เนื้อเพลง Murda For Life คำอ่านไทย Ja Rule

[feat. The Murderers]
([ ฟีท เดอะ เมอเดอะเรอะ ])

[Ja Rule]
([ จา รูล ])
Busta ass n*ggaz
(บัสตร้า อาซ เอ็น *ggaz)
Busta ass n*ggaz
(บัสตร้า อาซ เอ็น *ggaz)
Let’s ride on they ass
(เล็ท ไรด์ ออน เด อาซ)

This is murda for life
(ดิส ซิส เมอร์ดา ฟอร์ ไล๊ฟ)
This is murda for life
(ดิส ซิส เมอร์ดา ฟอร์ ไล๊ฟ)
This is murda for life
(ดิส ซิส เมอร์ดา ฟอร์ ไล๊ฟ)
This is murda for life
(ดิส ซิส เมอร์ดา ฟอร์ ไล๊ฟ)

Hater, it’s murda
(เฮเดอ , อิทซ เมอร์ดา)
What the f*ck you gonna do?
(ว๊อท เดอะ เอฟ *ck ยู กอนนะ ดู)
Murder I-N-C
(เม๊อร์เด้อร์ ไอ เอ็น ซี)
We gangstas y’all playas
(วี แก๊งซดา ยอล พอลเย)
Now we took your sh*t
(นาว วี ทุค ยุร ฌะ *ที)
When we start for war
(เว็น วี สท๊าร์ท ฟอร์ วอร์)

[Tah Murdah]
([ Tah Murdah ])
Yo, yo, whether y’all n*ggas feel it my gangsta or not
(โย , โย , ฮเวทเออะ ยอล เอ็น *ggas ฟีล อิท มาย แก๊งซดา ออ น็อท)
Guns will pop n*ggas will drop
(กัน วิล พ็อพ เอ็น *ggas วิล ดรอพ)
Flip figgas and build stocks
(ฟลิพ figgas แซน บิ้ลดํ สท๊อค)
And I still rock with n*ggas that slang them thangs
(แอนด์ ดาย สทิลล ร๊อค วิธ เอ็น *ggas แดท ซแล็ง เด็ม เตง)
Fasinated by his life and what I could bring
(Fasinated บาย ฮิส ไล๊ฟ แอนด์ ว๊อท ไอ เคิด บริง)
It’s a good thing when good n*ggas cling together
(อิทซ ซา กู๊ด ทริง เว็น กู๊ด เอ็น *ggas คลิ๊ง ทูเก๊ทเธ่อร์)
It’s a hood thing guns sling hittin who ever
(อิทซ ซา ฮุด ทริง กัน ซลิง ฮิทดิน ฮู เอ๊เฝ่อร์)
I’m after the cheedar
(แอม แอ๊ฟเท่อร เดอะ cheedar)
N*ggas that’s someting you must know
(เอ็น *ggas แด้ท sometings ยู มัสท์ โนว์)
Get touched for any grand my plans is the gusto [nobody can live]
(เก็ท ทั๊ช ฟอร์ เอ๊นี่ แกรนด์ มาย แพลน ซิส เดอะ กัซโท [ โนบอดี้ แคน ไล้ฝ ])
B*tch n*gga walk with it switch n*gga
(บี *tch เอ็น *gga ว๊อล์ค วิธ อิท สวิทช์ เอ็น *gga)
Wound up in the ditch n*gga
(วูนด์ อั๊พ อิน เดอะ ดิช เอ็น *gga)
Get f*cking around
(เก็ท เอฟ *คิง อะราวนฺดฺ)
Throw you body over the bridge
(โธรว์ ยู บ๊อดี้ โอ๊เฝ่อร เดอะ บริดจ)
And watch you drown
(แอนด์ ว๊อทช ยู ดราวน)
Yeah, it’s murda when I cock it back
(เย่ , อิทซ เมอร์ดา เว็น นาย ค๊อค อิท แบ็ค)

[Black Child]
([ แบล๊ค ชายลํดํ ])
Yo mutherf*ckas love to hate us
(โย mutherf*ckas ลัฝ ทู เฮท อัซ)
We got slugs for traders
(วี ก็อท ซลัก ฟอร์ ทเรดเออะ)
Big John-Dub paper drug flavors
(บิ๊ก จอน ดับ เพ๊เพ่อร์ ดรัก ฟเลเฝอะ)
We coke dope mess tabs and ease
(วี โคค โดพ เมซ แท็บ แซน อี๊ส)
F*ck around and I’ll open up a spottin spree
(เอฟ *ck อะราวนฺดฺ แอนด์ อิลล โอ๊เพ่น อั๊พ อะ spottin ซพรี)
If I did n*ggas will probably snitch on me
(อิ๊ฟ ฟาย ดิด เอ็น *ggas วิล พรอบอับลิ สนิดชฺ ออน มี)
Cuz some of these n*ggas in the industry
(คัซ ซัม อ็อฝ ฑิส เอ็น *ggas ซิน ดิ อิ๊นดัสทรี่)
Is like b*tches to me
(อีส ไล๊ค บี *tches ทู มี)
Ya’ll ain’t seen nothing this black since Biggie
(ยอล เอน ซีน นัธอิง ดิส แบล๊ค ซิ๊นซ บิ๊กกี้)
You never seen gat this big that pretty
(ยู เน๊เฝ่อร์ ซีน แกท ดิส บิ๊ก แดท พริ๊ทที่)
[Motherf*ckas] you Murda I-N-C
([ Motherf*ckas ] ยู เมอร์ดา ไอ เอ็น ซี)
[And I touch] b*tch n*ggas get it for free
([ แอนด์ ดาย ทั๊ช ] บี *tch เอ็น *ggas เก็ท ดิธ ฟอร์ ฟรี)
[Motherf*cka] if I can’t live n*ggas die to night
([ Motherf*cka ] อิ๊ฟ ฟาย แค็นท ไล้ฝ เอ็น *ggas ดาย ทู ไน๊ท)
It’s Black Child, Hollis Ave
(อิทซ แบล๊ค ชายลํดํ , Hollis อาเฝ)
Murda for life
(เมอร์ดา ฟอร์ ไล๊ฟ)
[N*gga]
([ เอ็น *gga ])

[Chorus: Ja Rule]
([ ค๊อรัส : จา รูล ])
This is murda for life
(ดิส ซิส เมอร์ดา ฟอร์ ไล๊ฟ)
This is murda for life
(ดิส ซิส เมอร์ดา ฟอร์ ไล๊ฟ)
Motherf*ckas I still don’t give a f*ck
(Motherf*ckas ซาย สทิลล ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck)
This is murda for life
(ดิส ซิส เมอร์ดา ฟอร์ ไล๊ฟ)
This is murda for life
(ดิส ซิส เมอร์ดา ฟอร์ ไล๊ฟ)
N*ggas I still don’t give a sh*t
(เอ็น *ggas ซาย สทิลล ด้อนท์ กี๊ฝ อะ ฌะ *ที)
This is murda for life
(ดิส ซิส เมอร์ดา ฟอร์ ไล๊ฟ)
This is murda for life
(ดิส ซิส เมอร์ดา ฟอร์ ไล๊ฟ)
Call it what you want Murda Inc the gang n*gga
(คอลลํ อิท ว๊อท ยู ว้อนท เมอร์ดา อิงคฺ เดอะ แก๊ง เอ็น *gga)
This is murda for life
(ดิส ซิส เมอร์ดา ฟอร์ ไล๊ฟ)
This is murda for life
(ดิส ซิส เมอร์ดา ฟอร์ ไล๊ฟ)
Motherf*ckas I still don’t give a f*ck
(Motherf*ckas ซาย สทิลล ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck)

[Vita]
([ ไฝทะ ])
Meditate, light the dro
(เมดอิเทท , ไล๊ท เดอะ ดีโร)
And let this b*tch drop the flow
(แอนด์ เล็ท ดิส บี *tch ดรอพ เดอะ โฟลว์)
So know when you speak how n*ggas gonna creep
(โซ โนว์ เว็น ยู สพี๊ค ฮาว เอ็น *ggas กอนนะ ครีพ)
And they keep that heat
(แอนด์ เด คี๊พ แดท ฮีท)
Leave you six feet deep
(ลี๊ฝ ยู ซิกซ์ ฟีท ดี๊พ)
It’s a murda thang
(อิทซ ซา เมอร์ดา เตง)
A Jersey thang
(อะ เจอสิ เตง)
Now you how I claim it
(นาว ยู ฮาว ไอ เคลม อิท)
Burn these thangs
(เบิร์น ฑิส เตง)
Ain’t nothing going to change
(เอน นัธอิง โกอิ้ง ทู เช้งจํ)
We own this b*tch
(วี โอว์น ดิส บี *tch)
And I never hesate to put it on the b*tch
(แอนด์ ดาย เน๊เฝ่อร์ hesate ทู พุท ดิธ ออน เดอะ บี *tch)
And this owned by the motherf*ckin murda [I-N-C]
(แอนด์ ดิส โอว์น บาย เดอะ motherf*ckin เมอร์ดา [ ไอ เอ็น ซี ])
V-I-T-A and i see no [other choice]
(วี ไอ ที ดา แอนด์ ดาย ซี โน [ อ๊อเธ่อร์ ช๊อยซํ ])
But to roll with the homicide
(บั๊ท ทู โรลล วิธ เดอะ ฮอมอิไซด)
For all the drama make sure that you
(ฟอร์ ออล เดอะ ดร๊าม่า เม้ค ชัวร์ แดท ยู)
And your mama die
(แอนด์ ยุร มามะ ดาย)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Ja Rule]
([ จา รูล ])
It’s the end of the days for n*ggas who sh*t where they lay
(อิทซ ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เดย์ ฟอร์ เอ็น *ggas ฮู ฌะ *ที แวร์ เด เลย์)
Like this b*tch with AIDS
(ไล๊ค ดิส บี *tch วิธ เอด)
I paid f*ck who I hate
(ไอ เพลด เอฟ *ck ฮู ไอ เฮท)
So when we congrigate
(โซ เว็น วี congrigate)
The condom breaks
(เดอะ คอนดอม เบร๊ค)
For that born mistake
(ฟอร์ แดท บอน มิสเท้ค)
You bustas name too late
(ยู บัสตร้า เนม ทู เหลท)
Sh*t, it’s murda
(ฌะ *ที , อิทซ เมอร์ดา)
That’s what we be yelling
(แด้ท ว๊อท วี บี เยลลิง)
Sell a million to records
(เซลล์ อะ มิ๊ลเลี่ยน ทู เร๊คขอร์ด)
To top of these drugs we selling [gettin high]
(ทู ท๊อพ อ็อฝ ฑิส ดรัก วี เซลลิง [ เกดดิน ไฮฮ ])
F*cking with I-N-C and you [going die]
(เอฟ *คิง วิธ ไอ เอ็น ซี แอนด์ ยู [ โกอิ้ง ดาย ])
It’s murda for life
(อิทซ เมอร์ดา ฟอร์ ไล๊ฟ)
So get it right [ya’ll n*ggas]
(โซ เก็ท ดิธ ไร๊ท [ ยอล เอ็น *ggas ])
Known for carring guns
(โนน ฟอร์ carrings กัน)
We f*ck [ya’ll b*tches]
(วี เอฟ *ck [ ยอล บี *tches ])
It’s thug life we live it
(อิทซ ธัก ไล๊ฟ วี ไล้ฝ อิท)
With both feet puttin in it
(วิธ โบทรฺ ฟีท พันดิน อิน หนิด)
We gives more the we gettin
(วี กี๊ฝ โม เดอะ วี เกดดิน)
Ya’ll needs shots to live it
(ยอล นี๊ด ฌ็อท ทู ไล้ฝ อิท)
N*ggas you could call us
(เอ็น *ggas ยู เคิด คอลลํ อัซ)
M-U-R-D-E-R-S
(เอ็ม ยู อาร์ ดี อี อาร์ เอส)
We put souls at rest and shoot up caskets
(วี พุท โซล แอ็ท เรสท แอนด์ ชู๊ท อั๊พ แคซเค็ท)
We dangerous
(วี เดนเจอะรัซ)
F*ck with INC you gettin touched
(เอฟ *ck วิธ อิงคฺ ยู เกดดิน ทั๊ช)
Cuz n*ggas
(คัซ เอ็น *ggas)
We still don’t give a f*ck
(วี สทิลล ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck)

This is murda for life
(ดิส ซิส เมอร์ดา ฟอร์ ไล๊ฟ)
This is murda for life
(ดิส ซิส เมอร์ดา ฟอร์ ไล๊ฟ)
This is murda for life
(ดิส ซิส เมอร์ดา ฟอร์ ไล๊ฟ)
This is murda for life
(ดิส ซิส เมอร์ดา ฟอร์ ไล๊ฟ)

You will lie in Hell
(ยู วิล ไล อิน เฮ็ลล)
Where your dead homeboys dwell
(แวร์ ยุร เด้ด โฮมบอย ดเว็ล)
There’s no way to escape
(แดร์ โน เวย์ ทู เอสเขพ)
There’s no way you can escape
(แดร์ โน เวย์ ยู แคน เอสเขพ)
So rest in peace b*tch
(โซ เรสท อิน พี๊ซ บี *tch)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Murda For Life คำอ่านไทย Ja Rule

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น