เนื้อเพลง I Don’t Give A F*ck คำอ่านไทย 2Pac

I don’t give a f*ck
(ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck)
They done push me to the limit the more I live
(เด ดัน พุช มี ทู เดอะ ลิ๊หมิท เดอะ โม ไอ ไล้ฝ)
I might blow up any minute, did it again
(ไอ ไมท โบลว์ อั๊พ เอ๊นี่ มิ๊หนิท , ดิด ดิท อะเกน)
Now I’m in the back of the paddy wagon
(นาว แอม อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ แพ๊ดดี้ แว๊ก๊อน)
While this cops bragging about the n*gga he’s jackin
(ไวล์ ดิส ค็อพ บแรกกิง อะเบ๊าท เดอะ เอ็น *gga อีส แจกคิน)
I see no justice
(ไอ ซี โน จัสติกส)
All I see is n*ggas dying fast
(ออล ไอ ซี อีส เอ็น *ggas ไดอิง ฟาสท)
The sound of a gun blast
(เดอะ ซาวน์ด อ็อฝ อะ กัน บลาสทํ)
Then watch the hurst past
(เด็น ว๊อทช เดอะ hurst พาสท์)
Just another day in the life ‘G’
(จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ เดย์ อิน เดอะ ไล๊ฟ จี)
Gotta step lightly cuz cops tried to snippe me
(กอททะ สเท็พ ไลทลิ คัซ ค็อพ ทไร ทู snippe มี)
The catch, they don’t wanna stop at the brother man
(เดอะ แค็ทช , เด ด้อนท์ วอนนา สท๊อพ แอ็ท เดอะ บร๊าเท่อรํ แมน)
But then they’ll have an accident and pick up another man
(บั๊ท เด็น เด๊ว แฮ็ฝ แอน แอ๊คซิเด็นท แอนด์ พิค อั๊พ อะน๊าเทร่อร์ แมน)
I went to the bank to cash my cheque
(ไอ เว็นท ทู เดอะ แบ๊งค ทู แค๊ช มาย เช็ค)
I get more respect from the mutha-f*ckin’ dope man
(ไอ เก็ท โม เรสเพ๊คท ฟรอม เดอะ มาตดา เอฟ *ckin โดพ แมน)
The Grammy’s and the American music shows pimp us like hoes
(เดอะ แกรมมี่ แซน ดิ อะเมริแค็น มิ๊วสิค โชว์ พิมพ อัซ ไล๊ค โฮ)
They got dough but they hate us though
(เด ก็อท โด บั๊ท เด เฮท อัซ โธ)
You better keep your mind on the real sh*t
(ยู เบ๊ทเท่อร์ คี๊พ ยุร ไมนด์ ออน เดอะ เรียล ฌะ *ที)
And f*ck trying to get with these crooked ass hypocrites
(แอนด์ เอฟ *ck ทไรอิง ทู เก็ท วิธ ฑิส ครุค อาซ ฮีพโอะคริท)
They way they see it, we was meant to be keep down
(เด เวย์ เด ซี อิท , วี วอส เม็นท ทู บี คี๊พ เดาน)
Just can’t understand why we getting respect now
(จั๊สท แค็นท อั๊นเด้อรสแทนด วาย วี เกดดดิ้ง เรสเพ๊คท นาว)
Mama told me they’re be days like this
(มามะ โทลด มี เดรว บี เดย์ ไล๊ค ดิส)
But I’m pissed cause it stays like this
(บั๊ท แอม พิซ ค๊อส อิท สเทย์ ไล๊ค ดิส)
And now they trying to send me off to Kuwait
(แอนด์ นาว เด ทไรอิง ทู เซ็นด มี ออฟฟ ทู Kuwait)
Gimme a break
(กีมมิ อะ เบร๊ค)
How much sh*t can a n*gga take
(ฮาว มัช ฌะ *ที แคน อะ เอ็น *gga เท้ค)
I ain’t goin’ nowhere no how
(ไอ เอน โกอิน โนแวร์ โน ฮาว)
What you wanna throw down
(ว๊อท ยู วอนนา โธรว์ เดาน)
Better bring your guns pal
(เบ๊ทเท่อร์ บริง ยุร กัน แพ็ล)
Cuz this is the day we make ’em pay
(คัซ ดิส ซิส เดอะ เดย์ วี เม้ค เอ็ม เพย์)
F*ck bailin’ hate I bail and spray with my A-K
(เอฟ *ck เบลลิน เฮท ไอ เบล แอนด์ สเพรย์ วิธ มาย อะ เค)
And even if they shoot me down
(แอนด์ อี๊เฝ่น อิ๊ฟ เด ชู๊ท มี เดาน)
There’ll be another n*gga bigger
(เดอะเรล บี อะน๊าเทร่อร์ เอ็น *gga บี๊กเกอร์)
from the mutha-f*ckin’ underground
(ฟรอม เดอะ มาตดา เอฟ *ckin อันเดิกเรานด)
So step but you better step quick
(โซ สเท็พ บั๊ท ยู เบ๊ทเท่อร์ สเท็พ ควิค)
Cause the clocks goin’ tick and I’m sick of the bullsh*t
(ค๊อส เดอะ คล๊อค โกอิน ทิค แอนด์ แอม ซิ๊ค อ็อฝ เดอะ bullsh*ที)
You’re watching the makings of a physco-path
(ยัวร์ วัทชิง เดอะ เมคอิง อ็อฝ อะ physco พาธ)
The truth didn’t last
(เดอะ ทรู๊ธ ดิ๊นอิน ล๊าสท)
Before the wrath and aftermath
(บีฟอร์ เดอะ แร็ธ แอนด์ แอฟเตอร์แมท)
Who’s that behind the trigger?
(ฮู แดท บีฮายน์ เดอะ ทริ๊กเก้อร์)
Who’d do yah figure!?
(โวด ดู ยา ฟิ๊กเก้อร !)
A mutha-f*ckin night n*gga
(อะ มาตดา เอฟ *ckin ไน๊ท เอ็น *gga)
Ready to buck and rip sh*t up
(เร๊ดี้ ทู บั๊ค แอนด์ ริพ ฌะ *ที อั๊พ)
I had enough and I don’t give a f*ck
(ไอ แฮ็ด อีน๊าฟ แอนด์ ดาย ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck)

N*ggas!, isn’t just the blacks
(เอ็น *ggas ! , อีสซึ่น จั๊สท เดอะ แบล๊ค)
also a gang of mutha-f*ckas dressed in blue slacks
(อ๊อลโซ อะ แก๊ง อ็อฝ มาตดา เอฟ *ckas เดรส อิน บลู ซแล็ค)
They say n*ggas hang in packs and their attitude is sh*tty
(เด เซย์ เอ็น *ggas แฮง อิน แพ็ค แซน แดร์ แอ๊ททิจูด อีส ฌะ *tty)
Tell me, who’s the biggest gang of n*ggas in the city
(เทลล มี , ฮู เดอะ บิ๊กเกส แก๊ง อ็อฝ เอ็น *ggas ซิน เดอะ ซิ๊ที่)
They say n*ggas like to do n*ggas,
(เด เซย์ เอ็น *ggas ไล๊ค ทู ดู เอ็น *ggas ,)
Throw me in the cuffs with just two n*ggas
(โธรว์ มี อิน เดอะ คัฟ วิธ จั๊สท ทู เอ็น *ggas)
A street walkin’ n*gga and a beat walkin’ n*gga with a badge
(อะ สทรีท วอคกิน เอ็น *gga แอนด์ อะ บีท วอคกิน เอ็น *gga วิธ อะ แบ็จ)
I had to shoot yah and the pass for the blast take his cash
(ไอ แฮ็ด ทู ชู๊ท ยา แอนด์ เดอะ เพซ ฟอร์ เดอะ บลาสทํ เท้ค ฮิส แค๊ช)
And bash his head in dump him at the dead in
(แอนด์ แบ็ฌ ฮิส เฮด อิน ดั๊มพ ฮิม แอ็ท เดอะ เด้ด อิน)
And that’s just his luck
(แอนด์ แด้ท จั๊สท ฮิส ลัค)
Cause a n*gga like me
(ค๊อส อะ เอ็น *gga ไล๊ค มี)
don’t really give a f*ck
(ด้อนท์ ริแอ็ลลิ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck)

Walked in the store what’s everybody staring at
(ว๊อล์ค อิน เดอะ สโทร์ ว๊อท เอวี่บอดี้ ซแทริง แอ็ท)
They act like they never seen a mutha f*cker wearing black
(เด แอ๊คท ไล๊ค เด เน๊เฝ่อร์ ซีน อะ มาตดา เอฟ *cker เวียริง แบล๊ค)
Following a n*gga and sh*t
(ฟอลโละอิง อะ เอ็น *gga แอนด์ ฌะ *ที)
Ain’t this a b*tch
(เอน ดิส ซา บี *tch)
All I wanted was some chips
(ออล ไอ ว้อนท วอส ซัม ชิพ)
I wanna take my business else where
(ไอ วอนนา เท้ค มาย บีสเน็ซ เอ๊ลส แวร์)
But where?
(บั๊ท แวร์)
Cause who in the hell cares
(ค๊อส ฮู อิน เดอะ เฮ็ลล แคร์)
About a black man with a black need
(อะเบ๊าท ดา แบล๊ค แมน วิธ อะ แบล๊ค นี๊ด)
They wanna jack me like some kind of crack fiend
(เด วอนนา แจ็ค มี ไล๊ค ซัม ไคนด์ อ็อฝ แคร๊ค ฟีนด)
I wonder if knows that my income is more than
(ไอ วั๊นเด้อร อิ๊ฟ โนว์ แดท มาย อิ๊นคัม อีส โม แฑ็น)
His pension, salary and then some
(ฮิส เพ๊นชั่น , ซ๊ารารี่ แอนด์ เด็น ซัม)
Your daughter is my number one fan
(ยุร ด๊อเท่อร์ อีส มาย นั๊มเบ้อร์ วัน แฟน)
And your trife ass wife wants a life with a black man
(แอนด์ ยุร ทริฟ อาซ ไว๊ฟ ว้อนท ซา ไล๊ฟ วิธ อะ แบล๊ค แมน)
So who’s the mac in fact who’s the black jack
(โซ ฮู เดอะ แมค อิน แฟคท ฮู เดอะ แบล๊ค แจ็ค)
Sit back and get fat off the fat cat
(ซิท แบ็ค แอนด์ เก็ท แฟท ออฟฟ เดอะ แฟท แค๊ท)
while he thinks that he’s getting over
(ไวล์ ฮี ทริ๊งค แดท อีส เกดดดิ้ง โอ๊เฝ่อร)
I bust a move as smooth as casanova
(ไอ บัซท ดา มู๊ฝ แอส สมู๊ธ แอส คาซาโนฝา)
And count another quick meal
(แอนด์ เค้าทํ อะน๊าเทร่อร์ ควิค มีล)
I’m getting paid for my traid but its still real
(แอม เกดดดิ้ง เพลด ฟอร์ มาย traid บั๊ท อิทซ สทิลล เรียล)
And if you look between the lines you’ll find a rhyme
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ลุ๊ค บีทะวีน เดอะ ไลน์ โยว ไฟนด์ อะ ไรม)
AS strong as a f*ckin’ nine
(แอส สทรอง แอส ซา เอฟ *ckin ไนน)
Mail stacked up n*ggas wanna act up
(เมล ซแท็ค อั๊พ เอ็น *ggas วอนนา แอ๊คท อั๊พ)
Let’s put the gats up and throw your backs up
(เล็ท พุท เดอะ แกท อั๊พ แอนด์ โธรว์ ยุร แบ็ค อั๊พ)
But the cops getting dropped by the gun shot
(บั๊ท เดอะ ค็อพ เกดดดิ้ง ดร็อพ บาย เดอะ กัน ฌ็อท)
Usta come but he’s done, now we run the block
(Usta คัม บั๊ท อีส ดัน , นาว วี รัน เดอะ บล๊อค)
To my brothers stay strong keep yah heads up
(ทู มาย บร๊าเท่อรํ สเทย์ สทรอง คี๊พ ยา เฮด อั๊พ)
They know we fed up
(เด โนว์ วี เฟ็ด อั๊พ)
But we they just don’t give a f*ck
(บั๊ท วี เด จั๊สท ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck)

They just don’t give a f*ck
(เด จั๊สท ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck)

I gotta give my f*ck offs
(ไอ กอททะ กี๊ฝ มาย เอฟ *ck ออฟฟ)

F*ck you to the San FranCisco police department
(เอฟ *ck ยู ทู เดอะ แซน แฟรนคิซโก โพลิ๊ซ ดีพ๊าร์ทเม้นท)
F*ck you to the Marin County Sheriff department
(เอฟ *ck ยู ทู เดอะ Marin เคานทิ เช๊อริฟฟ์ ดีพ๊าร์ทเม้นท)
F*ck you to the F.B.I
(เอฟ *ck ยู ทู เดอะ เอฟ บี ไอ)
F*ck you to the C.I.A
(เอฟ *ck ยู ทู เดอะ ซี ไอ อะ)
F*ck you to the B-u-s-h
(เอฟ *ck ยู ทู เดอะ บี ยู เอส เฮส)
F*ck you to the AmeriKKKa
(เอฟ *ck ยู ทู ดิ ameriKKKa)
F*ck you to all you redneck prejudice mutha f*ckas
(เอฟ *ck ยู ทู ออล ยู เรดเนก พรี๊จัดดิซ มาตดา เอฟ *ckas)
And f*ck yah
(แอนด์ เอฟ *ck ยา)
F*ck Y’all
(เอฟ *ck ยอล)
Punk gay sensitive little d*ck bastards
(พรัค เก เซนซิทิฝ ลิ๊ทเทิ่ล ดี *ck แบซเทิด)
2paclypse mutha f*ckin’ know
(2paclypse มาตดา เอฟ *ckin โนว์)
Y’all can kiss my ass and s*ck my d*ck
(ยอล แคน คิซ มาย อาซ แซน เอส *ck มาย ดี *ck)
And my uncle Tommy’s balls
(แอนด์ มาย อั๊งเคิ่ล ทอมมิ บอล)
F*ck Y’all
(เอฟ *ck ยอล)
Punks, punks, punks, punks, punks
(พรัค , พรัค , พรัค , พรัค , พรัค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Don’t Give A F*ck คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น