in the streets
(คอล ออน เดอะ ไซเร็น , ซีน ฮิม เมอเดอะ อิน เดอะ ซทรีท)
Now rest in peace
(เนา เร็ซท อิน พีซ)
Is there heaven for a G? Remember me
(อีส แดร์ เฮฝเอ็น ฟอ รา จี ริเมมเบอะ มี)
So many homies in the cemetery, shed so many tears
(โซ เมนอิ โฮมี ซิน เดอะ เซมอิทริ , ชี โซ เมนอิ เทีย)

Ahh, I suffered through the years, and shed so many tears..
(อา , ไอ ซัฟเฟอะ ธรู เดอะ เยีย , แอ็นด ชี โซ เมนอิ เทีย)
Lord, I lost so many peers, and shed so many tears
(ลอด , ไอ ล็อซท โซ เมนอิ เพีย , แอ็นด ชี โซ เมนอิ เทีย)

Now that I’m strugglin in this business, by any means
(เนา แดท แอม strugglin อิน ดีซ บีสเน็ซ , ไบ เอนอิ มีน)
Label me greedy gettin green, but seldom seen
(เลเบ็ล มี กรีดอิ เกดดิน กรีน , บัท เซลดัม ซีน)
And f*ck the world cause I’m cursed, I’m havin visions
(แอ็นด เอฟ *ck เดอะ เวิลด คอส แอม เคิซ , แอม เฮฝวิน ฝีฉอัน)
of leavin here in a hearse, God can you feel me?
(อ็อฝ เลวิน เฮียร อิน อะ เฮิซ , ก็อด แค็น ยู ฟีล มี)
Take me away from all the pressure, and all the pain
(เทค มี อะเว ฟร็อม ออล เดอะ พเรฌเออะ , แอ็นด ออล เดอะ เพน)
Show me some happiness again, I’m goin blind
(โฌ มี ซัม แฮพพิเน็ซ อะเกน , แอม โกอิน บไลนด)
I spend my time in this cell, ain’t livin well
(ไอ ซเพ็นด มาย ไทม อิน ดีซ เซ็ล , เอน ลีฝอิน เว็ล)
I know my destiny is Hell, where did I fail?
(ไอ โน มาย เดซทินิ อีส เฮ็ล , ฮแว ดิด ดาย เฟล)
My life is in denial, and when I die,
(มาย ไลฟ อีส ซิน ดิไนแอ็ล , แอ็นด ฮเว็น นาย ได ,)
baptized in eternal fire I’ll shed so many tears
(แบพไทส อิน อิเทอแน็ล ไฟร แอล ชี โซ เมนอิ เทีย)

Lord, I suffered through the years, and shed so many tears..
(ลอด , ไอ ซัฟเฟอะ ธรู เดอะ เยีย , แอ็นด ชี โซ เมนอิ เทีย)
Lord, I lost so many peers, and shed so many tears
(ลอด , ไอ ล็อซท โซ เมนอิ เพีย , แอ็นด ชี โซ เมนอิ เทีย)

Now I’m lost and I’m weary, so many tears
(เนา แอม ล็อซท แอ็นด แอม เวียริ , โซ เมนอิ เทีย)
I’m suicidal, so don’t stand near me
(แอม ซยูอิไซดแอ็ล , โซ ด้อนท์ ซแท็นด เนีย มี)
My every move is a calculated step, to bring me closer
(มาย เอฝริ มูฝ อีส ซา แคลคิวเลท ซเท็พ , ทู บริง มี โคลเซอร์)
to embrace an early death, now there’s nothin left
(ทู เอ็มบเรซ แอน เออลิ เด็ธ , เนา แดร์ นอทติน เล็ฟท)
There was no mercy on the streets, I couldn’t rest
(แดร์ วอส โน เมอซิ ออน เดอะ ซทรีท , ไอ คูดซึ่น เร็ซท)
I’m barely standin, bout to go to pieces, screamin peace
(แอม แบลิ แสตนดิน , เบาท ทู โก ทู พีซ , สครีมมิน พีซ)
And though my soul was deleted, I couldn’t see it
(แอ็นด โธ มาย โซล วอส ดิลีท , ไอ คูดซึ่น ซี อิท)
I had my mind full of demons tryin to break free
(ไอ แฮ็ด มาย ไมนด ฟูล อ็อฝ ดีมัน ทายอิน ทู บเรค ฟรี)
They planted seeds and they hatched, sparkin the flame
(เด พลานท ซีด แซน เด แฮ็ช , sparkin เดอะ ฟเลม)
inside my brain like a match, such a dirty game
(อีนไซด มาย บเรน ไลค เก แม็ช , ซัช อะ เดอทิ เกม)
No memories, just a misery
(โน เมรโมรี , จัซท ดา มีสริ)
Paintin a picture of my enemies killin me, in my sleep
(เพลนดิน อะ พีคเชอะ อ็อฝ มาย อียีมีสฺ คิลลิน มี , อิน มาย ซลีพ)
Will I survive til the mo’nin, to see the sun
(วิล ไอ เซอะไฝฝ ทิล เดอะ monin , ทู ซี เดอะ ซัน)
Please Lord forgive me for my sins, cause here I come…
(พลีส ลอด เฟาะกีฝ มี ฟอ มาย ซิน , คอส เฮียร ไอ คัม)

Lord, I suffered through the years [God] and shed so many tears..
(ลอด , ไอ ซัฟเฟอะ ธรู เดอะ เยีย [ ก็อด ] แอ็นด ชี โซ เมนอิ เทีย)
God, I lost so many peers, and shed so many tears
(ก็อด , ไอ ล็อซท โซ เมนอิ เพีย , แอ็นด ชี โซ เมนอิ เทีย)

Lord knows I.. tried, been a witness to homicide
(ลอด โน ซาย ทไร , บีน อะ วีทเน็ซ ทู ฮอมอิไซด)
Seen drivebys takin lives, little kids die
(ซีน drivebys ทอคกิ่น ไลฝ , ลิ๊ทเทิ่ล คิด ได)
Wonder why as I walk by
(วันเดอะ ฮไว แอ็ส ซาย วอค ไบ)
Broken-hearted as I glance at the chalk line, gettin high
(บโรเค็น ฮาท แอ็ส ซาย กลานซ แอ็ท เดอะ ชอค ไลน , เกดดิน ไฮ)
This ain’t the life for me, I wanna change
(ดีซ เอน เดอะ ไลฟ ฟอ มี , ไอ วอนนา เชนจ)
But ain’t no future right for me, I’m stuck in the game
(บัท เอน โน ฟยูเชอะ ไรท ฟอ มี , แอม ซทัค อิน เดอะ เกม)
I’m trapped inside a maze
(แอม แทร๊พ อีนไซด อะ เมส)
See this Tanqueray influenced me to gettin crazy
(ซี ดีซ แทงเคอเรย์ อีนฟลวนซ มี ทู เกดดิน คเรสิ)
Disillusioned lately, I’ve been really wantin babies
(ดิซิลยูฉัน เลทลิ , แอฝ บีน ริแอ็ลลิ วอนทิน เบบีสฺ)
so I could see a part of me that wasn’t always shady
(โซ ไอ เคิด ซี อะ พาท อ็อฝ มี แดท วอสซึ้น ออลเว เฌดอิ)
Don’t trust my lady, cause she’s a product of this poison
(ด้อนท์ ทรัซท มาย เลดิ , คอส ชี ซา พรอดอัคท อ็อฝ ดีซ พ๊อยซั่น)
I’m hearin noises, think she f*ckin all my boys, can’t take no more
(แอม เฮียริน นอยส , ธิงค ชี เอฟ *ckin ออล มาย บอย , แค็นท เทค โน โม)
I’m fallin to the floor; beggin for the Lord to let me in
(แอม แฟลลิน ทู เดอะ ฟโล ; เบคกินฟอ เดอะ ลอด ทู เล็ท มี อิน)
to Heaven’s door — shed so many tears
(ทู เฮฝเอ็น โด ชี โซ เมนอิ เทีย)
[Dear God, please let me in]
([ เดีย ก็อด , พลีส เล็ท มี อิน ])

Lord, I’ve lost so many years, and shed so many tears..
(ลอด , แอฝ ล็อซท โซ เมนอิ เยีย , แอ็นด ชี โซ เมนอิ เทีย)
I lost so many peers, and shed so many tears
(ไอ ล็อซท โซ เมนอิ เพีย , แอ็นด ชี โซ เมนอิ เทีย)
Lord, I suffered through the years, and shed so many tears..
(ลอด , ไอ ซัฟเฟอะ ธรู เดอะ เยีย , แอ็นด ชี โซ เมนอิ เทีย)
God, I lost so many peers, and shed so many tears
(ก็อด , ไอ ล็อซท โซ เมนอิ เพีย , แอ็นด ชี โซ เมนอิ เทีย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง So Many Tears คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น