เนื้อเพลง Oh No คำอ่านไทย Snoop Dogg feat 50 Cent

50 talkin: It’s 50 dent & S-N-double O-P
(50 ทอคกิ่น : อิทซ 50 เด็นท & เอส เอ็น ดั๊บเบิ้ล โอ พี)
You don’t want no snoop & you don’t want it wit me
(ยู ด้อนท์ ว้อนท โน ซนูพ & ยู ด้อนท์ ว้อนท ดิธ วิท มี)

Chorus [50 cent]:
(ค๊อรัส [ 50 เซ็นท ] :)
Everytime I come around they like ” Oh No ”
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ คัม อะราวนฺดฺ เด ไล๊ค ” โอ โน “)
I get to trippin; slap the clip up in my 44
(ไอ เก็ท ทู ทริพพิน ; ซแล็พ เดอะ คลิพ อั๊พ อิน มาย 44)
Sh*t I been thru in my hood made my heart cold
(ฌะ *ที ไอ บีน ธรู อิน มาย ฮุด เมด มาย ฮาร์ท โคลด์)
I get to poppin off that thang like I’m loco
(ไอ เก็ท ทู พอพปิน ออฟฟ แดท เตง ไล๊ค แอม โลโก)
No sense in coppin pleas when you see my knife out [knife out]
(โน เซ้นส อิน คอพปิน พลี เว็น ยู ซี มาย ไน๊ฟ เอ๊าท [ ไน๊ฟ เอ๊าท ])
Motherf*ckers light out [lights out]
(Motherf*ckers ไล๊ท เอ๊าท [ ไล๊ท เอ๊าท ])

Here comes Snoop, uh [oh sh*t] [Oh No]
(เฮียร คัม ซนูพ , อา [ โอ ฌะ *ที ] [ โอ โน ])
Sup N*gga, sup now, huh? [Oh No]
(ซัพ เอ็น *gga , ซัพ นาว , ฮู [ โอ โน ])

Snoop:
(ซนูพ :)
Ricky Ticky Timble, C’s is the symbol
(ริกกี้ ทิคกี Timble , Cs ซิส เดอะ ซิ๊มโบล)
Courdoroy khakis, stacies & brimmed up
(Courdoroy คาคิ , สเตซี & brimmed อั๊พ)
Straight razors just to keep you trimmed up
(สเทร๊ท เร๊เซ่อร์ จั๊สท ทู คี๊พ ยู trimmed อั๊พ)
1-8-7, oh yeah, now you remember
(วัน เอ๊ก เซฝเว่น , โอ เย่ , นาว ยู รีเม๊มเบ่อร์)
He’s electrifyin & original
(อีส electrifyin & ออริจินัล)
So gangster, Snoop Dogg the criminal
(โซ แกะซเทอะ , ซนูพ ด๊อก เดอะ ครีมอิแน็ล)
The one you hate to love, in the club, in the cut
(ดิ วัน ยู เฮท ทู ลัฝ , อิน เดอะ คลับ , อิน เดอะ คัท)
Hugged up wit yo b*tch, n*gga I don’t give a sh*t
(ฮักจฺ อั๊พ วิท โย บี *tch , เอ็น *gga ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ ฌะ *ที)
You betta check dat ho, that’s what wreckin G
(ยู แบทดา เช็ค แดซ โฮ , แด้ท ว๊อท วิกคิน จี)
Now step your game down, cause ain’t no checkin me
(นาว สเท็พ ยุร เกม เดาน , ค๊อส เอน โน เชคกิน มี)
You’ll be respectin me until you leave this room
(โยว บี respectin มี อันทิล ยู ลี๊ฝ ดิส รูม)
Or my gat’ll go boom, bullets go zoom
(ออ มาย gatll โก บูม , บัลเล่ โก ซูม)
Now your names on a tomb
(นาว ยุร เนม ออน อะ ทูม)
They pourin out liqour wit no room to consume, you silly bafoon
(เด โพวริน เอ๊าท liqour วิท โน รูม ทู คอนซูม , ยู ซิ๊ลลี่ bafoon)
I pop n*ggas like balloons, I ain’t feelin em
(ไอ พ็อพ เอ็น *ggas ไล๊ค แบ็ลลูน , ไอ เอน ฟีลิน เอ็ม)
Walkin in my big blue chucks cause I’m killin em
(วอคกิน อิน มาย บิ๊ก บลู ชัค ค๊อส แอม คิลลิน เอ็ม)

Chorus
(ค๊อรัส)

Talkin: Hey whaddup cuz, it’s 50 cent; What’s happnin n*gga?
(ทอคกิ่น : เฮ whaddup คัซ , อิทซ 50 เซ็นท ; ว๊อท แฮพนิน เอ็น *gga)

50 Cent:
(50 เซ็นท :)
Ever since the moment I was born I been dyin [Yea]
(เอ๊เฝ่อร์ ซิ๊นซ เดอะ โม๊เม้นท ไอ วอส บอน นาย บีน ดายอิน [ เย ])
Hundred miles an hour pulse flyin wit my eye… an
(ฮั๊นเดร็ด ไมล แอน เอาเอ้อร์ พั๊ลส์ ฟายอิน วิท มาย อาย แอน)
He who fears fate lives like a coward
(ฮี ฮู เฟียร์ เฟ้ท ไล้ฝ ไล๊ค เก โค๊หวาร์ด)
You go against me, you’ll be devoured
(ยู โก อะเก๊นสท มี , โยว บี ดิเฝาร)
Then you get to poppin you’ll have a change of heart
(เด็น ยู เก็ท ทู พอพปิน โยว แฮ็ฝ อะ เช้งจํ อ็อฝ ฮาร์ท)
I hit your chest a couple times you’ll have to change your heart
(ไอ ฮิท ยุร เชสทํ ดา คั๊พเพิ่ล ไทม์ โยว แฮ็ฝ ทู เช้งจํ ยุร ฮาร์ท)
Have doc usin donors, dead n*ggas with spare parts
(แฮ็ฝ ด็อค ยูซิน โดเนอะ , เด้ด เอ็น *ggas วิธ สแพร์ พาร์ท)
You come back wit lungs of a snitch, an the heart of a dead nark
(ยู คัม แบ็ค วิท ลัง อ็อฝ อะ สนิดชฺ , แอน เดอะ ฮาร์ท อ็อฝ อะ เด้ด nark)
N*ggas never see the light till it spark
(เอ็น *ggas เน๊เฝ่อร์ ซี เดอะ ไล๊ท ทิลล์ อิท สพ๊าร์ค)
Then they bleed, it get cold, then sh*t get dark
(เด็น เด บลีด , อิท เก็ท โคลด์ , เด็น ฌะ *ที เก็ท ด๊าร์ค)
You can call me the beast from the east, I run these streets
(ยู แคน คอลลํ มี เดอะ บี๊สท ฟรอม ดิ อี๊สท , ไอ รัน ฑิส สทรีท)
You can eat hollow tip shells or you can work for me
(ยู แคน อี๊ท ฮ๊อลโล่ว ทิพ เชลล์ ออ ยู แคน เวิ๊ร์ค ฟอร์ มี)
These rap n*ggas crazy, my mercy has limits
(ฑิส แร็พ เอ็น *ggas คเรสิ , มาย เม๊อร์ซี่ แฮ็ส ลิ๊หมิท)
Push Me – a hundred revolvers’ll get to spinnin
(พุช มี อะ ฮั๊นเดร็ด revolversll เก็ท ทู สปินนิน)
Your services are no longer needed; Rock-a-bye baby
(ยุร เซ๊อร์ฝิซ แซร์ โน ลองเงอ นี๊ด ; ร๊อค กา ไบ เบ๊บี้)
My b*tch’ll do it to you with a lil 380 [Yea]
(มาย บี *tchll ดู อิท ทู ยู วิธ อะ ลิล 380 [ เย ])

Chorus
(ค๊อรัส)

Snoop Dogg:
(ซนูพ ด๊อก :)
I’m bailin thru the door again
(แอม เบลลิน ธรู เดอะ ดอร์ อะเกน)
Let the Momo pour again
(เล็ท เดอะ Momo พาว อะเกน)
Me & my ho again
(มี & มาย โฮ อะเกน)
Yea she got the four up in this motherf*cker
(เย ชี ก็อท เดอะ โฟ อั๊พ อิน ดิส motherf*cker)
And Imma bust it if you try to rush us or touch us or s*cka duck us
(แอนด์ แอมมา บัซท ดิธ อิ๊ฟ ยู ธราย ทู รัช อัซ ออ ทั๊ช อัซ ออ เอส *cka ดั๊ค อัซ)
It’ll crack off, Now back off – real slow
(อิว แคร๊ค ออฟฟ , นาว แบ็ค ออฟฟ เรียล สโลว์)
An if you don’t know, I never hesitate to shoot a ho
(แอน อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ โนว์ , ไอ เน๊เฝ่อร์ เฮ๊สิเทท ทู ชู๊ท ดา โฮ)
Yea that’s my reputation – you test my patience &
(เย แด้ท มาย เรพิวเทฌัน ยู เทสท์ มาย เพเฌ็นซ &)
You & your fam – bam – gon hear the blam, blam
(ยู & ยุร แฟม แบม ก็อน เฮียร เดอะ blam , blam)
Goddammit I’m at it again
(ก็อดเดมมิด แอม แอ็ท ดิธ อะเกน)
They done let that b*tch n*gga up outta the pen
(เด ดัน เล็ท แดท บี *tch เอ็น *gga อั๊พ เอ๊าตา เดอะ เพ็น)
And now he lookin for me – what the heck – my game is built on respect
(แอนด์ นาว ฮี ลุคกิน ฟอร์ มี ว๊อท เดอะ แฮค มาย เกม อีส บิลท ออน เรสเพ๊คท)
Now I’m breathin down your mortherf*ckin neck
(นาว แอม บีตดิน เดาน ยุร mortherf*ckin เน็ค)
I dumps till my clips is empty
(ไอ ดั๊มพ ทิลล์ มาย คลิพ ซิส เอ๊มพที่)
I’m headin down Willshire to San Vicente
(แอม เฮดิน เดาน Willshire ทู แซน Vicente)
And when I get there don’t ask who sent me
(แอนด์ เว็น นาย เก็ท แดร์ ด้อนท์ อาสคฺ ฮู เซ็นท มี)
Just take dem shots an drop it like it’s hot
(จั๊สท เท้ค เดม ฌ็อท แอน ดรอพ อิท ไล๊ค อิทซ ฮอท)
B*tch N*gga
(บี *tch เอ็น *gga)

Chorus
(ค๊อรัส)

Talkin: Ha-ha-ha
(ทอคกิ่น : ฮา ฮา ฮา)
Yea N*gga
(เย เอ็น *gga)
Just when you thought I was gone
(จั๊สท เว็น ยู ธอท ไอ วอส กอน)
Slide back up on you like the wind n*gga
(สไล๊ด แบ็ค อั๊พ ออน ยู ไล๊ค เดอะ วินด เอ็น *gga)
Hurricane D-O-Double G
(เฮอริเคน ดี โอ ดั๊บเบิ้ล จี)
With the G,G,G,G,G, G-unit
(วิธ เดอะ จี , จี , จี , จี , จี , จี ยูนิท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Oh No คำอ่านไทย Snoop Dogg feat 50 Cent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น