เนื้อเพลง How To Rob คำอ่านไทย 50 Cent feat The Madd Rapper

[Madd Rapper]
( [ แม๊ด แรพเพอ ])
The art of getting robbed
(ดิ อาท อ็อฝ เกดดดิ้ง รอบ)
This is how we do Brooklyn style boy you know what I’m sayin?
(ดีซ ซิส เฮา วี ดู บรูกคิน ซไทล บอย ยู โน ว็อท แอม เซย์อิน)

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
R.I.P B.I.G, R.I.P P-A-C, R.I.P n*ggas that wanna OD
(อาร์ ไอ พี บี ไอ จี , อาร์ ไอ พี พี อะ ซี , อาร์ ไอ พี เอ็น *ggas แดท วอนนา OD)
Aiyyo the bottom line is I’ma crook with a deal
(เออายเอว เดอะ บอตตัม ไลน อีส แอมอา ครุค วิฑ อะ ดีล)
If my record don’t sell I’ma rob and steal
(อิฟ มาย เรคออด ด้อนท์ เซ็ล แอมอา ร็อบ แอ็นด ซทีล)
You better recognize n*gga I’m straight from the street
(ยู เบทเทอะ เรคอ็อกไนส เอ็น *gga แอม ซทเรท ฟร็อม เดอะ ซทรีท)
These industry n*ggaz startin to look like somethin to eat
(ฑิส อีนดัซทริ เอ็น *ggaz สตาร์ดิน ทู ลุค ไลค ซัมติน ทู อีท)
I’ll snatch Kim and tell Puff, ” You wanna see her again? ”
(แอล ซแน็ช คิม แอ็นด เท็ล พัฟ , ” ยู วอนนา ซี เฮอ อะเกน “)
Get your ass down to the nearest ATM
(เก็ท ยุร อาซ เดาน ทู เดอะ นีเรซ ATM)
I have dreams of f*ckin an R&B b*tch
(ไอ แฮ็ฝ ดรีม อ็อฝ เอฟ *ckin แอน อาร์ &บี บี *tch)
And I’ll wake up early and bounce with all your sh*t
(แอ็นด แอล เวค อัพ เออลิ แอ็นด เบานซ วิฑ ออล ยุร ฌะ *ที)
When I apply pressure,son it aint even funny
(ฮเว็น นาย แอ็พไล พเรฌเออะ , ซัน หนิด เอน อีเฝ็น ฟันนิ)
I’m about to stick Bobby for some of that Whitney money
(แอม อะเบาท ทู ซทิค บอบบิ ฟอ ซัม อ็อฝ แดท วิชนี่ มันอิ)
Brian McKnight, I can get that n*gga anytime
(ไบรเอน แมคไนท์ , ไอ แค็น เก็ท แดท เอ็น *gga เอนี่ไทม์)
Have Keith sweatin starin down the barrel from my nine
(แฮ็ฝ คีต สเวเดน สตาร์ริน เดาน เดอะ แบเร็ล ฟร็อม มาย ไนน)
Since these Harlem World n*ggaz seem to all be fam
(ซินซ ฑิส ฮาร์เล็ม เวิลด เอ็น *ggaz ซีม ทู ออล บี แฟม)
I put the gun to Cardan tell him, ” Tell your man
(ไอ พัท เดอะ กัน ทู Cardan เท็ล ฮิม , ” เท็ล ยุร แม็น)
Mason Betha, haha, come up of that watch now
(เมสั่น Betha , ฮาฮา , คัม อัพ อ็อฝ แดท ว็อช เนา)
I mean right now ”
(ไอ มีน ไรท เนา “)
The only excuse for being broke is bein in jail
(ดิ โอ๊นลี่ เอ็คซคยูซ ฟอ บีอิง บโรค อีส บีนโพลอิน เจล)
An entertainer can’t make bail if he broke as hell
(แอน เอนเทอะเทนเออะ แค็นท เมค เบล อิฟ ฮี บโรค แอ็ส เฮ็ล)
I’d rob ODB but that’d be a waste of time
(อาย ร็อบ ODB บัท แดท บี อะ เวซท อ็อฝ ไทม)
Probably have to clap him run and toss the nine
(พรอบอับลิ แฮ็ฝ ทู คแล็พ ฮิม รัน แอ็นด ท็อซ เดอะ ไนน)
I’d follow Fox in the drop for four blocks
(อาย ฟอลโล ฟ็อคซ อิน เดอะ ดร็อพ ฟอ โฟ บล็อค)
Plottin to juice her for that rock Kurupt copped
(Plottin ทู จูซ เฮอ ฟอ แดท ร็อค เคอรัพชฺ คอพอิ)
What Jigga just sold like 4 mil? He got somethin to live for
(ว็อท จิ๊กกา จัซท โซลด ไลค โฟว มิล ฮี ก็อท ซัมติน ทู ไลฝ ฟอ)
Don’t want no n*gga puttin four thru that Bentley Coupe door
(ด้อนท์ ว็อนท โน เอ็น *gga พันดิน โฟ ธรู แดท เบนลี่ คูเพ โด)
I’ll man handle Mariah like ” B*tch get on the ground ”
(แอล แม็น แฮ๊นเดิ้ล มารายห์ ไลค ” บี *tch เก็ท ออน เดอะ กเรานด “)
You ain’t with Tommy no more who gonna protect you now?
(ยู เอน วิฑ ทอมมิ โน โม ฮู กอนนะ พโระเทคท ยู เนา)
I been skeamin on Tone and Poke since they found me
(ไอ บีน skeamin ออน โทน แอ็นด โพค ซินซ เด เฟานด มี)
Steve know not to wear that platinum sh*t around me
(สตีฝ โน น็อท ทู แว แดท พแลทนัม ฌะ *ที อะเรานด มี)
I’m a klepto nah for real son I’m sick
(แอม มา klepto นาห์ ฟอ ริแอ็ล ซัน แอม ซิค)
I’m bout to stick Slick Rick for all that old school sh*t
(แอม เบาท ทู ซทิค ซลิค ริค ฟอ ออล แดท โอลด ซคูล ฌะ *ที)
Right now I’m bent and when I get like this I don’t think
(ไรท เนา แอม เบ็นท แอ็นด ฮเว็น นาย เก็ท ไลค ดีซ ซาย ด้อนท์ ธิงค)
About to make Stevie J take off that tight ass mink
(อะเบาท ทู เมค สตีฝวี่ เจ เทค ออฟฟ แดท ไทท อาซ มิงค)
I’ll rob Pun without a gun snatch his piece then run
(แอล ร็อบ พัน วิเฑาท ดา กัน ซแน็ช ฮิส พีซ เด็น รัน)
This n*gga weigh 400 pounds, how he gon catch me son?
(ดีซ เอ็น *gga เว 400 เพานด , เฮา ฮี ก็อน แค็ช มี ซัน)

[Madd Rapper]
([ แม๊ด แรพเพอ ])
[[Chorus] 2x]
([ [ โครัซ ] 2x ])
This aint serious
(ดีซ เอน ซีเรียซ)
Being broke can make you delirious
(บีอิง บโรค แค็น เมค ยู ดิลีเรียซ)
So we rob and steal so our ones can be bigger
(โซ วี ร็อบ แอ็นด ซทีล โซ เอ๊า วัน แค็น บี บี๊กเกอร์)
50 Cent how it feel to rob and industry n*gga?
(50 เซ็นท เฮา อิท ฟีล ทู ร็อบ แอ็นด อีนดัซทริ เอ็น *gga)

[50 Cents]
([ 50 เซ็นท ])
Ill catch P and Silk The Shocker right after the Grammies
(แอล แค็ช พี แอ็นด ซิลค เดอะ Shocker ไรท อาฟเทอะ เดอะ Grammies)
And Will Smith and Jada ass down in Miami
(แอ็นด วิล ซมิธ แอ็นด Jada อาซ เดาน อิน มายเอมอี)
Run up on Timberland and Missy w/the pound
(รัน อัพ ออน ทิมเบอแลน แอ็นด มีซซิ ดับบิว /เพานด)
Like you gimme the cash and u put the hot dog down
(ไลค ยู กีมมิ เดอะ แค็ฌ แอ็นด ยู พัท เดอะ ฮ็อท ด็อก เดาน)
I figured it out
(ไอ ฟีกยุร ดิท เอ้า)
Been robbin Joe before that’s why his ass
(บีน รอบบิน โจ บิโฟ แด๊ท ฮไว ฮิส อาซ)
don’t wanna be a playa no more
(ด้อนท์ วอนนา บี อะ พอลเย โน โม)
Mad at you I’m robbin J.D., F*CK YOU!! PAY ME!!
(แม็ด แอ็ท ยู แอม รอบบิน เจ ดี , เอฟ *CK ยู ! ! เพ มี ! !)
Had Da Brat with em, shoulda had his gat with him
(แฮ็ด ดา บแร็ท วิฑ เอ็ม , โช๊วดา แฮ็ด ฮิส แกท วิฑ ฮิม)
DMX wanna get down well you tell homey
(DMX วอนนา เก็ท เดาน เว็ล ยู เท็ล โฮมี)
I’m on that Treach sh*t, I do my +Dirt All By My Lonely+
(แอม ออน แดท Treach ฌะ *ที , ไอ ดู มาย +เดิท ดอร์ ไบ มาย โลนลิ +)
I should rob Clue man his sh*t did well
(ไอ เชิด ร็อบ คลู แม็น ฮิส ฌะ *ที ดิด เว็ล)
I wanna stick TQ but his sh*t ain’t sell
(ไอ วอนนา ซทิค TQ บัท ฮิส ฌะ *ที เอน เซ็ล)
I hit the studios take sh*t and leave
(ไอ ฮิท เดอะ ซทยูดิโอ เทค ฌะ *ที แอ็นด ลีฝ)
Catch Rae Ghost and RZA for them funny ass rings
(แค็ช เร โกซท แอ็นด RZA ฟอ เฑ็ม ฟันนิ อาซ ริง)
Tell Sticky gimme the cash before I empty three
(เท็ล ซทีคคิ กีมมิ เดอะ แค็ฌ บิโฟ ไอ เอมทิ ธรี)
Ill beat your ass like that white boy on MTV
(แอล บีท ยุร อาซ ไลค แดท ฮไวท บอย ออน เอ็มทีวี)
Cannibus wanna battle while I’m stickin them up
(Cannibus วอนนา แบ๊ทเทิ้ล ฮไวล แอม สตริคกินเฑ็ม อัพ)
N*gga get capped coroners pickin em up
(เอ็น *gga เก็ท capped คอโระเนอะ พิกคิน เอ็ม อัพ)
Heavy tried to hide his sh*t, n*gga try to stall ya
(เฮฝอิ ทไร ทู ไฮด ฮิส ฌะ *ที , เอ็น *gga ทไร ทู ซทอล ยา)
He said ” Why you robbin me I got _Nuttin But Love_ for ya! ”
(ฮี เซ็ด ” ฮไว ยู รอบบิน มี ไอ ก็อท _นัทดินบัท ลัฝ _ ฟอ ยา ! “)
Caught Juvenile for his Cash Money piece
(คอท จูฝิไนล ฟอ ฮิส แค็ฌ มันอิ พีซ)
Told him I want it all he said, ” Even my gold teeth? ”
(โทลด ฮิม ไอ ว็อนท ดิธ ดอร์ ฮี เซ็ด , ” อีเฝ็น มาย โกลด ทีท “)
I caught Blackstreet on a back street in a black jeep
(ไอ คอท Blackstreet ออน อะ แบ็ค ซทรีท อิน อะ บแล็ค จีพ)
One at a time get out and take off your shine
(วัน แอ็ท ดา ไทม เก็ท เอ้า แอ็นด เทค ออฟฟ ยุร ไฌน)
Did you ever think that you would be this rich?
(ดิด ยู เอฝเออะ ธิงค แดท ยู เวิด บี ดีซ ริช)
Did you ever think that you would have these hits?
(ดิด ยู เอฝเออะ ธิงค แดท ยู เวิด แฮ็ฝ ฑิส ฮิท)
Did you ever think that I’d flash the nine?
(ดิด ยู เอฝเออะ ธิงค แดท อาย ฟแล็ฌ เดอะ ไนน)
And walk off with your sh*t like it’s mine?
(แอ็นด วอค ออฟฟ วิฑ ยุร ฌะ *ที ไลค อิทซ ไมน)
I’ma keep stickin n*ggas until I’m livid
(แอมอา คีพ สตริคกินเอ็น *ggas อันทีล แอม ลีฝอิด)
I’ll rob Boys II Men like I’m Michael Bivins
(แอล ร็อบ บอย ทรู เม็น ไลค แอม ไมเล Bivins)
Catch Tyson for half that cash like Robyn Givens
(แค็ช Tyson ฟอ ฮาล์ฟ แดท แค็ฌ ไลค Robyn กีฝเอ็น)
I’m hungry for real im bout to stick Mister C
(แอม ฮังกริ ฟอ ริแอ็ล แอม เบาท ทู ซทิค มีซเทอะ ซี)
That n*gga still eatin off Big’s first LP
(แดท เอ็น *gga ซทิล อีดิน ออฟฟ บิก เฟิซท LP)
I had Busta and the whole Flipmode on the floor
(ไอ แฮ็ด บัสตร้า แอ็นด เดอะ โฮล ฟริพโหมด ออน เดอะ ฟโล)
He asked me if I had enuff I told him ” Gimme Some More ”
(ฮี อาซค มี อิฟ ฟาย แฮ็ด อีนัฟ ไอ โทลด ฮิม ” กีมมิ ซัม โม “)
Is you feelin this? Then wait for the sequel
(อีส ยู ฟีลิน ดีซ เด็น เวท ฟอ เดอะ ซีคเว็ล)
I gotta get Kirk Franklin for robbin Gods People
(ไอ กอททะ เก็ท เคิก Franklin ฟอ รอบบิน ก็อด พี๊เพิ่ล)

[Madd Rapper]
([ แม๊ด แรพเพอ ])
[chorus]
([ โครัซ ])
For real yo you know what I’m sayin?
(ฟอ ริแอ็ล โย ยู โน ว็อท แอม เซย์อิน)
N*ggas got to get stuck up that’s just how it goes down
(เอ็น *ggas ก็อท ทู เก็ท ซทัค อัพ แด๊ท จัซท เฮา อิท โกซ เดาน)
It don’t matter if you an industry n*gga or a regular n*gga
(อิท ด้อนท์ แมทเทอะ อิฟ ยู แอน อีนดัซทริ เอ็น *gga ออ รา เรกอิวเลอะ เอ็น *gga)
It don’t matter, if you got it and I need it I want it
(อิท ด้อนท์ แมทเทอะ , อิฟ ยู ก็อท ดิธ แอ็นด ดาย นีด ดิท ไอ ว็อนท ดิธ)
50 Cents ain’t f*ckin around
(50 เซ็นท เอน เอฟ *ckin อะเรานด)
Track Masters ain’t f*ckin around
(ทแรค มาซเทอะ เอน เอฟ *ckin อะเรานด)
Crazy Cat ain’t f*ckin around
(คเรสิ แค็ท เอน เอฟ *ckin อะเรานด)
The Madd Rapper aint f*ckin around
(เดอะ แม๊ด แรพเพอ เอน เอฟ *ckin อะเรานด)
So watch your backs, watch your pocket book, watch your pockets
(โซ ว็อช ยุร แบ็ค , ว็อช ยุร พอคเค็ท เบิค , ว็อช ยุร พอคเค็ท)
Watch everybody on the train, watch everybody on the bus
(ว็อช เอวี่บอดี้ ออน เดอะ ทเรน , ว็อช เอวี่บอดี้ ออน เดอะ บัซ)
Cause we gonna get you whether you like it or not
(คอส วี กอนนะ เก็ท ยู ฮเวทเออะ ยู ไลค อิท ออ น็อท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง How To Rob คำอ่านไทย 50 Cent feat The Madd Rapper

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น