เนื้อเพลง This Dying Soul คำอ่านไทย Dream Theater

[Lyrics by Mike Portnoy]
([ ลีริค บาย ไมค Portnoy ])

[IV. Reflections of Reality [Revisited]]
([ โฟว์ ริฟเคลฌัน อ็อฝ ริแอลอิทิ [ รีฝีสอิท ] ])

Hello, Mirror – so glad to see you my friend, it’s been a while
(เฮ็ลโล , มิเร่อร์ โซ แกล๊ด ทู ซี ยู มาย เฟรน , อิทซ บีน อะ ไวล์)
Searching, Fearless – where do I begin to heal this wound of self-denial
(เซิชอิง , เฟียเล็ซ แวร์ ดู ไอ บีกิน ทู ฮีล ดิส วูนด์ อ็อฝ เซลฟ์ ดิไนแอ็ล)

Face yourself man!
(เฟซ ยุรเซลฟ แมน !)
Brace yourself and trace your hell back
(บเรซ ยุรเซลฟ แอนด์ เทร๊ซ ยุร เฮ็ลล แบ็ค)

You’ve been blinded, living lie a one way cold existence all the while
(ยู๊ฟ บีน ไบลนฺดฺ , ลีฝอิง ไล อะ วัน เวย์ โคลด์ เอ็กสีซเท็นซ ออล เดอะ ไวล์)
Now it’s time to stare the problem right between the eyes you long lost child
(นาว อิทซ ไทม์ ทู สแทร์ เดอะ โพร๊เบล่ม ไร๊ท บีทะวีน ดิ อาย ยู ลอง ล็อซท ชายลํดํ)

I wanna feel your body breaking
(ไอ วอนนา ฟีล ยุร บ๊อดี้ บเรคคิง)
Wanna feel your body breaking and shaking and left in the cold
(วอนนา ฟีล ยุร บ๊อดี้ บเรคคิง แอนด์ เชคกิ้ง แอนด์ เล๊ฟท อิน เดอะ โคลด์)
I want to heal your conscience making a change o fix this dying soul
(ไอ ว้อนท ทู ฮีล ยุร คอนเฌ็นซ เมคอิง อะ เช้งจํ โอ ฟิกซ์ ดิส ไดอิง โซล)

Born into this world a broken home
(บอน อิ๊นทู ดิส เวิลด อะ บโรเค็น โฮม)
Surrounded by love yet all alone
(เซอร์ราวนด์ บาย ลัฝ เย๊ท ดอร์ อะโลน)
Forced into a life that’s split in two
(ฟอร์ซ อิ๊นทู อะ ไล๊ฟ แด้ท สพลิ๊ท อิน ทู)
A mother and a father both pulling you
(อะ ม๊าเธ่อร์ แอนด์ อะ ฟ๊าเท่อร โบทรฺ พลูลิง ยู)

Then you had to deal with loss and death
(เด็น ยู แฮ็ด ทู ดีล วิธ โรซ แซน เด้ท)
Everybody thinking they know best
(เอวี่บอดี้ ติ้งกิง เด โนว์ เบ๊สท์)
Coping with this sh*t at such an age
(โคพอิง วิธ ดิส ฌะ *ที แอ็ท ซัช แอน เอจ)
Can only fill a kid with pain and rage
(แคน โอ๊นลี่ ฟิลล อะ คิด วิธ เพน แอนด์ เร้จ)

Family disease pumped through your blood
(แฟ๊มิลี่ ดีซี๊ส พั๊มพ ทรู ยุร บลัด)
Never had the chance you thought you could
(เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด เดอะ แช้นซํ ยู ธอท ยู เคิด)
Running all the while with no escape
(รันนิง ออล เดอะ ไวล์ วิธ โน เอสเขพ)
Turning all that pain in to blame and hate
(เทินนิง ออล แดท เพน อิน ทู เบลม แอนด์ เฮท)

Living on your own by twenty one
(ลีฝอิง ออน ยุร โอว์น บาย ทเว้นที่ วัน)
Not a single care and having fun
(น็อท ดา ซิ๊งเกิ้ล แคร์ แอนด์ แฮฝวิ่ง ฟัน)
Consuming all the life in front of you
(คันซูมมิง ออล เดอะ ไล๊ฟ อิน ฟร๊อนท อ็อฝ ยู)
Burning out the fuse and smoking the residue
(เบรินนิง เอ๊าท เดอะ ฟยูส แอนด์ สโมคกิ้ง เดอะ เร๊สซิดิว)

Possessive obsessions selfish childish games
(โพซเซสซีฝ อ็อบเซฌอัน เซลฟิส ไชลดิฌ เกม)
Vengeful resentments
(เฝนจฟุล ริเสนทเม็นท)
Passing all the blame
(พาซซิง ออล เดอะ เบลม)
Living out a life of decadence
(ลีฝอิง เอ๊าท ดา ไล๊ฟ อ็อฝ ดิเคเด็นซ)
Acing without thought of consequence
(Acings วิธเอ๊าท ธอท อ็อฝ ค๊อนซีเคว่นซ์)
Spreading all your lies from coast to coast
(สเพรดติง ออล ยุร ไล ฟรอม โค้สท ทู โค้สท)
While spitting on the ones that matter most
(ไวล์ สปิ๊ดดิง ออน ดิ วัน แดท แม๊ทเท่อร์ โมซท)

Running power mad with no control
(รันนิง พ๊าวเว่อร์ แม้ด วิธ โน คอนโทรล)
Fighting for the credit they once stole
(ไฟท์ดิง ฟอร์ เดอะ เคร๊ดิท เด วั๊นซ ซโทล)
No one can ever tell you what to do
(โน วัน แคน เอ๊เฝ่อร์ เทลล ยู ว๊อท ทู ดู)
Ruling other’s lives while the can’t stand the thought of you
(รูลอิง อ๊อเธ่อร์ ไล้ฝ ไวล์ เดอะ แค็นท สแทนด์ เดอะ ธอท อ็อฝ ยู)

A living reflection seen from miles away
(อะ ลีฝอิง ริฟเคลฌัน ซีน ฟรอม ไมล อะเวย์)
A hopeless affliction having run astray
(อะ โฮพเล็ซ แอ็ฟลีคฌัน แฮฝวิ่ง รัน อัซทเร)

I wanna feel your body breaking
(ไอ วอนนา ฟีล ยุร บ๊อดี้ บเรคคิง)
Wanna feel your body breaking and shaking and left in the cold
(วอนนา ฟีล ยุร บ๊อดี้ บเรคคิง แอนด์ เชคกิ้ง แอนด์ เล๊ฟท อิน เดอะ โคลด์)
I want to heal your conscience making a change o fix this dying soul
(ไอ ว้อนท ทู ฮีล ยุร คอนเฌ็นซ เมคอิง อะ เช้งจํ โอ ฟิกซ์ ดิส ไดอิง โซล)

Now that you can see all you have done
(นาว แดท ยู แคน ซี ออล ยู แฮ็ฝ ดัน)
It’s time to take that step into the kingdom
(อิทซ ไทม์ ทู เท้ค แดท สเท็พ อิ๊นทู เดอะ คีงดัม)
All your sins will only make you strong
(ออล ยุร ซิน วิล โอ๊นลี่ เม้ค ยู สทรอง)
And help you break right through the prison wall
(แอนด์ เฮ้ลพ ยู เบร๊ค ไร๊ท ทรู เดอะ พริ๊ซั่น วอลล์)

[V. Release]
([ วี รีลี๊ส ])

Come to me my friend [Listen to me]
(คัม ทู มี มาย เฟรน [ ลิ๊สซึ่น ทู มี ])
I’ll help this torture end [Help to set me free]
(อิลล เฮ้ลพ ดิส ท๊อเจ้อร เอ็นด [ เฮ้ลพ ทู เซ็ท มี ฟรี ])
Let your ego go [I can’t carry this load]
(เล็ท ยุร อี๊โก้ โก [ ไอ แค็นท แค๊รรี่ ดิส โหลด ])
You can’t go through this alone [I feel so hopeless and exposed]
(ยู แค็นท โก ทรู ดิส อะโลน [ ไอ ฟีล โซ โฮพเล็ซ แซน เอ็กซโพส ])
You’ll find your peace of mind [Give me some direction]
(โยว ไฟนด์ ยุร พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์ [ กี๊ฝ มี ซัม ดิเรคฌัน ])
You can no longer hide [Break out of this isolation]
(ยู แคน โน ลองเงอ ไฮด์ [ เบร๊ค เอ๊าท อ็อฝ ดิส ไอโซะเลฌัน ])
Let humility [Openness, honesty]
(เล็ท ฮิวมีลอิทิ [ โอเพ็นเน็ซ , ออนเอ็ซทิ ])
And become what you can be [A healing tranquility]
(แอนด์ บีคัม ว๊อท ยู แคน บี [ อะ ฮิวลิง ทแร็งควีลอิทิ ])

Help me
(เฮ้ลพ มี)
Save me
(เซฝ มี)
Heal me
(ฮีล มี)
I can’t break out of this prison all alone
(ไอ แค็นท เบร๊ค เอ๊าท อ็อฝ ดิส พริ๊ซั่น ออล อะโลน)

These tormenting ghosts of yesterday
(ฑิส ทอเมนทิง โก๊สท อ็อฝ เยซเทอะดิ)
Will vanish when exposed
(วิล แฝ๊หนิช เว็น เอ็กซโพส)
You can’t hold onto your secrets
(ยู แค็นท โฮลด์ ออนทู ยุร ซี๊เขร็ท)
They’ll only send you back alone
(เด๊ว โอ๊นลี่ เซ็นด ยู แบ็ค อะโลน)

Your fearless admissions
(ยุร เฟียเล็ซ แอ็ดมีฌอัน)
Will help expel your destructive obsessions
(วิล เฮ้ลพ เอ็คซเพล ยุร ดิซทรัคทิฝ อ็อบเซฌอัน)
With my help I know you can
(วิธ มาย เฮ้ลพ ไอ โนว์ ยู แคน)
Be at one with God and man
(บี แอ็ท วัน วิธ ก๊อด แอนด์ แมน)

Hear me
(เฮียร มี)
Believe me
(บีลี๊ฝ มี)
Take me
(เท้ค มี)
I’m ready to break right through this prison wall
(แอม เร๊ดี้ ทู เบร๊ค ไร๊ท ทรู ดิส พริ๊ซั่น วอลล์)

Dedicated to Bill W. and all of his friends
(เด๊ดดิเขต ทู บิลล์ ดับบิว แอนด์ ออล อ็อฝ ฮิส เฟรน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง This Dying Soul คำอ่านไทย Dream Theater

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น