เนื้อเพลง Change My Life คำอ่านไทย Trick Daddy

[Hook]
( [ ฮุค ])
Gotta change my life
(กอททะ เชนจ มาย ไลฟ)
Lord knows I ain’t livin right
(ลอด โน ซาย เอน ลีฝอิน ไรท)
Yall know I ain’t chillin right
(ยอล โน ไอ เอน ชิลลินไรท)
Smokin out everyday and night
(สโมกิน เอ้า เอวี่เดย์ แอ็นด ไนท)
Gotta ease my mind
(กอททะ อีส มาย ไมนด)
Gotta find time to rewind
(กอททะ ไฟนด ไทม ทู รีไวนด)
Cause I’m fallin way behind
(คอส แอม แฟลลิน เว บิไฮนด)
Me and my dogs we known to ride
(มี แอ็นด มาย ด็อก วี โนน ทู ไรด)

Gotta watch my back
(กอททะ ว็อช มาย แบ็ค)
Represent for the ‘Sota
(เรพริเสนท ฟอ เดอะ Sota)
Die couple years older
(ได คั๊พเพิ่ล เยีย โอลเดอะ)
Have boulders, in the ‘Sota
(แฮ็ฝ โบลเดอะ , อิน เดอะ Sota)
Get rich with a motive
(เก็ท ริช วิฑ อะ โมทิฝ)
Now sh*t done changed
(เนา ฌะ *ที ดัน เชนจ)
N*ggaz gunnin in the rain
(เอ็น *ggaz กันนิน อิน เดอะ เรน)
On straight c*caine
(ออน ซทเรท ซี *เคน)
And it ain’t no thang
(แอ็นด ดิท เอน โน เตง)
Since the game in his arm
(ซินซ เดอะ เกม อิน ฮิส อาม)
Straight aim at his arm
(ซทเรท เอม แอ็ท ฮิส อาม)
Gotta watch my back
(กอททะ ว็อช มาย แบ็ค)
Gotta stack my flow
(กอททะ ซแท็ค มาย ฟโล)
Gotta pay my bills
(กอททะ เพ มาย บิล)
Leave bread in the will
(ลีฝ บเร็ด อิน เดอะ วิล)
All to the old girl
(ออล ทู ดิ โอลด เกิล)
See yall hoes betta chill
(ซี ยอล โฮ แบทดา ชิล)
Now back to the game
(เนา แบ็ค ทู เดอะ เกม)
Lotsa n*ggaa been dying for this
(Lotsa เอ็น *ggaa บีน ไดอิง ฟอ ดีซ)
Done lost they lives to this
(ดัน ล็อซท เด ไลฝ ทู ดีซ)
Got me on this survival some type of AK rider
(ก็อท มี ออน ดีซ เซอะไฝฝแอ็ล ซัม ไทพ อ็อฝ AK ไรดเออะ)
Na I started with thug
(นา ไอ ซทาท วิฑ ธัก)
A thug with a heart
(อะ ธัก วิฑ อะ ฮาท)
Took a trip with some heart
(ทุค กา ทริพ วิฑ ซัม ฮาท)
Had a dude he was scarred
(แฮ็ด อะ ดยูด ฮี วอส สเกลี่)
See his maom in the park
(ซี ฮิส maom อิน เดอะ พาค)
Tears dried up
(เทีย ดไรด อัพ)
Mom what’s wrong [what’s wrong]
(มัม ว็อท ร็อง [ ว็อท ร็อง ])
Your son’s gone
(ยุร ซัน กอน)
Is he ever comin back home
(อีส ฮี เอฝเออะ คัมอิน แบ็ค โฮม)
She said you straight young n*gga
(ชี เซ็ด ยู ซทเรท ยัง เอ็น *gga)
Take a look in the mirror
(เทค เก ลุค อิน เดอะ มีเรอะ)
I was there when you was gone
(ไอ วอส แดร์ ฮเว็น ยู วอส กอน)
Now back to the streets
(เนา แบ็ค ทู เดอะ ซทรีท)
Where young n*ggaz like me
(ฮแว ยัง เอ็น *ggaz ไลค มี)
Gon do what we got to do
(ก็อน ดู ว็อท วี ก็อท ทู ดู)
You ain’t nuttin without ya crew
(ยู เอน นัทดินวิเฑาท ยา ครู)
Betta light in the night and I’m thinkin bout you
(แบทดา ไลท อิน เดอะ ไนท แอ็นด แอม ติ้งกิน เบาท ยู)
In the bedroom tied uo
(อิน เดอะ เบดรูม ไท uo)
With ya mouthpiece wired up
(วิฑ ยา mouthpiece วีเออ อัพ)
Just shaped on the floor
(จัซท เชย์ ออน เดอะ ฟโล)
Had none of ya guns keep muthaf*ckaz fired up
(แฮ็ด นัน อ็อฝ ยา กัน คีพ muthaf*ckaz เฟอ อัพ)
An see that’s the truth
(แอน ซี แด๊ท เดอะ ทรูธ)
I done told my n*gga this street sh*t ain’t a game
(ไอ ดัน โทลด มาย เอ็น *gga ดีซ ซทรีท ฌะ *ที เอน ดา เกม)
But it seem the same
(บัท ดิธ ซีม เดอะ เซม)
Young n*gga get slanged
(ยัง เอ็น *gga เก็ท ซแล็ง)
For a lil bit a fame and c*caine
(ฟอ รา ลิล บิท ดา เฟม แอ็นด ซี *เคน)
Try to do thangs
(ทไร ทู ดู เตง)
Just for the benzs and beamers and bithces
(จัซท ฟอ เดอะ เบนซฺแซน บีเมอร์ แซน bithces)
Thinkin riches gon take care snitches
(ติ้งกิน ริชอิส ก็อน เทค แค สนิทเชด)
And n*ggaz wit triggaz
(แอ็นด เอ็น *ggaz วิท triggaz)
N*ggaz betta watch they back
(เอ็น *ggaz แบทดา ว็อช เด แบ็ค)
Cuz the same time I’m tryin to speak to you and realease to you
(คัซ เดอะ เซม ไทม แอม ทายอิน ทู ซพีค ทู ยู แอ็นด realease ทู ยู)
Some sh*t ya need
(ซัม ฌะ *ที ยา นีด)
Young n*gga wit greed gon try to put the heat to you
(ยัง เอ็น *gga วิท กรีด ก็อน ทไร ทู พัท เดอะ ฮีท ทู ยู)
speed to you
(ซพีด ทู ยู)

[Hook]
([ ฮุค ])

They callin in the gat
(เด คอลลิน อิน เดอะ แกท)
In the dunge with a guy
(อิน เดอะ dunge วิฑ อะ ไก)
Ski mask and a vest
(ซคี มาซค แอ็นด อะ เฝ็ซท)
Let his heart do the rest
(เล็ท ฮิส ฮาท ดู เดอะ เร็ซท)
Thuggin, broke n*ggaz be the best
(ตั๊กกิน , บโรค เอ็น *ggaz บี เดอะ เบ็ซท)
Yes, and gon die if ya buck
(เย็ซ , แอ็นด ก็อน ได อิฟ ยา บัค)
So get f*cked right up
(โซ เก็ท เอฟ *cked ไรท อัพ)
Come back if ya like
(คัม แบ็ค อิฟ ยา ไลค)
Bring ya gat if ya like
(บริง ยา แกท อิฟ ยา ไลค)
And get stacked if ya like
(แอ็นด เก็ท ซแท็ค อิฟ ยา ไลค)
On ya back if ya like
(ออน ยา แบ็ค อิฟ ยา ไลค)
All I neded was a chance
(ออล ไอ neded วอส ซา ชานซ)
A MAC-10 and a benz
(อะ แมค เทน แอ็นด อะ เบนซฺ)
So I can clown with my friends
(โซ ไอ แค็น คเลาน วิฑ มาย ฟเร็นด)
Show the world I’m a man
(โฌ เดอะ เวิลด แอม มา แม็น)
Then broke but those in the pen
(เด็น บโรค บัท โฑส อิน เดอะ เพ็น)
When I’m off in the club
(ฮเว็น แอม ออฟฟ อิน เดอะ คลับ)
Much love for the thugs
(มัช ลัฝ ฟอ เดอะ ธัก)
See hennessy in the clubs
(ซี เฮนเนสซี อิน เดอะ คลับ)
Got all these rabid ass, maggot hoes
(ก็อท ดอร์ ฑิส แรบอิด อาซ , แมกกัท โฮ)
they love the thugs
(เด ลัฝ เดอะ ธัก)

[Hook] – 2X
([ ฮุค ] 2X)

Now bout dem hoes
(เนา เบาท เดม โฮ)
Try to find them a man
(ทไร ทู ไฟนด เฑ็ม มา แม็น)
That can pay they bills
(แดท แค็น เพ เด บิล)
And yes they can
(แอ็นด เย็ซ เด แค็น)
Weight 28 grams
(เวท 28 กแร็ม)
Take a tour of the land
(เทค เก ทัวร์ อ็อฝ เดอะ แล็นด)
ain’t got no plan
(เอน ก็อท โน แพล็น)
They’ll wait for a thug
(เด๊ว เวท ฟอ รา ธัก)
Go give em a hug
(โก กิฝ เอ็ม มา ฮัก)
Show em how to be loved
(โฌ เอ็ม เฮา ทู บี ลัฝ)
Then s*ck em up
(เด็น เอส *ck เอ็ม อัพ)
Straight f*ckin em up
(ซทเรท เอฟ *ckin เอ็ม อัพ)
Then get in his benz
(เด็น เก็ท อิน ฮิส เบนซฺ)
Get with all his friends
(เก็ท วิฑ ออล ฮิส ฟเร็นด)
Take all his ends
(เทค ออล ฮิส เอ็นด)
Then send him to the pen
(เด็น เซ็นด ฮิม ทู เดอะ เพ็น)
Then do it all again
(เด็น ดู อิท ดอร์ อะเกน)
Amen
(อาเมน)
But lord forgive em
(บัท ลอด เฟาะกีฝ เอ็ม)
Have mercy on they’re souls
(แฮ็ฝ เมอซิ ออน เดรว โซล)
For livin like hoes
(ฟอ ลีฝอิน ไลค โฮ)
And say a lil prayer for me and my life
(แอ็นด เซ อะ ลิล พเรเออะ ฟอ มี แอ็นด มาย ไลฟ)
Cuz I ain’t livin right you know I
(คัซ ไอ เอน ลีฝอิน ไรท ยู โน ไอ)

[Hook] – repeat until fade
([ ฮุค ] ริพีท อันทีล เฝด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Change My Life คำอ่านไทย Trick Daddy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น