เนื้อเพลง T.I. vs. T.I.P. คำอ่านไทย T.I.

[Rap Verse: T.I. + [T.I.P. alter ego]]
([ แร็พ เฝิซ : ที ไอ + [ ที ไอ พี อั๊ลเท่อร์ อี๊โก้ ] ])
I wanna talk to you shawty [Why?]
(ไอ วอนนา ท๊อล์ค ทู ยู ชาวดี้ [ วาย ])
‘Cause you be trippin’ sometimes
(ค๊อส ยู บี ทริพพิน ซัมไทม์)
[Man I’m just trying stay true to what I say in my rhymes]
([ แมน แอม จั๊สท ทไรอิง สเทย์ ทรู ทู ว๊อท ไอ เซย์ อิน มาย ไรม ])
It ain’t a doubt in my mind, but you got a lot on the line
(อิท เอน ดา เดาท อิน มาย ไมนด์ , บั๊ท ยู ก็อท ดา ล็อท ออน เดอะ ไลน์)
You need to think ’bout yo’ actions [Why?]
(ยู นี๊ด ทู ทริ๊งค เบาท โย แอคฌัน [ วาย ])
You be overreactin’ [Maaaan]
(ยู บี overreactin [ Maaaan ])
Look at Cap and K.T. listen to K.P.
(ลุ๊ค แกท แค๊พ แอนด์ เค ที ลิ๊สซึ่น ทู เค พี)
[What about ’em; where the f*ck this sh*t come from?]
([ ว๊อท อะเบ๊าท เอ็ม ; แวร์ เดอะ เอฟ *ck ดิส ฌะ *ที คัม ฟรอม ])
Or to a J.G. to your mama or D.P
(ออ ทู อะ เจ จี ทู ยุร มามะ ออ ดี พี)
Or somebody shawty sh*t you be makin’ me sick [N*gga f*ck you!]
(ออ ซัมบอดี้ ชาวดี้ ฌะ *ที ยู บี เมกิน มี ซิ๊ค [ เอ็น *gga เอฟ *ck ยู ! ])
You’d be a motherf*ckin’ fool if you blow this lick [Alright alright]
(ยูต บี อะ motherf*ckin ฟูล อิ๊ฟ ยู โบลว์ ดิส ลิค [ ออลไร๊ท ออลไร๊ท ])
This the chance of a lifetime, you know this sh*t
(ดิส เดอะ แช้นซํ อ็อฝ อะ ไลฟ์ไทม์ , ยู โนว์ ดิส ฌะ *ที)
Remember what Jarmel told us ” stay focused Tip ” [I remember n*gga]
(รีเม๊มเบ่อร์ ว๊อท Jarmel โทลด อัซ ” สเทย์ โฟ๊คัส ทิพ ” [ ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เอ็น *gga ])
[Man but they be tryin’ me shawty]
([ แมน บั๊ท เด บี ทายอิน มี ชาวดี้ ])
N*ggaz be tryin’ you how?
(เอ็น *ggaz บี ทายอิน ยู ฮาว)
Ay let them tell it, you was just another guy in the crowd
(ไอ เล็ท เด็ม เทลล อิท , ยู วอส จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ กาย อิน เดอะ คราวดํ)
[Naw, but they be talkin’ too loud]
([ นอว , บั๊ท เด บี ทอคกิ่น ทู เลาด ])
Man you be listenin’ too hard
(แมน ยู บี ลิเซินนิน ทู ฮาร์ด)
Just pay these n*ggaz no attention and keep f*ckin’ they broads [Alright]
(จั๊สท เพย์ ฑิส เอ็น *ggaz โน แอ็ทเทนฌัน แอนด์ คี๊พ เอฟ *ckin เด บรอด [ ออลไร๊ท ])
I know you harder than these n*ggaz [Yeah] and smarter than these n*ggaz [Yeah]
(ไอ โนว์ ยู อาณ์เดอ แฑ็น ฑิส เอ็น *ggaz [ เย่ ] แอนด์ สมาร์เดอ แฑ็น ฑิส เอ็น *ggaz [ เย่ ])
More heart than these n*ggaz [Yeah]
(โม ฮาร์ท แฑ็น ฑิส เอ็น *ggaz [ เย่ ])
Quit worryin’ ’bout thses n*ggaz
(ควิท วอร์รียิน เบาท thses เอ็น *ggaz)
[Ay man f*ck these n*ggaz I’m from Bankhead and I don’t know where you stayed at]
([ ไอ แมน เอฟ *ck ฑิส เอ็น *ggaz แอม ฟรอม แบคเฮด แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ แวร์ ยู สเทย์ แอ็ท ])
[But talkin’ sideways behind my back, I never played that]
([ บั๊ท ทอคกิ่น ไซดเวส บีฮายน์ มาย แบ็ค , ไอ เน๊เฝ่อร์ เพลย์ แดท ])
[Since you become a payed cat T.I. you been so layed back]
([ ซิ๊นซ ยู บีคัม อะ เพย์ แค๊ท ที ไอ ยู บีน โซ เลย์ แบ็ค ])
[I wonder where lil’ bad ass Tip from back in the day at]
([ ไอ วั๊นเด้อร แวร์ ลิล แบ้ด อาซ ทิพ ฟรอม แบ็ค อิน เดอะ เดย์ แอ็ท ])
Man that n*gga had to stay back there so we could be that
(แมน แดท เอ็น *gga แฮ็ด ทู สเทย์ แบ็ค แดร์ โซ วี เคิด บี แดท)
N*gga on TV and FYI we got the P back
(เอ็น *gga ออน ทีวี แอนด์ FYI วี ก็อท เดอะ พี แบ็ค)
Hold up shawty freeze Jack [What?]
(โฮลด์ อั๊พ ชาวดี้ ฟรีส แจ็ค [ ว๊อท ])
” Lame ” I’ll never be that [Yeah OK]
(” เลม ” อิลล เน๊เฝ่อร์ บี แดท [ เย่ โอเค ])
Changed my name a thousand times and still a G believe that
(เช้งจํ มาย เนม อะ เธ๊าซั่นด ไทม์ แซน สทิลล อะ จี บีลี๊ฝ แดท)
[Oh yeah good we go Ki’s]
([ โอ เย่ กู๊ด วี โก คิซ ])
[That n*gga from overseas back]
([ แดท เอ็น *gga ฟรอม โอ๊เฝ่อร์ซี แบ็ค ])
You see what I be sayin’ ’bout this n*gga [What man? Sh*t]
(ยู ซี ว๊อท ไอ บี เซย์อิน เบาท ดิส เอ็น *gga [ ว๊อท แมน ฌะ *ที ])
I don’t believe that
(ไอ ด้อนท์ บีลี๊ฝ แดท)
You ain’t listenin’ is ya?
(ยู เอน ลิเซินนิน อีส ยา)
You got issues I got kids, 2 boys a lil’ girl
(ยู ก็อท อิ๊ชชู่ ซาย ก็อท คิด , ทู บอย ซา ลิล เกิร์ล)
[Ay I know n*gga they my kids too]
([ ไอ ไอ โนว์ เอ็น *gga เด มาย คิด ทู ])
You know it’s one false move and it’s back to the big house
(ยู โนว์ อิทซ วัน ฟอลซ มู๊ฝ แอนด์ อิทซ แบ็ค ทู เดอะ บิ๊ก เฮ้าส)
The judge told our ass ” one more time ” and we ain’t gettin’ out
(เดอะ จั๊ดจ โทลด เอ๊า อาซ ” วัน โม ไทม์ ” แอนด์ วี เอน เกดดิน เอ๊าท)
[I wouldn’t say that]
([ ไอ วูดดึ่น เซย์ แดท ])
Be thinkin’ ’bout standin’ outside in the sunshine [Ho]
(บี ติ้งกิน เบาท แสตนดิน เอ๊าทไซ้ด อิน เดอะ ซันชาย [ โฮ ])
Watchin’ n*gga’s heads get buck for cuttin’ the lunchline
(วันชิน เอ็น *ggas เฮด เก็ท บั๊ค ฟอร์ คัทดิน เดอะ lunchline)
Ay shawty you ain’t ‘posed to make the same mistake more than one time
(ไอ ชาวดี้ ยู เอน โพส ทู เม้ค เดอะ เซม มิสเท้ค โม แฑ็น วัน ไทม์)
[And I ain’t made the same mistake twice since uh ’99]
([ แอนด์ ดาย เอน เมด เดอะ เซม มิสเท้ค ทไวซ ซิ๊นซ อา 99 ])
Please, boy stop don’t get me started folk it’s not the time
(พลีซ , บอย สท๊อพ ด้อนท์ เก็ท มี สท๊าร์ท โฟล้ค อิทซ น็อท เดอะ ไทม์)
And let’s just do this sh*t my way get paid and have a lot of time
(แอนด์ เล็ท จั๊สท ดู ดิส ฌะ *ที มาย เวย์ เก็ท เพลด แอนด์ แฮ็ฝ อะ ล็อท อ็อฝ ไทม์)
Plenty fine b*tches, who gon’ pull shawty you is?
(เพล๊นที่ ไฟน บี *tches , ฮู ก็อน พูลล ชาวดี้ ยู อีส)
[Man you know Tip got the hoes]
([ แมน ยู โนว์ ทิพ ก็อท เดอะ โฮ ])
And Tip hoes got gold teeth [What that mean? What you tryna say n*gga?]
(แอนด์ ทิพ โฮ ก็อท โกลด์ ทีท [ ว๊อท แดท มีน ว๊อท ยู ทายนา เซย์ เอ็น *gga ])
Mine got jobs, good credit and they own features
(ไมน์ ก็อท จ๊อบ , กู๊ด เคร๊ดิท แอนด์ เด โอว์น ฟี๊เจ้อร์)
[And mine boost clothes, sell ‘dro, got the blow cheap]
([ แอนด์ ไมน์ บู๊สทฺ คโลฑ , เซลล์ ดีโร , ก็อท เดอะ โบลว์ ชี๊พ ])
[I guess it’s just depend on what ya like folk] That’s right folk
([ ไอ เกสส อิทซ จั๊สท ดีเพ็นดํ ออน ว๊อท ยา ไล๊ค โฟล้ค ] แด้ท ไร๊ท โฟล้ค)
[And I was just kiddin’ ’bout them kites folk] Heh, alright folk
([ แอนด์ ดาย วอส จั๊สท คิดดิน เบาท เด็ม ไคท โฟล้ค ] เอฮ , ออลไร๊ท โฟล้ค)
[I’m really glad we had a chance to sit it down and rap a tad]
([ แอม ริแอ็ลลิ แกล๊ด วี แฮ็ด อะ แช้นซํ ทู ซิท ดิธ เดาน แอนด์ แร็พ อะ tad ])
[I admit you had a couple points, sometimes I act a ass]
([ ไอ แอ๊ดมิท ยู แฮ็ด อะ คั๊พเพิ่ล พ๊อยท์ , ซัมไทม์ ซาย แอ๊คท ดา อาซ ])
Ay but it is so important to keep it real though just like ya said
(ไอ บั๊ท ดิธ อีส โซ อิมพอแท็นท ทู คี๊พ อิท เรียล โธ จั๊สท ไล๊ค ยา เซ็ด)
No record deal, no amount of mil’ shall go to my head
(โน เร๊คขอร์ด ดีล , โน อะเม๊าท อ็อฝ มิล แชลล์ โก ทู มาย เฮด)
[And with that said can’t nobody tell us sh*t, so f*ck the hatin’]
([ แอนด์ วิธ แดท เซ็ด แค็นท โนบอดี้ เทลล อัซ ฌะ *ที , โซ เอฟ *ck เดอะ แฮดดิน ])
How many n*ggaz real enough to stand and give theyself a straightenin’?
(ฮาว เมนอิ เอ็น *ggaz เรียล อีน๊าฟ ทู สแทนด์ แอนด์ กี๊ฝ เดย์เซฟ อะ straightenin)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง T.I. vs. T.I.P. คำอ่านไทย T.I.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น