เนื้อเพลง Baby Bubba คำอ่านไทย Timbaland & Magoo

[Pop a Dom boo, what, c’mon]
([ พ็อพ อะ ดัม บู , ว๊อท , ซีมอน ])

[Petey Pablo]
([ Petey Pablo ])
It’s the dippy dippy don now you heard that
(อิทซ เดอะ dippy dippy ด็อน นาว ยู เฮิด แดท)
Let’s take you back, where the original Tim the bird at?
(เล็ท เท้ค ยู แบ็ค , แวร์ ดิ ออริจินัล ทิม เดอะ เบิร์ด แอ็ท)
I got sh*t here to make you down on twelve-pack
(ไอ ก็อท ฌะ *ที เฮียร ทู เม้ค ยู เดาน ออน ทเว้ลฝ แพ็ค)
Call Rudy, tell him hook us up a twenty sack
(คอลลํ Rudy , เทลล ฮิม ฮุ๊ค อัซ อั๊พ อะ ทเว้นที่ แซ๊ค)
C’mon c’mon c’mon, we ballin y’all
(ซีมอน ซีมอน ซีมอน , วี บอลลิน ยอล)
Where my cats think you feel me at?
(แวร์ มาย แค๊ท ทริ๊งค ยู ฟีล มี แอ็ท)
Alla y’all, and when we earn that
(Alla ยอล , แอนด์ เว็น วี เอิร์น แดท)
They finally let the dish and the pan
(เด ไฟแน็ลลิ เล็ท เดอะ ดิช แอนด์ เดอะ แพน)
Then I start with some cash
(เด็น นาย สท๊าร์ท วิธ ซัม แค๊ช)
Let me get to Virginia [V-A] link up with Timbaland
(เล็ท มี เก็ท ทู เวอร์จิ้นเนีย [ วี อะ ] ลิ๊งค อั๊พ วิธ ทิมแบน)
Now I’m bustin they ass
(นาว แอม บัสติน เด อาซ)
Now they callin me The Incredible Man
(นาว เด คอลลิน มี ดิ อินเคร๊ดิเบิ้ล แมน)
I’ma sh*t it sick like YEAHHH
(แอมอา ฌะ *ที ดิธ ซิ๊ค ไล๊ค เย้)
And there is one thing to understand
(แอนด์ แดร์ อีส วัน ทริง ทู อั๊นเด้อรสแทนด)
Y’all know what it is and Petey is just what I am
(ยอล โนว์ ว๊อท ดิธ อีส แซน Petey อีส จั๊สท ว๊อท ไอ แอ็ม)
Spit what I spit cause I don’t give a damn
(ซพิท ว๊อท ไอ ซพิท ค๊อส ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ แดมนํ)
Spin like just like y’all spin at the mall in blue drawers
(สพิน ไล๊ค จั๊สท ไล๊ค ยอล สพิน แอ็ท เดอะ มอลล์ อิน บลู ดรอเออะ)
On some du-rag, it’s ’bout to be the all that is
(ออน ซัม ดื แร๊ก , อิทซ เบาท ทู บี ดิ ออล แดท อีส)
New broad, new day, new cars, new motherf*ckin deal
(นิว บรอด , นิว เดย์ , นิว คารํ , นิว motherf*ckin ดีล)
Heyyyyyy
(Heyyyyyy)

[Chorus: Petey Pablo]
([ ค๊อรัส : Petey Pablo ])
Heyyyyyyyyyy baby bubba
(Heyyyyyyyyyy เบ๊บี้ bubba)
If y’all feel it let me hear you say
(อิ๊ฟ ยอล ฟีล อิท เล็ท มี เฮียร ยู เซย์)
Heyyyyyyyyyy baby bubba
(Heyyyyyyyyyy เบ๊บี้ bubba)
We lost the music selector
(วี ล็อซท เดอะ มิ๊วสิค ซิเลคเทอะ)
Heyyyyyyyyyy baby bubba
(Heyyyyyyyyyy เบ๊บี้ bubba)
If y’all feel it let me hear you say
(อิ๊ฟ ยอล ฟีล อิท เล็ท มี เฮียร ยู เซย์)
Heyyyeyyyeyyyyy baby bubba
(Heyyyeyyyeyyyyy เบ๊บี้ bubba)
Well he caught me in the van, the gun chat lean fah-ward
(เวลล ฮี คอท มี อิน เดอะ แฝน , เดอะ กัน แชท ลีน fah วอด)

[Timbaland]
([ ทิมแบน ])
Check me out in my black Trans-Am dippin on that man, who that be?
(เช็ค มี เอ๊าท อิน มาย แบล๊ค ทแร็นซ แอ็ม ดิพพิน ออน แดท แมน , ฮู แดท บี)
TIM-BA-land, now haters wanna get at me
(ทิม บา แลนด์ , นาว เฮเดอ วอนนา เก็ท แอ็ท มี)
Just because we three brothers dippin in the FLY RIDE
(จั๊สท บิคอส วี ทรี บร๊าเท่อรํ ดิพพิน อิน เดอะ ฟลาย ไรด์)
He don’t care though, n*gga we just three FLY GUYS
(ฮี ด้อนท์ แคร์ โธ , เอ็น *gga วี จั๊สท ทรี ฟลาย กาย)
all up in your local mall pickin all your local broads
(ออล อั๊พ อิน ยุร โล๊ค่อล มอลล์ พิกคิน ออล ยุร โล๊ค่อล บรอด)
HOLLA – if you wanna get into a local brawl
(ฮอลละ อิ๊ฟ ยู วอนนา เก็ท อิ๊นทู อะ โล๊ค่อล บรอล)
We the in-timidators, y’all in-timidated
(วี ดิ อิน timidators , ยอล อิน timidated)
by our bling bling ring ring, and I can’t debate it
(บาย เอ๊า บลิง บลิง ริง ริง , แอนด์ ดาย แค็นท ดีเบท อิท)
LOWRIDERS [bzz bzzt] hittin on switches
(LOWRIDERS [ bzz bzzt ] ฮิทดิน ออน สวิทเชท)
As we PASS BY YA [bzz bzzt] in sun fire – c’mon!
(แอส วี เพซ บาย ยา [ bzz bzzt ] อิน ซัน ไฟเออะร ซีมอน !)
What y’all need to do is throw that sh*t up, sh*t up
(ว๊อท ยอล นี๊ด ทู ดู อีส โธรว์ แดท ฌะ *ที อั๊พ , ฌะ *ที อั๊พ)
For the cool amigos with Tequila in the gut
(ฟอร์ เดอะ คูล อมิโก วิธ ทีกคิวล่า อิน เดอะ กัท)
What y’all know about them Southern girls with them big b*tts?
(ว๊อท ยอล โนว์ อะเบ๊าท เด็ม ซัฑเอิน เกิร์ล วิธ เด็ม บิ๊ก บี *tts)
What y’all know about them buckshots bustin from a truck?
(ว๊อท ยอล โนว์ อะเบ๊าท เด็ม บล็อคช็อต บัสติน ฟรอม มา ทรั๊ค)
Yeah, yeah – that’s that Southern hospitality
(เย่ , เย่ แด้ท แดท ซัฑเอิน ฮอซพิแทลอิทิ)
The come of the me, the come of the Pete
(เดอะ คัม อ็อฝ เดอะ มี , เดอะ คัม อ็อฝ เดอะ พีท)
The come of the ‘goo, the come of the G
(เดอะ คัม อ็อฝ เดอะ กรู , เดอะ คัม อ็อฝ เดอะ จี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Magoo]
([ Magoo ])
Mag spit it ’til I die f*cker
(แมก ซพิท ดิธ ทิล ไอ ดาย เอฟ *cker)
You wit your label kissin ass like a damn s*cker
(ยู วิท ยุร เล๊เบ้ล คิซซิน อาซ ไล๊ค เก แดมนํ เอส *cker)
Meanwhile, Mag in Virginia in some house shoes, watchin the news
(มีนวาย , แมก อิน เวอร์จิ้นเนีย อิน ซัม เฮ้าส ชู , วันชิน เดอะ นิว)
Do my album when I’m ready, tell my label to sue
(ดู มาย อั๊ลบั้ม เว็น แอม เร๊ดี้ , เทลล มาย เล๊เบ้ล ทู ซู)
If I got it I’ma get ’em, it’s cornered and sell some [?]
(อิ๊ฟ ฟาย ก็อท ดิธ แอมอา เก็ท เอ็ม , อิทซ ค๊อร์เน่อร์ แอนด์ เซลล์ ซัม [ ])
from N-Y to floater while I’m humpin your daughter
(ฟรอม เอ็น วาย ทู ฟโลตเออะ ไวล์ แอม ฮัพปิน ยุร ด๊อเท่อร์)
Stayin in the French quarter and listen to Juvenile
(สเตยิน อิน เดอะ ฟเร็นช คว๊อร์เท่อร แอนด์ ลิ๊สซึ่น ทู จูฝิไนล)
I like that South sh*t, all my n*ggaz is wild
(ไอ ไล๊ค แดท เซ๊าธ ฌะ *ที , ออล มาย เอ็น *ggaz อีส ไวลด์)
You gotta come up with a new plan, I’m sayin man
(ยู กอททะ คัม อั๊พ วิธ อะ นิว แพลน , แอม เซย์อิน แมน)
South boys ain’t f*ckin playin – check them
(เซ๊าธ บอย เอน เอฟ *ckin เพลย์ยิน เช็ค เด็ม)
This week got OutKast and No Limit, and Eightball
(ดิส วี๊ค ก็อท เอ้าแคส แอนด์ โน ลิ๊หมิท , แอนด์ Eightball)
Scarface, Ludacris, and Goodie Mob, UHH
(สกาฟเฟส , ลูดาคริ , แอนด์ Goodie ม๊อบ , อา)
We do it country cause we proud of this sh*t
(วี ดู อิท คั๊นทรี่ ค๊อส วี พเราด อ็อฝ ดิส ฌะ *ที)
All those that wanna hate on hip-hop can eat a d*ck
(ออล โฑส แดท วอนนา เฮท ออน ฮิพ ฮ็อพ แคน อี๊ท ดา ดี *ck)
I ain’t a thug and I ain’t tryna be
(ไอ เอน ดา ธัก แอนด์ ดาย เอน ทายนา บี)
They tryna take my love man and it bothered me
(เด ทายนา เท้ค มาย ลัฝ แมน แอนด์ ดิท บ๊อเทร่อรฺ มี)

[Chorus – repeat 2X]
([ ค๊อรัส รีพี๊ท 2X ])

[feat. Petey Pablo]
([ ฟีท Petey Pablo ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Baby Bubba คำอ่านไทย Timbaland & Magoo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น