เนื้อเพลง Say What You Want คำอ่านไทย 50 Cent feat Lloyd Banks, Tony Yayo

Yo, n*ggas be askin me ” yo 50 who you got beef wit? ”
( โย , เอ็น *ggas บี แอสกิน มี ” โย 50 ฮู ยู ก็อท บีฟ วิท “)
I’m a tell yall n*ggas who I got beef wit
(แอม มา เท็ล ยอล เอ็น *ggas ฮู ไอ ก็อท บีฟ วิท)
I got beef wit any n*gga I can’t make no money wit
(ไอ ก็อท บีฟ วิท เอนอิ เอ็น *gga ไอ แค็นท เมค โน มันอิ วิท)
If I can’t make no money wit you, f*ck you n*gga
(อิฟ ฟาย แค็นท เมค โน มันอิ วิท ยู , เอฟ *ck ยู เอ็น *gga)
G-Unit n*gga, thats whatsup cause I said thats whatsup
(จี ยูนิท เอ็น *gga , แด๊ท whatsup คอส ไอ เซ็ด แด๊ท whatsup)

[Tony Yayo]
([ โทนี่ Yayo ])
I get money, money I got
(ไอ เก็ท มันอิ , มันอิ ไอ ก็อท)
so its a 100 grams or better when I’m going to cop
(โซ อิทซ ซา 100 กแร็ม ออ เบทเทอะ ฮเว็น แอม โกอิ้ง ทู ค็อพ)
I never hold the toaster cause I use my little soldier
(ไอ เนฝเวอะ โฮลด เดอะ โทซเทอะ คอส ไอ ยูซ มาย ลิ๊ทเทิ่ล โซลเจอะ)
And my down b*tch as a holster, like I’m supposed ta
(แอ็นด มาย เดาน บี *tch แอ็ส ซา โฮลซเทอะ , ไลค แอม ซัพโพส ทา)
heavy pistol sales for living
(เฮฝอิ พิ๊สท่อล เซล ฟอ ลีฝอิง)
my gun rip through lungs and tear through tissue
(มาย กัน ริพ ธรู ลัง แซน เทีย ธรู ทีฌยู)
while I’m out for the ends, you out for a rep
(ฮไวล แอม เอ้า ฟอ ดิ เอ็นด , ยู เอ้า ฟอ รา เร็พ)
thats the same thing that have yo mama in a black dress
(แด๊ท เดอะ เซม ธิง แดท แฮ็ฝ โย มามะ อิน อะ บแล็ค ดเรซ)
see me in a black lex, hard-top
(ซี มี อิน อะ บแล็ค lex , ฮาด ท็อพ)
My mink drop-top, fresh out the carlot
(มาย มิงค ดร็อพ ท็อพ , ฟเร็ฌ เอ้า เดอะ carlot)
I got the gift of raw pugilist speeches[?]
(ไอ ก็อท เดอะ กิฟท อ็อฝ รอ พยูจิลิซท speeches [ ])
So I’m gon sell like the box office features
(โซ แอม ก็อน เซ็ล ไลค เดอะ บ็อคซ ออฟฟิซ ฟีเชอะ)
N*ggas in the hood can’t see G-UNIT!
(เอ็น *ggas ซิน เดอะ ฮุด แค็นท ซี จี ยูนิท !)
but deep in they heart they wanna be G-UNIT!
(บัท ดีพ อิน เด ฮาท เด วอนนา บี จี ยูนิท !)
cause we got them three b’s: benzes, burners and b*tches
(คอส วี ก็อท เฑ็ม ธรี bs : เบนเซซ , เบอเนอะ แซน บี *tches)
and plus we on the road to the riches
(แอ็นด พลัซ วี ออน เดอะ โรด ทู เดอะ ริชอิส)

[Chorus: repeat 2X]
([ โครัซ : ริพีท 2X ])
You can say what you want about me
(ยู แค็น เซ ว็อท ยู ว็อนท อะเบาท มี)
As long as you don’t get in the way of my money
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ยู ด้อนท์ เก็ท อิน เดอะ เว อ็อฝ มาย มันอิ)
Cause all that talking sh*t to me played out
(คอส ออล แดท ทอคอิง ฌะ *ที ทู มี พเล เอ้า)
N*gga keep bumping your gums you get laid out
(เอ็น *gga คีพ bumpings ยุร กัม ยู เก็ท เลด เอ้า)

[Lloyd Banks]
([ ลอยด แบ็งค ])
Lately I been going through a phase
(เลทลิ ไอ บีน โกอิ้ง ธรู อะ เฟส)
Hope they aint tap the phones
(โฮพ เด เอน แท็พ เดอะ โฟน)
Cause we got pumps the size of saxophones
(คอส วี ก็อท พัมพ เดอะ ไซส อ็อฝ แซคโซะโฟน)
Therefore I’m on the move with the squad
(แดโฟ แอม ออน เดอะ มูฝ วิฑ เดอะ ซคว็อด)
I’m stingy as ever, known to trick fast food on a broad
(แอม ซทีนจิ แอ็ส เอฝเออะ , โนน ทู ทริค ฟัซท ฟูด ออน อะ บรอด)
Picture me putting jewels on a broad
(พีคเชอะ มี พูทดิง จูเอ็ล ออน อะ บรอด)
I’d rather put shoes on the car
(อาย ราฑเออะ พัท ฌู ออน เดอะ คา)
A pool in the yard
(อะ พูล อิน เดอะ ยาด)
You don’t really wanna fool with the god
(ยู ด้อนท์ ริแอ็ลลิ วอนนา ฟูล วิฑ เดอะ ก็อด)
N*gga my front line long enough to fill two boulevards
(เอ็น *gga มาย ฟรันท ไลน ล็อง อินัฟ ทู ฟิล ทู บูลิฝาด)
In this game, you only make it far if you loyal
(อิน ดีซ เกม , ยู โอ๊นลี่ เมค อิท ฟา อิฟ ยู ลอยแอ็ล)
And if you grew up with your mother and your father you spoiled
(แอ็นด อิฟ ยู กรู อัพ วิฑ ยุร ม๊าเธ่อร์ แอ็นด ยุร ฟาเฑอะ ยู ซพอยล)
Why swing, you gotta be strapped to get rid of me
(ฮไว ซวิง , ยู กอททะ บี สแตปชฺ ทู เก็ท ริด อ็อฝ มี)
Ill leave you in water like the statute of liberty
(แอล ลีฝ ยู อิน วอเทอะ ไลค เดอะ ซแทชยูท อ็อฝ ลีบเออะทิ)
Tryin to be cool
(ทายอิน ทู บี คูล)
Blowin green that strong enough to make a white boy open fire on a school
(โบลวิน กรีน แดท ซทร็อง อินัฟ ทู เมค เก ฮไวท บอย โอเพ็น ไฟร ออน อะ ซคูล)
Keep rappin for your hood, I’m rappin for benzes
(คีพ แรพปิน ฟอ ยุร ฮุด , แอม แรพปิน ฟอ เบนเซซ)
And long assault rifles with straps on the lenses
(แอ็นด ล็อง แอ็ซซอลท ไร๊เฟิ่ล วิฑ ซทแร็พ ออน เดอะ lenses)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
Yall n*ggas gotta learn from me [Yeah!!]
(ยอล เอ็น *ggas กอททะ เลิน ฟร็อม มี [ เย่ ! ! ])
What I learned from Gotta Rock and Spank G [Un-Huh]
(ว็อท ไอ เลิน ฟร็อม กอททะ ร็อค แอ็นด ซแพ็งค จี [ ยูเอ็น ฮู ])
Yall n*ggas gotta learn from me [Yeah!!]
(ยอล เอ็น *ggas กอททะ เลิน ฟร็อม มี [ เย่ ! ! ])
What I learned from watching Brucie B
(ว็อท ไอ เลิน ฟร็อม วัทชิง Brucie บี)
Look, I shot the sheriff
(ลุค , ไอ ฌ็อท เดอะ เฌริฟ)
And n*gga if you get too close yo punk ass getting shot
(แอ็นด เอ็น *gga อิฟ ยู เก็ท ทู คโลส โย พรัค อาซ เกดดดิ้ง ฌ็อท)
Here’s the plan, I’m a keep stackin my ends
(เฮียร เดอะ แพล็น , แอม มา คีพ สทาคกิน มาย เอ็นด)
Till I’m on airplane seats in the Maebach benz
(ทิล แอม ออน แอพเลน ซีท ซิน เดอะ Maebach เบนซฺ)
I’m all about the chips
(แอม ออล อะเบาท เดอะ ชิพ)
I done took them trips
(ไอ ดัน ทุค เฑ็ม ทริพ)
22’s on the 6
(22s ออน เดอะ ซิก)
26 on the bricks
(26 ออน เดอะ บริค)
And them outta town n*ggas, I’m chargin yall more
(แอ็นด เฑ็ม เอ๊าตา ทาวน์ เอ็น *ggas , แอม chargin ยอล โม)
I tapdance on the sh*t I aint servin it raw
(ไอ tapdance ออน เดอะ ฌะ *ที ไอ เอน เซิฝวิน หนิด รอ)
You sell smoke, look n*gga I got what you need
(ยู เซ็ล ซโมค , ลุค เอ็น *gga ไอ ก็อท ว็อท ยู นีด)
But it aint goin cheap I got mouths to feed
(บัท ดิธ เอน โกอิน ชีพ ไอ ก็อท เมาธ ทู ฟี)
N*ggas always sayin damn 50 you bugged
(เอ็น *ggas ออลเว เซย์อิน แด็ม 50 ยู บักชฺ)
Cause I got hoes giving n*ggas the date rape drug
(คอส ไอ ก็อท โฮ กีฝวิง เอ็น *ggas เดอะ เดท เรพ ดรัก)
Gimme his watch and his chain
(กีมมิ ฮิส ว็อช แอ็นด ฮิส เชน)
We not the same, he a lame
(วี น็อท เดอะ เซม , ฮี อะ เลม)
He want p*ssy I’m bout my money man
(ฮี ว็อนท พี *ssy แอม เบาท มาย มันอิ แม็น)
Crap table in Vegas had his b*tch on my d*ck
(แครพ เท๊เบิ้ล อิน ฝีกะ แฮ็ด ฮิส บี *tch ออน มาย d*ck)
Threw a 7 so many times they thought the dice was fixed
(ธรู อะ เซฝเว่น โซ เมนอิ ไทม เด ธอท เดอะ ไดซ วอส ฟิคซ)
Yo its 50, when your mindframe change and start to rearrange
(โย อิทซ 50 , ฮเว็น ยุร mindframe เชนจ แอ็นด ซทาท ทู รีโอเรง)
I’ll see you another day motherf*cker it’s 50
(แอล ซี ยู แอะนัธเออะ เด motherf*cker อิทซ 50)
Shots ’til your heart drop and freeze up, ease up motherf*cker
(ฌ็อท ทิล ยุร ฮาท ดร็อพ แอ็นด ฟรีส อัพ , อีส อัพ motherf*cker)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Say What You Want คำอ่านไทย 50 Cent feat Lloyd Banks, Tony Yayo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น