เนื้อเพลง On Fire คำอ่านไทย Eminem

Yeah.. Ya Know?.. Critics Man
(เย่ ยา โนว์ คริ๊ทิค แมน)
Critics Never Got Nothin Nice To Say man
(คริ๊ทิค เน๊เฝ่อร์ ก็อท นอทติน ไน๊ซ์ ทู เซย์ แมน)
You know the one thing I notice about critics man?
(ยู โนว์ ดิ วัน ทริง ไอ โน๊ทิซ อะเบ๊าท คริ๊ทิค แมน)
Is.. critics never ask me how my day went
(อีส คริ๊ทิค เน๊เฝ่อร์ อาสคฺ มี ฮาว มาย เดย์ เว็นท)
Well imma tell em
(เวลล แอมมา เทลล เอ็ม)

[Verse 1:]
([ เฝิซ วัน : ])
Yesterday my dog died, I hog tied a ho, tied her in a bow
(เยซเทอะดิ มาย ด้อกก ดาย , ไอ ฮ็อก ไท อะ โฮ , ไท เฮอ อิน อะ บาว)
Said next time you blow up, try to spit a flow
(เซ็ด เน๊กซท ไทม์ ยู โบลว์ อั๊พ , ธราย ทู ซพิท ดา โฟลว์)
You wanna criticize dog try a little mo
(ยู วอนนา ครีทอิไซส ด้อกก ธราย อะ ลิ๊ทเทิ่ล โม)
Im so tired of this I could blow, fire in the hole
(แอม โซ ไทร์ อ็อฝ ดิส ซาย เคิด โบลว์ , ไฟเออะร อิน เดอะ โฮล)
Im fired up, so fire up the lighter and the dro
(แอม เฟอ อั๊พ , โซ ไฟเออะร อั๊พ เดอะ ไลทเออะ แอนด์ เดอะ ดีโร)
Better hold on a little tighter here I go
(เบ๊ทเท่อร์ โฮลด์ ออน อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทท์เดอ เฮียร ไอ โก)
Flows tighter, hot headed as ghostrider
(โฟลว์ ไทท์เดอ , ฮอท เฮด แอส ghostrider)
Cold hearted as spiderman throwin a spider in the snow
(โคลด์ ฮาร์ท แอส สไปเดอร์แมน โตวอิน อะ สไพ๊เด้อร์ อิน เดอะ สโนว์)
So ya better get to glowin in flow rider, inside of a lowrider, with no tires in the hole,
(โซ ยา เบ๊ทเท่อร์ เก็ท ทู โกววิน อิน โฟลว์ ไรดเออะ , อิ๊นไซด์ อ็อฝ อะ lowrider , วิธ โน ไทร์ ซิน เดอะ โฮล ,)
Why am I like this? why is winter cold.
(วาย แอ็ม ไอ ไล๊ค ดิส วาย อีส วิ๊นเท่อร์ โคลด์)
Why is it when I talk I’m so biased to the hoe’s
(วาย อีส ซิท เว็น นาย ท๊อล์ค แอม โซ ไบ๊แอดส ทู เดอะ โฮ)
Listen dog Christmas is off,
(ลิ๊สซึ่น ด้อกก ครีซมัซ ซิส ออฟฟ ,)
This is as soft as it gets, this isnt Golf,
(ดิส ซิส แอส ซ๊อฟท แอส ซิท เก็ท , ดิส อีสซึ่น ก็อลฟ ,)
This is a blistering assault,
(ดิส ซิส ซา บิสเตอร์ลิง แอสซั๊ลท ,)
Those are your wounds, this is the salt,
(โฑส อาร์ ยุร วูนด์ , ดิส ซิส เดอะ ซ้อลท์ ,)
So get lost
(โซ เก็ท ล็อซท)
Sh*t dissin me is just like pissin off the wizard of oz
(ฌะ *ที ดิซซิน มี อีส จั๊สท ไล๊ค พิสซิน ออฟฟ เดอะ วิซ๊าร์ด อ็อฝ oz)
Wrap a lizard in gauze
(แร๊พ อะ ลีสเอิด อิน กอส)
beat you in the jaws with it, grab the scissors and saws,
(บีท ยู อิน เดอะ จอ วิธ อิท , แกร๊บ เดอะ ซีเซอร์ แซน ซอว์ ,)
and cut out your livers gizzards and balls.
(แอนด์ คัท เอ๊าท ยุร ลิ๊เฝ่อร์ กีสเสิด แซน บอล)
Throw you in the middle of the ocean in the blizzard with jaws.
(โธรว์ ยู อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ ดิ โอ๊เชี่ยน อิน เดอะ บลีสเสิด วิธ จอ)
So sip piss like sizzurp through a straw
(โซ ซิพ พิซ ไล๊ค sizzurp ทรู อะ ซทรอ)
Then describe how it tasted like dessert to us all
(เด็น เดสไครบํ ฮาว อิท เท๊ซท ไล๊ค ดีเซิร์ท ทู อัซ ซอร์)
Got the gall to make chris piss in his draws
(ก็อท เดอะ gall ทู เม้ค คริส พิซ ซิน ฮิส ดรอว์)
Ticklin him, go to his grave, skip him, and visit his dog
(Ticklin ฮิม , โก ทู ฮิส เกรฝ , สคิพ ฮิม , แอนด์ ฝิ๊สิท ฮิส ด้อกก)

[Hook:]
([ ฮุ๊ค : ])
You on fire
(ยู ออน ไฟเออะร)
Thats how ya know your on a roll
(แด้ท ฮาว ยา โนว์ ยุร ออน อะ โรลล)
Cause when your hot its like your burnin up everyone elses cold
(ค๊อส เว็น ยุร ฮอท อิทซ ไล๊ค ยุร เบินนิน อั๊พ เอ๊วี่วัน เอ๊ลส โคลด์)
Your on fire
(ยุร ออน ไฟเออะร)
Man I’m so f*ckin sick I got ambulances pullin me over and sh*t
(แมน แอม โซ เอฟ *ckin ซิ๊ค ไอ ก็อท แอ๊มบูแล้นซ์ พลูลิน มี โอ๊เฝ่อร แอนด์ ฌะ *ที)
Your on fire
(ยุร ออน ไฟเออะร)
Ya need to stop drop and roll cause when you say the sh*t to get the whole hip hop shop the blow
(ยา นี๊ด ทู สท๊อพ ดรอพ แอนด์ โรลล ค๊อส เว็น ยู เซย์ เดอะ ฌะ *ที ทู เก็ท เดอะ โฮล ฮิพ ฮ็อพ ช๊อพ เดอะ โบลว์)
Your on fire.. your on fire
(ยุร ออน ไฟเออะร ยุร ออน ไฟเออะร)

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])
I just wrote a bullsh*t hook in between two long ass verses if you mistook the for a song, look
(ไอ จั๊สท โรท อะ bullsh*ที ฮุ๊ค อิน บีทะวีน ทู ลอง อาซ เฝิซ อิ๊ฟ ยู มิซทูค เดอะ ฟอร์ รา ซ็อง , ลุ๊ค)
This ain’t a song its a warnin to Brooke Hogan and David Cook
(ดิส เอน ดา ซ็อง อิทซ ซา วอนนิน ทู Brooke Hogan แอนด์ เดหวิด คุ๊ค)
That the crook just took over, so book
(แดท เดอะ ครุค จั๊สท ทุค โอ๊เฝ่อร , โซ บุ๊ค)
Run as fast as you can,
(รัน แอส ฟาสท แอส ยู แคน ,)
stop writin and kill it,
(สท๊อพ ไรดิน แอนด์ คิลล์ อิท ,)
Im lightning in a skillet,
(แอม ไล๊ทนิ่ง อิน อะ สคิลลิต ,)
your a f*ckin flash in a pan
(ยุร รา เอฟ *ckin แฟลช อิน อะ แพน)
I pop up you b*tches scatter like hot grease splashin a fan.
(ไอ พ็อพ อั๊พ ยู บี *tches ซแคทเทอะ ไล๊ค ฮอท กรีซ splashin อะ แฟน)
Mr mathers is the man
(มีซเทอะ แมตเดอสฺ ซิส เดอะ แมน)
Yeah I’m pissed, but I would rather take this energy and stash it in a can
(เย่ แอม พิซ , บั๊ท ไอ เวิด ร๊าเธ่อร์ เท้ค ดิส เอ๊นเนอร์จี้ แอนด์ สแตช อิท อิน อะ แคน)
Come back and whip your ass with it again
(คัม แบ็ค แอนด์ ฮวิพ ยุร อาซ วิธ อิท อะเกน)
Saliva’s like sulfuric acid in your hand, it’ll eat through anything, melt the ass off iron man
(ซะไลฝะ ไล๊ค sulfuric เอ๊สิด อิน ยุร แฮนด์ , อิว อี๊ท ทรู เอนอิธิง , เม้ลท ดิ อาซ ออฟฟ ไอ๊อ้อน แมน)
Turn him into plastic, so for you to think that you could stand a f*ckin chance is assassin, yeah ask the nine man.
(เทิร์น ฮิม อิ๊นทู พแลซทิค , โซ ฟอร์ ยู ทู ทริ๊งค แดท ยู เคิด สแทนด์ อะ เอฟ *ckin แช้นซํ อีส แอ็ซแซซซิน , เย่ อาสคฺ เดอะ ไนน แมน)
Hit a blind man with a coloring book, and told him color inside the lines or get hit widda fine crayon
(ฮิท ดา ไบลนฺดฺ แมน วิธ อะ คัลเออะริง บุ๊ค , แอนด์ โทลด ฮิม คัลเออะ อิ๊นไซด์ เดอะ ไลน์ ออ เก็ท ฮิท widda ไฟน คเรอ็อน)
F*ck it I aint playin
(เอฟ *ck อิท ไอ เอน เพลย์ยิน)
Pull up in a van and hop out on a homeless man holdin a sign sayin
(พูลล อั๊พ อิน อะ แฝน แอนด์ ฮ็อพ เอ๊าท ออน อะ โฮมเลสซ แมน โฮดดิน อะ ซายน เซย์อิน)
Vietnam vet.. I’m out my f*ckin mind man
(เวียดนาม vet แอม เอ๊าท มาย เอฟ *ckin ไมนด์ แมน)
Kick over the can beat his ass and leave him 9 grand
(คิ๊ค โอ๊เฝ่อร เดอะ แคน บีท ฮิส อาซ แซน ลี๊ฝ ฮิม นาย แกรนด์)
So if I seem a little mean to you, this aint savage, you aint never seen a bruit.
(โซ อิ๊ฟ ฟาย ซีม มา ลิ๊ทเทิ่ล มีน ทู ยู , ดิส เอน แซเหวจ , ยู เอน เน๊เฝ่อร์ ซีน อะ bruit)
You wanna get graphic, we can go the scenic route
(ยู วอนนา เก็ท กแรฟอิค , วี แคน โก เดอะ scenic รู๊ท)
You couldnt make a bulimic puke, on a piece of f*ckin corn and peanut poo
(ยู คูดซึ่น เม้ค เก bulimic พิวคฺ , ออน อะ พี๊ซ อ็อฝ เอฟ *ckin คอร์น แอนด์ peanut ฟู)
Sayin you sick, quit playin you prick, dont nobody care
(เซย์อิน ยู ซิ๊ค , ควิท เพลย์ยิน ยู พริค , ด้อนท์ โนบอดี้ แคร์)
And why the f*ck am I yellin at air
(แอนด์ วาย เดอะ เอฟ *ck แอ็ม ไอ เยลลิน แอ็ท แอร์)
I aint even talkin to noone cause aint nobody there
(ไอ เอน อี๊เฝ่น ทอคกิ่น ทู นูอิน ค๊อส เอน โนบอดี้ แดร์)
Nobody will f*ckin test me cause these hoe’s wont even dare
(โนบอดี้ วิล เอฟ *ckin เทสท์ มี ค๊อส ฑิส โฮ ว็อนท อี๊เฝ่น แดร์)
Im wastin punchlines but I got so many to spare I just thought of another one that might go here
(แอม เวสดิน punchlines บั๊ท ไอ ก็อท โซ เมนอิ ทู สแพร์ ไอ จั๊สท ธอท อ็อฝ อะน๊าเทร่อร์ วัน แดท ไมท โก เฮียร)
Naw don’t waste it save it psycho yeah
(นอว ด้อนท์ เวซท อิท เซฝ อิท ไซโคะ เย่)
Plus you gotta rewrite those lines that you said about Michael’s hair
(พลัส ยู กอททะ รีไรท โฑส ไลน์ แดท ยู เซ็ด อะเบ๊าท ไมเล แฮร์)

[Hook:]
([ ฮุ๊ค : ])
You on fire
(ยู ออน ไฟเออะร)
Thats how ya know your on a roll
(แด้ท ฮาว ยา โนว์ ยุร ออน อะ โรลล)
Cause when you hot its like your burnin up everyone elses cold
(ค๊อส เว็น ยู ฮอท อิทซ ไล๊ค ยุร เบินนิน อั๊พ เอ๊วี่วัน เอ๊ลส โคลด์)
Your on fire
(ยุร ออน ไฟเออะร)
Man I’m so hot my motherf*ckin firetrucks on fire homie
(แมน แอม โซ ฮอท มาย motherf*ckin ฟายเออแทค ออน ไฟเออะร โฮมี)
Your on fire
(ยุร ออน ไฟเออะร)
Ya need to stop drop and roll cause when you say the sh*t to get the whole hip hop shop the blow
(ยา นี๊ด ทู สท๊อพ ดรอพ แอนด์ โรลล ค๊อส เว็น ยู เซย์ เดอะ ฌะ *ที ทู เก็ท เดอะ โฮล ฮิพ ฮ็อพ ช๊อพ เดอะ โบลว์)
Your on fire.. your on fire
(ยุร ออน ไฟเออะร ยุร ออน ไฟเออะร)
Your on fire
(ยุร ออน ไฟเออะร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง On Fire คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น