เนื้อเพลง Letter 2 My Unborn คำอ่านไทย 2Pac

To my unborn child..
( ทู มาย อันบอน ไชล)
To my unborn child.. in case I don’t make it
(ทู มาย อันบอน ไชล อิน เคซ ไอ ด้อนท์ เมค อิท)
Just remember daddy loves you
(จัซท ริเมมเบอะ แดดดิ ลัฝ ยู)
[talking in background]
([ ทอคอิง อิน แบ็คกราว ])
To my unborn child..
(ทู มาย อันบอน ไชล)
To my unborn..
(ทู มาย อันบอน)

[2Pac]
([ 2Pac ])
Now ever since my birth, I’ve been cursed since I’m born to wild
(เนา เอฝเออะ ซินซ มาย เบิธ , แอฝ บีน เคิซ ซินซ แอม บอน ทู ไวลด)
in case I never get to holla at my unborn child
(อิน เคซ ไอ เนฝเวอะ เก็ท ทู ฮอลละ แอ็ท มาย อันบอน ไชล)
Many things learned in prison, blessed and still livin
(เมนอิ ธิง เลิน อิน พริ๊ซั่น , บเล็ซ แอ็นด ซทิล ลีฝอิน)
Tryin to earn every penny that I’m gettin, and reminiscin
(ทายอิน ทู เอิน เอฝริ เพนนี แดท แอม เกดดิน , แอ็นด reminiscin)
to the beginnin of my mission
(ทู เดอะ beginnin อ็อฝ มาย มีฌอัน)
When I was conceived, and came to be in this position
(ฮเว็น นาย วอส ค็อนซีฝ , แอ็นด เคม ทู บี อิน ดีซ โพะสีฌอัน)
My momma was a Panther loud, single parent but she proud
(มาย มอมมาวอส ซา แพนเธอะ เลาด , ซิ๊งเกิ้ล แพเร็นท บัท ชี พเราด)
when she witnessed baby boy rip a crowd
(ฮเว็น ชี วีทเน็ซ เบบิ บอย ริพ อะ คเราด)
To school, but I dropped out, and left the house
(ทู ซคูล , บัท ไอ ดร็อพ เอ้า , แอ็นด เล็ฟท เดอะ เฮาซ)
Cause my mama say I’m good for nothin, so I’m out
(คอส มาย มามะ เซ แอม เกิด ฟอ นอทติน , โซ แอม เอ้า)
Since I only got one life to live, God forgive me for my sins
(ซินซ ไอ โอ๊นลี่ ก็อท วัน ไลฟ ทู ไลฝ , ก็อด เฟาะกีฝ มี ฟอ มาย ซิน)
Let me make it and I’ll never steal again, or deal again
(เล็ท มี เมค อิท แอ็นด แอล เนฝเวอะ ซทีล อะเกน , ออ ดีล อะเกน)
My only friend is my misery
(มาย โอ๊นลี่ ฟเร็นด อีส มาย มีสริ)
Wantin revenge for the agony they did to me
(วอนทิน ริเฝนจ ฟอ ดิ แอกโอะนิ เด ดิด ทู มี)
See my life ain’t promised but it’ll sure get better
(ซี มาย ไลฟ เอน พรอมอิซ บัท อิว ฌุร เก็ท เบทเทอะ)
Hope you understand my love letter, to my unborn child
(โฮพ ยู อันเดิซแทนด มาย ลัฝ เลทเทอะ , ทู มาย อันบอน ไชล)

[Chorus: sung, with 2Pac ad libs]
([ โครัซ : ซัง , วิฑ 2Pac แอ็ด ลิบสฺ ])
I’m writing you a letter
(แอม ไรทอิง ยู อะ เลทเทอะ)
This is to my unborn child
(ดีซ ซิส ทู มาย อันบอน ไชล)
Wanna let you know I love you
(วอนนา เล็ท ยู โน ไอ ลัฝ ยู)
Love you, if you didn’t know I feel this way
(ลัฝ ยู , อิฟ ยู ดิ๊นอิน โน ไอ ฟีล ดีซ เว)
How I, think about you every day
(เฮา ไอ , ธิงค อะเบาท ยู เอฝริ เด)
I have so much to say
(ไอ แฮ็ฝ โซ มัช ทู เซ)

[2Pac]
([ 2Pac ])
Seems so complicated to escape fate
(ซีม โซ คอมพลิเคท ทู เอ็ซเคพ เฟท)
And you can never understand ’til we trade places
(แอ็นด ยู แค็น เนฝเวอะ อันเดิซแทนด ทิล วี เทรด พเลซ)
Tell the world I feel guilty to bein anxious
(เท็ล เดอะ เวิลด ดาย ฟีล กีลทิ ทู บีนโพลแองฌัซ)
Ain’t no way in hell, that I could ever be rapist
(เอน โน เว อิน เฮ็ล , แดท ไอ เคิด เอฝเออะ บี rapist)
It’s hard to face this, cold world on a good day
(อิทซ ฮาด ทู เฟซ ดีซ , โคลด เวิลด ออน อะ เกิด เด)
When will they let the little kids in the hood play?
(ฮเว็น วิล เด เล็ท เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล คิด ซิน เดอะ ฮุด พเล)
I got shot five times but I’m still breathin
(ไอ ก็อท ฌ็อท ไฟฝ ไทม บัท แอม ซทิล บีตดิน)
Livin proof there’s a God if you need a reason
(ลีฝอิน พรูฟ แดร์ ซา ก็อด อิฟ ยู นีด อะ รี๊ซั่น)
Can I believe in my own fate
(แค็น นาย บิลีฝ อิน มาย โอน เฟท)
Will I raise my kids in the right, or the wrong way?
(วิล ไอ เรส มาย คิด ซิน เดอะ ไรท , ออ เดอะ ร็อง เว)
Dear mama I’m a man now
(เดีย มามะ แอม มา แม็น เนา)
I wanna make it on my own, not a handout
(ไอ วอนนา เมค อิท ออน มาย โอน , น็อท ดา handout)
Make way for a whirlwind prophesized
(เมค เว ฟอ รา เวอวิน prophesized)
I wanna go in peace.. when I gotta die
(ไอ วอนนา โก อิน พีซ ฮเว็น นาย กอททะ ได)
On these cold streets, ain’t no love, no mercy, and no friends
(ออน ฑิส โคลด ซทรีท , เอน โน ลัฝ , โน เมอซิ , แอ็นด โน ฟเร็นด)
In case you never see my face again
(อิน เคซ ยู เนฝเวอะ ซี มาย เฟซ อะเกน)
To my unborn child
(ทู มาย อันบอน ไชล)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[2Pac]
([ 2Pac ])
Dear Lord can you hear me, tell me what to say
(เดีย ลอด แค็น ยู เฮีย มี , เท็ล มี ว็อท ทู เซ)
to my unborn seed in, case I pass away
(ทู มาย อันบอน ซี อิน , เคซ ไอ เพซ อะเว)
Will my child get to feel love
(วิล มาย ไชล เก็ท ทู ฟีล ลัฝ)
Or are we all just cursed to be street thugs? Cause bein black hurts
(ออ อาร์ วี ออล จัซท เคิซ ทู บี ซทรีท ธัก คอส บีนโพลบแล็ค เฮิท)
And even worse if you speak first
(แอ็นด อีเฝ็น เวิซ อิฟ ยู ซพีค เฟิซท)
Livin my life as an Outlaw, what could be worse?
(ลีฝอิน มาย ไลฟ แอ็ส แอน เอาทลอ , ว็อท เคิด บี เวิซ)
Cause maybe if I tried to change
(คอส เมบี อิฟ ฟาย ทไร ทู เชนจ)
Who I’m kiddin? I’ma thug ’til I die, I’ma rider mayne
(ฮู แอม คิดดิน แอมอา ธัก ทิล ไอ ได , แอมอา ไรดเออะ เมน)
Touch bases, eat lunch at plush places
(ทั๊ช เบซ , อีท ลันช แอ็ท พลัฌ พเลซ)
Regular criminal oasis awaits us
(เรกอิวเลอะ ครีมอิแน็ล โอะเอซิซ อะเวท อัซ)
If there’s a ghetto for true thugs, I’ll see you there
(อิฟ แดร์ ซา เกทโท ฟอ ทรู ธัก , แอล ซี ยู แดร์)
And I’m sorry for not bein there
(แอ็นด แอม ซอริ ฟอ น็อท บีนโพลแดร์)
Just know your daddy was a soldier, me against the world
(จัซท โน ยุร แดดดิ วอส ซา โซลเจอะ , มี อะเกนซท เดอะ เวิลด)
Bless the boys, and all my little girls
(บเล็ซ เดอะ บอย , แอ็นด ออล มาย ลิ๊ทเทิ่ล เกิล)
To the Lord I’m eternal, restin in peace
(ทู เดอะ ลอด แอม อิเทอแน็ล , เรสติน อิน พีซ)
Please take care of all my seeds, to my unborn child
(พลีส เทค แค อ็อฝ ออล มาย ซีด , ทู มาย อันบอน ไชล)

[Chorus – repeat to fade]
([ โครัซ ริพีท ทู เฝด ])

[2Pac over Chorus]
([ 2Pac โอเฝอะ โครัซ ])
To my unborn child.. please take of all my kids
(ทู มาย อันบอน ไชล พลีส เทค อ็อฝ ออล มาย คิด)
My unborn child.. to my unborn child
(มาย อันบอน ไชล ทู มาย อันบอน ไชล)
This letter goes out to.. to the seeds that I might not get to see
(ดีซ เลทเทอะ โกซ เอ้า ทู ทู เดอะ ซีด แดท ไอ ไมท น็อท เก็ท ทู ซี)
cause of this lifestyle
(คอส อ็อฝ ดีซ ไลฟ์สตายอฺ)
Just know that your daddy loves you, got nuttin but love for you
(จัซท โน แดท ยุร แดดดิ ลัฝ ยู , ก็อท นัทดินบัท ลัฝ ฟอ ยู)
All I wanted was for you have a better life than I did
(ออล ไอ ว็อนท วอส ฟอ ยู แฮ็ฝ อะ เบทเทอะ ไลฟ แฑ็น นาย ดิด)
That’s why I was out here on a twenty-four hour 365 grind
(แด๊ท ฮไว ไอ วอส เอ้า เฮียร ออน อะ ทเวนทิ โฟ เอาร 365 ไกรนด)
When you get to be my age you’ll understand
(ฮเว็น ยู เก็ท ทู บี มาย เอจ โยว อันเดิซแทนด)
Just know I got love for you
(จัซท โน ไอ ก็อท ลัฝ ฟอ ยู)
And I’ll see you up there in the ghetto heaven
(แอ็นด แอล ซี ยู อัพ แดร์ อิน เดอะ เกทโท เฮฝเอ็น)
Cause ghetto heaven gotta be there.. haha, take care
(คอส เกทโท เฮฝเอ็น กอททะ บี แดร์ ฮาฮา , เทค แค)
Run wild, but be smart
(รัน ไวลด , บัท บี ซมาท)
Follow the rules of the game
(ฟอลโล เดอะ รูล อ็อฝ เดอะ เกม)
I know that sometimes it’s confusin
(ไอ โน แดท ซัมไทม์ อิทซ คอนฟิวซิน)
The rules of the game is gonna get you through it, all day everyday
(เดอะ รูล อ็อฝ เดอะ เกม อีส กอนนะ เก็ท ยู ธรู อิท , ออล เด เอวี่เดย์)
Watch out for these snakes and fakes, friends comin down the way..
(ว็อช เอ้า ฟอ ฑิส ซเนค แซน เฟค , ฟเร็นด คัมอิน เดาน เดอะ เว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Letter 2 My Unborn คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น