เนื้อเพลง P Control คำอ่านไทย Prince

Nuestra presentacion especial comenzara en breve
( Nuestra presentacion เอ็ซเพฌแอ็ล comenzara อัง breve)
{our special presentation will start shortly}
({เอ๊า ซเพฌแอ็ล พเรเส็นเทฌัน วิล ซทาท ฌอทลิ })
Pero antes un mensaje de nuestros auspiciadores
(เพโร แอนทิ ยูเอ็น mensaje ดี nuestros auspiciadores)
{but first a message from our sponsors}
({บัท เฟิซท ดา เมซซิจ ฟร็อม เอ๊า ซพอนเซอะ })
Uh, yeah
(อา , เย่)
Uh
(อา)

Good mornin ladies and gentlemen [what hotel number is she in? ]
(เกิด มอร์นิน เลดิส แซน เจนเทิลเมน [ ว็อท โฮเทล นัมเบอะ อีส ชี อิน ])
Boys and motherf*ckin girls [319, 319 cool]
(บอย แซน motherf*ckin เกิล [ 319 , 319 คูล ])
This is your captain with no name speakin
(ดีซ ซิส ยุร แคพทิน วิฑ โน เนม สปีกิน)
And Im here 2 rock your world
(แอ็นด แอม เฮียร ทู ร็อค ยุร เวิลด)
With a tale that will soon be classic
(วิฑ อะ เทล แดท วิล ซูน บี คแลซซิแค็ล)
About a woman u already know
(อะเบาท ดา วูมเอิน ยู ออลเรดอิ โน)
No prostitute she, but the mayor of your brain
(โน พรอซทิทยูท ชี , บัท เดอะ เมเออะ อ็อฝ ยุร บเรน)
P*ssy control [are u ready? ]
(พี *ssy ค็อนทโรล [ อาร์ ยู เรดอิ ])

Aaah, p*ssy control, oh
(Aaah , พี *ssy ค็อนทโรล , โอ)
Aaah, p*ssy control, oh
(Aaah , พี *ssy ค็อนทโรล , โอ)

Our story begins in a schoolyard
(เอ๊า ซโทริ บีกีน ซิน อะ schoolyard)
A little girl skipping rope with her friends
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล เกิล สคริปพิง โรพ วิฑ เฮอ ฟเร็นด)
A tisket, a tasket, no lunch in her basket
(อะ tisket , อะ tasket , โน ลันช อิน เฮอ บาซเค็ท)
Just school books 4 the fight she would be in
(จัซท ซคูล เบิค โฟว เดอะ ไฟท ชี เวิด บี อิน)
One day over this hoodie
(วัน เด โอเฝอะ ดีซ ฮูดี)
She got beat 4 some clothes and her rep
(ชี ก็อท บีท โฟว ซัม คโลฑ แซน เฮอ เร็พ)
With her chin up, she scolded all yalls molded
(วิฑ เฮอ ชิน อัพ , ชี ซโคลด ออล ยอล โมลด)
When Im rich, on your neck I will step
(ฮเว็น แอม ริช , ออน ยุร เน็ค ไอ วิล ซเท็พ)
And step she did 2 the straight as
(แอ็นด ซเท็พ ชี ดิด ทู เดอะ ซทเรท แอ็ส)
Then college, the master degree
(เด็น คอลเล็จ , เดอะ มาซเทอะ ดิกรี)
She hired the heifers that jumped her
(ชี ไฮร เดอะ เฮฟเออะ แดท จัมพ เฮอ)
And made everyone of them work 4 free?
(แอ็นด เมด เอ๊วี่วัน อ็อฝ เฑ็ม เวิค โฟว ฟรี)
No! why?
(โน ! ฮไว)
So what if my sisters are triflin?
(โซ ว็อท อิฟ มาย ซีซเทอะ แซร์ ไทฟิน)
They just dont know
(เด จัซท ด้อนท์ โน)
She said mama didnt tellem what she told me
(ชี เซ็ด มามะ ดิ๊นอิน เทลเลม ว็อท ชี โทลด มี)
girl, u need p*ssy control [are u ready? ]
(เกิล , ยู นีด พี *ssy ค็อนทโรล [ อาร์ ยู เรดอิ ])

Aaah, p*ssy control, oh
(Aaah , พี *ssy ค็อนทโรล , โอ)
Aaah, p*ssy control, oh
(Aaah , พี *ssy ค็อนทโรล , โอ)

Verse 2
(เฝิซ ทู)
P*ssy got bank in her pockets
(พี *ssy ก็อท แบ็งค อิน เฮอ พอคเค็ท)
Before she got d*ck in her drawers
(บิโฟ ชี ก็อท d*ck อิน เฮอ ดรอเออะ)
If brother didnt have good and plenty of his own
(อิฟ บรัฑเออะ ดิ๊นอิน แฮ็ฝ เกิด แอ็นด พเลนทิ อ็อฝ ฮิส โอน)
In love p*ssy never did fall
(อิน ลัฝ พี *ssy เนฝเวอะ ดิด ฟอล)
And this fool named trick wanna stick her
(แอ็นด ดีซ ฟูล เนม ทริค วอนนา ซทิค เฮอ)
Uh, talkin more schick than a bic
(อา , ทอคกิ่น โม schick แฑ็น อะ bic)
bout how he gonna make p*ssy a star
(เบาท เฮา ฮี กอนนะ เมค พี *ssy อะ ซทา)
If she come and sing a lick on his hit
(อิฟ ชี คัม แอ็นด ซิง อะ ลิค ออน ฮิส ฮิท)
P*ssy said n*gga, u crazy if u dont know
(พี *ssy เซ็ด เอ็น *gga , ยู คเรสิ อิฟ ยู ด้อนท์ โน)
Every woman in the world aint a freak
(เอฝริ วูมเอิน อิน เดอะ เวิลด เอน ดา ฟรีค)
U can go platinum 4 times
(ยู แค็น โก พแลทนัม โฟว ไทม)
Still couldnt make what I make in a week
(ซทิล คูดซึ่น เมค ว็อท ไอ เมค อิน อะ วีค)
So push up on somebody wanna hear that
(โซ พุฌ อัพ ออน ซัมบอดี้ วอนนา เฮีย แดท)
Cuz this somebody here dont wanna know
(คัซ ดีซ ซัมบอดี้ เฮียร ด้อนท์ วอนนา โน)
Boy, u better act like u understand
(บอย , ยู เบทเทอะ แอ็คท ไลค ยู อันเดิซแทนด)
When u roll with p*ssy control [are u ready? ]
(ฮเว็น ยู โรล วิฑ พี *ssy ค็อนทโรล [ อาร์ ยู เรดอิ ])

Aaah, p*ssy control, oh
(Aaah , พี *ssy ค็อนทโรล , โอ)
Aaah, p*ssy control, oh
(Aaah , พี *ssy ค็อนทโรล , โอ)

Breakdown
(เบรคดาว)
[are u ready 4 the best p*ssy u ever felt? ] {x2}
([ อาร์ ยู เรดอิ โฟว เดอะ เบ็ซท พี *ssy ยู เอฝเออะ เฟ็ลท ] {x2})

With one more verse 2 the story
(วิฑ วัน โม เฝิซ ทู เดอะ ซโทริ)
I need another piece of your ear
(ไอ นีด แอะนัธเออะ พีซ อ็อฝ ยุร เอีย)
I wanna hip u all 2 the reason
(ไอ วอนนา ฮิพ ยู ออล ทู เดอะ รี๊ซั่น)
Im known as the player of the year
(แอม โนน แอ็ส เดอะ เพย์เยอร์ อ็อฝ เดอะ เยีย)
Cuz I met this girl named p*ssy
(คัซ ไอ เม็ท ดีซ เกิล เนม พี *ssy)
At the club international balls
(แอ็ท เดอะ คลับ อินเทอะแนฌอะแน็ล บอล)
She was rollin 4-deep
(ชี วอส โรลลิน โฟว ดีพ)
3 sisters and a weepy-eyed white girl drivin her haul
(ที ซีซเทอะ แซน อะ weepy ไอ ฮไวท เกิล ดรายวิน เฮอ ฮอล)
I pulled up right beside her
(ไอ พุล อัพ ไรท บิไซด เฮอ)
And my electric top went down
(แอ็นด มาย อิเลคทริค ท็อพ เว็นท เดาน)
I said motherf*cker, I know your reputation
(ไอ เซ็ด motherf*cker , ไอ โน ยุร เรพิวเทฌัน)
And Im astounded that ure here
(แอ็นด แอม แอ็ซเทานด แดท ure เฮียร)
I fear ure lonely and u want 2 know
(ไอ เฟีย ure โลนลิ แอ็นด ยู ว็อนท ทู โน)
A 12 oclock straight up n*gga
(อะ 12 โอคล็อก ซทเรท อัพ เอ็น *gga)
That dont give a sh*t that ure p*ssy control
(แดท ด้อนท์ กิฝ อะ ฌะ *ที แดท ure พี *ssy ค็อนทโรล)
Well Im that n*gga, at least I wanna be
(เว็ล แอม แดท เอ็น *gga , แอ็ท ลีซท ไอ วอนนา บี)
But its gonna be hard as hell
(บัท อิทซ กอนนะ บี ฮาด แอ็ส เฮ็ล)
2 keep my mind off a body
(ทู คีพ มาย ไมนด ออฟฟ อะ บอดอิ)
That would make every rich man
(แดท เวิด เมค เอฝริ ริช แม็น)
Want 2 sell, sell, sell [75, we need another.. 85, 85 here, sold!]
(ว็อนท ทู เซ็ล , เซ็ล , เซ็ล [ 75 , วี นีด แอะนัธเออะ 85 , 85 เฮียร , โซลด ! ])
Can I tell u what Im thinkin that u already know?
(แค็น นาย เท็ล ยู ว็อท แอม ติ้งกิน แดท ยู ออลเรดอิ โน)
U need a motherf*cker that respects your name
(ยู นีด อะ motherf*cker แดท ริซเพคท ยุร เนม)
Now say it, p*ssy control [are u ready? ]
(เนา เซ อิท , พี *ssy ค็อนทโรล [ อาร์ ยู เรดอิ ])

Aaah, p*ssy control, oh
(Aaah , พี *ssy ค็อนทโรล , โอ)
Aaah, p*ssy control, oh
(Aaah , พี *ssy ค็อนทโรล , โอ)

And the moral of this motherf*cker is
(แอ็นด เดอะ มอแร็ล อ็อฝ ดีซ motherf*cker อีส)
Ladies, makeem act like they know
(เลดิส , เมกคิง แอ็คท ไลค เด โน)
U are, was, and always will be p*ssy control [are u ready? ]
(ยู อาร์ , วอส , แอ็นด ออลเว วิล บี พี *ssy ค็อนทโรล [ อาร์ ยู เรดอิ ])
Peace and be wild [aaah, p*ssy control]
(พีซ แอ็นด บี ไวลด [ aaah , พี *ssy ค็อนทโรล ])

Say what, huh? [oh]
(เซ ว็อท , ฮู [ โอ ])
Oh no, dont u think about callin her a ho [are u ready? ]
(โอ โน , ด้อนท์ ยู ธิงค อะเบาท คอลลิน เฮอ รา โฮ [ อาร์ ยู เรดอิ ])
U juvenile delinquent
(ยู จูฝิไนล ดิลีงคเว็นท)
Best sit your ass down
(เบ็ซท ซิท ยุร อาซ เดาน)
Talkin about p*ssy control
(ทอคกิ่น อะเบาท พี *ssy ค็อนทโรล)
Huh, can u dig it?
(ฮู , แค็น ยู ดิก อิท)

Aaah, p*ssy control [are u ready? ]
(Aaah , พี *ssy ค็อนทโรล [ อาร์ ยู เรดอิ ])
Oh [are u ready? ]
(โอ [ อาร์ ยู เรดอิ ])

Aaah, p*ssy control [are u ready? ]
(Aaah , พี *ssy ค็อนทโรล [ อาร์ ยู เรดอิ ])
Oh [are u ready? ]
(โอ [ อาร์ ยู เรดอิ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง P Control คำอ่านไทย Prince

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น