เนื้อเพลง Smokin And Ridin คำอ่านไทย Ja Rule

[feat. 0-1, Jodie Mack]
([ ฟีท 0 วัน , Jodie แมกคฺ ])

[Ja Rule]
([ จา รูล ])
Gangsta.. you know
(แก๊งซดา ยู โนว์)
Huh, gangsta, c’mon, hehe
(ฮู , แก๊งซดา , ซีมอน , ฮี้ฮี)
Uhh.. got my n*gga Vin Diesel in the house, y’know
(อา ก็อท มาย เอ็น *gga แฝ็ง ดีเส็ล อิน เดอะ เฮ้าส , yknow)
Number one movie in the country and all that
(นั๊มเบ้อร์ วัน มูวี่ อิน เดอะ คั๊นทรี่ แอนด์ ออล แดท)
Haha! Yo..
(ฮาฮา ! โย)

[Chorus: Ja Rule]
([ ค๊อรัส : จา รูล ])
Nuttin but some gangsters, smokin and ridin [YO!]
(นัทดิน บั๊ท ซัม แกะซเทอะ , สโมกิน แอนด์ ริดอิน [ โย ! ])
Come on get high with us [N*GGA!]
(คัมมอน เก็ท ไฮฮ วิธ อัซ [ เอ็น *GGA ! ])
Come on and ride with us [B*TCHES!]
(คัมมอน แอนด์ ไรด์ วิธ อัซ [ บี *TCHES ! ])
Cause, we’re.. nuttin but some gangsters [YO!] smokin and ridin [YO!]
(ค๊อส , เวอ นัทดิน บั๊ท ซัม แกะซเทอะ [ โย ! ] สโมกิน แอนด์ ริดอิน [ โย ! ])
Come on get high with us [C’MON N*GGAZ!]
(คัมมอน เก็ท ไฮฮ วิธ อัซ [ ซีมอน เอ็น *GGAZ ! ])
Come on and ride with us [YO!]
(คัมมอน แอนด์ ไรด์ วิธ อัซ [ โย ! ])

[Ja Rule]
([ จา รูล ])
Hey baby; c’mon and hop in my fo’-three-oh, S-E
(เฮ เบ๊บี้ ; ซีมอน แอนด์ ฮ็อพ อิน มาย โฟ ทรี โอ , เอส อี)
And let’s see, how quick you fall victim to this G
(แอนด์ เล็ท ซี , ฮาว ควิค ยู ฟอลล์ ฝิ๊คทิ่ม ทู ดิส จี)
I’m a gangsta B*TCH, a mack like Goldie
(แอม มา แก๊งซดา บี *TCH , อะ แมกคฺ ไล๊ค Goldie)
But I never let the strength of this money control money
(บั๊ท ไอ เน๊เฝ่อร์ เล็ท เดอะ ซทเร็งธ อ็อฝ ดิส มั๊นนี่ คอนโทรล มั๊นนี่)
N*ggaz is somethin like pimps, the Rule is an O.G.
(เอ็น *ggaz อีส ซัมติน ไล๊ค พิมพ , เดอะ รูล อีส แอน โอ จี)
I make three G’s a day, thirty-three a week
(ไอ เม้ค ทรี จีส ซา เดย์ , เธอทิ ทรี อะ วี๊ค)
And my hoes hardly speak – they smoke while they ride
(แอนด์ มาย โฮ ฮาดลิ สพี๊ค เด สโม๊ค ไวล์ เด ไรด์)
Just, blowin the driver, when I’m one car behind ya
(จั๊สท , โบลวิน เดอะ ดไรฝเออะ , เว็น แอม วัน คารํ บีฮายน์ ยา)
[Nuttin but some gangsters] on Daytons and lowriders
([ นัทดิน บั๊ท ซัม แกะซเทอะ ] ออน เดย์ทอร์นสฺ แซน lowriders)
And three-wheel motion, bumpin Tha Eastsidaz
(แอนด์ ทรี วีล โมฌัน , บั้มปิน ท่า Eastsidaz)
I love Cali-for-ni-ay, on a hot day
(ไอ ลัฝ กาลี ฟอร์ ni ไอ , ออน อะ ฮอท เดย์)
Where the green is wetter, and the head is even better
(แวร์ เดอะ กรีน อีส เว๊ดเดอ , แอนด์ เดอะ เฮด อีส อี๊เฝ่น เบ๊ทเท่อร์)
[So get high tonight.. and if you rollin like I’m rollin
([ โซ เก็ท ไฮฮ ทูไน๊ท แอนด์ อิ๊ฟ ยู โรลลิน ไล๊ค แอม โรลลิน)
you ridin right.. and if she f*ckin with them gangstas
(ยู ริดอิน ไร๊ท แอนด์ อิ๊ฟ ชี เอฟ *ckin วิธ เด็ม แก๊งซดา)
ain’t nuttin nice.. and if you knowin what I’m knowin
(เอน นัทดิน ไน๊ซ์ แอนด์ อิ๊ฟ ยู โนว์อิน ว๊อท แอม โนว์อิน)
then live your life.. cause, we’re..]
(เด็น ไล้ฝ ยุร ไล๊ฟ ค๊อส , เวอ ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Cause, we’re..]
([ ค๊อส , เวอ ])

[0-1]
([ 0 วัน ])
[Nuttin but some gangsters..] Ridin by in them big trucks
([ นัทดิน บั๊ท ซัม แกะซเทอะ ] ริดอิน บาย อิน เด็ม บิ๊ก ทรั๊ค)
Chrome wheels spinnin and killin n*ggaz with big bucks
(คโรม วีล สปินนิน แอนด์ คิลลิน เอ็น *ggaz วิธ บิ๊ก บั๊ค)
See baby I came up, from bein a thug
(ซี เบ๊บี้ ไอ เคม อั๊พ , ฟรอม บีนโพล อะ ธัก)
From a n*gga sellin them drugs on the corner throwin up slugs
(ฟรอม มา เอ็น *gga เซลลิน เด็ม ดรัก ออน เดอะ ค๊อร์เน่อร์ โตวอิน อั๊พ ซลัก)
[Show me love!] All of y’all biches wanna ride with us
([ โชว์ มี ลัฝ ! ] ออล อ็อฝ ยอล biches วอนนา ไรด์ วิธ อัซ)
[Mask and gloves!] Up when it’s time to f*ck b*tches
([ แมสค แอนด์ กลัฝ ! ] อั๊พ เว็น อิทซ ไทม์ ทู เอฟ *ck บี *tches)
[Wanna be loved!] All you get is hard d*ck off the drugs
([ วอนนา บี ลัฝ ! ] ออล ยู เก็ท อีส ฮาร์ด ดี *ck ออฟฟ เดอะ ดรัก)
[Pass the bud!] Yo b*tch I ain’t seen none of that dub
([ เพซ เดอะ บัด ! ] โย บี *tch ไอ เอน ซีน นัน อ็อฝ แดท ดับ)
But give me that Remi, a half a bottle already in me
(บั๊ท กี๊ฝ มี แดท เรมมี่ , อะ ฮาล์ฟ อะ บ๊อทเทิ่ล ออลเร๊ดี้ อิน มี)
I cop a ounce, from one stizzy, and smoke ’til I’m dizzy
(ไอ ค็อพ อะ อันซ , ฟรอม วัน stizzy , แอนด์ สโม๊ค ทิล แอม ดีสสิ)
Who ridin with me? Both of y’all b*tches slide right in
(ฮู ริดอิน วิธ มี โบทรฺ อ็อฝ ยอล บี *tches สไล๊ด ไร๊ท อิน)
Just me, you, and your friend – I’ll be f*ckin y’all ’til the mornin
(จั๊สท มี , ยู , แอนด์ ยุร เฟรน อิลล บี เอฟ *ckin ยอล ทิล เดอะ มอร์นิน)
C’mon, I love b*tches with thongs on, that love to get it on
(ซีมอน , ไอ ลัฝ บี *tches วิธ ธอง ออน , แดท ลัฝ ทู เก็ท ดิธ ออน)
with gangsters, leavin they pussies warm
(วิธ แกะซเทอะ , เลวิน เด พัซซีซฺ วอร์ม)
’til like four in the mornin, baby girl, I’m gone
(ทิล ไล๊ค โฟ อิน เดอะ มอร์นิน , เบ๊บี้ เกิร์ล , แอม กอน)
Hop in the 6, devour your lawn B*TCH, cause we’re
(ฮ็อพ อิน เดอะ ซิก , ดิเฝาร ยุร ลอน บี *TCH , ค๊อส เวีย)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Cause, we’re..]
([ ค๊อส , เวอ ])

[Jodie Mack]
([ Jodie แมกคฺ ])
[Nuttin but some gangsters..] Holla!
([ นัทดิน บั๊ท ซัม แกะซเทอะ ] ฮอลละ !)
And if you, bout the dollars then pop your collars
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู , เบาท เดอะ ดอลเลอะ เด็น พ็อพ ยุร ค๊อลลาร์)
Cause we ain’t nuttin but some gangsters, n*gga smokin and ridin
(ค๊อส วี เอน นัทดิน บั๊ท ซัม แกะซเทอะ , เอ็น *gga สโมกิน แอนด์ ริดอิน)
Who put it down for real, got this dough multiplyin
(ฮู พุท ดิธ เดาน ฟอร์ เรียล , ก็อท ดิส โด multiplyin)
Straight, livin it up and f*ckin with thugs
(สเทร๊ท , ลีฝอิน หนิด อั๊พ แอนด์ เอฟ *ckin วิธ ธัก)
that push trucks that’s sittin on dubs, not givin a f*ck
(แดท พุช ทรั๊ค แด้ท ซิทดิน ออน ดับ , น็อท กีฝอิน อะ เอฟ *ck)
Y’all n*ggaz know me, Chris Black slash the O.G.
(ยอล เอ็น *ggaz โนว์ มี , คริส แบล๊ค สแหล๊ช ดิ โอ จี)
So please believe I’m gangsta I control these streets
(โซ พลีซ บีลี๊ฝ แอม แก๊งซดา ไอ คอนโทรล ฑิส สทรีท)

[Ja Rule]
([ จา รูล ])
Yo, nobody leaves nobody breathes until I enter the party
(โย , โนบอดี้ ลี๊ฝ โนบอดี้ บรีฑ อันทิล ไอ เอ๊นเท่อร์ เดอะ พ๊าร์ที่)
And ease up in a 550 Medina Ferrari
(แอนด์ อี๊ส อั๊พ อิน อะ 550 Medina เฟอรารี่)
Pull in handicapped parkin, hop out with the lock in
(พูลล อิน handicapped พาคกิน , ฮ็อพ เอ๊าท วิธ เดอะ ล๊อค อิน)
and wink at the hoes while I walk in
(แอนด์ วิงค แกท เดอะ โฮ ไวล์ ไอ ว๊อล์ค อิน)
Who’s ridin and smokin tonight with players
(ฮู ริดอิน แอนด์ สโมกิน ทูไน๊ท วิธ เพย์เยอร์)
And I ain’t talkin bout them n*ggaz with them Marvin gators
(แอนด์ ดาย เอน ทอคกิ่น เบาท เด็ม เอ็น *ggaz วิธ เด็ม มาร์วิน เกเดอร์)
I’m talkin bout them n*ggaz all up in fronts and gauges
(แอม ทอคกิ่น เบาท เด็ม เอ็น *ggaz ออล อั๊พ อิน ฟร๊อนท แซน เกจ)
and runnin up in spots and blazin, we call them gangsters, yo!
(แอนด์ รูนนิน อั๊พ อิน สพอท แซน เบลซิน , วี คอลลํ เด็ม แกะซเทอะ , โย !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Outro: Ja Rule]
([ เอ๊าโต : จา รูล ])
Cause, we’re.. nuttin but some gangsters, smokin and ridin
(ค๊อส , เวอ นัทดิน บั๊ท ซัม แกะซเทอะ , สโมกิน แอนด์ ริดอิน)
Come on get high with us
(คัมมอน เก็ท ไฮฮ วิธ อัซ)
Come on and ride with us
(คัมมอน แอนด์ ไรด์ วิธ อัซ)
Cause, we’re.. nuttin but some gangsters.. smokin and ridin
(ค๊อส , เวอ นัทดิน บั๊ท ซัม แกะซเทอะ สโมกิน แอนด์ ริดอิน)
Come on get high with us
(คัมมอน เก็ท ไฮฮ วิธ อัซ)
Come on and ride with us
(คัมมอน แอนด์ ไรด์ วิธ อัซ)
Cause, we’re.. nuttin but some gangsters
(ค๊อส , เวอ นัทดิน บั๊ท ซัม แกะซเทอะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Smokin And Ridin คำอ่านไทย Ja Rule

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น