เนื้อเพลง Banks Victory คำอ่านไทย 50 Cent feat Lloyd Banks

[50 Cent]
( [ 50 เซ็นท ])
Yo, yo we can’t stay alive forever
(โย , โย วี แค็นท ซเท อะไลฝ เฟาะเรฝเออะ)
So if sh*t hit the fan then we might as well die together
(โซ อิฟ ฌะ *ที ฮิท เดอะ แฟน เด็น วี ไมท แอ็ส เว็ล ได ทุเกฑเออะ)
I’m high as ever, more holes and more cheddar
(แอม ไฮ แอ็ส เอฝเออะ , โม โฮล แซน โม เชเดอร์)
G-Unit move around wit them pounds and berreta’s
(จี ยูนิท มูฝ อะเรานด วิท เฑ็ม เพานด แซน berretas)
Yea faggot, if I want it I’m gon’ have it
(เย แฟกกัท , อิฟ ฟาย ว็อนท ดิธ แอม ก็อน แฮ็ฝ อิท)
Regardless if it’s handed to me or I gotta grab it
(ริกาดเล็ซ อิฟ อิทซ แฮ็นด ทู มี ออ ไอ กอททะ กแร็บ อิท)
Don’t make a ass outta yaself tryin to stop me
(ด้อนท์ เมค เก อาซ เอ๊าตา yaself ทายอิน ทู ซท็อพ มี)
I’m cocky, raps rocky, n*gga you sloppy
(แอม คอคอิ , แร็พ รอคคิ , เอ็น *gga ยู ซลอพพิ)
You know that I’m, 8 levels above you n*gga
(ยู โน แดท แอม , เอ๊ก เลฟเอ็ล อะบัฝ ยู เอ็น *gga)
I’ll club you n*gga, I never heard of you n*gga, ugly n*gga
(แอล คลับ ยู เอ็น *gga , ไอ เนฝเวอะ เฮิด อ็อฝ ยู เอ็น *gga , อักลิ เอ็น *gga)
I’m the wrong one to provoke
(แอม เดอะ ร็อง วัน ทู พโระโฝค)
You rattin on n*ggas is only gon’ leave you smoke
(ยู rattin ออน เอ็น *ggas ซิส โอ๊นลี่ ก็อน ลีฝ ยู ซโมค)
So the only thing left now is tools for these cowrads
(โซ ดิ โอ๊นลี่ ธิง เล็ฟท เนา อีส ทูล ฟอ ฑิส cowrads)
I got no friends, f*ck most of these cowards
(ไอ ก็อท โน ฟเร็นด , เอฟ *ck โมซท อ็อฝ ฑิส เคาเอิด)
They pop sh*t ’till we start approaching these cowards
(เด พ็อพ ฌะ *ที ทิล วี ซทาท แอพโพซชิง ฑิส เคาเอิด)
While we lay around dollars, they lay around flowers
(ฮไวล วี เล อะเรานด ดอลเลอะ , เด เล อะเรานด ฟเลาเออะ)

[Lloyd Banks]
([ ลอยด แบ็งค ])
I got a intergangstress who argue and steams wit reefer
(ไอ ก็อท ดา intergangstress ฮู อากิว แอ็นด ซทีม วิท รีฟเออะ)
And who flip when I call a b*tch like she Queen Latifah
(แอ็นด ฮู ฟลิพ ฮเว็น นาย คอล อะ บี *tch ไลค ชี ควีน Latifah)
Not all the vehicle’s is long enough to stash the streetsweeper
(น็อท ดอร์ เดอะ ฝี๊หิเคิ้ล ซิส ล็อง อินัฟ ทู สแตช เดอะ streetsweeper)
This sh*t can get uglier than the Master P sneaker
(ดีซ ฌะ *ที แค็น เก็ท uglier แฑ็น เดอะ มาซเทอะ พี สนิกเกิด)
We slidin through the ruckus, wit prada on the chuckus
(วี slidin ธรู เดอะ ruckus , วิท พราดา ออน เดอะ chuckus)
Soon as spring break ho’s home from college wanna f*ck us
(ซูน แอ็ส ซพริง บเรค โฮซ โฮม ฟร็อม คอลเล็จ วอนนา เอฟ *ck อัซ)
I ain’t here to drop knowledge on you s*ckas
(ไอ เอน เฮียร ทู ดร็อพ นอลเอ็จ ออน ยู เอส *ckas)
I’ll sick rottweiler’s on you f*ckas, cops followin to cuff us
(แอล ซิค รอตวายเลอร์ ออน ยู เอฟ *ckas , ค็อพ followin ทู คัฟ อัซ)
Top dollars to discuss this, whole lotta zeros
(ท็อพ ดอลเลอะ ทู ดีซคัซ ดีซ , โฮล ลอทดา สีโร)
When it comes to paper I blow a soul outta aero
(ฮเว็น หนิด คัม ทู เพเพอะ ไอ บโล อะ โซล เอ๊าตา แอโระ)
I’ma break before I lay floor berry
(แอมอา บเรค บิโฟ ไอ เล ฟโล เบริ)
Besides, every rapper ain’t a star, n*gga plad ain’t bulbary
(บิไซด , เอฝริ แรพเพอ เอน ดา ซทา , เอ็น *gga plad เอน bulbary)
You can’t tame Lloyd, smokin by the big screen
(ยู แค็นท เทม ลอยด , สโมกิน ไบ เดอะ บิก ซครีน)
You changin the channel looks like I’m playin the game boy
(ยู เช้นงิน เดอะ แชนเน็ล ลุค ไลค แอม เพลย์ยิน เดอะ เกม บอย)
I know to watch botherin ya vision
(ไอ โน ทู ว็อช botherin ยา ฝีฉอัน)
You reach and I’ll put a dot on ya head like its part of yo religion
(ยู รีช แอ็นด แอล พัท ดา ด็อท ออน ยา เฮ็ด ไลค อิทซ พาท อ็อฝ โย ริลีจอัน)
Why party wit a pigeon?
(ฮไว พาทิ วิท ดา พีจอัน)
I’m blowin a 10 cuz Bush handin flyers for a party in a prison
(แอม โบลวิน อะ เทน คัซ บุฌ แฮนดิน ฟไลเออะ ฟอ รา พาทิ อิน อะ พริ๊ซั่น)
I’m in the gucci vest wit the green and red straps
(แอม อิน เดอะ กู๊ซชี่ เฝ็ซท วิท เดอะ กรีน แอ็นด เร็ด ซทแร็พ)
I’m the last rapper to scare n*ggas since Craig Mack
(แอม เดอะ ลาซท แรพเพอ ทู ซแค เอ็น *ggas ซินซ เครก แมกคฺ)
Now every morning’s a fast start
(เนา เอฝริ มอนิง ซา ฟัซท ซทาท)
And there aint problem gettin dressed cuz my closet got more aisles than pathmark
(แอ็นด แดร์ เอน พรอบเล็ม เกดดิน ดเรซ คัซ มาย คลอสเอ็ท ก็อท โม ไอล แฑ็น pathmark)
Run, move startin a wave
(รัน , มูฝ สตาร์ดิน อะ เวฝ)
and leave wit 12 shells in ya mouth like a carton of eggs
(แอ็นด ลีฝ วิท 12 เฌ็ล ซิน ยา เมาธ ไลค เก คาท็อน อ็อฝ เอ็ก)
I’m the young pimp pardon my age
(แอม เดอะ ยัง พิมพ พ๊าร์ด่อน มาย เอจ)
I don’t got long hair but if I did she be puttin my braids
(ไอ ด้อนท์ ก็อท ล็อง แฮ บัท อิฟ ฟาย ดิด ชี บี พันดิน มาย บเรด)
N*ggas find what club they at
(เอ็น *ggas ไฟนด ว็อท คลับ เด แอ็ท)
take ’em wit us, and run a train on ’em like a subway mac
(เทค เอ็ม วิท อัซ , แอ็นด รัน อะ ทเรน ออน เอ็ม ไลค เก ซับเว แมค)
get advances from grey agra
(เก็ท แอ็ดฝานซ ฟร็อม กเร agra)
see these record labels got most artists gettin f*cked like the gay rappa’
(ซี ฑิส เรคออด เลเบ็ล ก็อท โมซท อาทิซท เกดดิน เอฟ *cked ไลค เดอะ เก rappa)
i go the college on the tour
(ไอ โก เดอะ คอลเล็จ ออน เดอะ ทัวร์)
I’m goin down in history n*gga, next to Wallace and Shakur
(แอม โกอิน เดาน อิน ฮีซโทะริ เอ็น *gga , เน็คซท ทู Wallace แอ็นด ชีเคอ)
I keep ya ammo clean, text polished in the drawer
(ไอ คีพ ยา แอมโม คลีน , เท็คซท โพลอิฌ อิน เดอะ ดรอเออะ)
Camera’s by the hamper that mine into the floor
(แคมเออะระ ไบ เดอะ แฮมเพอะ แดท ไมน อีนทุ เดอะ ฟโล)
by now, you probably heard of me
(ไบ เนา , ยู พรอบอับลิ เฮิด อ็อฝ มี)
fresh outta surgery, flashy as a f*ck, you gon’ have to murder me
(ฟเร็ฌ เอ๊าตา เซอเจอะริ , ฟแลฌอิ แอ็ส ซา เอฟ *ck , ยู ก็อน แฮ็ฝ ทู เมอเดอะ มี)
Burglary, I’m leavin wit cha nike’s bergendy, White T, bergendy
(เบอกละริ , แอม เลวิน วิท ชา นายกี้ bergendy , ฮไวท ที , bergendy)
you match now, back down
(ยู แม็ช เนา , แบ็ค เดาน)
n*ggas love to hate you, but love you when you disappear
(เอ็น *ggas ลัฝ ทู เฮท ยู , บัท ลัฝ ยู ฮเว็น ยู ดิแซ็พเพีย)
catch me on the boat wit weed smoke and official gear
(แค็ช มี ออน เดอะ โบท วิท วี ซโมค แอ็นด อ๊อฟิซเชี่ยล เกีย)
heavy when I toke, C notes from different years
(เฮฝอิ ฮเว็น นาย โทกคฺ , ซี โนท ฟร็อม ดีฟเฟอะเร็นท เยีย)
Besly in the robe, re-motes for liftin chairs
(Besly อิน เดอะ โรบ , รี โมท ฟอ liftin แช)
You ain’t rich, but we glad to snatch ya
(ยู เอน ริช , บัท วี กแล็ด ทู ซแน็ช ยา)
I send cars to crib like I’m a cab dispatcha
(ไอ เซ็นด คา ทู คริบ ไลค แอม มา แค็บ dispatcha)
you better off wit ya stupid guys, lookin for a coupe to drive
(ยู เบทเทอะ ออฟฟ วิท ยา ซทยูทิด ไก , ลุคกิน ฟอ รา คูเพ ทู ดไรฝ)
you ain’t gettin nuttin but ya french fries supersized
(ยู เอน เกดดิน นัทดินบัท ยา ฟเร็นช ฟายสฺ supersized)
it’s a damn shame y’all still local
(อิทซ ซา แด็ม เฌม ยอล ซทิล โลแค็ล)
I’m in a million dollar studio layin my vocals
(แอม อิน อะ มีลยัน ดอลเลอะ ซทยูดิโอ เลย์อิน มาย โฝแค็ล)
N*gga
(เอ็น *gga)

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
Still in the projects n*gga, you ain’t goin nowhere
(ซทิล อิน เดอะ พรอจเอ็คท เอ็น *gga , ยู เอน โกอิน โนแวร์)
you gon’ f*ckin be there for the rest of yo muthaf*ckin life
(ยู ก็อน เอฟ *ckin บี แดร์ ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ โย muthaf*ckin ไลฟ)
and yo momma said, I’m supposed to tell you somethin…..
(แอ็นด โย มอมมาเซ็ด , แอม ซัพโพส ทู เท็ล ยู ซัมติน)
to encourage you, somethin positive
(ทู เอ็นเคอริจ ยู , ซัมติน พอสอิทิฝ)
aight well I ain’t gon’ lie to you muthaf*cka, he ain’t goin nowhere
(ไอชฺเว็ล ไอ เอน ก็อน ไล ทู ยู muthaf*cka , ฮี เอน โกอิน โนแวร์)
get yaself a beer, get on the f*ckin curve
(เก็ท yaself อะ เบีย , เก็ท ออน เดอะ เอฟ *ckin เคิฝ)
f*ckin dirtbag
(เอฟ *ckin เดอร์แบค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Banks Victory คำอ่านไทย 50 Cent feat Lloyd Banks

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น