เนื้อเพลง X-B*tches คำอ่านไทย Ice Cube

[Ice Cube Talking]
( [ ไอซ คยูบ ทอคอิง ])
Damn, what you doing over here? Whassup?
(แด็ม , ว็อท ยู ดูอิง โอเฝอะ เฮียร ฮวัดสับ)
Yeah I was thinking about you the other day
(เย่ ไอ วอส ติ้งกิง อะเบาท ยู ดิ อัฑเออะ เด)
And I was thinking I should have never f*cked wit’ your ass
(แอ็นด ดาย วอส ติ้งกิง ไอ เชิด แฮ็ฝ เนฝเวอะ เอฟ *cked วิท ยุร อาซ)
I should have left you right where I founnd you
(ไอ เชิด แฮ็ฝ เล็ฟท ยู ไรท ฮแว ไอ founnd ยู)
My bed [echo]
(มาย เบ็ด [ เอคโอ ])

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
When I was with you all you ever do was b*tch
(ฮเว็น นาย วอส วิฑ ยู ออล ยู เอฝเออะ ดู วอส บี *tch)
Talk sh*t, but you could s*ck d*ck
(ทอค ฌะ *ที , บัท ยู เคิด เอส *ck d*ck)
So I didn’t sweat all the fussin’ and cussin’
(โซ ไอ ดิ๊นอิน ซเว็ท ดอร์ เดอะ ฟัสซิน แอ็นด cussin)
On New Year’s Eve, the night I was bussin'[wow]
(ออน นยู เยีย อี๊ฟ , เดอะ ไนท ไอ วอส บัสซิน [ เวา ])
I would stress and strain to mantain
(ไอ เวิด ซทเร็ซ แซน ซทเรน ทู mantain)
And didn’t need to hear your motherf*cking ass complain
(แอ็นด ดิ๊นอิน นีด ทู เฮีย ยุร motherf*คิง อาซ ค็อมพเลน)
About n*ggaz in the house [mm], feet on the couch
(อะเบาท เอ็น *ggaz อิน เดอะ เฮาซ [ อึมมมม ] , ฟีท ออน เดอะ เคาช)
Talkin’ all loud [yeah], blunt in my mouth [yeah]

(ทอคกิ่น ออล เลาด [ เย่ ] , บลันท อิน มาย เมาธ [ เย่ ])
B*tch I got fifty cents on this genesis
(บี *tch ไอ ก็อท ฟีฟทิ เซ็นท ออน ดีซ เจนอิซิซ)
Talkin’ ’bout n*ggaz got to vacate the premises
(ทอคกิ่น เบาท เอ็น *ggaz ก็อท ทู เฝเคท เดอะ พเรมอิซ)
[She’s dead] Homie histor
([ ชี เด็ด ] โฮมี histor)
An’ outa nowhere your ass got hard
(แอน เอ้าดา โนแวร์ ยุร อาซ ก็อท ฮาด)
Poured out the pub, then you got drugged
(โพ เอ้า เดอะ พับ , เด็น ยู ก็อท ดรัง)
We at it again, I tried to count to ten
(วี แอ็ท ดิธ อะเกน , ไอ ทไร ทู เคานท ทู เท็น)
There’s no end to your naggin’
(แดร์ โน เอ็นด ทู ยุร naggin)
You can’t treat me like I’m faggin’, hoe
(ยู แค็นท ทรีท มี ไลค แอม faggin , โฮ)
You see I’m saggin’ [no]
(ยู ซี แอม แซคกิน [ โน ])
Why I gotta act like a motherf*cking asshole [why]
(ฮไว ไอ กอททะ แอ็คท ไลค เก motherf*คิง แอสโฮล [ ฮไว ])
To be king of my motherf*cking castle
(ทู บี คิง อ็อฝ มาย motherf*คิง แค๊สเซิ่ล)
You’ll never be the missus [never]
(โยว เนฝเวอะ บี เดอะ มีซซัซ [ เนฝเวอะ ])
Breakin’ all my dishes
(เบรกกิ้น ออล มาย ดิสชิด)
And f*ck all my X-b*tches
(แอ็นด เอฟ *ck ออล มาย เอ๊กซฺ บี *tches)

[Chorus 1]
([ โครัซ วัน ])
F*ck you, f*ck you and f*ck you
(เอฟ *ck ยู , เอฟ *ck ยู แอ็นด เอฟ *ck ยู)
The world ain’t yours, the world ain’t yours
(เดอะ เวิลด เอน ยุร , เดอะ เวิลด เอน ยุร)
[repeat]
([ ริพีท ])

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
On an’ off, off an’ on, b*tch I’m grown
(ออน แอน ออฟฟ , ออฟฟ แอน ออน , บี *tch แอม กโรน)
So stop playing on my phone [stop]
(โซ ซท็อพ พเลนิ่ง ออน มาย โฟน [ ซท็อพ ])
It was a time we used to bump and grind
(อิท วอส ซา ไทม วี ยูซ ทู บัมพ แอ็นด ไกรนด)
And find heaven [ahh]
(แอ็นด ไฟนด เฮฝเอ็น [ อา ])
Without a motherf*cking reverend
(วิเฑาท ดา motherf*คิง เรฝเวอเรน)
Managoua twages and bomb-ass massages
(Managoua twages แซน บ็อม อาซ มัซซาฉ)
And dreams of three-car garages
(แอ็นด ดรีม อ็อฝ ธรี คา กะราฉ)
You say I’m cheating when I’m up at the studio
(ยู เซ แอม ชีดิง ฮเว็น แอม อัพ แอ็ท เดอะ ซทยูดิโอ)
Come to find out you the hoe, oh
(คัม ทู ไฟนด เอ้า ยู เดอะ โฮ , โอ)
And you was way out
(แอ็นด ยู วอส เว เอ้า)
Talkin’ ’bout rap, was gonna play ya
(ทอคกิ่น เบาท แร็พ , วอส กอนนะ พเล ยา)
And I was wasting my time writing rhyme [hahaha]
(แอ็นด ดาย วอส เวซทิง มาย ไทม ไรทอิง ไรม [ ฮาฮาฮา ])
You made yourself loud and clear
(ยู เมด ยุรเซลฟ เลาด แอ็นด คเลีย)
You wanted me to choose between you and my career [b*tch]
(ยู ว็อนท มี ทู ชูส บีทวิน ยู แอ็นด มาย คะเรีย [ บี *tch ])
Started f*cking with this baller named Chris
(ซทาท เอฟ *คิง วิฑ ดีซ บอลเลอเนม คริส)
Couldn’t resist the Rolex on his wrist
(คูดซึ่น ริสีซท เดอะ โรเหล็ก ออน ฮิส ริซท)
I kept on writing my raps with profanity
(ไอ เค็พท ออน ไรทอิง มาย แร็พ วิฑ พโระแฟนอิทิ)
Now I’m on tour f*cking b*tches like Fanady
(เนา แอม ออน ทัวร์ เอฟ *คิง บี *tches ไลค Fanady)
You tried to diss this, now you missed this
(ยู ทไร ทู ดิซ ดีซ , เนา ยู มิซ ดีซ)
And the first and fifteenth is like Christmas
(แอ็นด เดอะ เฟิซท แอ็นด ฟีฟทีนธ อีส ไลค ครีซมัซ)
Send me naked pictures but give it a rest
(เซ็นด มี เนคิด พีคเชอะ บัท กิฝ อิท ดา เร็ซท)
With Mrs Ice Cube tatood on your breast
(วิฑ มีซซิซ ไอซ คยูบ tatood ออน ยุร บเร็ซท)
Now you at the back door of my show
(เนา ยู แอ็ท เดอะ แบ็ค โด อ็อฝ มาย โฌ)
Dressed like a hoe, axin’ could you blow [no],
(ดเรซ ไลค เก โฮ , axin เคิด ยู บโล [ โน ] ,)
Hell no but it’s still delicious
(เฮ็ล โน บัท อิทซ ซทิล ดิลีฌอัซ)
Went from rags to riches
(เว็นท ฟร็อม แร็ก ทู ริชอิส)
And f*ck all my X-b*tches
(แอ็นด เอฟ *ck ออล มาย เอ๊กซฺ บี *tches)

[Chorus 2]
([ โครัซ ทู ])
F*ck you, f*ck you, especially you
(เอฟ *ck ยู , เอฟ *ck ยู , เอ็วเพฌแอ็ลลิ ยู)
The world ain’t yours, the world ain’t yours
(เดอะ เวิลด เอน ยุร , เดอะ เวิลด เอน ยุร)
[repeat]
([ ริพีท ])

Now I hear you sayin’ ” Yeah I used to f*ck ’em ”
(เนา ไอ เฮีย ยู เซย์อิน ” เย่ ไอ ยูซ ทู เอฟ *ck เอ็ม “)
Not lettin’ ’em know I was a young buck then
(น็อท เลทดิน เอ็ม โน ไอ วอส ซา ยัง บัค เด็น)
N*ggaz axin’ me ” Man, did you love her? ”
(เอ็น *ggaz axin มี ” แม็น , ดิด ยู ลัฝ เฮอ “)
Loved her stupid ass enough to f*ck her with a rubber [b*tch]
(ลัฝ เฮอ ซทยูทิด อาซ อินัฟ ทู เอฟ *ck เฮอ วิฑ อะ รับเบอะ [ บี *tch ])
Now I hear, I’m your big brother [who?]
(เนา ไอ เฮีย , แอม ยุร บิก บรัฑเออะ [ ฮู ])
Second cousin, friend
(เซคอันด เค๊าซิน , ฟเร็นด)
B*tch since when?
(บี *tch ซินซ ฮเว็น)
Incest ain’t the way I swing [nah]
(อีนเซ็ซท เอน เดอะ เว ไอ ซวิง [ นาห์ ])
Never bought your ass a goddamn thing
(เนฝเวอะ บอท ยุร อาซ ซา ก๊อดแดม ธิง)
That I had to pay for
(แดท ไอ แฮ็ด ทู เพ ฟอ)
I was hateful
(ไอ วอส เฮทฟุล)
Ungrateful [uh] and never faithful
(อันกเรทฟุล [ อา ] แอ็นด เนฝเวอะ เฟธฟุล)
F*ckin’ everything that I could get my paws on
(เอฟ *ckin เอ๊วี่ติง แดท ไอ เคิด เก็ท มาย พอ ออน)
Walkin’ through hell with gasoline draws on
(วอคกิน ธรู เฮ็ล วิฑ แกซโอะลีน ดรอ ออน)
Now I’m on the mic, music is my life
(เนา แอม ออน เดอะ ไมคะ , มยูสิค อีส มาย ไลฟ)
Kids and a wife, heard you was a dite [damn]
(คิด แซน อะ ไวฟ , เฮิด ยู วอส ซา dite [ แด็ม ])
It’s your thing if you like the switches
(อิทซ ยุร ธิง อิฟ ยู ไลค เดอะ สวิทเชท)
But it’s my world and f*ck all my X-b*tches
(บัท อิทซ มาย เวิลด แอ็นด เอฟ *ck ออล มาย เอ๊กซฺ บี *tches)

[Chorus 1]
([ โครัซ วัน ])
[Chorus 2]
([ โครัซ ทู ])

[Ice Cube talking]
([ ไอซ คยูบ ทอคอิง ])
Never go down the same road twice
(เนฝเวอะ โก เดาน เดอะ เซม โรด ทไวซ)
Advice from the big homie Ice Cube
(แอ็ดไฝซ ฟร็อม เดอะ บิก โฮมี ไอซ คยูบ)
Hmm, girl you better get away from here
(อึม , เกิล ยู เบทเทอะ เก็ท อะเว ฟร็อม เฮียร)
I don’t want that sh*t no more
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท แดท ฌะ *ที โน โม)
Na,na ahem, and don’t be callin’ at my mama’ house neither
(นา , นา อะเฮม , แอ็นด ด้อนท์ บี คอลลิน แอ็ท มาย มามะ เฮาซ นีเฑอะไนเฑอะ)
I’m through wit’ you. I’m through wit’ you
(แอม ธรู วิท ยู แอม ธรู วิท ยู)
I done got smarter. I done got smarter
(ไอ ดัน ก็อท สมาร์เดอไอ ดัน ก็อท สมาร์เดอ)
I ain’t f*ckin’ wit’ your daughter
(ไอ เอน เอฟ *ckin วิท ยุร ดอเทอะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง X-B*tches คำอ่านไทย Ice Cube

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น