เนื้อเพลง Party People คำอ่านไทย Timbaland & Magoo

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Guess who? Uh, uh-uh uh-uh
(เกสส ฮู อา , อา อา อา อา)
Jigga, ya heard?
(จิ๊กกา , ยา เฮิด)
Uh-uh, a-Timbaland, ya heard?
(อา อา , อะ ทิมแบน , ยา เฮิด)
Uh, Twista, ya heard? C’mon, c’mon
(อา , ทวิซดา , ยา เฮิด ซีมอน , ซีมอน)
Uh-uh, uh-uh, g-ge, ge-geah
(อา อา , อา อา , จี ge , ge geah)
Yo.. yo.. ye-yea, ye-yea
(โย โย ยี เย , ยี เย)
Turn this up.. yo, yo, yeah
(เทิร์น ดิส อั๊พ โย , โย , เย่)

When the war’s on, the pores are drawn like pictures
(เว็น เดอะ วอร์ ออน , เดอะ โพ แซร์ ดรอน ไล๊ค พิ๊คเจ้อร์)
The n*ggaz is all gone when these triggers get witcha
(เดอะ เอ็น *ggaz อีส ซอร์ กอน เว็น ฑิส ทริ๊กเก้อร์ เก็ท วิทชา)
N*gga before long you need stitches in your longjohns
(เอ็น *gga บีฟอร์ ลอง ยู นี๊ด stitches ซิน ยุร longjohns)
A.K., t-t-t-t, heartbeat, t-t-t-t
(อะ เค , ที ที ที ที , ฮาร์ทบีท , ที ที ที ที)
Eight figures you fake twitchy n*ggaz can’t stop [that]
(เอท ฟิ๊กเก้อร ยู เฟ้ค twitchy เอ็น *ggaz แค็นท สท๊อพ [ แดท ])
Jigga, Twista my n*gga Timb on the hot track
(จิ๊กกา , ทวิซดา มาย เอ็น *gga Timb ออน เดอะ ฮอท แทร็ค)
How you gon’ stop that? We can’t be slowed
(ฮาว ยู ก็อน สท๊อพ แดท วี แค็นท บี สโลว์)
N*ggaz [?], look at your clothes
(เอ็น *ggaz [ ] , ลุ๊ค แกท ยุร คโลฑ)
When I’m in crazy mode, three-eighty blows like
(เว็น แอม อิน คเรสิ โหมด , ทรี เอทิ โบลว์ ไล๊ค)
Maceo, leave acey holes
(Maceo , ลี๊ฝ acey โฮล)
That’s just Jay-Z doe, crazy flow
(แด้ท จั๊สท เจ ซี โด , คเรสิ โฟลว์)
Rhyme great, dominate your radio
(ไรม เกรท , โด๊มิเหนท ยุร เร๊ดิโอ)
C’mon, get your gun, your mask and gloves
(ซีมอน , เก็ท ยุร กัน , ยุร แมสค แอนด์ กลัฝ)
I don’t ask for love, I blast ’em up
(ไอ ด้อนท์ อาสคฺ ฟอร์ ลัฝ , ไอ บลาสทํ เอ็ม อั๊พ)
Respect my gangsta dude, or your life’s in danger dude
(เรสเพ๊คท มาย แก๊งซดา ดยูด , ออ ยุร ไล๊ฟ ซิน แด๊งเจ้อร์ ดยูด)
Doctors pushin on your chest tryin to bring you through
(ด๊อคเท่อร์ พรุซชิน ออน ยุร เชสทํ ทายอิน ทู บริง ยู ทรู)

[Chorus: Timbaland + [Twista]]
([ ค๊อรัส : ทิมแบน + [ ทวิซดา ] ])
All my party people gon’ do what? [Gonna get buck]
(ออล มาย พ๊าร์ที่ พี๊เพิ่ล ก็อน ดู ว๊อท [ กอนนะ เก็ท บั๊ค ])
Get some liquor in the gut [So whassup?]
(เก็ท ซัม ลิ๊เคว่อร อิน เดอะ กัท [ โซ ฮวัดสับ ])
[Get them lighters lit up, make them get up
([ เก็ท เด็ม ไลทเออะ ลิท อั๊พ , เม้ค เด็ม เก็ท อั๊พ)
with somethin the East and West gon’ bump]
(วิธ ซัมติน ดิ อี๊สท แอนด์ เว๊สท ก็อน บั๊มพํ ])
All my party people gon’ do what? [Get crunk]
(ออล มาย พ๊าร์ที่ พี๊เพิ่ล ก็อน ดู ว๊อท [ เก็ท ครัก ])
Get some liquor in the gut [So whassup?]
(เก็ท ซัม ลิ๊เคว่อร อิน เดอะ กัท [ โซ ฮวัดสับ ])
[Get them lighters lit up, T got some gangsta sh*t
([ เก็ท เด็ม ไลทเออะ ลิท อั๊พ , ที ก็อท ซัม แก๊งซดา ฌะ *ที)
that’s beatin in yo’ trunk]
(แด้ท บีดิน อิน โย ทรังค ])

[Magoo]
([ Magoo ])
F*ckin with Mag, n*gga end up in a hospital
(เอฟ *ckin วิธ แมก , เอ็น *gga เอ็นด อั๊พ อิน อะ ฮ๊อสพิท่อล)
Sittin on the corner of the bed, sick cause of what I said to him
(ซิทดิน ออน เดอะ ค๊อร์เน่อร์ อ็อฝ เดอะ เบ๊ด , ซิ๊ค ค๊อส อ็อฝ ว๊อท ไอ เซ็ด ทู ฮิม)
On a track star beef take it in the kitchen
(ออน อะ แทร็ค สทาร์ บี๊ฟ เท้ค อิท อิน เดอะ คิ๊ทเช่น)
Cookin MC’s all n*ggaz taste like chicken
(คุ๊คกิน เมซีสฺ ซอร์ เอ็น *ggaz เท๊ซท ไล๊ค ชีคเค็น)
Hittin ’em high, right in the ear
(ฮิทดิน เอ็ม ไฮฮ , ไร๊ท อิน ดิ เอียร)
Slicin on ’em muh’f*cker vampire style, I’m a bloods*cker
(Slicin ออน เอ็ม muhf*cker แฝ๊มไพร์ สไทล์ , แอม มา บลัด *cker)
You turnin into a mad ducker, tellin ya dog
(ยู เทินนิน อิ๊นทู อะ แม้ด ducker , เทลลิน ยา ด้อกก)
I’m at the Rucker with a bad Puerto Rican chick
(แอม แอ็ท เดอะ รักเคอร์ วิธ อะ แบ้ด เพิสโต Rican ชิค)
Fat as my cash and she a d*ck s*cker, get up outcha car
(แฟท แอส มาย แค๊ช แอนด์ ชี อะ ดี *ck เอส *cker , เก็ท อั๊พ outcha คารํ)
You ain’t goin real far, see the chainsaw?
(ยู เอน โกอิน เรียล ฟาร์ , ซี เดอะ เชนซอร์)
Breakin the law, like turnin a dyke
(เบรกกิ้น เดอะ ลอว์ , ไล๊ค เทินนิน อะ ไดค)
when it come to that man that just like Mike
(เว็น หนิด คัม ทู แดท แมน แดท จั๊สท ไล๊ค ไมค)
I don’t care what you like, I’ll make you run in outer space
(ไอ ด้อนท์ แคร์ ว๊อท ยู ไล๊ค , อิลล เม้ค ยู รัน อิน เอาทเออะ สเพ๊ซ)
If you go to court man, only wish you got a case
(อิ๊ฟ ยู โก ทู คอร์ท แมน , โอ๊นลี่ วิ๊ช ยู ก็อท ดา เค๊ส)
For real, I’m f*ckin faced on a hill of ice
(ฟอร์ เรียล , แอม เอฟ *ckin เฟซ ออน อะ ฮิลล์ อ็อฝ ไอ๊ซ์)
Mag hot now n*gga 50 G’s the price
(แมก ฮอท นาว เอ็น *gga 50 จีส เดอะ ไพร๊ซ์)

[Timbaland]
([ ทิมแบน ])
Timbaland good for that – [beat plays, he scats]
(ทิมแบน กู๊ด ฟอร์ แดท [ บีท เพลย์ , ฮี สแคท ])
[scatting] – I invented that
([ scattings ] ไอ อินเฝ๊นท แดท)
Hear the hi-hat, hear the bassline on the track
(เฮียร เดอะ ไฮ แฮ็ท , เฮียร เดอะ bassline ออน เดอะ แทร็ค)
Remember ” One in a Million ” when I left ya back
(รีเม๊มเบ่อร์ ” วัน อิน อะ มิ๊ลเลี่ยน ” เว็น นาย เล๊ฟท ยา แบ็ค)
Producers sayin, ” How you get your sound like that? ”
(พโระดยูซเออะ เซย์อิน , ” ฮาว ยู เก็ท ยุร ซาวน์ด ไล๊ค แดท “)
I don’t know playa, I’m a creative cat
(ไอ ด้อนท์ โนว์ พอลเย , แอม มา คริเอทิฝ แค๊ท)
Got party people dancin to dis and dat
(ก็อท พ๊าร์ที่ พี๊เพิ่ล แดนซิน ทู ดิซ แซน แดซ)
Got party people sayin, ” This a dope-ass track! ”
(ก็อท พ๊าร์ที่ พี๊เพิ่ล เซย์อิน , ” ดิส ซา โดพ อาซ แทร็ค ! “)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Twista]
([ ทวิซดา ])
Timbaland hit ’em with the um, ah-um, ah-um-ahh, you gon’ do what?
(ทิมแบน ฮิท เอ็ม วิธ ดิ อึม , อา อึม , อา อึม อา , ยู ก็อน ดู ว๊อท)
Stop frontin you bumpin the new cut
(สท๊อพ ฟ้อนดิน ยู บั้มปิน เดอะ นิว คัท)
like a shoe ah, um ah-um ah, hit ’em in the gut
(ไล๊ค เก ชู อา , อึม อา อึม อา , ฮิท เอ็ม อิน เดอะ กัท)
Twitchin and itchin to get up, I hit ’em up
(Twitchin แอนด์ itchin ทู เก็ท อั๊พ , ไอ ฮิท เอ็ม อั๊พ)
With some skanless to vibe to and ride to
(วิธ ซัม สแกนเลส ทู วายพฺ ทู แอนด์ ไรด์ ทู)
with the stanky inside you – listen to while a freak lickin you
(วิธ เดอะ แสตงคี อิ๊นไซด์ ยู ลิ๊สซึ่น ทู ไวล์ อะ ฟรี๊ค ลิคคิน ยู)
Go on a bogus mission to, somethin you crip-walk in the kitchen to
(โก ออน อะ โบกัซ มิ๊ชชั่น ทู , ซัมติน ยู คริป ว๊อล์ค อิน เดอะ คิ๊ทเช่น ทู)
Somethin you bump on the porch or the park
(ซัมติน ยู บั๊มพํ ออน เดอะ โพช ออ เดอะ พาร์ค)
Or pump it while you displayin yo’ heart when you flex on a mark
(ออ พั๊มพ อิท ไวล์ ยู displayin โย ฮาร์ท เว็น ยู ฟเล็คซ ออน อะ ม๊าร์ค)
You can play it to clear your head from drama with the feds
(ยู แคน เพลย์ อิท ทู เคลียร์ ยุร เฮด ฟรอม ดร๊าม่า วิธ เดอะ เฟ็ด)
and all the homies like down for when they in the dark
(แอนด์ ออล เดอะ โฮมี ไล๊ค เดาน ฟอร์ เว็น เด อิน เดอะ ด๊าร์ค)
Used to rock up at the block club, players wasn’t ridin slick
(ยู๊ส ทู ร๊อค อั๊พ แอ็ท เดอะ บล๊อค คลับ , เพย์เยอร์ วอสซึ้น ริดอิน ซลิค)
You can let your mind cruise for miles
(ยู แคน เล็ท ยุร ไมนด์ ครู้ยสํ ฟอร์ ไมล)
They can’t tell no s*cker who’s allowed, with a strap on the mic
(เด แค็นท เทลล โน เอส *cker ฮู อะลาว , วิธ อะ ซทแร็พ ออน เดอะ ไมคะ)
I’m thinkin how can I move the crowd, move the crowd
(แอม ติ้งกิน ฮาว แคน นาย มู๊ฝ เดอะ คราวดํ , มู๊ฝ เดอะ คราวดํ)

[Chorus – repeat 2X]
([ ค๊อรัส รีพี๊ท 2X ])

[Timbaland]
([ ทิมแบน ])
.. bounce wit me, bounce wit me, bounce, ow ow ow
(เบ๊าสฺ วิท มี , เบ๊าสฺ วิท มี , เบ๊าสฺ , เอ้า เอ้า เอ้า)
Ow ow ow-ow ah, shake wit me, shake wit me, shake wit me, shake..
(เอ้า เอ้า เอ้า เอ้า อา , เช้ค วิท มี , เช้ค วิท มี , เช้ค วิท มี , เช้ค)
.. bounce wit me, bounce wit me..
(เบ๊าสฺ วิท มี , เบ๊าสฺ วิท มี)
Shake wit me, shake wit me
(เช้ค วิท มี , เช้ค วิท มี)
Ow, one time, bounce wit me, bounce wit me
(เอ้า , วัน ไทม์ , เบ๊าสฺ วิท มี , เบ๊าสฺ วิท มี)
Yo, ahh
(โย , อา)

Remember when you first found me?
(รีเม๊มเบ่อร์ เว็น ยู เฟิร์สท เฟานด มี)
I was workin at Burger King
(ไอ วอส เวิคกิน แอ็ท เบอร์เกอ คิง)
Now take a good look around me
(นาว เท้ค เก กู๊ด ลุ๊ค อะราวนฺดฺ มี)
Look at all these cars, look at all these girls
(ลุ๊ค แกท ออล ฑิส คารํ , ลุ๊ค แกท ออล ฑิส เกิร์ล)
Why you always tryin to put down me?
(วาย ยู ออลเว ทายอิน ทู พุท เดาน มี)
Why you always tryin to put down me?
(วาย ยู ออลเว ทายอิน ทู พุท เดาน มี)
You get ’round your friends and try to clown me
(ยู เก็ท ราวนด ยุร เฟรน แซน ธราย ทู คลาวนํ มี)
Why you always tryin to pull that boo-boo?
(วาย ยู ออลเว ทายอิน ทู พูลล แดท บู บู)
I’m gettin tired of all that bullsh*t
(แอม เกดดิน ไทร์ อ็อฝ ออล แดท bullsh*ที)
Always talkin dis and dat
(ออลเว ทอคกิ่น ดิซ แซน แดซ)
Your girls screamin, ” We looove him! ”
(ยุร เกิร์ล สครีมมิน , ” วี looove ฮิม ! “)
See girls, they LOVE me
(ซี เกิร์ล , เด ลัฝ มี)
Girl that’s just, only Tim
(เกิร์ล แด้ท จั๊สท , โอ๊นลี่ ทิม)
Yes, it’s only Tim
(เย็ซ , อิทซ โอ๊นลี่ ทิม)
Whatchu talkin ’bout that’s only Tim?
(วอทชู ทอคกิ่น เบาท แด้ท โอ๊นลี่ ทิม)
Yeah whatchu talkin ’bout that’s only Tim?
(เย่ วอทชู ทอคกิ่น เบาท แด้ท โอ๊นลี่ ทิม)
Cause
(ค๊อส)

[Timbaland: repeat 2X]
([ ทิมแบน : รีพี๊ท 2X ])
I made it this far [this far]
(ไอ เมด อิท ดิส ฟาร์ [ ดิส ฟาร์ ])
Made it without yo’ money [yo’ money]
(เมด อิท วิธเอ๊าท โย มั๊นนี่ [ โย มั๊นนี่ ])
Made it without yo’ car [yo’ car]
(เมด อิท วิธเอ๊าท โย คารํ [ โย คารํ ])
Made it without yo’ naggin [what?]
(เมด อิท วิธเอ๊าท โย naggin [ ว๊อท ])
Now look who’s the star [whoo!]
(นาว ลุ๊ค ฮู เดอะ สทาร์ [ ฮู ! ])

[Timbaland]
([ ทิมแบน ])
YaknowhatI’msayin?
(YaknowhatImsayin)
Why it gotta happen to people like me, I don’t get it
(วาย อิท กอททะ แฮ๊พเพ่น ทู พี๊เพิ่ล ไล๊ค มี , ไอ ด้อนท์ เก็ท ดิธ)
I don’t understand it
(ไอ ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด ดิท)
That’s why people like myself, only hang with self
(แด้ท วาย พี๊เพิ่ล ไล๊ค ไมเซลฟ , โอ๊นลี่ แฮง วิธ เซลฟ์)
Hahaha, and nobody else
(ฮาฮาฮา , แอนด์ โนบอดี้ เอ๊ลส)
Easy now
(อีสอิ นาว)

[feat. Jay-Z, Twista]
([ ฟีท เจ ซี , ทวิซดา ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Party People คำอ่านไทย Timbaland & Magoo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น