เนื้อเพลง Holla, Holla คำอ่านไทย Ja Rule

[Ja Rule:]
( [ จา รูล : ])
[Chorus: 2X]
([ โครัซ : 2X ])
[Holla Holla]
([ ฮอลละ ฮอลละ ])
All my n*ggaz thats ready to get [Dollaz Dollaz]
(ออล มาย เอ็น *ggaz แด๊ท เรดอิ ทู เก็ท [ Dollaz Dollaz ])
B*tches know who can get em a little [Hotta Hotta]
(บี *tches โน ฮู แค็น เก็ท เอ็ม มา ลิ๊ทเทิ่ล [ Hotta Hotta ])
Come on, If you rollin’ wit me [Follow Follow]
(คัมมอน , อิฟ ยู โรลลิน วิท มี [ ฟอลโล ฟอลโล ])
Its Murda..
(อิทซ เมอร์ดา)

[Verse 1:]
([ เฝิซ วัน : ])
Think you f*ckin’ wit Ja, Nada
(ธิงค ยู เอฟ *ckin วิท จา , Nada)
Watcha wanna go Dolla for Dolla??? [Holla Holla]
(วัทช่า วอนนา โก ดอลล่า ฟอ ดอลล่า [ ฮอลละ ฮอลละ ])
My n*ggaz is [Hotta Hotta]
(มาย เอ็น *ggaz อีส [ Hotta Hotta ])
F*cks plenty b*tches, and dug b*tches for petty n*ggaz
(เอฟ *cks พเลนทิ บี *tches , แอ็นด ดัก บี *tches ฟอ เพททิ เอ็น *ggaz)
You look in me eyes and tell me they style aint ridiculous
(ยู ลุค อิน มี ไอ แซน เท็ล มี เด ซไทล เอน ริดีคอิวลัซ)
[B*tches B*tches] Pop da p*ssy and bounce like [Hit it Hit it]
([ บี *tches บี *tches ] พ็อพ ดา พี *ssy แอ็นด เบานซ ไลค [ ฮิท ดิธ ฮิท ดิธ ])
Sure if your favorite is long [Get it Get it] Baby Baby
(ฌุร อิฟ ยุร เฟเฝอะริท อีส ล็อง [ เก็ท ดิธ เก็ท ดิธ ] เบบิ เบบิ)
Dont you wanna leave tonite and f*ck with me
(ด้อนท์ ยู วอนนา ลีฝ ทูไนท์ แอ็นด เอฟ *ck วิฑ มี)
Cause we really need to be freaking off at any cost
(คอส วี ริแอ็ลลิ นีด ทู บี เฟรคกิ้ง ออฟฟ แอ็ท เอนอิ ค็อซท)
Its on me, if you married, then get a divorce
(อิทซ ออน มี , อิฟ ยู แมริด , เด็น เก็ท ดา ดิโฝซ)
When I hits it, some women get twisted
(ฮเว็น นาย ฮิท ซิท , ซัม วีมเอิน เก็ท ทวิซท)
Have em’ twitchin’, like ” Damn look what the d*ck did ”
(แฮ็ฝ เอ็ม twitchin , ไลค ” แด็ม ลุค ว็อท เดอะ d*ck ดิด “)
I just wanna hit it the worst way, right after a long day
(ไอ จัซท วอนนา ฮิท ดิธ เดอะ เวิซท เว , ไรท อาฟเทอะ รา ล็อง เด)
And put the puss on lay-a-way, Heard me?
(แอ็นด พัท เดอะ พัซ ออน เล อะ เว , เฮิด มี)
Im that, Dirty n*gga that get you hot, and heat it
(แอม แดท , เดอทิ เอ็น *gga แดท เก็ท ยู ฮ็อท , แอ็นด ฮีท ดิธ)
Baby girl if you want it as bad as you need it
(เบบิ เกิล อิฟ ยู ว็อนท ดิธ แอ็ส แบ็ด แอ็ส ยู นีด ดิท)

[Chorus: Repeat 2x]
([ โครัซ : ริพีท 2x ])

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])
Let me holla at my true thugs
(เล็ท มี ฮอลละ แอ็ท มาย ทรู ธัก)
If n*ggas want war, bust slugs
(อิฟ เอ็น *ggas ว็อนท วอ , บัซท ซลัก)
N*gga, what? Im hotta hotta and just cant be touched
(เอ็น *gga , ว็อท แอม hotta hotta แอ็นด จัซท แค็นท บี ทั๊ช)
Plus, anybody that f*cks with me, gonna get felt
(พลัซ , เอนอิบอดิ แดท เอฟ *cks วิฑ มี , กอนนะ เก็ท เฟ็ลท)
How many want it? Determines how the slugs get dealt
(เฮา เมนอิ ว็อนท ดิธ ดิเทอมิน เฮา เดอะ ซลัก เก็ท เด็ลท)
Cuz I [Spit em’ Spit em’]
(คัซ ไอ [ ซพิท เอ็ม ซพิท เอ็ม ])
Choke them n*ggas like roaches and then [Clip em’ Clip em]
(โชค เฑ็ม เอ็น *ggas ไลค roaches แซน เด็น [ คลิพ เอ็ม คลิพ เอ็ม ])
Long as Im alive, Ima [Hit em’ Hit em’]
(ล็อง แอ็ส แอม อะไลฝ , แอมอา [ ฮิท เอ็ม ฮิท เอ็ม ])
Respect mines, to the day of my demise
(ริซเพคท ไมน , ทู เดอะ เด อ็อฝ มาย ดิไมส)
Dont f*ck with me, cuz the flow’s [Killa Killa]
(ด้อนท์ เอฟ *ck วิฑ มี , คัซ เดอะ ฟโล [ คิวลา คิวลา ])
Whoever eva who wants it?
(ฮูเอฝเออะ อีว่า ฮู ว็อนท ซิท)
Its yours, now your gonna [Get it Get it]
(อิทซ ยุร , เนา ยุร กอนนะ [ เก็ท ดิธ เก็ท ดิธ ])
[Feela Feela] N*gga full of holes
([ Feela Feela ] เอ็น *gga ฟูล อ็อฝ โฮล)
Treat em’ like hoes, and show no love to them homo thugs
(ทรีท เอ็ม ไลค โฮ , แอ็นด โฌ โน ลัฝ ทู เฑ็ม โฮโม ธัก)
Its us you wanna f*ck with
(อิทซ อัซ ยู วอนนา เอฟ *ck วิฑ)
As soon as them slugs skip from body to body
(แอ็ส ซูน แอ็ส เฑ็ม ซลัก ซคิพ ฟร็อม บอดอิ ทู บอดอิ)
Go from grave to bit
(โก ฟร็อม กแรฝ ทู บิท)
I dont respect it, plus n*ggas commited treason
(ไอ ด้อนท์ ริซเพคท ดิธ , พลัซ เอ็น *ggas ค็อมมีท ทรีสน)
Who want it with Ja? Who ready to die breathing?
(ฮู ว็อนท ดิธ วิฑ จา ฮู เรดอิ ทู ได บรีสดิง)

[Chorus: Repeat 2x]
([ โครัซ : ริพีท 2x ])

[Verse 3:]
([ เฝิซ ที : ])
Ja baby, one of the many, many n*ggas who sip Henny
(จา เบบิ , วัน อ็อฝ เดอะ เมนอิ , เมนอิ เอ็น *ggas ฮู ซิพ เฮนนี่)
With the the two seaters, sittin on twenties
(วิฑ เดอะ ทู ซีทเออะ , ซิทดิน ออน ทเวนทีสฺ)
I, I be wit running in, running out
(ไอ , ไอ บี วิท รันนิง อิน , รันนิง เอ้า)
Then, thou bestow hit em’ up, gun em’ down
(เด็น , เฑา บิซโท ฮิท เอ็ม อัพ , กัน เอ็ม เดาน)
N*ggaz aint ready for Ja, any way, any how
(เอ็น *ggaz เอน เรดอิ ฟอ จา , เอนอิ เว , เอนอิ เฮา)
I give it give it to n*ggaz, claimin’ that they live it
(ไอ กิฝ อิท กิฝ อิท ทู เอ็น *ggaz , คลีมมิน แดท เด ไลฝ อิท)
Real [N*ggaz N*ggaz] brandish the iron and flash
(ริแอ็ล [ เอ็น *ggaz เอ็น *ggaz ] บแรนดิฌ ดิ ไอเอิน แอ็นด ฟแล็ฌ)
Like [Hold this Hold this] when you got nothing to live for
(ไลค [ โฮลด ดีซ โฮลด ดีซ ] ฮเว็น ยู ก็อท นัธอิง ทู ไลฝ ฟอ)
Notice, n*ggaz be hot, and more explosive
(โนทิซ , เอ็น *ggaz บี ฮ็อท , แอ็นด โม เอ็คซพโลซิฝ)
Focus, ready to rip em’ up with the dope, this
(โฟ๊คัส , เรดอิ ทู ริพ เอ็ม อัพ วิฑ เดอะ โดพ , ดีซ)
My life, n*ggaz is frontin’, and stuntin’ for nothing
(มาย ไลฟ , เอ็น *ggaz อีส ฟ้อนดิน , แอ็นด สตันดิน ฟอ นัธอิง)
Better act right, fore’ I spark and dim your lights??
(เบทเทอะ แอ็คท ไรท , โฟ ไอ ซพาค แอ็นด ดิม ยุร ไลท)
Im a hazard, to n*ggaz, a bastard
(แอม มา แฮสเอิด , ทู เอ็น *ggaz , อะ แบซเทิด)
To b*tches, when in doubt, go for stealth, and clap the finish
(ทู บี *tches , ฮเว็น อิน เดาท , โก ฟอ ซเท็ลธ , แอ็นด คแล็พ เดอะ ฟีนอิฌ)
Anything movin’ rightfully hit for wrong doin’
(เอนอิธิง มูฝวิน ไรทฟุลิ ฮิท ฟอ ร็อง โดย)
I’ma follow and enourage all my n*ggaz to WHAT?!?
(แอมอา ฟอลโล แอ็นด enourage ออล มาย เอ็น *ggaz ทู ว็อท !)

[Chorus: Repeat til’ end]
([ โครัซ : ริพีท ทิล เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Holla, Holla คำอ่านไทย Ja Rule

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น